Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 21 maja 2012r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA NA LATA 2012-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 21 maja 2012r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA NA LATA 2012-2013."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 21 maja 2012r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA NA LATA

2 Katowice, 21 maja 2012r. I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA w OKRESIE STYCZEŃ- MAJ Seminaria podatkowe prowadzone przez I Śląski Urząd Skarbowy (nieodpłatne) w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej: -w dniu 15 lutego Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych -w dniu 5 marca Temat: Najnowsze zmiany w podatku VAT. 2. Seminarium Budowlane w dniach marca 2012 w Ustroniu z udziałem Wiceministra Janusza Żbika. Temat: Założenia projektu ustawy Kodeks Budowlany. Wystąpienia tematyczne Śląskiego Okręgowego Inspektora Budowlanego, Okręgowego Inspektora Pracy, Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego. I. ORGANIZACJA SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH

3 Katowice, 21 maja 2012r. 3. Organizacja cyklu seminariów szkoleniowych z dziedziny termomodernizacji Słabe miejsca w budynku - w dniu 19 kwietnia. Temat: Izolacje termiczne budynków - w dniu 22 maja. Temat: Zasady projektowania, wykonywania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych -w czerwcu. Temat: Zasady termomodernizacji i kierunki pozyskiwania źródeł finansowania 4. Seminarium szkoleniowe w dniu 31 maja br. organizowane wraz z DCF Nieruchomości oraz Kancelarią Radców Prawnych IURATOR poświęcone nowej ustawie deweloperskiej. Temat: Praktyczne aspekty wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012 I. ORGANIZACJA SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH

4 Katowice, 21 maja 2012r. 1. Udział Izby w dniu 23 stycznia br. jako Partner Instytucjonalny konferencji Forum Polska Efektywna Energetycznie. Prezentacja stanowiska Izby Efektywność energetyczna w budownictwie przez Dyrektora ML- Bud, Pana Mariusza Czyszka. 2. Udział Izby w V Targach Budowlanych SIBEX organizowanych przez spółkę EXPO Silesia w dniach luty br. Ekspozycja firm członkowskich METALPLAST w Tarnowskich Górach i TERMOPIAN w Czechowicach. I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012 II. REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ

5 Katowice, 21 maja 2012r. 3. Opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie działalności Śląskiej Izby Budownictwa: - w lutym: - do Funduszu Inicjatyw Europejskich w Warszawie o dotację w kwocie 130 tys. zł o dotację w latach w marcu: - do Zarządu Województwa Śląskiego. Uzyskaliśmy dwie dotację w łącznej kwocie 25 tys. zł. Na organizację Konferencji IV Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości oraz organizacje Konkursu Śląskie Budowanie I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012 II. REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ

6 Katowice, 21 maja 2012r. 4. Opracowanie i wydanie I numeru Czasopisma Izby Forum Budownictwa Śląskiego przy współudziale merytorycznym i finansowym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Oddziału Katowickiego PZITB, Oddziału Śląskiego PZIITS. 5. Prowadzenie procedur i czynności o nadanie odznaczeń państwowych i odznak honorowych dla firm członkowskich i ich pracowników. Dotychczas złożono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 62 wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i Ministra Infrastruktury i 7 wniosków do Sejmiku Województwa Śląskiego. I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012 II. REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ

7 Katowice, 21 maja 2012r. 1. Uczestniczenie w konsultacjach społecznych projektów legislacyjnych organizowanych przez poszczególne resorty Rządu, a dotyczące zwłaszcza dalszych nowelizacji ustaw: Ustawy Prawo Budowlane. W terminie do końca sierpnia 2012, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiedziało zakończenie opracowania Założeń kompleksowej nowelizacji tej ustawy jako Kodeksu Budowlanego oraz jej uchwalenie przez Sejm w 2013 roku. Zapewnienie udziału naszej Izby w konsultacjach społecznej tego projektu. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zajęcie stanowiska do kolejnych projektów nowelizacji tej ustawy, które będą miały miejsce na podstawie aktualnie przedstawionych Propozycji zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz uchwalenia przez Parlament Europejski nowej Dyrektywy Klasycznej i Sektorowej regulujących rynek zamówień publicznych. 2. Kontynuowanie współpracy z posłami województwa śląskiego, członkami Sejmowych Komisji Infrastruktury i Gospodarki w zakresie opiniowania poszczególnych projektów zmian lub nowelizacji i stanowienia ustaw. Bieżące opracowanie postulatów i wniosków środowiska inwestycji i budownictwa, kwalifikujących się do proponowania jako tematy interpelacji i zapytań poselskich lub senackich. II. MONITOROWANIE I KONSULTOWANIE POJEKTÓW LEGISLACYJNYCH REGULUJĄCYCH RYNEK INWESTYCJI I BUDOWNICTWA.

