Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady kwalifikowalności kosztów i przygotowania wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gdańsk 25.05.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady kwalifikowalności kosztów i przygotowania wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gdańsk 25.05.2009."— Zapis prezentacji:

1 Zasady kwalifikowalności kosztów i przygotowania wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gdańsk r.

2 Wniosek o przyznanie pomocy

3 Termin i miejsce składania wniosków
Termin składania - 4 maja 2009 r. – 30 czerwca r. Miejsce składania - bezpośrednio w sekretariacie DPROW ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, p. 300 a, od poniedziałku do piątku. Potwierdzenie odbioru w postaci kserokopii pierwszej strony wniosku. Aktualne wersje wniosku i instrukcji można pobrać ze strony internetowej DPROW Wniosek o przyznanie pomocy - wersja z r. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – wersja z r.

4 Dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy
Wypełnia się zgodnie z: - zaświadczeniem z terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza (gmina) – załącznik nr 1 - wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (jednoosobowa spółka gminy) – załącznik nr 4 - zaświadczeniem wystawionym przez wójta/burmistrza potwierdzającym dane osób reprezentujących (gminny zakład budżetowy) – załącznik nr 6

5 Planowany cel operacji
Należy w zwięzły sposób określić cel, jaki Wnioskodawca stawia sobie przystępując do realizacji operacji i uzasadnić, w jaki sposób wpływa na osiągnięcie celów działania określonych w PROW. Np. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu” „Rozwój społeczno-gospodarczy gminy X poprzez zastosowanie nowoczesnych technik służących pozyskiwaniu energii z biomasy”

6 Miejsce realizacji operacji (1)
Należy wpisać dane dotyczące miejsca realizacji operacji, w przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach należy wpisać je wszystkie. Należy podać liczbę mieszkańców miejscowości objętych projektem zgodnie z załącznikiem nr 10 – zaświadczeniem wystawionym przez wójta/burmistrza określającym liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

7 Miejsce realizacji operacji (2)
Należy podać nazwę ulicy lub numery działek ewidencyjnych wraz z numerem obrębu ewidencyjnego, na których realizowana będzie operacja. W przypadku większej ilości działek możliwe jest podawanie numerów „od … do”. Jeżeli operacja przebiega w pasie drogowym można podać numer ewidencyjny drogi. W przypadku gdy operacja obejmuje swym zasięgiem dużą liczbę miejscowości, ulic np. polegająca na zakupie środków transportu do zbiórki odpadów do wniosku można dołączyć dodatkowy załącznik z wykazem wszystkich miejscowości i ulic objętych operacją i w pkt należy wpisać „Według załącznika nr…”.

8 Zakres i koszty operacji
Należy podać koszty całkowite i kwalifikowalne operacji. W kwotach tych należy uwzględniać koszty ogólne. Dla wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej należy w przypadku: - zaopatrzenia w wodę wypełnić pole kanalizacji i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków wypełnić pole - połączeniu gospodarki wodnej i ściekowej wypełnić pole oraz

9 Poziom dofinansowania
Wnioskowany poziom dofinansowania (pkt 17.2) należy wypełnić tylko wtedy gdy Wnioskodawca ubiega się o 2 punkty za spełnienie za kryterium wkładu własnego. W tym punkcie jeżeli stosunek wnioskowanej kwoty pomocy do kosztów kwalifikowalnych jest mniejszy/lub równy 50% należy wpisać wartość 50. Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji (pkt 18.2) nie może być mniejsza niż 25 % całej wnioskowanej kwoty pomocy.

10 Źródła finansowania operacji
Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania operacji w pełnej wysokości - środki pochodzące z EFRROW stanowią refundacje poniesionych wydatków. Wkład środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (mogą wypełniać wszyscy beneficjenci) Budżet jednostek samorządu terytorialnego (wypełnia tylko gmina) Wkład własny ubiegającego się o przyznanie pomocy (wypełnia gminny zakład budżetowy i jednoosobowa spółka gminy) Kredyty, pożyczki (wypełnia gminny zakład budżetowy i jednoosobowa spółka gminy) Inne (jakie?) np. dotacja z jst, darowizna - wypełnia gminny zakład budżetowy i jednoosobowa spółka gminy

