Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka Wodna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka Wodna."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka Wodna

2 Obszary dorzeczy: obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy. Komplikacje przy diagnostyce – elementy wpływające na wiarygodność danych monitoringowych Pobór, utrwalanie, przechowywanie, transport i postępowanie z próbkami Personel wykonujący badania Niepełna znajomość wpływu warunków środowiskowych na procedury pomiarowe lub niedoskonały pomiar parametrów charakteryzujących te warunki Przyrządy pomiarowe Niedokładne wartości przypisane wzorcom i materiałom odniesienia Niedokładne wartości parametrów otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych i stosowanych w procedurach przetwarzania danych Uproszczenia i przybliżenia w metodach i procedurach pomiarowych Niepewność wynikająca z korelacji wyników pomiarów uwzględniającej składniki systematyczne Niepewność: Parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej Niepewność jest integralna częścią pomiaru Niepewności nie wolno utożsamiać z błędem pomiaru!!! Niepewność jest przedziałem, w którym z określonym prawdopodobieństwem znajduje się wartość prawdziwa Pojęcie niepewności nie sugeruje wątpliwości co do pomiaru; wręcz przeciwnie znajomość niepewności zwiększa zaufanie do wiarygodności wyniku Szacowanie niepewności: Typu A – na podstawie analizy rozkładu statystycznego wyników pomiarów Typu B – na podstawie złożonych rozkładów prawdopodobieństwa opartych na doświadczeniu

3 Podział obszarów dorzeczy na regiony wodne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. Dz.U. Nr 126, poz. 878 w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych r RW Jarftu RW Świeżej RW Łyny Węgorapy RW Niemna

4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz. U. z 2005 r
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz i Nr 267, poz (art.3, ust.3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych Dz.U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878

5 Charakterystyka obszaru działania RZGW w Warszawie
Podział na Zarządy Zlewni: Zarząd Zlewni Narwi z siedzibą w Dębem – NZD Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku – NZG Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Lublinie – NZL Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim – NZO Zarząd Zlewni Wisły mazowieckiej z siedzibą w Warszawie – NZW

6 Charakterystyka obszaru działania RZGW w Warszawie
Zasoby wód powierzchniowych wg. danych GUS z 2006 r. Obszar Powierzchnia zlewni w granicach Polski /km 2/ Opad roczny /mm/ Odpływ z obszaru kraju /mln m3/ ogółem DORZECZE WISŁY ,6 631,5 23.856,9 28.105,6 RZGW w Warszawie w tym: ,2 597,1 10.706,4 26.944,0 Zlewnia Środkowej Wisły (od Sanu do ujścia Narwi) w tym: 34.767,3 592,5 2.493,1 16.600,0 - zlewnia Wieprza 10.415,2 618,6 1.197,5 - zlewnia Pilicy 9.273,0 580,9 1.194,8 Zlewnia Narwi 53.873,1 622,7 4.836,9 7.736,1 - zlewnia Biebrzy 7.051,3 598,5 702,4 703,1 - zlewnia Bugu 19.284,2 642,6 1.396,5 4.194,8 - zlewnia Wkry 5.322,1 574,6 417,0 Zlewnia rzeki Bzury 7.787,5 541,3 641,2 Zasoby wodne w Polsce na 1 mieszkańca wynoszą ok m3/rok (podobnie jak w Belgii i Niemczech) i są trzykrotnie niższe od średniej europejskiej wynoszącej 4560 m3/rok.

7 Ramowa Dyrektywa Wodna
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku wyznacza ramy polityki wodnej Wspólnoty Europejskiej. Jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 grudnia 2000 r. Polska formalnie jest zobowiązana do jej przestrzegania od 1 maja 2004 r. Cele RDW - do 2015 roku należy osiągnąć: - dobry stan ekologiczny przez wody powierzchniowe i dobry stan chemiczny i ilościowy przez wody podziemne - dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny przez silnie zmienione lub sztuczne jednolite części wód

8 TYPY CIEKÓW W POLSCE

9 Utwory powierzchniowe:
21. Wielka rzeka nizinna Lokalizacja: EKOREGION 14 i 16 RÓWNINY CENTRALNE i RÓWNINY WSCHODNIE Podprowincje: 313 Pobrzeża Południowobałtyckie, 314 Pojezierza Pomorskie, 315 Pojezierza Wielkopolskie, 317 Niziny Sasko-Łużyckie, 318 Niziny Środkowopolskie, 512 Północne Podkarpacie, 521 Podkarpacie Wschodnie, 841 Pobrzeża Wschodniobałtyckie, 843 Niziny Podlasko-Białoruskie, 845 Polesie, 851 Wyżyna Wołyńsko-Podolska Utwory powierzchniowe: Terasy rzeczne (aluwia) > 300 m Fotografia poglądowa: Bug w pobliżu m. Sławatycze – duże wahania przepływów (JB. IMGW 2002) Opis morfologiczny: Bieg od lekko krętego do meandrującego, w rozległych terasach zalewowych, dolina rzeki płaska (z reguły w pradolinach), koryto często rozgałęzione. Dominującym substratem dna są piaski, którym towarzyszą żwiry, iły i materiał organiczny. Możliwe starorzecza, boczne koryta, wyspy, łachy i odsypiska. Warianty związane z nieregularnością przepływu – WQ/NQ – małe wahania <10; średnie wahania 10-15, i duże >15. Charakterystyka abiotyczna: Wielkość zlewni: > km2 ; Spadki zlewni: 0,07-1‰ ; Spadek rzeki: <0,5‰ (najczęściej <0,1‰) Prąd wody: Nurt spokojny, laminarny, prąd wody szybki, na krótkich odcinkach może być prą turbulencyiny. Substrat dna: dominują piaski różnej grubości i żwiry. Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne: Wody węglanowe Przewodnictwo [mS/cm]: pH ,5 twardość węglanowa [°dH] twardość ogólna [°dH] Przepływ: wahania małe– WQ/NQ <10; średnie 10-15, lub duże >15

10 Typologia wód powierzchniowych
Typy jezior KOD TYP 1a Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane - Niż Środkowopolski 1b Jeziora o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane - Niż Środkowopolski 2a Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niż Środkowopolski 2b Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niż Środkowopolski 3a Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niż Środkowopolski 3b Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niż Środkowopolski 4 Jeziora przymorskie, pod wpływem wód słonych - Niż Środkowopolski 5a Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie 5b Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie 6a Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie 6b Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane - Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie 7a Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane - Równiny Poleskie 7b Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, niestratyfikowane - Równiny Poleskie

11 Ramowa Dyrektywa Wodna


Pobierz ppt "Gospodarka Wodna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google