Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

2 Kryteria realizacji projektów
Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru. Beneficjenci pomocy: Gmina Jednoosobowa spółka gminy Gminny zakład budżetowy *Związek międzygminny nie może być beneficjentem działania **O pomoc może ubiegać się spółka prawa handlowego, dla której jedynym udziałowcem jest gmina ***Gminny zakład budżetowy może być beneficjentem działania, jeżeli wykonuje zadania zbieżne z zakresem pomocy określonym dla tego działania.

3 Zalecenia ogólne: Zaleca się aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany. Wszystkie koszty oraz kwoty należy podać w złotych zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych ( po odrzuceniu groszy). Wniosek musi zostać podpisany i opieczętowany przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę. Terminy uzupełnień/wyjaśnień liczone są w dniach kalendarzowych od dnia następnego po dniu odebrania pisma przez Wnioskodawcę.

4 Zalecenia ogólne cd.: Planowany okres realizacji całej operacji nie może być dłuższy niż: - 24 miesiące od daty podpisania umowy przyznania pomocy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie; - 36 miesięcy od daty podpisania umowy przyznania pomocy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach; Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność w każdym z wyżej wymienionych przypadków musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

5 Należy wstawić znak „X” we właściwym kwadracie
Nadany zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji Wniosków o przyznanie płatności Wnioskodawca może przystawić pieczęć nagłówkową. Treść pieczęci musi być czytelna Należy wstawić znak „X” we właściwym kwadracie Jeśli Gmina nie posiada NIP-u lub REGONU należy podać NIP lub REGON Urzędu Gminy

6 W imieniu Wnioskodawcy może występować pełnomocnik, któremu Wnioskodawca udzielił stosownego pełnomocnictwa. Nazwa powinna informować o rodzaju i zakresie planowanego przedsięwzięcia Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji i uzasadnić, w jaki sposób wpływa na osiągnięcie celów określonych w Programie.

7

8 Należy przyjąć, że termin zakończenia etapu to planowany termin złożenia Wniosku o płatność pośrednią/ końcową do UM Wszystkie planowane koszty operacji należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi) Wnioskowaną kwotę pomocy podaje się w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy) Operacja, której poziom dofinansowania będzie nie większy niż 50% uzyska dodatkowo 2 punkt w trakcie oceny Wniosku Należy podać kwoty w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w podziale na koszty całkowite, koszty kwalifikowalne.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Najczęściej pojawiające się pytania
Czy w jednym projekcie mogą być łączone elementy gospodarki wodnej i ściekowej? Operacje w ramach działania mogą polegać na inwestycji obejmującej zakres gospodarki wodnej i ściekowej.

19 Czy można złożyć jeden wniosek na realizację operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych? Nie, wnioskodawca składa jeden wniosek na każdy z zakresów.

20 Czy w ramach jednego wniosku może być dofinansowana operacja polegająca na budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla części wsi oraz na budowie np. 300 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla rozproszonych gospodarstw w tej i innych wsiach? Dofinansowana operacja może polegać na budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla części wsi oraz budowie przyzagrodowych oczyszczalni dla rozproszonych gospodarstw w tej samej i innych wsiach. Należy pamiętać, że przy realizacji operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej koszty podlegają refundacji do wysokości ,00 zł dla jednej gminy w okresie realizacji PROW

21 Wskaźniki zwodociągowania określające udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej opracowane zostały na podstawie danych GUS w podziale na: 1 –gminy miejskie, 2 –gminy wiejskie, 3 –gminy miejsko-wiejskie, 4 –miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 5 –obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. Dokonując oceny operacji należy uwzględnić wskaźniki zwodociągowania dla gmin 1, 2 lub 3. Wskaźniki są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z jakich danych należy korzystać przy ustalaniu wskaźnika zwodociągowania gminy, który określa procentowy udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie i czy ww. wskaźnik uwzględnia miejscowości powyżej mieszkańców?

22 Zgodnie z zapisami PROW, projekt może być realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. W związku z tym gmina wchodząca w skład aglomeracji może ubiegać się dofinansowanie w ramach PROW. Niemożliwe jest wtedy ubieganie się o środki z innych programów na tę samą inwestycję. Czy możliwa jest realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie gminy wchodzącej w skład aglomeracji?

