Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA"— Zapis prezentacji:

1 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA NA LATA

2 I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA w OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012
I. ORGANIZACJA SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH 1. Seminaria podatkowe prowadzone przez I Śląski Urząd Skarbowy (nieodpłatne) w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej: w dniu 15 lutego Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w dniu 5 marca Temat: Najnowsze zmiany w podatku VAT. 2. Seminarium Budowlane w dniach marca w Ustroniu z udziałem Wiceministra Janusza Żbika. Temat: „Założenia projektu ustawy Kodeks Budowlany”. Wystąpienia tematyczne Śląskiego Okręgowego Inspektora Budowlanego, Okręgowego Inspektora Pracy, Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego.

3 I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012
I. ORGANIZACJA SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH 3. Organizacja cyklu seminariów szkoleniowych z dziedziny termomodernizacji „Słabe miejsca w budynku” - w dniu 19 kwietnia. Temat: „Izolacje termiczne budynków” - w dniu 22 maja. Temat: „Zasady projektowania, wykonywania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych” -w czerwcu. Temat: „Zasady termomodernizacji i kierunki pozyskiwania źródeł finansowania” 4. Seminarium szkoleniowe w dniu 31 maja br. organizowane wraz z DCF Nieruchomości oraz Kancelarią Radców Prawnych IURATOR poświęcone nowej ustawie deweloperskiej. Temat: ”Praktyczne aspekty wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”.

4 I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012
II. REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ 1. Udział Izby w dniu 23 stycznia br. jako Partner Instytucjonalny konferencji „Forum Polska Efektywna Energetycznie”. Prezentacja stanowiska Izby „Efektywność energetyczna w budownictwie” przez Dyrektora ML- Bud, Pana Mariusza Czyszka. 2. Udział Izby w V Targach Budowlanych SIBEX organizowanych przez spółkę EXPO Silesia w dniach luty br. Ekspozycja firm członkowskich METALPLAST w Tarnowskich Górach i TERMOPIAN w Czechowicach.

5 I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012
II. REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ 3. Opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie działalności Śląskiej Izby Budownictwa: - w lutym: - do Funduszu Inicjatyw Europejskich w Warszawie o dotację w kwocie 130 tys. zł o dotację w latach - w marcu: - do Zarządu Województwa Śląskiego. Uzyskaliśmy dwie dotację w łącznej kwocie 25 tys. zł. Na organizację Konferencji „IV Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości” oraz organizacje Konkursu „Śląskie Budowanie”

6 I. DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZEŃ- MAJ 2012
II. REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ 4. Opracowanie i wydanie I numeru Czasopisma Izby „Forum Budownictwa Śląskiego” przy współudziale merytorycznym i finansowym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Oddziału Katowickiego PZITB, Oddziału Śląskiego PZIITS. 5. Prowadzenie procedur i czynności o nadanie odznaczeń państwowych i odznak honorowych dla firm członkowskich i ich pracowników. Dotychczas złożono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 62 wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i Ministra Infrastruktury i 7 wniosków do Sejmiku Województwa Śląskiego.

7 II. MONITOROWANIE I KONSULTOWANIE POJEKTÓW LEGISLACYJNYCH REGULUJĄCYCH RYNEK INWESTYCJI I BUDOWNICTWA.  1. Uczestniczenie w konsultacjach społecznych projektów legislacyjnych organizowanych przez poszczególne resorty Rządu, a dotyczące zwłaszcza dalszych nowelizacji ustaw: Ustawy „Prawo Budowlane”. W terminie do końca sierpnia 2012, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiedziało zakończenie opracowania „Założeń” kompleksowej nowelizacji tej ustawy jako Kodeksu Budowlanego oraz jej uchwalenie przez Sejm w 2013 roku. Zapewnienie udziału naszej Izby w konsultacjach społecznej tego projektu. Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. Zajęcie stanowiska do kolejnych projektów nowelizacji tej ustawy, które będą miały miejsce na podstawie aktualnie przedstawionych „Propozycji zmian” w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz uchwalenia przez Parlament Europejski nowej Dyrektywy Klasycznej i Sektorowej regulujących rynek zamówień publicznych. 2. Kontynuowanie współpracy z posłami województwa śląskiego, członkami Sejmowych Komisji Infrastruktury i Gospodarki w zakresie opiniowania poszczególnych projektów zmian lub nowelizacji i stanowienia ustaw. Bieżące opracowanie postulatów i wniosków środowiska inwestycji i budownictwa, kwalifikujących się do proponowania jako tematy interpelacji i zapytań poselskich lub senackich.

