Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne gospodarowania odpadami na terenie związku gmin Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 26 maj 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne gospodarowania odpadami na terenie związku gmin Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 26 maj 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne gospodarowania odpadami na terenie związku gmin Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 26 maj 2010 r.

2 Konstytucja: 1.Polska zapewnia ochronę środowiska i powierza ten obowiązek władzom publicznym, które powinny prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom; 2.W sprawowaniu władzy publicznej uczestniczy samorząd terytorialny, który zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

3 Ustawa o samorządzie gminnym 1.Bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbioro- wych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych należy do zadań o charakterze użyteczności publicznej; należą do nich m.in. takie obowiązkowe zadania własne gminy jak wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 2.Obowiązkowe zadania własne gminy określają ustawy, a każde ustawowe przekazanie gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększonych dochodów własnych gminy lub subwencji.

4 Ustawa o odpadach: 1)definiuje gospodarowanie odpadami – jako zbieranie, transport, odzysk i unieszkodli- wianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami i miejscami unieszkodli- wiania odpadów; 2) wskazuje priorytet dla odzysku wytworzo- nych odpadów a unieszkodliwianie odpadów traktuje jako ostateczność; 3)zobowiązuje posiadaczy odpadów do postę- powania z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami;

5 Ustawa o odpadach: 4)wprowadza do gospodarowania odpadami zasadę bliskości i najlepszej dostępnej techniki lub technologii; 5) traktuje selektywne zbieranie i odbieranie odpadów oraz ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jako zasadę gospodarowania odpadami; 6)dopuszcza spalanie zgromadzonych pozosta- łości roślinnych poza instalacjami i urządze- niami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowa- dzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów;

6 Ustawa o odpadach: 7)zakazuje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, z wyjątkiem rozprowadzania odpadów na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby (proces odzysku R10) oraz kompostowania na potrzeby własne; 8)zalicza do obowiązkowych zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: województwa zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urzą- dzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpa- dów niebezpiecznych wydzielonych z odpa- dów komunalnych,

7 Ustawa o odpadach: gmin zapewnianie: objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowa- nym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, warunków funkcjonowania systemu selektywne- go zbierania i odbierania odpadów komunalnych, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorca- mi instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodli- wiania odpadów komunalnych albo warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwia- nia odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, warunków niezbędnych dla ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

8 Ustawa o odpadach: 10) określa zasady szczegółowe dla: termicznego przekształcania odpadów, składowania i magazynowania odpadów oraz gospodarowania takimi rodzajami odpadów jak PCB, oleje odpadowe, medyczne i wete- rynaryjne, metale i odpady zawierające azbest oraz komunalnymi osadami ściekowymi,

9 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 1) zobowiązuje właścicieli nieruchomości do: korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organiza- cyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, udokumentowania ww. korzystania przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi, 2)uprawnia radę gminy do określenia, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warun- ków, innych sposobów udokumentowania wykonania ww. obowiązku.,

10 Cele dla gospodarowania odpadami : 1. Cele dla gospodarowania odpadami komunalnymi w 2010 r. : objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizo- wanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów, jeżeli nie zostało to zrealizowane do końca 2009 r., zapewnianie takich warunków funkcjonowania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania, do dnia 31 grudnia 2010 r., do nie więcej niż 75% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 r.,

11 Cele dla gospodarowania odpadami : jeżeli miało miejsce zamknięcie składowiska wskazanego w gminnym planie gospodarki odpadami (Gpgo) – wskazania nowego w: Gpgo (uchwała rady gminy), regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (uchwała rady gminy), wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (uchwała rady gminy), w decyzjach wójta burmistrza lub prezydenta miasta, oraz uwzględnienie tych zmian w uchwale rady gminy w sprawie górnej stawki opłaty,

12 Cele dla gospodarowania odpadami : zrealizowanie przez gminę obowiązku prowadzenia ewiden- cji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyegzekwowania wykonania obowiązku właścicieli nieru- chomości zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbiera jącym odpady komunalne, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba: wykorzystanie uprawnień rady gminy do określenia, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, innych sposobów udokumentowania pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (np. regulaminu) lub zastosowanie wykonania zastępczego,

13 Cele dla gospodarowania odpadami : wyegzekwowania wykonania przez przedsiębiorców obowiązku składania do urzędu gminy informacji o zawartych umowach z właścicielami nieruchomości i odebranych od nich odpadach komunalnych z ewentualnym zastosowaniem sankcji określonych w u-ucp, aż do cofnięcia zezwolenia włącznie, uwzględnienia zmian dotyczących zbierania i odbie- rania selektywnego zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w Gpgo, regulaminie, wymaganiach, decyzjach oraz uchwale rady gminy dotyczącej górnej stawki opłaty.

