Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2 Poznań, 27 września 2012 r.

3 oraz role i zadania jego uczestników
Podstawowe założenia Projektu „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych” oraz role i zadania jego uczestników Poznań, 27 września 2012 r.

4 Zakładamy w Projekcie jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy nauczyciela w oparciu o dobrze zorganizowaną współpracę naszego Wydziału ze Szkołami. Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej nowego modelu praktyk pedagogicznych, skutecznego w kształceniu kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy.

5 Cel ogólny zostanie spełniony poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Utworzenie sieci szkół partnerskich współpracujących z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz zorganizowanie zespołu stałych współpracowników; 2. Stworzenie i wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych; 3. Podniesienie jakości praktyk pedagogicznych poprzez wypracowanie form i metod prowadzenia zajęć zapewniających wykształcenie kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy mogącego sprostać wyzwaniom współczesnej dydaktyki;

6 4. Opracowanie, wdrożenie i dostosowanie organizacji studenckich praktyk pedagogicznych do nowych wymagań szkolnych i możliwości szkół wyższych zapewniającej spójny program praktyk pedagogiczno-psychologicznych i dydaktycznych, uwzględniającej wielostopniowy system kształcenia szkolnego i akademickiego; 5. Umożliwienie systematycznej ewaluacji przebiegu praktyk oraz analizy ich efektów poprzez opracowanie i wprowadzenie odpowiednich narzędzi.

7 Grupy docelowe projektu
Dyrektorzy szkół Nauczyciele Pedagodzy Studenci Pracownicy Uniwersyteccy Grupy sterujące

8 Studenci kierunku biologia przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody i biologii na WB UAM w Poznaniu Od roku 2009/10 na kierunku biologia kształcenie przyszłych nauczycieli odbywa się w ramach specjalizacji nauczycielskiej. Program studiów zakłada przygotowanie studentów do nauczania dwóch przedmiotów: biologii i przyrody. Uczestnikami projektu są studenci tej specjalizacji, którzy rozpoczęli studia w latach 2009/2010 oraz 2010/2011.

9 Praktyka prowadzi do doskonałości zawodowej
Zajęcia teoretyczne Psychologia Pedagogika Dydaktyka Zajęcia praktyczne Ćwiczenia z dydaktyki biologii i przyrody obejmujące pierwsze wizyty w szkołach. Praktyki ciągłe Student samodzielnie trafia do szkoły, gdzie pod opieką Dyrektora, Nauczyciela i Pedagoga realizuje miesięczny cykl pracy.

10 Praktyka prowadzi do doskonałości zawodowej
Szkoły Podstawowe 12 szkół z Poznania 2 cykle praktyk: rotacyjne, śródroczne, ciągłe Gimnazja Szkoły Ponadgimnazjalne

11 Kadra pedagogiczna szkół, które współpracują z WB w zakresie prowadzenia praktyk
Kadra pedagogiczna wytypowana do uczestnictwa w projekcie złożona jest z nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 72 Nauczycieli (12 nauczycieli przyrody, 24 nauczycieli biologii, 36 pedagogów), zaangażowani do pracy w projekcie są zatrudnieni w 36 szkołach - 12 szkłach podstawowych, 12 gimnazjalnych i 12 ponadgimnazjalnych; W projekcie nauczyciele będą pełnić rolę 'mistrzów' dla studentów chcących podjąć pracę w tym zawodzie. 

12 Kadra pedagogiczna pracująca ze studentami Kadra pedagogiczna
pracująca w Grupie Sterującej 12 nauczycieli przyrody ze szkół SP 12 pedagogów/ psychologów ze szkół SP 12 dyrektorów ze szkół SP 12 nauczycieli biologii ze szkół G 12 pedagogów/ psychologów ze szkół G 12 dyrektorów ze szkół G 12 nauczycieli biologii ze szkół PG 12 pedagogów/ psychologów ze szkół PG 12 dyrektorów ze szkół PG

13 Szkoły współpracujące z WB w zakresie prowadzenia praktyk przez studentów kierunku biologia przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody 12 szkół podstawowych 12 szkół gimnazjalnych 12 szkół ponad-gimnazjalnych Studia I stopnia - licencjackie Studia II stopnia - magisterskie

14 ZESPÓŁ PROJEKTU

15 Beneficjentem projektu „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych” jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osobą uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w jego imieniu jest Prorektor, prof. UAM dr hab. Jacek Witkoś. Partnerami w Projekcie są: Miasto Poznań, w którego imieniu do wiążących decyzji uprawniony jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania Do Spraw Funduszy Europejskich, Piotr Wiśniewski, oraz Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, reprezentowane przez Wiceprezesa Leszka Ciesielskiego.