8 Katowice, 21 maja 2012r. II EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w dniach września 2012 rok w Katowicach K O N F E R E N C J A I V Ś L Ą S K I E F O R U M I N W E S T Y C J I, B U D O W N I C T W A, N I E R U C HO M O Ś C I 26 wrzesień 2012 w Sali Sejmu Śląskiego

9 Katowice, 21 maja 2012r. I. Organizatorzy Konferencji Śląska Izba Budownictwa Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach II. Współorganizatorzy Konferencji Polska Izba Inżynierów Budownictwa Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie Politechnika Śląska Politechnika Częstochowska III. Rada Programowo- Naukowa Konferencji 1. Przewodniczący – prof. A. Barczak 2. Członkowie- w uzgodnieniu IV. Patronat Honorowy : 1. Kongresu- Prezydent Rzeczpospolitej Polski - Bronisław Komorowski 2. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- Sławomir Nowak 3. Wojewoda Śląski- Zygmunt Łukaszczyk 4. Marszałek Województwa Śląskiego- Adam Matusiewicz V. Partnerzy merytoryczni i biznesowi Konferencji: 1. W uzgodnieniu

10 Katowice, 21 maja 2012r. Ramowy Program Konferencji 10:00- 11:00Śląski Dzień Budowlanych :00- 11:15Otwarcie konferencji, przedstawienie jej celów programowych oraz uczestników poszczególnych sesji tematycznych Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa – Tadeusz Wnuk Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- Franciszek Buszka Sesja I: Założenia projektu ustawy -Kodeks Budowlany Prowadzący sesję: mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 11:15- 12:30Wystąpienie: mgr inż. arch. Janusz Żbik- Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Uczestnicy: - (w uzgodnieniu) Wiktor Piwkowski- Przewodniczący Rady PZIiTB Ksawery Krassowski- Prezes Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie Grzegorz A. Buczek- Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Jerzy Sękowski- Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej prof. Jarosław Rajczyk- Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Jan Spychała- Śląski Okręgowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 12:30- 13:00Przerwa kawowa 13:00- 14:30Sesja II: Regulacje dotyczące robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych Prowadzący sesję : prof. Andrzej Borowicz- Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Łódzki Wystąpienie: Jacek Sadowy- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Uczestnicy : - (w uzgodnieniu) Małgorzata Handzlik- poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jan Grabowski- Katedra Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego dr Jacek Kaczmarczyk- ekspert PZP Lex- Fin Kraków Ewa Wiktorowska- Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych Piotr Świątecki- Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu. Ekspert PZP. 14:30- 15:00Lunch

11 Katowice, 21 maja 2012r. III. UDZIELANIE POMOCY FIRMOM CZŁONKOWSKIM IZBY W ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH. 1. Kontynuowanie dotychczasowej współpracy Izby z instytucjami państwowego nadzoru: - Państwowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, - Państwowej i Okręgowej Inspekcji Pracy, - Ministerstwa Edukacji i Śląskiego Inspektora Oświaty, - Ministerstwa Finansów i I Śląskiego Urzędu Skarbowego. Przekazywanie firmom członkowskim od tych instytucji informacji o nowych, obowiązujących regulacjach i interpretacjach przepisów szczegółowych.

12 Katowice, 21 maja 2012r. 2. Kontynuowanie przez Izbę organizowania OTWARTEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ na stanowiskach uniwersalnych i robotniczych: - Organizowanie indywidualnych szkoleń bezpośrednio przez Izbę – przy współpracy z Wydziałami Budownictwa Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej. - Oddziału Katowickiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Warszawie. III. UDZIELANIE POMOCY FIRMOM CZŁONKOWSKIM IZBY W ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH.

13 Katowice, 21 maja 2012r. PROJEKT PLANOWANYCH TEMATÓW SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH – od czerwca 2012 r. I. SZKOLENIA PODSTAWOWE - OGÓLNOBUDOWLANE II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE III. BHP; OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA IV. TERMOMODERNIZACJA; ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW V. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI

14 Katowice, 21 maja 2012r. 3. Rozszerzenie przez Izbę wobec firm członkowskich profesjonalnego doradztwa w zakresie finansowania bieżącej działalności oraz rozwoju inwestycyjnego zwłaszcza w zakresie: - optymalnego wyboru w pozyskiwaniu i korzystaniu z kredytów bankowych, gospodarczych, hipotecznych, faktoringu, leasingu, - pozyskiwanie środków z funduszy europejskich oraz poprzez wykorzystanie rynku kapitałowego. III. UDZIELANIE POMOCY FIRMOM CZŁONKOWSKIM IZBY W ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH.

15 Katowice, 21 maja 2012r. IV. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH IZBY. 1.Posiedzenia Prezydium Izby w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub w innych uzgodnionych terminach. 2.Posiedzenia Rady Izby – raz na kwartał – przy współudziale firm członkowskich. posiedzenia: marzec, czerwiec, wrzesień, październik, grudzień. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej – według własnych ustaleń. 3. Walne Zgromadzenie Członków Izby za lata – maj 2012r.

