Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - System Obsługi Dofinansowań i Refundacji 08.12.2010 r. - Białystok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - System Obsługi Dofinansowań i Refundacji 08.12.2010 r. - Białystok."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - System Obsługi Dofinansowań i Refundacji 08.12.2010 r. - Białystok

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U.UE.L.08.214.3) Rozdział I, art.41 Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.) art.26 a-c - Podstawowy akt prawny regulujący sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8 poz. 43 z późn. zm.)

3 Beneficjenci pomocy Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane: Pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8 poz. 43 z późn. zm.).

4 Procedura ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń Rejestracja – w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych dokonywana jest przez Biuro Funduszu na podstawie zgłoszeń dokonywanych osobiście bądź w formie pocztowej. Wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek Wn-D wraz z załącznikami INFDP, otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz – system SODiR - w terminie 14 dni od złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego. Wnioskodawca przekazujący w/w wnioski w formie elektronicznej uwierzytelnia dokumenty podpisem elektronicznym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

5 Rejestracja w systemie SODiR Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8 Poz. 43 z późn. zm.) pracodawca przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wraz z pierwszym wnioskiem Wn-D dane o pracodawcy zawierające: Pełną i skróconą nazwę, numery REGON, NIP, adres siedziby...

6 Typy dokumentów - dofinansowanie WN-D – Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych INF-D-P - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

7 Terminy składania dokumentów – dofinansowanie Zgodnie z art. 26 c ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca składa do Funduszu: Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc Wn-D Miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

8 Forma i zasady składania dokumentów Zasadą jest składanie dokumentów w formie elektronicznej przez teletransmisję danych – wnioskodawcy mogą składać dokumenty również w formie papierowej jeśli złożenie dokumentów w formie elektronicznej jest niemożliwe, Dofinansowanie do wynagrodzeń obejmuje okresy miesięczne, Wnioskodawcy posiadają możliwość korygowania złożonych wniosków poprzez złożenie dokumentów korygujących, Wnioskodawcy mają możliwość korzystania z aplikacji SODiR on-line (aplikacja umożliwiająca korzystanie beneficjentowi z SODiR za pośrednictwem przeglądarki internetowej) jak również z SODiR off-line (aplikacja umożliwiająca wypełnianie oraz zapisywanie lokalnie dokumentów na komputerze wnioskodawcy bez połączenia z internetem) przesyłając do Funduszu niezbędne dokumenty.

9 Informacja o otrzymanej pomocy publicznej Z dniem 5 kwietnia 2010 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Powyższe informacje przekazuje się obecnie na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312).

10 Informacja o otrzymanej pomocy publicznej c.d. Pracodawcy ubiegający się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, składając dokumenty WnD wraz z załącznikami INFDP zobowiązani są do załączenia: Informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, Sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych – dot. podmiotów gospodarczych zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

11 Limit pomocy Próg pomocy indywidualnej powodujący obowiązek powiadomienia w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych obejmującej pokrycie kosztów płacy 10 mln Euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie art. 6 ust.1 pkt i Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008

12 Pracodawca posiadający status ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ: 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 60% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W przypadku schorzeń szczególnych (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja, osoby niewidome) zwiększenie wysokości dofinansowania o 40% najniższego wynagrodzenia. Najniższe wynagrodzenie – 1 276 zł Kwota dofinansowania – wysokość wskaźników ustawowych

13 Pracodawcy z OTWARTEGO RYNKU PRACY zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% otrzymują dofinansowanie w wysokości: 70% z 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 70% z 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 70% z 60% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W przypadku schorzeń szczególnych jest to 90 % kwot jakie przysługują Zakładom Pracy Chronionej. Najniższe wynagrodzenie – 1 276 zł Kwota dofinansowania – wysokość wskaźników ustawowych c.d.

14 Kwoty dofinansowania – wynikające z ustawy (...) ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ stopień Znaczny - 2.041,60 stopień Znaczny ze specjalnymi schorzeniami - 2.552,00 stopień Umiarkowany - 1.786,40 stopień Umiarkowany ze specjalnymi schorzeniami - 2.296,80 stopień Lekki - 765,6stopień Lekki ze specjalnymi schorzeniami - 1.276,00 OTWARTY RYNEK PRACY stopień Znaczny - 1.429,12 stopień Znaczny ze specjalnymi schorzeniami - 2.296,80 stopień Umiarkowany - 1.250,48 stopień Umiarkowany ze specjalnymi schorzeniami - 2.067,12 stopień Lekki - 535,92stopień Lekki ze specjalnymi schorzeniami - 1.148,40

15 Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą 75% tych kosztów. Koszty płacy zostały zdefiniowane jako wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ograniczenia dofinansowania

16 Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu nie powoduje u pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie na nowozatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu: z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika na mocy porozumienia stron wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy z upływem czasu, na który została zawarta z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta Efekt zachęty

17 Miesięczne dofinansowanie nie będzie przysługiwało na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury – zmiana wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia znowelizowanej ustawy tj. od 1 marca 2011 r. W roku 2011 obowiązywało będzie najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r. – 1 276 zł. Zmiany w ustawie o rehalibitacji (...) – 2011 r.

18 Informacje dodatkowe – akty prawne W zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U.UE.L.08.214.3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 14 poz. 92 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8 poz. 43 z późn. zm.) Akty prawne dotyczące pomocy publicznej: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312).

19 Formularze do pobrania z www.pfron.org.plwww.pfron.org.pl Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z Instrukcją wypełnienia informacji. Instrukcja wypełnienia formularza www.uokik.gov.pl www.mpips.gov.pl Informacje dodatkowe

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - System Obsługi Dofinansowań i Refundacji 08.12.2010 r. - Białystok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google