16 Skład zespołu Kierownik projektu - prof. dr hab. Bogdan Jackowiak Dziekan Wydziału Biologii Asystent kierownika projektu - mgr Magdalena Dylewska Koordynatorzy programowi – dr Agnieszka Cieszyńska, dr Eliza Rybska Specjalista ds. promocji - dr Barbara Nagengast Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji - dr Renata Dudziak Specjalista ds. finansów - mgr inż. Róża Janusz Specjalista ds. zamówień publicznych - prof. dr hab. Jerzy Błoszyk, Prodziekan Wydziału Biologii Administrator strony www projektu - mgr Rafał Bajaczyk

17 Role i zadania wyznaczone poszczególnym uczestnikom projektu

18 Zadania powierzane nauczycielom – opiekunom praktyk
Rola „mistrzów” dla studentów – praktykantów; Przeprowadzenie lekcji „pokazowych” w ramach wszystkich rodzajów praktyk; Opieka merytoryczna nad 3 studentami – praktykantami podczas praktyk ciągłych; Ocena studenckich scenariuszy lekcji, ich przebiegu i portfolio; Ewaluacja praktyk przeprowadzana na bieżąco po każdych praktykach (na stronie internetowej projektu); Ewaluacja projektu; Udział w konferencjach i warsztatach.

19 Zadania powierzone pedagogom/psychologom szkolnym
Rola opiekuna i doradcy w części psychologiczno-pedagogicznej praktyk; Przeprowadzenie pogadanek dla studentów o najczęściej spotykanych problemach, sytuacjach trudnych w danej grupie wiekowej; Opieka merytoryczna nad studentem w części praktyk – psychologiczno-pedagogicznej; Ocena studenckich portfolio – analiza przypadku; Ewaluacja praktyk (na bieżąco – po każdych praktykach); Ewaluacja projektu; Udział w konferencjach (3).

20 Zadania powierzane dyrektorom szkół
Umożliwienie studentom przeprowadzenia praktyk w kierowanej przez nich szkole; Uczestnictwo w konferencjach; Ewaluacja projektu; Praca w Grupie Sterującej projektem. W zakresie zarządzania strategicznego Kierownik projektu współdziała z Grupą Sterującą, w której skład wejdzie 6 przedstawicieli szkół partnerskich, którzy będą pełnić te funkcje w sposób rotacyjny.

21 Zadania powierzane studentom - praktykantom
Rzetelne uczestnictwo w projekcie i praca pedagogiczna; Uczestnictwo w konferencjach i warsztatach; Odbycie praktyk rotacyjnych, śródrocznych i ciągłych na 3 poziomach kształcenia (SP, G, PG); Dokumentowanie praktyk - scenariusze zajęć, analizy przypadków, portfolio z praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych na każdym poziomie nauczania; Ewaluacja praktyk i projektu.

22 Zadania powierzane Zespołowi Projektu
Koordynowanie prac nad projektem; Inicjowanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu; Organizowanie konferencji i warsztatów dla beneficjentów projektu; Dostarczenie narzędzi do ewaluacji praktyk i projektu oraz ich analiza statystyczne; Prezentowanie uczestnikom projektu wyników ewaluacji i podsumowania projektu; Stały kontakt z beneficjentami za pośrednictwem m. in. strony internetowej.

23 Korzyści dla beneficjentów projektu

24 Korzyści dla szkół Doposażenie klasopracowni przyrodniczej w każdej szkole w sprzęt o wartości 10 tys zł.

25 Korzyści dla Nauczycieli
Podnoszenie wiedzy i umiejętności podczas konferencji i warsztatów; Zapoznanie się z podstawami nauczania zdalnego za pośrednictwem platformy Moodle; Sieć współpracy z innymi szkołami i pracownikami UAM (forum, pytanie do eksperta itp. dostępne na stronie – możliwość wymiany poglądów, dzielenia się swoimi pomysłami, dokonaniami szkolnymi, publikacje w BPP; Wynagrodzenie finansowe zależne od wkładu pracy.

26 Warsztaty dla Nauczycieli odbyły się trzykrotnie
25-26 września 2010 r., Ośrodek Leśny w Puszczykowie – warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Prowadzący - dr Maciej Błaszak i dr Łukasz Przybylski. Program warsztatów obejmował 4 zasadnicze części: I. Informacja, wiedza, mózg, edukacja. II – Negocjacje, III – Przywództwo, IV – Być wysłuchanym z uwagą i szacunkiem. Być zrozumianym. 17-18 września 2011 roku, Centrum szkoleniowe Dymaczewo Nowe, Prowadzący: dr hab. Zbigniew Celka, dr Marek Kasprowicz, dr Bartłomiej Gołdyn i dr Sławomir Cerbin. Tematem przewodnim zajęć było zagadnienie: „Jak prowadzić zajęcia terenowe nie mając poczucia straconego czasu?”. Dodatkowo dr Zbigniew Celka przygotował dla uczestników warsztatów prelekcję na temat „Impresje botaniczne i kulturowe z Ukrainy”. 16 i 17 czerwca 2012 roku na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego nauczyciele zapoznali się np. z możliwościami zastosowania narzędzi nawigacyjnych w badaniach środowiska przyrodniczego oraz z przykładami prowadzenia zintegrowanych zajęć terenowych. Prowadzącymi zajęcia byli: dr hab. Zbigniew Celka, dr Tomasz Joniak, dr Maciej Nowak. Na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, w dniach 16 i 17 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty dla nauczycieli przyrody i biologii realizujących projekt POKL "Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych". Nauczyciele zapoznali się np. z możliwościami zastosowania narzędzi nawigacyjnych w badaniach środowiska przyrodniczego oraz z przykładami prowadzenia zintegrowanych zajęć terenowych.