23 Czy w ramach działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej możliwa będzie realizacja inwestycji w gospodarstwach indywidualnych? Realizacja inwestycji w gospodarstwach indywidualnych jest możliwa pod warunkiem, że gmina uzasadni celowość takiego rozwiązania. Wybór sposobu unieszkodliwiania ścieków powinien być dostosowany do istniejących warunków. W miejscowościach wiejskich o zwartej zabudowie stosowanie oczyszczalni zagrodowych byłoby nieuzasadnione. Inaczej przedstawia się sytuacja przy zabudowie rozproszonej: przysiółkach, koloniach, gospodarstwach oddalonych od wsi. W takich przypadkach budowa oczyszczalni zagrodowej jest rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie.

24 Czy w ramach działania może być realizowana budowa kanalizacji sanitarnej częściowo na terenie położonym poza granicami administracyjnymi miasta, a częściowo na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej niż 5 tysięcy? Taki typ projektu nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach działania, zgodnie z §3.1 p. 4 Rozporządzenia MRiRW z r.

25 Czy możliwe jest dofinansowanie budowy rurociągu przesyłowego wody bez budowy samej sieci wodociągowej? Tak, ponieważ celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej oraz warunkującej rozwój społeczno-gospodarczy. Beneficjent może ubiegać się o pomoc na realizację projektów w zakresie m. in. gospodarki wodno-ściekowej, w tym zaopatrzenia w wodę.

26 Czy kwalifikowalny jest koszt budowy stacji uzdatniania wody?
Tak, beneficjenci działania będą mogli realizować operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowy, przebudowy, remontu budynku/budowli. Oznacza to, że będzie możliwa realizacja operacji w zakresie zwodociągowania.

27 Czy zadanie polegające na wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do segregacji substancji ropopochodnych i części stałych kwalifikuje się do przyznania pomocy? W ramach działania pomoc finansowa jest przyznawana na realizację projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zgodnie z Ustawą z r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ściekiem jest woda opadowa lub roztopowa ujęta w system kanalizacji, zatem inwestycja mająca na celu budowę instalacji do odprowadzania i oczyszczania wody deszczowej może zostać objęta wsparciem finansowym.

28 W przypadku gdy realizacja operacji spowoduje uszkodzenie nawierzchni drogi, koszty te mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Czy kosztem kwalifikowalnym może być odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, w której położona zostanie sieć wodociągowa lub kanalizacyjna?

29 Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację operacji polegającej na uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną? Tereny są własnością gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1974/2006 z r., środki finansowe w ramach działania mają służyć poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Osiągnięcie celu działania nie może być uzależnione od planowanego zagospodarowania terenu. W związku z tym przedmiotowa operacja nie może być finansowana ze środków PROW

30 Czy kwalifikowalny jest koszt budowy systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej?
Budowa systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej jest kosztem kwalifikowalnym, o ile prawidłowe funkcjonowanie i eksploatacja kanalizacji uzależnione są od jego powstania, a tym samym warunkują spełnienie i zachowanie celu działania. Przykład: instalacja monitorująca procesy technologiczne oczyszczalni ścieków wymagające nadzoru.

31 Czy w przypadku sieci kanalizacyjnej, wybudowanej na terenie jednej miejscowości, istnieje możliwość podłączenia do niej nieruchomości znajdującej się w innej miejscowości z terenu sąsiedniej gminy? Czy koszt wybudowania fragmentu sieci kanalizacyjnej, który będzie służył jedynie podłączeniu części gospodarstw sąsiedniej gminy, będzie kosztem kwalifikowalnym? Istnieje możliwość, aby inwestycja realizowana w ramach działania służyła również jako sieć przesyłowa dla mieszkańców sąsiedniej gminy. Jednak wykonanie przyłączy umożliwiających korzystanie z powstałej inwestycji mieszkańcom sąsiedniej gminy nie będzie kosztem kwalifikowalnym działania, ponieważ kwota ,00 zł przyznawana jest na gminę w okresie realizacji PROW

32 Czy gmina może otrzymać dofinansowanie na budowę stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków bez żadnej sieci kanalizacyjnej? Realizacja takiej operacji jest możliwa w ramach omawianego działania, ponieważ zawiera się w zakresie pomocy obejmującej gospodarkę wodno-ściekową.

33 Czy zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym może być kosztem kwalifikowalnym działania?
Taki zakup może być kosztem kwalifikowalnym, jednak warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest osiągnięcie i zachowanie celów działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

34 Czy jednym z warunków otrzymania pomocy finansowej w ramach działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest lokalizacja planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji objętej Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych? Nie, warunki otrzymania pomocy reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r.

