Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn Członek Zarządu PTEZ

2 2 1.Produktem podstawowym jest ciepło dla potrzeb mieszkańców aglomeracji miejskich 2.Z produkcją ciepła wytwarzana jest energia elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji 3.Efektywna realizacja niskiej emisji w aglomeracjach miejskich Specyfika pracy Elektrociepłowni Zawodowych

3 3 Elektrociepłownie Zawodowe – główny dostawca ciepła dla aglomeracji miejskiej Elektrociepłownie zawodowe zaopatrują w ciepło 7 mln obywateli. Elektrociepłownie zawodowe dostarczają 56% zużywanego na cele grzewcze ciepła w Polsce Źródło danych: Gospodarka Paliwowo-Energetyczna, Statystyka Ciepłownictwa Polskiego Ciepło dostarczone do sieci w 2006r. w Polsce.

4 4 Kogeneracja w Elektrociepłowniach Zawodowych Cechy wysokosprawnej kogeneracji: Kogeneracja to technologia o najwyższej sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W technologii tej zużywa się od 20 do 30% mniej paliwa pierwotnego niż w układzie rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, a sprawności netto przekraczają 80 %. W technologii tej emituje się od 20 do 30% mniej CO2 niż w układzie rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, roczna redukcja w sektorze elektrociepłowni zawodowych jest nie mniejsza niż 7 mln ton.

5 5 Kogeneracja w Polsce i Unii Europejskiej Ze względu na efektywność i minimalną emisje CO2 oraz innych zanieczyszczeń (SO2, pyły, NOx) kogeneracja jest promowana przez UE oraz Rząd RP. Akty prawne regulujące zasady wspierania kogeneracji: Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zgodności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 07.185.1314)

6 6 Rozporządzenie nakłada obligatoryjny cel zwiększenia do roku 2012 odbioru produkcji energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji aż do 23,2%. Cel Rządu RP w zakresie kogeneracji w Polsce

7 7 Wykorzystanie istniejącego potencjału kogeneracji Obecnie zainstalowana moc urządzeń nie jest w pełni wykorzystywana W roku 2005 w skojarzeniu wytworzone zostało 21,7 TWh energii elektrycznej * Wykorzystuje się zaledwie 36% efektywnego ekonomicznie potencjału kogeneracji * Ograniczając przydziały emisji CO2 dla Elektrociepłowni Zawodowych blokuje się możliwość zwiększenia wykorzystania istniejącego zainstalowanego potencjału wytwórczego w przyszłości Niewykorzystanie potencjału kogeneracyjnego Elektrociepłowni Zawodowych pozbawia skutecznego narzędzia obniżenia emisji CO2, SO2, NOx, pyłów etc. * Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

8 8 Elektrociepłownie Zawodowe są najbardziej efektywnymi, skutecznymi i przyjaznymi dla środowiska realizatorami programów niskiej emisji w aglomeracjach miejskich. Elektrociepłownie Zawodowe przejmują odbiorców starych i niskosprawnych ciepłowni węglowych oraz klientów posiadających indywidualne piece węglowe. Realizowane programy są efektywne. Technologia produkcji w kogeneracji wytwarza ciepło grzewcze znacznie tańsze niż ciepło otrzymywane z innych źródeł ( gaz, olej opałowy, elektryczność etc.) Likwidacja niskiej emisji a Elektrociepłownie Zawodowe

9 9 Tabela Ocena projektu KPRU z 28.12.2007 wykorzystanie alokacji Mg % % Podsektor A 1. ELEKTROWNIE ZAWODOWE126 725 500120 762 2029594 284 62378 2. ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE32 031 90028 417 8828922 182 20678 SUMA158 757 400149 180 08494116 466 82978 Podsektor B 12 211 0949 893 2938111 633 607118 8 084 1006 870 485858 891 007129 3 983 6002 505 301633 088 816123 15 506 4758 138 5325214 477 936178 2 227 7001 538 504692 151 248140 11 326 4008 858 8217812 500 026141 2 002 2251 450 921722 071 920143 839 236590 21470991 345168 2 304 1951 497 101652 164 043145 2 225 3751 391 618631 428 929103 5 847 8004 812 410826 801 903141 863 027614 423711 650 011269 8 074 5456 154 619767 640 068124 2 661 7392 550 277964 390 367172 78 157 51156 866 5167379 881 226140 236 914 911206 046 59987196 348 05595 *Projekt Rozdziału Uprawnień z 28.12.2007 r. średnia emisja (2005i2006)/ KPRU II 15. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE 16. PRZEMYSŁ POZOSTAŁY SUMA RAZEM 11.PRZEMYSŁ PAPIERNICZY 12. PRZEMYSŁ CUKROWNICZY 13. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 14. PRODUKCJA MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH 7. PRZEMYSŁ WAPIENNICZY 8. PRZEMYSŁ CEMENTOWY 9. PRZEMYSŁ SZKLARSKI 10. PRZEMYSŁ CERAMICZNY 3. CIEPŁOWNIE ZAWODOWE 4. PRZEMYSŁ RAFINERYJNY 5. PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY 6. HUTNICTWO ŻELAZA I STALI KPRU IKPRU II* Podsektor Średnia emisja 2005-2006

10 10 Ocena projektu KPRU z 28.12.2007 Wykorzystanie alokacji z KPRU I Ciepłownie81% alokacji z KPRU I Elektrociepłownie Przemysłowe76% alokacji z KPRU I Elektrociepłownie Zawodowe 89% alokacji z KPRU I Propozycje przydziału w KPRU II w stosunku do średniej emisji w latach 2005-2006 Ciepłownie118% śr. emisji z lat 2005-2006 Elektrociepłownie Przemysłowe124% śr. emisji z lat 2005-2006 Elektrociepłownie Zawodowe 78% śr. emisji z lat 2005-2006

11 11 Ocena projektu KPRU z 28.12.2007 Dyskryminacja wytwarzania w kogeneracji, dostarczającego ciepła na potrzeby grzewcze ludności Faworyzowanie Elektrociepłowni Przemysłowych i Ciepłowni ogranicza możliwość kontynuowania programu likwidacji niskiej emisji przez Elektrociepłownie Zawodowe Ograniczenie limitu Elektrociepłowniom Zawodowym poniżej faktycznej średniej emisji w latach 2005-2006 spowoduje ograniczenie produkcji ciepła w kogeneracji i drastyczny wzrost ciepła i energii elektrycznej Niewykorzystanie potencjału kogeneracyjnego Elektrociepłowni Zawodowych pozbawia skutecznego narzędzia obniżenia emisji CO2, SO2, NOx, pyłów etc.

12 12 Postulaty do projektu KPRU z 28.12.2008 Celem zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła przez Elektrociepłownie Zawodowe na potrzeby ludności miejskiej konieczny jest przydział emisji CO2 na poziomie nie mniejszym, niż faktyczna średnia emisja w latach 2005-2006 Zwiększenie przydziału limitu dla Elektrociepłowni pozwoli na kontynuowanie programów likwidacji niskiej emisji oraz wykorzystanie zainstalowanego potencjału kogeneracyjnego, co skutecznie ograniczy emisję CO2, SO2, NOx, pyłów etc.


Pobierz ppt "1 Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w Polsce Warszawa, 22 Stycznia 2008 r. Marian Augustyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google