Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Maciej Sałdacz 29 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Maciej Sałdacz 29 października."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Maciej Sałdacz 29 października 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy we Wrocławiu i powiecie wrocławskim w latach 2008 - 2010 Sytuacja kobiet na rynku pracy we Wrocławiu i powiecie wrocławskim w latach 2008 - 2010

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia we Wrocławiu i powiecie wrocławskim Lata 2008-2010 (w %) Okres 31 grudzień 200831 grudzień 200931 marzec 201030 czerwiec 201030 sierpień 2010 Zasięg Polska 9,511,912,911,6 11,3 Województwo 10,012,513,812,4 12,1 Powiat Wrocławski Miasto Wrocław 3,4 3,3 5,5 5,0 6,3 5,7 5,9 5,5 5,8 5,6 Po okresie znacznego spadku bezrobocia w latach 2007-2008, także wśród kobiet, od roku 2009 na stępowało pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Skutkiem kryzysu gospodarczego było zmniejszenie zatrudnienia i napływ bezrobotnych do urzędów pracy. Także we Wrocławiu odczuliśmy kryzys na rynku pracy, jednak od początku roku 2010 obserwujemy systematyczną poprawę sytuacji skutkującą spadkiem bezrobocia. Po okresie znacznego spadku bezrobocia w latach 2007-2008, także wśród kobiet, od roku 2009 na stępowało pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Skutkiem kryzysu gospodarczego było zmniejszenie zatrudnienia i napływ bezrobotnych do urzędów pracy. Także we Wrocławiu odczuliśmy kryzys na rynku pracy, jednak od początku roku 2010 obserwujemy systematyczną poprawę sytuacji skutkującą spadkiem bezrobocia.

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba bezrobotnych (w tys.) w latach 2008 - III kwartał 2010 OkresPolskaWojewództwoWrocław i Powiat Wrocławski Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20081.473.7833.4113.963.4 12 2096 911 20091.892.7966.4146.374.3 18 7829 654 31 marzec 2010 2.076.71.016,0164. 680.221 56710 830 30 czerwiec 2010 1.843.9941.8145. 574.120 85210 847 30 sierpień 2010 1.800.2953.0142.175.020 93111 199

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet we Wrocławiu i powiecie wrocławskim wg wieku Okres Wiek 31 grudzień 200831 grudzień 2009III kw. 2010 18-2469213101467 25-34198630753648 35-44110815891969 45-54224725692706 55-5987811111462 Razem691196541272 Obecnie najliczniejszą grupę bezrobotnych kobiet stanowią osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Tendencja do wyraźnego wzrostu liczby zarejestrowanych kobiet w tym przedziale wiekowym zarysowała się na przestrzeni ostatnich dwóch lat i wydaje się być powiązana ze wzrostem bezrobocia w tym okresie. W latach wcześniejszych dominującą grupę wiekową stanowiły kobiety w wieku od 45 do 54 lat.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet we Wrocławiu i Powiecie Wrocławskim wg wykształcenia Okres Wykształcenie 31 grudzień 200831 grudzień 2009III kw. 2010 Gimnazjalne i poniżej 186924252832 Zasadnicze zawodowe101314032816 Średnie ogólne72411491465 Policealne i śr. zawodowe 193524301523 wyższe137022472636 Razem6911965411272 Kobiety nie posiadające kwalifikacji zawodowych to obecnie najliczniejsza grupa kobiet zarejestrowanych w PUP Wrocław. Należy także zauważyć, iż kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej stanowią ponad 25% ogółu bezrobotnych kobiet. Zwraca również uwagę duża liczba bezrobotnych kobiet z wykształceniem wyższym.