35 Czy przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko? Przepisy w tym zakresie należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573).

36 Czy dopuszczalne jest, aby załącznikiem do wniosku o dofinansowanie było aktualne pozwolenie na budowę z 2005 r. oraz decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia z 2008r? Pozwolenie na budowę oraz decyzja środowiskowa są potwierdzeniem, że inwestycja jest zgodna z obowiązującym prawem i może być realizowana. Nie jest nieprawidłowością dołączenie do wniosku decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania wydanej po terminie wydania pozwolenia na budowę.

37 W związku z wejściem w życie ustawy z 03. 10. 2008 r
W związku z wejściem w życie ustawy z r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wnioskodawca może wystąpić z prośbą o weryfikację, czy ocena oddziaływania na środowisko została sporządzona prawidłowo. Jednocześnie, zgodnie z ww. ustawą, zezwolenia i inne decyzje wydane przez wojewodę oraz ministra właściwego ds. środowiska w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Czy w przypadku ubiegania się o finansowanie inwestycji w ramach działania wymagany będzie raport oddziaływania na środowisko, jeżeli gmina posiada już pozwolenie na budowę i decyzję środowiskową z adnotacja wojewody o braku potrzeby tworzenia raportu?

38 Takie pozwolenie będzie akceptowane
Czy akceptowane będzie pozwolenie na budowę wydane przy zachowaniu procedury uzyskania decyzji środowiskowej w oparciu o ustawę z dnia Prawo ochrony środowiska? Pozwolenie na budowę zostało wydane decyzją wojewody i decyzją starosty w 2007 r. i jest nadal aktualne. Pozwolenie dotyczy budowy sieci wodociągowej. Takie pozwolenie będzie akceptowane

39 Czy akceptowane będzie pozwolenie na budowę inwestycji, która jest realizowana? Pozwolenie zostało wydane bez przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji środowiskowej (w czasie uzyskiwania ww. procedura nie obowiązywała). Pozwolenie jest aktualne i dotyczy budowy sieci wodociągowej i modernizacji stacji uzdatniania wody. Pozwolenie na budowę będzie akceptowane, lecz wszystkie koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku nie będą podlegały refundacji. Koszty uznaje się za kwalifikowane jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego po dniu złożenia wniosku, a w przypadku kosztów ogólnych nie wcześniej niż od

40 Zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt może być realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Proponowana operacja może zostać sfinansowana pod warunkiem, że zakupiony samochód będzie w minimum 50% wykorzystywany na obszarach wiejskich, co sprawdzane będzie na podstawie umów zawartych z odbiorcami. Czy możliwe jest sfinansowanie zakupu samochodu do odbioru i wywozu nieczystości stałych, który będzie służył do obsługi miasta liczącego ponad 5000 mieszkańców i okolicznych gmin?

41 Finansowanie przyłączy kanalizacyjnych
W uchwale Sądu Najwyższego z r. wskazano, że odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej poza granicami nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne. Sąd Najwyższy wyznaczył granicę dla przyłączy wskazując, że jest nią granica nieruchomości gruntowej, poza którą odbiorca usług nie jest podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów budowy przewodu, tym samym ten odcinek przewodu nie jest przyłączem w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. W ramach działania „Podstawowe usługi…” koszty budowy przewodów zlokalizowanych poza granicami nieruchomości przyłączonej mogą być kwalifikowalne, a w granicach nieruchomości przyłączonej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu. Dotychczasowe interpretacje uznaje się za nieobowiązujące.

42 Czy określona jest minimalna długość sieci wodociągowej, jaką należy wybudować w ramach projektu?
Taka długość nie jest określona.

43 Czy ujęcie we wniosku zadania polegającego na budowie 14 km sieci wodociągowej oraz 0,7 km sieci kanalizacyjnej uznane zostanie za realizację zadania dotyczącego łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej? Taka operacja zostanie uznana za łączenie gospodarki wodnej i ściekowej.

44 Czy koszt sporządzenia projektu budowlanego, opracowania map, kosztorysu budowlanego, może zostać uznany za kwalifikowalny? Tak, jest to koszt kwalifikowalny.

