Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Selektywna zbiórka odpadów w przepisach prawnych Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 7 czerwiec 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Selektywna zbiórka odpadów w przepisach prawnych Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 7 czerwiec 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Selektywna zbiórka odpadów w przepisach prawnych Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 7 czerwiec 2010 r.

2 : Dyrektywa 2008/98/WE: Selektywna zbiórka oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania.

3 : Dyrektywa 2008/98/WE: wskazuje na rosnącą rolę selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zobowiązuje państwa członkowskie UE: do podejmowania środków na rzecz promowa- nia wysokiej jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z techniczne- go, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, przyjmowania w tym celu systemu selektywnej zbiórki, tak aby spełnić niezbędne normy jakości dla właściwych sektorów recy- klingu; do 2015 r. selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązywać przynajmniej w odnie- sieniu do: papieru, metalu, plastiku i szkła, do przyjmowania wszelkich niezbędnych środków tak, aby do 2020 roku zwiększyć wagowo do minimum 50 % ponownego wykorzystanie i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

4 : Dyrektywa 2008/98/WE: do przyjmowania wszelkich niezbędnych środ- ków tak, aby do 2020 roku zwiększyć wagowo do minimum 50% ponowne wykorzystanie i recykling materiałów odpadowych: przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

5 : Ustawa o odpadach: zbieranie odpadów rozumie jako każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowa- nie odpadów, które ma na celu przygotowa- nie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, wprowadza jako zasadę zbierane odpadów w sposób selektywny i zobowiązuje podmiot prowadzący działalność w zakresie odbiera- nia odpadów komunalnych do ich selektyw- nego odbierania, zakazuje zbierania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poza miejscami ich wytwarzania,

6 : Ustawa o odpadach: do obowiązkowych zadań własnych gmin w gospodarce odpadami komunalnymi zalicza: zapewnianie objęcia wszystkich mieszkań- ców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, stworzenie warunków funkcjonowania sys- temu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych umożliwiających ograniczenie składowania odpadów ulega- jących biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowanioniowych,

7 : Ustawa o odpadach: inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkań- ców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych, zobowiązuje podmioty odbierające odpady komunalne do zorganizowania systemu selek- tywnego zbierania odpadów, a wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska do nałoże- nia, w drodze decyzji, opłaty sankcyjnej za niezorganizowanie tego systemu (od 10 do 40 tys. zł.),

8 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje: 1)gminy do udostępnienia mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwycza- jowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy podmiotów (przedsiębior- ców) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 2)radę gminy do uchwalenia, w formie aktu prawa miejscowego, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w który powinien określać:

9 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje: prowadzenie we wskazanym zakresie selektyw- nego zbierania i odbierania odpadów komunal- nych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów, rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przez- naczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w zależności od śred- niej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych urządzeń,

10 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje : częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 3)właścicieli nieruchomości do: wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpo- wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbierania powstałych na terenie nierucho- mości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

11 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiazuje: pozbywania się zebranych na terenie nieru- chomości odpadów komunalnych na podsta- wie umowy zawartej z zakładem będącym gminną jednostką organizacyjną lub przed- siębiorcą posiadającym zezwolenie na pro- wadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru- chomości (udokumentowanie wykonania tego obowiązku obejmuje okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi), przy czym gmina ma uprawnienie do wykonania zastęp- czego wobec właścicieli nieruchomości nierealizujących tego obowiązku,

12 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje: 4)radę gminy do określenia, w drodze uch- wały, górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odebranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie, przy czym : powinna stosować niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbiera- ne w sposób selektywny, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

13 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje: 5)przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne do: odbierania wszystkich selektywnie zbiera- nych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektro- nicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów,

14 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje: sporządzania i przekazywania do urzędu gminy, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej: masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru danej gminy, sposobów zagospodarowania tych odpadów, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowa- nia i sposobów lub sposobu ich zagospoda- rowania.

15 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców : w zakresie gospodarowania niektórymi odpa- dami oraz o opłacie produktowej stanowi: 1)70% wpływów z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach (z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła gospodarczego poza ampułkami i drewna), gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym NFOŚiGW, powinno być przekazy- wane (do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listo- pada roku kalendarzowego następujęcego po roku, którego opłata dotyczy) wojewódz- kim funduszom ochrony środowiska i gospo- darki wodnej (WFOŚiGW);

16 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców : 2)WFOŚiGW przekazują ww. środki gminom /związkom gmin (w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia), propor- cjonalnie do ilości odpadów opakowanio- wych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w rocznych sprawozdaniach, które wójt, burmistrz, prezydent miasta (zarząd związku gmin) jest obowiązany do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa i WOŚiGW, właściwemu ze względu na siedzibę gminy (związku gmin), w terminie do dnia 15 lutego roku kalenda- rzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,

17 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców : 3)wymaga aby roczne sprawozdania zawierały informacje o: rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu, rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu, wydatkach poniesionych na ww. działania;

18 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców : 4)zobowiązuje WOŚiGW do przekazania minis- trowi właściwemu do spraw środowiska oraz NFOŚiGW zbiorczą informację o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia 31 marca roku kalenda- rzowego następującego po roku, którego dotyczy informacja, a w terminie do dnia 15 lipca i 31 grudnia – informacje o przekaza- nych gminom (związkom gmin) środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania.

19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 1)wskazuje sposób rozmieszczenia i rodzaje urządzeń służących do zbierania odpadów, 2)określa warunki dla miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej

20 Polskie normy: PN-M /1996, PN-M :1996, PN- EN840-1/1997, PN-EN840-2/1997, PN-M :1999, PN-EN840-3/1999, PN-EN840-4/1999, PN- EN840-5/1999, PN-EN840-6/1999, PN-EN /2002, PN-EN /2002, PN-EN /2002, EN określają wymagania stawiane pojemnikom do zbierania odpadów.

21 Gminy / Związki gmin: mają do zrealizowania zadanie wprowadzenia na swoim terenie systemu zbierania selektywnego odpadów komunalnych: 1)spełniającego wszystkie wymagania ww. przepisów prawa, 2)umożliwiającego osiągnięcie celów ekologicz- nych i efektów ekonomicznych. Bez międzygminnego (regionalnego) zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych jest to zadanie niemożliwe do zrealizowania.

22 Związki komunalne gmin związek posiada osobowość prawną i wyko- nuje zadania publiczne w imieniu własnym oraz na własną odpowiedzialność, organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, które w zakresie zadań zleconych związkowi wykonuje kompe- tencje przysługujące radzie gminy, dla które- go stosuje się odpowiednio przepisy dotyczą- ce rady gminy i którego uchwały są podejmo- wane bezwzględną większością głosów sta- tutowej liczby członków zgromadzenia, do gospodarki finansowej związku stosuje się przepisy o gospodarce finansowej gmin, a plan finansowy uchwala jego zgromadzenie.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Selektywna zbiórka odpadów w przepisach prawnych Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 7 czerwiec 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google