16 Katowice, 21 maja 2012r. V. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH IZBY. 1. Kontynuowanie uzyskiwania zbiorowych dla przedsiębiorstw i indywidualnych dla ich pracowników odznaczeń państwowych i odznak honorowych, nadawanych na prestiżowych imprezach organizowanych przez Izbę. 2. Kontynuowanie organizacji kolejnych edycji Konkursu Śląskie Budowanie i wyłanianie laureatów Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa dla podmiotów i organizacji gospodarczych, nagród indywidualnych z Tytułem: - Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej, a także Tytułu Osobowość Budownictwa Śląskiego wraz Medalem. Uhonorowanie wybitnych postaci nauki, kultury, zarządzania regionem Tytułem Przyjaciel Śląskiego Budownictwa. Uroczyste wręczenie tych nagród w trakcie Jubileuszowej XV Gali Budownictwa w dniu 23 listopada w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 3. Opracowanie projektu i wykonanie Grafiki autorstwa Tadeusza Siary z tytułu Jubileuszu XV-lecia działalności Śląskiej Izby Budownictwa, która będzie nadawana kadrze kierowniczej długoletnich przedsiębiorstw członkowskich.

17 Katowice, 21 maja 2012r. 4. Na łamach czasopisma Izby – FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO poprzez zamieszczanie oferty wykonawstwa, produkcji lub usług firm wraz z wywiadami ich kadry kierowniczej. Zapewnienie finansowania wydawnictwa tego czasopisma poprzez współudział uczestników Forum Budownictwa Śląskiego oraz pozyskania reklamodawców. 5. W trakcie Targów Budownictwa Silesia Building Expo - SIBEX 2012 w Sosnowcu i ewentualnie na kolejnych krajowych i regionalnych targach, zależnie od zainteresowania firm członkowskich. 6. Na portalu internetowym Izby: w rozszerzonej formie, prezentującej także działalność przedsiębiorstw, ich pakiety wizerunkowe i reklamowe oraz relacje prasowe. V. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH IZBY.

18 Katowice, 21 maja 2012r. VI. ROZSZERZANIE WSPÓŁPRACY KOOPERACYJNEJ I INTEGRACYJNEJ. 1. Kontynuowanie organizowania wyjazdowych seminariów szkoleniowo-integracyjnych i tematycznych – minimum 1 raz na półrocze. 2.Organizowanie regularnych KLUBOWYCH SPOTKAŃ CZŁONKOWSKICH, kwartalnych dla stałej wymiany wzajemnych ofert kooperacyjnych, kontaktów biznesowych, z udziałem ekspertów prawnych, ekonomicznych, podatkowych, finansowych, członków Rządu oraz wojewódzkich władz państwowych i samorządowych. 3. Sporządzenie katalogu firm członkowskich ze szczegółową specyfikacją dysponowanego potencjału wykonawczego lub produkcyjnego także celem wzajemnego organizowania współpracy kooperacyjnej. 4. Uzgodnienie z firmami członkowskimi celowości zorganizowania Giełdy kooperacyjnej jako kolejnej formy rozszerzania wzajemnej współpracy.

19 Katowice, 21 maja 2012r. VII. ORGANIZACJA DALSZEGO FUNKCJONOWANIA IZBY. 1. Uzgodnienie i wprowadzenie bardziej efektywnych form komunikacji Izby z kierownictwem firm członkowskich, zwłaszcza poprzez wprowadzenie otwartej strony internetowej Izby z ekspozycją informacji bieżących, komunikatów, ocen zmian na rynku budowlanym, interpretacji przepisów szczegółowych. 2. Wyłonienie z kadry kierowniczej firm członkowskich moderatorów, ekspertów i konsultantów celem powierzenia im reprezentowania Izby w specjalistycznych dziedzinach oraz inicjowania organizacji seminariów i konferencji. 3. Kontynuowanie dotychczasowej działalności dla integracji współpracy samorządów zawodowych i gospodarczych z obszaru inwestycji, budownictwa i nieruchomości województwa śląskiego, które utworzyły platformę Forum Budownictwa Śląskiego. 4. Po zakończeniu w maju br. I etapu modyfikacji strony internetowej Izby, opracowanie projektowe i wykonawcze dynamicznej strony internetowej zawierającej dodatkowo:- Forum tematyczne, dyskusyjne, - profil na Facebooku, -Giełdę kooperacyjną oraz -izbowy newsletter.

20 Katowice, 21 maja 2012r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA DZIĘKUJĘ UPRZEJMIĘ ZA UWAGĘ Tadeusz Wnuk


Pobierz ppt "Katowice, 21 maja 2012r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA NA LATA 2012-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google