45 Czy dopuszcza się, aby w tytule operacji wnioskodawcy używali określenia „modernizacja”, pomimo że określenie to nie występuje w prawie budowlanym oraz nie jest przewidziane w żadnym z zakresów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju wsi z dnia 1 kwietnia 2008? Tytuł operacji nie determinuje jej zgodności z celami określonymi w PROW oraz z zakresem wsparcia wymienionym w rozporządzeniu. Wnioskodawca może w tytule operacji użyć słowa „modernizacja”, które nie występuje w prawie budowlanym, jednak jest powszechnie znane, a jego definicja znajduje się w słowniku języka polskiego.

46 Tak, jeżeli urządzenia będą służyły do realizacji celów działania.
Czy za koszt kwalifikowalny zostanie uznany zakup ładowacza czołowego do ciągnika, służącego do załadunku wytworzonego osadu oraz zakup przyczepy mającej za zadanie przewiezienie osadu do składowania? Tak, jeżeli urządzenia będą służyły do realizacji celów działania.

47 Czy za koszt kwalifikowalny uznany zostanie zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, która umożliwi przesyłanie ścieków z budynku znajdującego się na prywatnej posesji do sieci kanalizacyjnej, której budowa uznana został za koszt kwalifikowalny? Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…, przedsiębiorstwo wod-kan jest zobowiązane zapewnić realizację budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Urządzeniami kanalizacyjnymi w myśl art. 2 p. 14 ustawy są sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz urządzenia podczyszczające i odczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. Dlatego też koszt zakupu i montaż indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków może być kosztem kwalifikowanym pod warunkiem, że zostanie podłączona do sieci tak, aby został spełniony cel działania.

48 Czy beneficjent może zakupić sprzęt używany, np
Czy beneficjent może zakupić sprzęt używany, np. śmieciarkę, wóz asenizacyjny? Nie, kwalifikowalny jest tylko koszt zakupu nowego sprzętu.

49 Czy zakup kompaktora, kruszarki gruzu i wagi na wyposażenie składowiska odpadów może być przedmiotem dofinansowania? Tak, wydatki te stanowią koszt kwalifikowalny.

50 Czy w ramach działania możliwa jest budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi?
Tak, ponieważ jednym z zakresów wsparcia w działaniu jest wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

51 Czy możliwa jest realizacja inwestycji polegającej na zakupie i montażu zestawów solarnych w prywatnych budynkach mieszkańców gminy, na terenie której realizowana będzie operacja? Pomoc jest przyznawana gminie, jednoosobowej spółce gminy lub gminnemu zakładowi budżetowemu. W związku z powyższym w ramach działania nie można realizować operacji polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych w prywatnych budynkach mieszkańców gminy.

52 Zgodnie z rozporządzeniem, refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji programu nie więcej niż ,00 zł w przypadku tworzenie systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych. Jak traktować ten limit, gdy wnioskodawcą jest jednoosobowa spółka komunalna gminy obsługująca kilka gmin? Zgodnie z rozporządzeniem, pomoc przyznawana jest dla jednej gminy w okresie realizacji programu. Oznacza to, że jednoosobowa spółka komunalna gminy obsługująca kilka gmin może złożyć w okresie programowania jeden wniosek o przyznanie pomocy dla jednej gminy.

53 Czy wykonawcą zadania, o dofinansowanie którego ubiega się beneficjent (gmina), może być jego własny zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), nie posiadający osobowości prawnej, który nie może uczestniczyć w procedurach przetargowych? Jednostka samorządu terytorialnego i utworzony przez nią zakład budżetowy działają w ramach tej samej osobowości prawnej co oznacza, że zlecenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań własnemu zakładowi budżetowemu, z uwagi na brak dwóch podmiotów, które mogłyby zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, następuje z wyłączeniem ustawy PZP. Natomiast przepisy rozporządzenia MRiRW z r. uzależniają przydzielenie pomocy od wyboru wykonawców w drodze ustawy PZP. W związku z tym własny zakład budżetowy nie może być wykonawcą zadania, o którego dofinansowanie ubiega się gmina.

54 Czy gmina jako beneficjent działania może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w oparciu o dokumentację sporządzoną na stowarzyszenie, działające na terenie gminy i zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę? W opisanym przypadku załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy może być pozwolenie na budowę sporządzone na inny podmiot niż ubiegający się o wsparcie pod warunkiem, że właściwy organ wyda decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz wnioskodawcy, zgodnie z art. 40 Ustawy Prawo budowlane.