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura bezrobotnych kobiet we Wrocławiu i powiecie wrocławskim wg stażu pracy W najbardziej niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się kobiety, których staż pracy wynosi poniżej 1 roku, jest to stała tendencja rysująca się w ostatnich latach. Okres Staż pracy 31 grudzień 200831 grudzień 2009III kw. 2010 Do 1 roku 145321232515 1-5 113818112122 5-1089112291462 10-20117215131662 20-30116614621690 30 lat i więcej155307410 Bez stażu93612091411 Razem6911965411272

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Wrocławia i powiatu wrocławskiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu - nawiązanie stosunku pracy lub samozatrudnienie OkresPrace interwencyjneRoboty publiczne Doposażenie stanowiska pracy Działalność gospodarcza (w tym dotacje) Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20081177743834914979 200911673461795510057 III kw. 2010925878284438539

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego uczestnicząca w poszczególnych formach przeciwdziałania bezrobociu – bez nawiązania stosunku pracy OkresPrace społecznie użyteczneStażPrzygotowanie zawodowe Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 20081981031075861328283 2009196851820140431*26* III kw. 2010144651660132200 zmiana przepisów w lutym 2009 roku zmieniała charakter przygotowania zawodowego i wprowadziła pojęcie stażu osoby dorosłej

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ilość kobiet z Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe OkresSzkolenia Koszty studiów podyplomowych Koszty egzaminów i licencji Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety Bezrobotni ogółem w tym kobiety 200835712159313614 200934242028006623 III kw. 20102197120173141 Największy odsetek kobiet korzysta obecnie ze staży, forma ta pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i często powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie bycia bezrobotnym. Także w ujęciu liczbowym staż jest najczęściej stosowanym instrumentem aktywizacji kobiet. Kobiety są także dominującą grupą beneficjentów szkoleń, organizowanych przez PUP Wrocław

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna statystyka ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy we (dane z 30.09.2010 r.) Ogółem pracodawcy w roku 2010 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 7141 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - Technik prac biurowych: 796 oferty pracy - Kierowca samochodu ciężarowego – 688 ofert pracy - Sprzątaczka biurowa – 470 ofert pracy - Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 399 ofert pracy - Robotnik budowlany – 340 oferty pracy - Robotnik gospodarczy – 231 ofert pracy - Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia – 218 ofert pracy - Cieśla szalunkowy – 165 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w PUP we Wrocławiu to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych. Ogółem pracodawcy w roku 2010 złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy 7141 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy pojawiło się w następujących zawodach: - Technik prac biurowych: 796 oferty pracy - Kierowca samochodu ciężarowego – 688 ofert pracy - Sprzątaczka biurowa – 470 ofert pracy - Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 399 ofert pracy - Robotnik budowlany – 340 oferty pracy - Robotnik gospodarczy – 231 ofert pracy - Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia – 218 ofert pracy - Cieśla szalunkowy – 165 ofert pracy Należy zaznaczyć, iż duża część ofert składanych w PUP we Wrocławiu to miejsca tworzone w ramach staży, prac interwencyjnych czy też prac społecznie użytecznych.

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu na dzień 30.09.2010 r. Zawód Liczba zarejestrowanych ogółem W tym liczba zarejestrowanych kobiet osoby bez zawodu 36751988 sprzedawca 13201129 technik ekonomista 624530 sprzątaczka biurowa 319306 technik prac biurowych 288251 krawiec 243233

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu na dzień 30.09.2010 r. OSOBY do 25 roku życia Zawód Liczba zarejestrowanych ogółem osób do 25 r. ż. W tym liczba zarejestrowanych kobiet osoby bez zawodu 167 110 fizjoterapeuta 3827 sprzedawca w branży mięsnej 2925 pedagog 2423 fryzjer 2221 psycholog 2119

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawody najczęściej występujące wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu na dzień 30.09.2010 r. Osoby zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy Zawód Liczba zarejestrowanych kobiet W tym powyżej 12 miesięcy sprzedawca1129293 technik ekonomista530114 sprzątaczka biurowa306111 robotnik gospodarczy18281

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 371,10 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 371,10 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką

15 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, październik 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Maciej Sałdacz 29 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google