Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola projektów współfinansowanych z EFS w podnoszeniu jakości działań w pomocy społecznej i upowszechnianiu aktywnej integracji Rola projektów współfinansowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola projektów współfinansowanych z EFS w podnoszeniu jakości działań w pomocy społecznej i upowszechnianiu aktywnej integracji Rola projektów współfinansowanych."— Zapis prezentacji:

1 Rola projektów współfinansowanych z EFS w podnoszeniu jakości działań w pomocy społecznej i upowszechnianiu aktywnej integracji Rola projektów współfinansowanych z EFS w podnoszeniu jakości działań w pomocy społecznej i upowszechnianiu aktywnej integracji Poznań 2009 r.

2 Polityka społeczna na poziomie europejskim Budowa bardziej zintegrowanej Europy Prowadzenie OMK od 2000 r. Angażowanie partnerów do polityki krajowej w dziedzinie integracji społecznej (NGO, związki wyznaniowe, podmioty lokalne) Wspólne stanowisko odnośnie: zwalczanie ubóstwa wśród dzieci tworzenie rynków pracy sprzyjających integracji społecznej zapewnienie wszystkim godnych warunków mieszkaniowych zwalczanie dyskryminacji i wzmocnienie integracji osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i imigrantów zwalczanie wykluczenia finansowego i nadmiernego zadłużenia

3 Wyzwania dla polityki społecznej integracja społeczna, system emerytalny opieka zdrowotna OMK - KPDI

4 Wyzwania dla polityki społecznej Główne problemy społeczne: zmiany demograficzne brak usług społecznych nierówność na rynku pracy ubóstwo wśród dzieci bezrobocie - główną przyczyną ubóstwa (78%) wczesna dezaktywacja zawodowa – prawie 9 mln emerytów i rencistów różnice miasto – wieś wydatki socjalne państwa - prawie 15 % PKB wydatki na opiekę zdrowotną – 6,2 % PKB (najniższe w OECD) ubóstwo zatrudnionych osoby niepełnosprawne skutki kryzysu gospodarczego

5 KPDI Priorytety Krajowego Programu Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 – 2010 Priorytet 1: Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci Priorytet 2: Integracja przez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytet 3: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

6 Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci Aktywizacja zawodowa niepracujących rodziców Zmiany w systemie podatkowym Zintensyfikowanie wsparcia dzieci w ramach systemu świadczeń społecznych Rozwój form opieki nad dzieckiem (w tym również opieki zastępczej) Rozwój działań profilaktycznych w zakresie wsparcia rodzin doświadczających trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych Obniżenie wieku obowiązku szkolnego oraz upowszechnienie wychowania przedszkolnego Wyrównywanie szans edukacyjnych w dostępie do kształcenia dzieci z rodzin ubogich Wyrównywanie szans edukacyjnych wynikających z różnic pomiędzy miastem a wsią

7 Integracja przez aktywizację Wsparcie Klubów i Centrów Integracji Społecznej Wsparcie rozwoju spółdzielni socjalnych Wypracowanie modelu integracji społecznej na poziomie lokalnym Rozwój narzędzi pracy socjalnej Prace społecznie użyteczne Nowa forma aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (programy specjalne)

8 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego Rozwój budownictwa socjalnego Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Rozwój usług dla ludzi starszych

9 Polska - największy beneficjent unijnej pomocy W latach 2007-2015 - 67,3 mld euro tj. blisko 1/5 całości funduszy na politykę spójności Drugie miejsce Hiszpania – 35,5 mld euro Co 7 – 8 EUR z funduszy strukturalnych UE wydawane będzie w Polsce Miejsce Polski w perspektywie finansowej 2007 - 2013

10 Utworzony już w 1957 r. Lata 60-te: wsparcie górnictwa i sektora hutniczego Lata 80-te: Od przemysłu do usług Lata 90-te: globalizacja i wyzwania demograficzne Obecnie – strategia lizbońska, gospodarka oparta na wiedzy, solidarność społeczna EFS – narzędzie wsparcia polityki społecznej

11 Ponad milion beneficjentów projektów latach 2004 – 2006 Budżet EFS w Polsce (2007-2013) – ok. 15% budżetu EFS w UE PO KL – największy w historii program współfinansowany ze środków EFS (wartość rocznego EFS dla całej UE) Polska – największy beneficjent EFS – wyzwanie dla polityki spójności po 2013 r. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

12 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

13 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 dotyczące EFS Europejski Fundusz Społeczny wspiera działania w państwach członkowskich objęte wymienionymi poniżej priorytetami: zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy wzmacnianie kapitału ludzkiego - edukacja wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw lokalnych

