Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn Członek Zarządu PTEZ

2 2 1.Produktem podstawowym jest ciepło dla potrzeb mieszkańców aglomeracji miejskich 2.Z produkcją ciepła wytwarzana jest energia elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji 3.Efektywna realizacja niskiej emisji w aglomeracjach miejskich Specyfika pracy Elektrociepłowni Zawodowych

3 3 Elektrociepłownie Zawodowe – główny dostawca ciepła dla aglomeracji miejskiej Elektrociepłownie zawodowe zaopatrują w ciepło 7 mln obywateli. Elektrociepłownie zawodowe dostarczają 56% zużywanego na cele grzewcze ciepła w Polsce Źródło danych: Gospodarka Paliwowo-Energetyczna, Statystyka Ciepłownictwa Polskiego Ciepło dostarczone do sieci w 2006r. w Polsce.

4 4 Kogeneracja w Elektrociepłowniach Zawodowych Cechy wysokosprawnej kogeneracji: Kogeneracja to technologia o najwyższej sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W technologii tej zużywa się od 20 do 30% mniej paliwa pierwotnego niż w układzie rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, a sprawności netto przekraczają 80 %. W technologii tej emituje się od 20 do 30% mniej CO2 niż w układzie rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, roczna redukcja w sektorze elektrociepłowni zawodowych jest nie mniejsza niż 7 mln ton.

5 5 Kogeneracja w Polsce i Unii Europejskiej Ze względu na efektywność i minimalną emisje CO2 oraz innych zanieczyszczeń (SO2, pyły, NOx) kogeneracja jest promowana przez UE oraz Rząd RP. Akty prawne regulujące zasady wspierania kogeneracji: Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zgodności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U )

6 6 Rozporządzenie nakłada obligatoryjny cel zwiększenia do roku 2012 odbioru produkcji energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji aż do 23,2%. Cel Rządu RP w zakresie kogeneracji w Polsce

7 7 Wykorzystanie istniejącego potencjału kogeneracji Obecnie zainstalowana moc urządzeń nie jest w pełni wykorzystywana W roku 2005 w skojarzeniu wytworzone zostało 21,7 TWh energii elektrycznej * Wykorzystuje się zaledwie 36% efektywnego ekonomicznie potencjału kogeneracji * Ograniczając przydziały emisji CO2 dla Elektrociepłowni Zawodowych blokuje się możliwość zwiększenia wykorzystania istniejącego zainstalowanego potencjału wytwórczego w przyszłości Niewykorzystanie potencjału kogeneracyjnego Elektrociepłowni Zawodowych pozbawia skutecznego narzędzia obniżenia emisji CO2, SO2, NOx, pyłów etc. * Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

8 8 Elektrociepłownie Zawodowe są najbardziej efektywnymi, skutecznymi i przyjaznymi dla środowiska realizatorami programów niskiej emisji w aglomeracjach miejskich. Elektrociepłownie Zawodowe przejmują odbiorców starych i niskosprawnych ciepłowni węglowych oraz klientów posiadających indywidualne piece węglowe. Realizowane programy są efektywne. Technologia produkcji w kogeneracji wytwarza ciepło grzewcze znacznie tańsze niż ciepło otrzymywane z innych źródeł ( gaz, olej opałowy, elektryczność etc.) Likwidacja niskiej emisji a Elektrociepłownie Zawodowe

9 9 Tabela Ocena projektu KPRU z wykorzystanie alokacji Mg % % Podsektor A 1. ELEKTROWNIE ZAWODOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE SUMA Podsektor B *Projekt Rozdziału Uprawnień z r. średnia emisja (2005i2006)/ KPRU II 15. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE 16. PRZEMYSŁ POZOSTAŁY SUMA RAZEM 11.PRZEMYSŁ PAPIERNICZY 12. PRZEMYSŁ CUKROWNICZY 13. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 14. PRODUKCJA MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH 7. PRZEMYSŁ WAPIENNICZY 8. PRZEMYSŁ CEMENTOWY 9. PRZEMYSŁ SZKLARSKI 10. PRZEMYSŁ CERAMICZNY 3. CIEPŁOWNIE ZAWODOWE 4. PRZEMYSŁ RAFINERYJNY 5. PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY 6. HUTNICTWO ŻELAZA I STALI KPRU IKPRU II* Podsektor Średnia emisja

10 10 Ocena projektu KPRU z Wykorzystanie alokacji z KPRU I Ciepłownie81% alokacji z KPRU I Elektrociepłownie Przemysłowe76% alokacji z KPRU I Elektrociepłownie Zawodowe 89% alokacji z KPRU I Propozycje przydziału w KPRU II w stosunku do średniej emisji w latach Ciepłownie118% śr. emisji z lat Elektrociepłownie Przemysłowe124% śr. emisji z lat Elektrociepłownie Zawodowe 78% śr. emisji z lat

11 11 Ocena projektu KPRU z Dyskryminacja wytwarzania w kogeneracji, dostarczającego ciepła na potrzeby grzewcze ludności Faworyzowanie Elektrociepłowni Przemysłowych i Ciepłowni ogranicza możliwość kontynuowania programu likwidacji niskiej emisji przez Elektrociepłownie Zawodowe Ograniczenie limitu Elektrociepłowniom Zawodowym poniżej faktycznej średniej emisji w latach spowoduje ograniczenie produkcji ciepła w kogeneracji i drastyczny wzrost ciepła i energii elektrycznej Niewykorzystanie potencjału kogeneracyjnego Elektrociepłowni Zawodowych pozbawia skutecznego narzędzia obniżenia emisji CO2, SO2, NOx, pyłów etc.

12 12 Postulaty do projektu KPRU z Celem zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła przez Elektrociepłownie Zawodowe na potrzeby ludności miejskiej konieczny jest przydział emisji CO2 na poziomie nie mniejszym, niż faktyczna średnia emisja w latach Zwiększenie przydziału limitu dla Elektrociepłowni pozwoli na kontynuowanie programów likwidacji niskiej emisji oraz wykorzystanie zainstalowanego potencjału kogeneracyjnego, co skutecznie ograniczy emisję CO2, SO2, NOx, pyłów etc.


Pobierz ppt "1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google