11 Załączniki (1) 11) Uchwała budżetowa lub WPI obejmująca swym zakresem operację, określająca środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji operacji – obligatoryjny dla gmin i zakładów budżetowych 12) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości Nie jest wymagane gdy dołączono ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych Ponadto, jeżeli operacja dotyczy zakupu elementów nietrwale związanych z gruntem np. pojemników na śmieci, nie jest wymagany tytuł prawny do nieruchomości. 13) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. Tylko wtedy gdy ktoś inny jest właścicielem

12 Załączniki (2) 15) Promesa udzielenia kredytu, pożyczki albo inne dokumenty potwierdzające zdolność finansowania operacji (np. umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – obligatoryjny dla jednoosobowej spółki gminy 17) Opis zadań Należy uwzględnić wszystkie dostawy (np. wyposażenie obiektów, dostawy maszyn, urządzeń, pojemników do segregacji odpadów, środków transportu, sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego realizacji celów operacji) 23) Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Nie ma konieczności ich załączania gdy wnioskodawca załączył kosztorys inwestorski i dokumentację projektową.

13 Gospodarka wodno-ściekowa Spełnienie łącznie dwóch warunków
Kryteria regionalne Gospodarka wodno-ściekowa Spełnienie łącznie dwóch warunków Operacja realizowana jest na terenie gminy, której stopień skanalizowania jest mniejszy lub równy 40% oraz w wyniku realizacji operacji stopień skanalizowania gminy wzrośnie o minimum 5% Tworzenie systemów zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych Operacja realizowana jest na terenie gmin, które związane są umową/porozumieniem z jednym z regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów wskazanym w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010. Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Operacja realizowana jest w obiektach pełniących wyłącznie funkcje edukacyjne lub/i kulturalne

14 Załączniki dotyczące kryterium regionalnego
1) gospodarka wodno-ściekowa Oświadczenie o stopniu skanalizowania gminy 2) tworzenie systemów zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych Potwierdzenie, że operacja realizowana jest na terenie gminy, która związana jest umową/porozumieniem z jednym z regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów, tj potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu. 3) wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Oświadczenie, że operacja realizowana jest w obiektach pełniących wyłącznie funkcje edukacyjne lub/i kulturalne (jeżeli nie wynika z zakresu projektu).

15 Zestawienie rzeczowo-finansowe
Możliwe jest ogólne formułowanie zakresu rzeczowego np. „Remont budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości X (wg. kosztorysu)” W takim przypadku miernikiem rzeczowym może być komplet robót wchodzących w skład planowanego remontu (1 kpl). Należy pamiętać o określeniu limitu kosztów ogólnych (10% kosztów inwestycyjnych).

16 Zasady kwalifikowalności kosztów

17 Gospodarka wodno-ściekowa (1)
1) Budowa wodociągu znajdującego się w znacznej mierze na obszarach wiejskich, częściowo przebiegającego przez miasto o liczbie mieszkańców powyżej 5000 mieszkańców przy czym Stacja Uzdatniania Wody znajduje się w mieście. W przypadku, gdy inwestycja realizowana jest częściowo na obszarze objętym PROW , a częściowo na obszarze miejskim, liczącym powyżej 5000 mieszkańców, wsparcie finansowe dotyczyć będzie wyłącznie operacji, prowadzonych na obszarach objętych PROW Dotyczy to również innych zakresów tego działania

18 Gospodarka wodno-ściekowa (2)
2) Budowa rurociągu przesyłowego wody bez budowy samej sieci wodociągowej, pod warunkiem, że spełnione zostaną wymagania określone w PROW oraz w rozporządzeniu 3) Budowa stacji uzdatniania wody 4) Remont sieci wodociągowej pod warunkiem, że nie będzie on dotyczył zadań związanych z bieżącą konserwacją Przyłącza wodociągowe – niekwalifikowalne od granicy nieruchomości odbiorcy do wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

19 Gospodarka wodno-ściekowa (3)
5) Budowa wodociągu doprowadzającego wodę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która znajduje się na terenie miejscowości kwalifikującej się do otrzymania wsparcia w ramach tego działania Tak, ponieważ celem operacji we wspomnianej miejscowości jest rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru i poprawa warunków życia mieszkańców.