8 II EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
w dniach września 2012 rok w Katowicach K O N F E R E N C J A I V Ś L Ą S K I E F O R U M I N W E S T Y C J I , B U D O W N I C T W A, N I E R U C HO M O Ś C I 26 wrzesień 2012 w Sali Sejmu Śląskiego

9 I. Organizatorzy Konferencji
Śląska Izba Budownictwa Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach II. Współorganizatorzy Konferencji Polska Izba Inżynierów Budownictwa Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie Politechnika Śląska Politechnika Częstochowska III. Rada Programowo- Naukowa Konferencji 1. Przewodniczący – prof. A. Barczak 2. Członkowie- w uzgodnieniu IV. Patronat Honorowy : 1. Kongresu- Prezydent Rzeczpospolitej Polski - Bronisław Komorowski 2. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- Sławomir Nowak 3. Wojewoda Śląski- Zygmunt Łukaszczyk 4. Marszałek Województwa Śląskiego- Adam Matusiewicz V. Partnerzy merytoryczni i biznesowi Konferencji: 1. W uzgodnieniu

10 Ramowy Program Konferencji
10:00- 11:00 Śląski Dzień Budowlanych 11:00- 11:15 Otwarcie konferencji, przedstawienie jej celów programowych oraz uczestników poszczególnych sesji tematycznych Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa – Tadeusz Wnuk Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- Franciszek Buszka Sesja I: Założenia projektu ustawy -Kodeks Budowlany Prowadzący sesję: mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 11:15- 12:30 Wystąpienie: mgr inż. arch. Janusz Żbik- Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Uczestnicy: - (w uzgodnieniu) Wiktor Piwkowski- Przewodniczący Rady PZIiTB Ksawery Krassowski- Prezes Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie Grzegorz A. Buczek- Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Jerzy Sękowski- Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej prof. Jarosław Rajczyk- Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Jan Spychała- Śląski Okręgowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 12:30- 13:00 Przerwa kawowa 13:00- 14:30 Sesja II: Regulacje dotyczące robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych Prowadzący sesję : prof. Andrzej Borowicz- Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Łódzki Jacek Sadowy- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Uczestnicy : - (w uzgodnieniu) Małgorzata Handzlik- poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jan Grabowski- Katedra Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego dr Jacek Kaczmarczyk- ekspert PZP Lex- Fin Kraków Ewa Wiktorowska- Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych Piotr Świątecki- Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu . Ekspert PZP. 14:30- 15:00 Lunch

11 III. UDZIELANIE POMOCY FIRMOM CZŁONKOWSKIM IZBY W ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH. 1. Kontynuowanie dotychczasowej współpracy Izby z instytucjami państwowego nadzoru: - Państwowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, - Państwowej i Okręgowej Inspekcji Pracy, - Ministerstwa Edukacji i Śląskiego Inspektora Oświaty, - Ministerstwa Finansów i I Śląskiego Urzędu Skarbowego. Przekazywanie firmom członkowskim od tych instytucji informacji o nowych, obowiązujących regulacjach i interpretacjach przepisów szczegółowych.

12 III. UDZIELANIE POMOCY FIRMOM CZŁONKOWSKIM IZBY W ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH. 2. Kontynuowanie przez Izbę organizowania „OTWARTEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ” na stanowiskach uniwersalnych i robotniczych: - Organizowanie indywidualnych szkoleń bezpośrednio przez Izbę – przy współpracy z Wydziałami Budownictwa Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej. - Oddziału Katowickiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Warszawie.

13 PROJEKT PLANOWANYCH TEMATÓW SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH – od czerwca 2012 r.
I. SZKOLENIA PODSTAWOWE - OGÓLNOBUDOWLANE II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE III. BHP; OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA IV. TERMOMODERNIZACJA; ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW V. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI

14 III. UDZIELANIE POMOCY FIRMOM CZŁONKOWSKIM IZBY W ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH. 3. Rozszerzenie przez Izbę wobec firm członkowskich profesjonalnego doradztwa w zakresie finansowania bieżącej działalności oraz rozwoju inwestycyjnego zwłaszcza w zakresie: - optymalnego wyboru w pozyskiwaniu i korzystaniu z kredytów bankowych, gospodarczych, hipotecznych, faktoringu, leasingu, - pozyskiwanie środków z funduszy europejskich oraz poprzez wykorzystanie rynku kapitałowego.

15 IV. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH IZBY.
Posiedzenia Prezydium Izby w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub w innych uzgodnionych terminach. 2.Posiedzenia Rady Izby – raz na kwartał – przy współudziale firm członkowskich. posiedzenia: marzec, czerwiec, wrzesień, październik, grudzień. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej – według własnych ustaleń. Walne Zgromadzenie Członków Izby za lata – maj 2012r.