14 Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 5: Wzrost spójności terytorialnej Cele PO Kapitał Ludzki Cele szczegółowe Diagnoza społeczno - ekonomiczna

15 Cele integracji społecznej w PO KL Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących) działaniami aktywnej integracji Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi Objęcie 100% pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją) szkoleniami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji Zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną (przynajmniej dwie w każdym województwie) Zapewnienie trwałości funkcjonowania jednostek ekonomii społecznej (minimum 30% przychodów ogółem powinno pochodzić z działalności własnej jednostek ekonomii społecznej)

16 Efekty PO KL w integracji społecznej Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 630 tys. w tym 220 tys. wieś Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (ogółem/k/m) 420 tys. Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (ogółem/k/m) 17 tys. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 142 tys. Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania – podmioty w 7.2.2 40 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 350 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (ogółem/k/m) 29 tys. Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych 2,2 tys.

17 Rola PO KL w systemie pomocy społecznej EFS jako narzędzie rozszerzające możliwości pomocy społecznej Propozycja nowatorskich, ponadstandartowych działań Ukierunkowanie na aktywizację klientów pomocy społecznej Łączenie integracji społecznej z integracją zawodową Ponadsektorowe podejście do klienta Zwiększenie atrakcyjności działań pomocy społecznej Zwiększenie potencjału i znaczenia instytucji pomocy społecznej Wzmocnienie kadrowe systemu pomocy społecznej poprzez edukację i podnoszenie kompetencji

18 Rola PO KL w systemie pomocy społecznej Budowa spójnego systemu programowania polityki społecznej połączonego z wdrażaniem środków UE Zintegrowanie działań służb społecznych na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej Określenie zastawu działań na rzecz aktywnej Integracji Upowszechnianie działań wspólnych, komplementarnych Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego Rozwój ekonomii społecznej i innych nowatorskich form pomocy Dopasowanie oferty pomocowej do rzeczywistych potrzeb społecznych

19 Projekty EFS w pomocy społecznej Nowa strategia – myślenie projektowe, zadaniowe Sukces jako wynik dobrego planowania, proste rozwiązania Korzyści wynikające z realizacji projektu – każda ze stron, wszyscy interesariusze: Ograniczenie problemów społecznych Zadowolenie klientów pomocy społecznej Wartość dodana w postaci współpracy różnych podmiotów Rozwój zawodowy kadr pomocy społecznej Rozwój lokalny

20 20 ocenę formalną zakończyło pozytywnie ok. 38,7 tys. wniosków na kwotę prawie 36,1 mld zł ponad 7,5 tys. umów na kwotę ponad 8 mld zł, co stanowi 15 % alokacji na lata 2007-2013 zatwierdzono 10,6 tys. wniosków o płatność o łącznej wartości 1,6 mld zł, co stanowi 3 % alokacji na lata 2007-2013 oraz 46,3% wartości wydatków kwalifikowalnych, które będą certyfikowane do KE do końca 2009 r. PO Kapitał Ludzki – stan realizacji (20 kwietnia 2009 r.)

21 Dynamika wdrażania PO KL

22 Priorytet VII PO KL - wdrażanie Liczba wniosków złożonych od początku programu – prawie 8 tysięcy na kwotę ponad 2,8 mld zł Liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji – 3 779 na kwotę ponad 1,1 mld zł Liczba podpisanych umów – 2 637 na kwotę 638 mln zł Tj. 8,7 % środków na lata 2007- 2013 Wnioski odrzucone - 1766Wnioski w trakcie oceny - 2449 Wartość dokonanych płatności w ramach projektów – 3 194 wnioski o płatność na sumę prawie 195 mln zł Tj. 2,6 % środków na lata 2007- 2013

23 71% 93% 69% 26% 95% 57% 63% 64% 100%63% 96% 77% 93% 67% 73% 69% Średnio – 73,5 % Jednostki pomocy społecznej w PO KL

24 Uczestnicy projektów wg Priorytetów

25 Uczestnicy projektów w PO KL

26 Dostępność środków na realizację projektu Realizacja zgodnie z przepisami krajowymi Informacje na temat wkładu własnego, dostępnej alokacji i terminów – IP Brak możliwości odrzucenia projektu Wzmocnienie potencjału podmiotu realizującego projekt Odrębne regulacje np. Zasady realizacji projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS Charakterystyka projektów systemowych