14 Cele dla gospodarowania odpadami: ele do zrealizowania w późniejszych ladach: 2. Cele do zrealizowania w późniejszych ladach: dopuszczona do składowania ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 50% wielkości bazowej z 1995 r. - w 2013 r., 35% wielkości bazowej z 1995 r. - w 2020 r., 60% odzysku i 55% recyklingu odpadów opakowaniowych w 2014 r. dopuszczona do składowania masa odpadów komunalnych: 85% masy wytworzonych do końca 2014 r.50% masy wytworzonych do końca 2016 r.

15 System gospodarowania odpadami komunalnymi Przepisy krajowe nie definiują systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ale przyjmują jako kryterium oceny tego gospo- darowania osiągnięcie celów założonych w polityce ekologicznej państwa zgodnie z omówionymi wcześniej zasadami ogólnymi oraz stworzenie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, speł- niających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

16 Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Zarządzanie należy do obowiązkowych zadań własnych gminy i obejmuje planowanie, wyko- nanie, nadzór i optymalizowanie działań skła- dających się na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W Polsce gmina może zarządzać systemem jako posiadacz: wszystkich odpadów komunalnych i opłat przeznaczonych na ich zagospodarowanie tylko w przypadku pozytywnego wyniku wcześniej przeprowadzonego referendum lokalnego (na dzień dzisiejszy z tej możli- wości korzysta ok. 18 gmin),

17 Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie odpadów komunalnych : porzuconych na terenie nieruchomości będących we władaniu gminy, wytworzonych na terenie obiektów użyteczności publicznej i innych nieru- chomości obsługiwanych przez swoją jednostkę organizacyjną (zakład budżetowy) w przypadku gdy referendum nie było prze- prowadzone lub jego wynik był negatywny.

18 Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Instrumenty prawne zarządzania można umownie podzielić na: planistyczne (Gpgo), legislacyjne (Regulaminy jako akty prawa), reglamentacyjne (zezwolenia), kontrolne i sankcyjne (ewidencje, sprawozda- nia, informacje, opłaty sankcyjne, grzywny, areszt), ekonomiczne (opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, opłaty produktowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, środki budżetowe gminy).

19 Związki komunalne gmin Formy prowadzenia przez gminę zadań użytecz- ności publicznej określa ustawa o gospodarce komunalnej, zgodnie z którą zadania te mogą być realizowane przez: zakłady budżetowe, gminne spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w drodze umowy, na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem przepisów: o finansach publicznych lub, odpowiednio, o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

20 Związki komunalne gmin związki i porozumienia międzygminne. Przepisy dotyczą związków i porozumień między- gminnych. Najważniejsze przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące związków międzygminnych to: dobrowolność tworzenia, w drodze uchwały zainteresowanych rad gminy, związków gminnych w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, przy czym prawa i obo- wiązki gmin uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekaza- nych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia jego statutu,

21 Związki komunalne gmin związek posiada osobowość prawną i wyko- nuje zadania publiczne w imieniu własnym oraz na własną odpowiedzialność, organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, które w zakresie zadań zleconych związkowi wykonuje kompe- tencje przysługujące radzie gminy, dla które- go stosuje się odpowiednio przepisy dotyczą- ce rady gminy i którego uchwały są podejmo- wane bezwzględną większością głosów sta- tutowej liczby członków zgromadzenia, do gospodarki finansowej związku stosuje się przepisy o gospodarce finansowej gmin, a plan finansowy uchwala jego zgromadzenie.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy prawne gospodarowania odpadami na terenie związku gmin Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 26 maj 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google