16 V. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH IZBY.
1. Kontynuowanie uzyskiwania zbiorowych dla przedsiębiorstw i indywidualnych dla ich pracowników odznaczeń państwowych i odznak honorowych, nadawanych na prestiżowych imprezach organizowanych przez Izbę. 2. Kontynuowanie organizacji kolejnych edycji Konkursu „Śląskie Budowanie” i wyłanianie laureatów „Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa” dla podmiotów i organizacji gospodarczych, nagród indywidualnych z Tytułem: - „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”, a także Tytułu „Osobowość Budownictwa Śląskiego” wraz Medalem. Uhonorowanie wybitnych postaci nauki, kultury, zarządzania regionem Tytułem „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”. Uroczyste wręczenie tych nagród w trakcie Jubileuszowej XV Gali Budownictwa w dniu 23 listopada w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 3. Opracowanie projektu i wykonanie „Grafiki” autorstwa Tadeusza Siary z tytułu Jubileuszu XV-lecia działalności Śląskiej Izby Budownictwa, która będzie nadawana kadrze kierowniczej długoletnich przedsiębiorstw członkowskich.

17 V. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH IZBY.
4. Na łamach czasopisma Izby – „FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” poprzez zamieszczanie oferty wykonawstwa, produkcji lub usług firm wraz z wywiadami ich kadry kierowniczej. Zapewnienie finansowania wydawnictwa tego czasopisma poprzez współudział uczestników „Forum Budownictwa Śląskiego” oraz pozyskania reklamodawców. 5. W trakcie Targów Budownictwa Silesia Building Expo - SIBEX 2012 w Sosnowcu i ewentualnie na kolejnych krajowych i regionalnych targach, zależnie od zainteresowania firm członkowskich. 6. Na portalu internetowym Izby: w rozszerzonej formie, prezentującej także działalność przedsiębiorstw, ich pakiety wizerunkowe i reklamowe oraz relacje prasowe.

18 VI. ROZSZERZANIE WSPÓŁPRACY KOOPERACYJNEJ I INTEGRACYJNEJ.
1. Kontynuowanie organizowania wyjazdowych seminariów szkoleniowo-integracyjnych i tematycznych – minimum 1 raz na półrocze. 2.Organizowanie regularnych „KLUBOWYCH SPOTKAŃ CZŁONKOWSKICH”, kwartalnych dla stałej wymiany wzajemnych ofert kooperacyjnych, kontaktów biznesowych, z udziałem ekspertów prawnych, ekonomicznych, podatkowych, finansowych, członków Rządu oraz wojewódzkich władz państwowych i samorządowych. 3. Sporządzenie katalogu firm członkowskich ze szczegółową specyfikacją dysponowanego potencjału wykonawczego lub produkcyjnego także celem wzajemnego organizowania współpracy kooperacyjnej. 4. Uzgodnienie z firmami członkowskimi celowości zorganizowania „Giełdy kooperacyjnej” jako kolejnej formy rozszerzania wzajemnej współpracy.

19 VII. ORGANIZACJA DALSZEGO FUNKCJONOWANIA IZBY.
1. Uzgodnienie i wprowadzenie bardziej efektywnych form komunikacji Izby z kierownictwem firm członkowskich, zwłaszcza poprzez wprowadzenie otwartej strony internetowej Izby z ekspozycją informacji bieżących, komunikatów, ocen zmian na rynku budowlanym, interpretacji przepisów szczegółowych. 2. Wyłonienie z kadry kierowniczej firm członkowskich moderatorów, ekspertów i konsultantów celem powierzenia im reprezentowania Izby w specjalistycznych dziedzinach oraz inicjowania organizacji seminariów i konferencji. 3. Kontynuowanie dotychczasowej działalności dla integracji współpracy samorządów zawodowych i gospodarczych z obszaru inwestycji, budownictwa i nieruchomości województwa śląskiego, które utworzyły platformę Forum Budownictwa Śląskiego. 4. Po zakończeniu w maju br. I etapu modyfikacji strony internetowej Izby, opracowanie projektowe i wykonawcze „dynamicznej” strony internetowej zawierającej dodatkowo:- Forum tematyczne, dyskusyjne, -profil na Facebooku, -„Giełdę kooperacyjną” oraz -izbowy newsletter.

20 Tadeusz Wnuk WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
DZIĘKUJĘ UPRZEJMIĘ ZA UWAGĘ Tadeusz Wnuk


Pobierz ppt "WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google