27 Korzyści dla pedagogów
Sieć współpracy z innymi szkołami i pracownikami UAM (forum, pytanie do eksperta itp. dostępne na stronie – możliwość wymiany poglądów, dzielenia się swoimi pomysłami, dokonaniami szkolnymi, publikacje w BPP; Wynagrodzenie finansowe zależne od wkładu pracy.

28 Korzyści dla studentów
Możliwość doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych w warunkach szkolnych pod okiem mistrzów (więcej godz. spędzanych w szkole w porównaniu do poprzedniego modelu – są praktyki rotacyjne – obserwacja nauczycieli); Podnoszenie wiedzy i umiejętności na konferencjach i warsztatach organizowanych podczas realizacji Projektu; Szczegółowa i miarodajna ewaluacja dokonań pedagogicznych umożliwiająca rozwój zawodowy; Doskonalenie warsztatu pracy – lekcje przeprowadzane w środowisku pozaszkolnym, lekcje z zastosowaniem nowoczesnych technologii kształcenia (np. produkcja własnych środków dydaktycznych), wyodrębnione praktyki psychologiczno-pedagogiczne – (poznanie kłopotów przed jakimi mogą stanąć jako przyszli nauczyciele).

29 Warsztaty dla Studentów zorganizowano trzkrotnie
22-24 października 2010 r., Ośrodek Leśny w Puszczykowie – warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Prowadzący i zakres tematyczny taki, jak na warsztatach dla nauczycieli. 26-27 marca i 2-3 kwietnia 2011r. w Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym odbyły się warsztaty “Multimedialne środki dydaktyczne - reżyseria i kompozycja filmów, obróbka cyfrowych obrazów, programy komputerowe”, dotyczyły one nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. 8-10 czerwca 2012r. Odbyły się warsztaty dotyczące integrowania wiedzy przyrodniczej pod kątem nauczania przyrody na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzone przez fizyka, chemika, pedagoga i biologa artystę.

30 Zajęcia w środowisku pozaszkolnym i Festiwale Nauki
r. 29 Studentów II roku Nauczania Biologii i Przyrody wraz z opiekunami pojechało do Gdyni i odwiedziło Akwarium Gdyńskie MIR oraz Pomorski Park Naukowo – Techniczny (Muzeum interaktywne Experyment). 30 marca 2011 r. ci sami studenci wykorzystując zdobyte doświadczenia podczas Festiwalu Nauki zaprezentowali zaprojektowane i wykonane przez siebie interaktywne środki dydaktyczne. do roku studenci NBiP - podzieleni na 6 grup - odwiedzali Palmiarnię w Poznaniu zapoznając się przy okazji z możliwościami edukacyjnymi tej placówki. W czerwcu 2011 roku (również grupami) studenci odwiedzali ZOO w Poznaniu, organizując tam m. in. gry dydaktyczne, czy zajęcia z entomologii na przykładzie motyli oraz projektując scenariusze zajęć w poznańskim ZOO.

31 Zajęcia w środowisku pozaszkolnym i Festiwale Nauki
W dniach oraz roku Studenci odwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie r. w ramach “Nocy Biologów” kilkoro studentów biorących udział w Projekcie poprowadziło przygotowane przez siebie konkursy tj. „Zwierzęta, które lubią ciemności” oraz “Zmysły” przygotowane dla uczniów szkół podstawowych. r. w ramach XV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki studenci II roku Nauczania Biologii i Przyrody przygotowali ofertę edukacyjną w postaci rozmaitych biur detektywistycznych. Przeprowadzono łącznie 8 warsztatów, w trakcie których uczestnicy mogli rozwiązywać zagadki kryminalne. Niecodziennym przeżyciem dla Studentów było poprowadzenie zajęć dla dzieci niesłyszących. 27 i 28 kwietnia 2012 r. pojechaliśmy do Wrocławia, gdzie zwiedzaliśmy tamtejszy Ogród Zoologiczny oraz Ogrody Doświadczeń - Humanitarium,  znajdujące się na terenie Kampusu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

32 Konferencje w ramach projektu SIUP
Konferencja inauguracyjna odbyła się w dniu 20 września 2010r. Konferencja ewaluacyjna odbyła się w dniu 30 września 2011 r. Konferencja oceniająca pierwszy etap projektu 12 czerwca 2012r.

33 Biuletyn

34 Poznań, 27 września 2012r.


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google