20 Gospodarka wodno-ściekowa (4)
6) Przyłącza kanalizacyjne - koszty budowy przewodów zlokalizowanych poza granicami nieruchomości przyłączonej mogą być kwalifikowalne, a w granicach nieruchomości przyłączonej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu. 7) Budowa studzienki kanalizacyjnej stanowi koszt kwalifikowalny

21 Gospodarka wodno-ściekowa (5)
brak studzienki/studzienek na nieruchomości odbiorcy – kosztem niekwalifikowalnym jest budowa przyłącza od granicy nieruchomości do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości odbiorcy, studzienka/studzienki na terenie nieruchomości odbiorcy – kosztem niekwalifikowalnym jest odcinek przewodu od pierwszej studzienki od strony budynku do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości odbiorcy. Odbiorca usługi ponosi koszt przyłącza kanalizacyjnego w części stanowiącej koszty niekwalfikowalne.

22 Gospodarka wodno-ściekowa (6)
8) Budowa kanalizacji na terenie gminy wchodzącej w skład aglomeracji, pod warunkiem, że gmina nie będzie ubiegała się o środki z innych programów na tę samą inwestycję. 9) Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej bądź krajowej, w której położona zostanie sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, bądź obie sieci - w przypadku, gdy realizacja operacji spowoduje uszkodzenie nawierzchni drogi, koszty związane z jej odtworzeniem mogą stanowić koszty kwalifikowalne operacji. 10) Budowa kanalizacji deszczowej/burzowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

23 Gospodarka wodno-ściekowa (7)
11) Budowa kanalizacji zagrodowej do pojedynczych budynków Jako inwestycje samorządowe realizowane na gruntach prywatnych, pod warunkiem że gmina uzasadni celowość takiego rozwiązania. Można to realizować na obszarach gdzie zabudowa jest rozproszona i koszty budowy sieci kanalizacyjnej znacznie przekraczałyby koszt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzasadnieniem inwestycji jest brak podstawowego elementu infrastruktury technicznej a nie zaś wymiana funkcjonującego. 12) Wykonanie przykanalika od budynku do przyzagrodowej oczyszczalni ścieków.

24 Gospodarka wodno-ściekowa (8)
13) Budowa systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej, o ile prawidłowe funkcjonowanie i eksploatacja kanalizacji uzależniona jest od jego powstania, a tym samym warunkuje spełnienie i zachowanie celu działania. Przykładem może być instalacja monitorująca procesy technologiczne oczyszczalni ścieków wymagające nadzoru. 14) Zakup samochodów asenizacyjnych/ciągników z przyczepami asenizacyjnymi - zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację nowo budowanej kanalizacji sanitarnej

25 Gospodarka wodno-ściekowa (9)
Wsparcie nie obejmuje zakupu samochodów urządzeń wykorzystywanych do utrzymania istniejących sieci kanalizacyjnych, z wyłączeniem zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych. Kosztem niekwalifikowalnym jest uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, które są własnością gminy.

26 Gospodarka wodno-ściekowa (10)
15) Remont oczyszczalni ścieków, do której spływają ścieki w minimum 50% z obszarów wiejskich, pod warunkiem, że oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na obszarze określonym w PROW 16) Zakup i montaż przydomowej indywidualnej przepompowni ścieków, która umożliwi przesłanie ścieków z budynku znajdującego się na prywatnej posesji do sieci kanalizacyjnej

27 Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych

28 Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów (1)
1) Zakup samochodu do odbioru i wywozu nieczystości stałych, który będzie służył do obsługi miasta liczącego ponad mieszkańców oraz okolicznych gmin, pod warunkiem, że minimum w 50% będzie on wykorzystywany na obszarach wiejskich, co sprawdzane będzie na podstawie umów zawieranych z odbiorcami. 2) Zakup ładowacza czołowego do ciągnika, służącego do załadunku wytworzonego osadu oraz zakup przyczepy mającej za zadanie przewiezienie ww. osadu do składowania, jeżeli urządzenia będą służyły do realizacji celów działania

29 Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów (2)
3) Zakup kompaktora, kruszarki gruzu i wagi na wyposażenie składowiska odpadów, jeżeli wymienione urządzenia będą wykorzystywane do gospodarowania odpadami. Kosztem niekwalifikowalnym jest zakup sprzętu używanego np. śmieciarki.

30 Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

31 Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
1) Budowa oświetlenia ulicznego z lampami solarnymi. 2) Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynkach lub budowlach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy, których utrzymanie należy do jej zadań własnych (np. budynku urzędu gminy). Nie ma możliwości instalowania kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zarówno komunalnych jak i prywatnych.

32 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich tel: (058) fax: (058)


Pobierz ppt "Zasady kwalifikowalności kosztów i przygotowania wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gdańsk 25.05.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google