55 Czy studium wykonalności będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy?

56 W ramach działania pomoc jest przyznawana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku współfinansowania m.in. z WFOŚiGW. Jaki może być procentowy udział środków WFOŚiGW w ogólnej kwocie operacji? Środku publiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone na współfinansowanie operacji. Mogą obejmować wkład własny beneficjenta w wysokości do 25% kosztów kwalifikowalnych.

57 Czy środki pochodzące z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW mogą stanowić wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie operacji? Środki te mogą stanowić wkład własny beneficjenta. Konieczne jest jednak wskazanie w uchwale budżetowej, iż środki pochodzące z umorzenia stanowią wkład własny na zadanie w ramach omawianego działania.

58 Pomoc może być przeznaczona na refundację części kosztów kwalifikowalnych poniesionych wyłącznie po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wyjątek stanowią koszty ogólne, które mogą być ponoszone od r. Czy składając wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji można być już po całej procedurze przetargowej?

59 Wytyczne przyjęte przez MRR dotyczą przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych i nie stanowią dokumentu obligatoryjnego dla beneficjentów działań PROW Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach działań objętych PROW i finansowanych z EFRROW obowiązują wytyczne zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego?

60 Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji?
Nie, pomoc wypłacane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

61 Jeśli beneficjent będzie aplikować o środki na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej, to czy jednocześnie będą punktowane wskaźniki zwodociągowania gminy oraz przyznawane będą punkty za realizację łączną gospodarki wodnej i ściekowej? Nie, operacje polegające na łączeniu gospodarki wodno-ściekowej otrzymują 2 punkty i nie są dodatkowo punktowane wskaźniki zwodociągowania.

62 Czy w przypadku połączenia gospodarki wodnej i ściekowej, w uchwale budżetowej gmina może rozpisać zadanie w osobnych pozycjach, np. budowa kanalizacji w miejscowości X w jednej pozycji i budowa wodociągu w miejscowości Y w innej pozycji? Czy powinien być to zapis we wspólnej pozycji w budżecie, np. budowa kanalizacji w miejscowości X i budowa wodociągu w miejscowości Y? Możliwe jest rozpisanie inwestycji w osobnych pozycjach w uchwale budżetowej.

63 Czy liczba mieszkańców miejscowości, w której realizowana będzie operacja, ma znaczenie przy ocenie wniosku o przyznanie pomocy? Nie, kryteria wg których przyznawane są punkty określa rozporządzenie.

64 Czy należy dołączać do wniosku załącznik „Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości…”, jeżeli wnioskodawca posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę? Taki załącznik nie jest wymagany, jeśli wnioskodawca posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

65 Czy załącznik nr 15 „Promesa udzielenia kredytu, pożyczki…” jest wymagany gdy wnioskodawcą jest gmina i część środków na sfinansowanie operacji otrzymała z WFOŚiGW? Tak

66 Wskaźnik zwodociągowania gminy został opracowany na podstawie danych udostępnionych przez GUS, ponieważ MRiRW nie prowadzi statystyki dot. liczby ludności wg miejsca zamieszkania oraz ludności korzystającej z sieci wodociągowej dla podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach tego działania,a na podstawie takich danych obliczany jest procentowy udział ludności w gminie, korzystającej z sieci wodociągowej. GUS mając na uwadze zapotrzebowanie ministerstwa na wskaźnik zwodociągowania gminy wprowadził za 2009 r. nowy rozdział o nazwie „Budynku mieszkalne podłączone do systemu infrastruktury technicznej”, w którym gminy będą wykazywać m. in. efekty inwestycyjne w postaci liczby budynków mieszkalnych z przyłączeniem do sieci wodociągoweji kanalizacyjnej, a które w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych dadzą podstawę do naliczenia wskaźnika stopnia zwodociągowania i skanalizowania gminy. Wskaźnik zostanie zamieszczony na stronie internetowej GUS na początku listopada 2010 r. z danymi za 2009 r. do tego czasu przyznając operacji punkty należy posługiwać się wskaźnikiem zwodociągowania gmin na koniec 2007 r., zamieszczonym na stronie internetowej MRiRW. Czy udostępniony przez MRiRW wskaźnik zwodociągowania gmin na dzień r. będzie zaktualizowany na dzień r.? Dane opracowane na dzień r. są zdezaktualizowane i mogą prowadzić do niesprawiedliwej punktacji złożonych wniosków.

67 Nabór wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

68 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google