27 Finansowanie Całość środków PO KL – 11,4 mld EUR Środki krajowe – 9,7 mld EUR Komponent regionalny – 7,1 mld EUR Priorytet VII ogółem – 1,5 mld EUR Województwo wielkopolskie – 609 mln EUR Województwo wielkopolskie (P. VII) – 132,4 mln EUR

28 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (systemowy) Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej (systemowy) Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej (konkursowy - systemowy)

29 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

30 Narzędzia realizacji projektu systemowego pomocy społecznej Kontrakt socjalny Program aktywności lokalnej Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

31 Aktywizacja zdrowotna Aktywizacja zawodowa Aktywizacja edukacyjna Aktywizacja społeczna Instrumenty aktywnej integracji Nowa formuła instrumentów aktywizacyjnych stosowanych wobec klientów pomocy społecznej

32 Instrumenty aktywizacji zawodowej Skierowanie i udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej; Skierowanie i udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej; Usługi wspierające aktywizację zawodową (trener pracy, doradca zawodowy itp.) Dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania w celu ekonomicznego usamodzielnienia – planowane od 2009 r.

33 Instrumenty aktywizacji edukacyjnej zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub średnim lub policealnym zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu, podniesienie kwalifikacji lub zdobycie przygotowania zawodowego – konsultacja z PUP zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych - konsultacja z PUP usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego) część kosztów nauki na studiach dla osób usamodzielnianych

34 Instrumenty aktywizacji zdrowotnej badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia terapię psychologiczną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne turnusy rehabilitacyjne – również dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym

35 Instrumenty aktywizacji społecznej uczestnictwo w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, pomoc w uzyskaniu warunków mieszkaniowych – mieszkanie chronione, zagospodarowanie się czy na zatrudnienie usługi wspierające, w tym tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent personalny osoby niepełnosprawnej usługi wspierające animację lokalną, w tym np. animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker, asystent rodzinny organizacja wolontariatu uczestnictwo w grupach i klubach samopomocowych organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych

36 Nowy podział środków pomiędzy gminy i powiaty Nowy wzór bilansu realizacji projektu Minimum 3 instrumenty aktywnej integracji (nie dot. CIS, KIS, WTZ) Zatrudnieni – do 50% Kontrakty w PCPR Wskaźniki jako rezultaty projektu Wymogi merytoryczne udziału w projekcie – upowszechnianie pracy socjalnej i strategia Główne zmiany w realizacji projektów systemowych OPS/PCPR od 2009 r.

37 Współpraca = Partnerstwo Realizacja w partnerstwie co najmniej 50% projektów kierowanych do osób wykluczonych społecznie (wskaźnik w Priorytecie I PO KL) Premia finansowa za partnerstwo w 7.1.1 i 7.1.2 Art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Premiowane jako kryterium strategiczne Wytyczne IZ dla realizacji projektów partnerskich

38 38 Współpraca z PUP Fakultatywna – chyba że IP określi inaczej Obowiązkowa (Zasady) – w przypadku objęcia projektem zarejestrowanych bezrobotnych Obowiązek ustawowy (również dla PUP - w przypadku skierowania przez PUP do OPS) Powinna być organizowana wstępnie już w ramach projektów ROPS w 7.1.3 Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia…

39 39 Sposób współpracy z PUP (art. 50) Bezrobotnym, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49) korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania PUP powinien: przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub skierować do uczestnictwa w: kontrakcie socjalnym (aktywizacyjnym) indywidualnym programie usamodzielnienia lokalnym programie pomocy społecznej uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego

40 Kryteria wyboru projektów – Plan działania Dokumentacja konkursowa – źródło informacji Niewymagany wkład własny Możliwość realizacji innych działań niż w systemie Możliwość ponoszenia kosztów pośrednich w projekcie Procedura odwoławcza System realizacji PO KL Charakterystyka trybu konkursowego

41 Projekty i rezultaty IW Equal SKES Portal ekonomiaspoleczna.pl Zespół ds. ekonomii społecznej – projekt EFS Wsparcie dla CIS i KIS – projekt EFS Podręcznik ekonomii społecznej w PO KL Ekonomia społeczna – nowe narzędzie integracji społecznej

42 Regionalne Programy Operacyjne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Krajowe Programy Pomocy Społecznej Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Inne możliwości finansowania rozwoju pomocy i integracji społecznej

43 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Rola projektów współfinansowanych z EFS w podnoszeniu jakości działań w pomocy społecznej i upowszechnianiu aktywnej integracji Rola projektów współfinansowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google