Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy reguluje art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 8 ust. 3 zadania te są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Zgodnie z art. 8 ust. 9 w/w ustawy, Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia jest dokumentem planistycznym określającym priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia w województwie, a także wskazującym główne obszary działań regionalnej polityki na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Obowiązek corocznego przygotowania omawianego planu działań wynika z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2010 roku: opracowano Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rok – w dniu 15 czerwca 2010 roku dokument został przyjęty do realizacji Uchwałą nr 1036/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego opracowano Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2009 rok w końcu okresu sprawozdawczego rozpoczęto prace zmierzające do powstania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 rok

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w roku 2010 (dane w tys. zł.) Kwota ustalona na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r., w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2009 nr 123 poz. 1019 ) przekazywane samorządom powiatowym pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 266 363,1 173 136,0 93 227,1 65% 35%

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kwota dla powiatu Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia Liczba osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia Liczba bezrobotnych kobiet Liczba bezrobotnych z terenów wiejskich Liczba długotrwale bezrobotnych Liczba podjęć pracy / odpływ z bezrobocia Wydatkowanie środków w ramach FP Wydatkowanie środków w ramach PO KL Jakie czynniki wpływają na wysokość środków Funduszu Pracy dla powiatu ?

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie L.P. Powiat 2010 algorytmEFSSUMA 1Białogard 10 890,1 5 863,9 16 754,1 2Choszczno 8 599,5 4 630,5 13 230,0 3Drawsko 10 539,6 5 675,2 16 214,8 4Goleni ó w 9 472,2 5 100,4 14 572,6 5Gryfice 8 838,4 4 759,1 13 597,5 6Gryfino 9 778,0 5 265,1 15 043,1 7Kamień 6 781,2 3 651,4 10 432,6 8Kołobrzeg 4 899,0 2 637,9 7 536,9 9Koszalin 16 369,0 8 814,1 25 183,0 10Łobez 6 736,2 3 627,2 10 363,4 11Myślib ó rz 6 218,6 3 348,5 9 567,0 12Police 6 228,1 3 353,6 9 581,7 13Pyrzyce 7 000,8 3 769,7 10 770,5 14Sławno 6 428,9 3 461,7 9 890,6 15Stargard 12 133,0 6 533,2 18 666,2 16Szczecin 13 127,3 7 068,5 20 195,8 17Szczecinek 14 388,6 7 747,7 22 136,3 18Świdwin 7 793,1 4 196,3 11 989,4 19Świnoujście 1 441,7 776,3 2 218,0 20Wałcz 5 472,7 2 946,8 8 419,5 Województwo 173 136,0 93 227,1 266 363,1 Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w roku 2010

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analizy rynku pracy „ Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku” „Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim – 2009 rok” „Oferty pracy w 2009 roku” „Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku” „Przegląd sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2009 roku” „Struktura bezrobocia w gminach” „Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I kwartale 2010 roku” „Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku” „Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim – I półrocze 2010 roku” „Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2003 – 2010” „Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku” „Struktura bezrobocia w gminach w 2010 roku”

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analizy rynku pracy cd. „Analiza efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2007 - 2008”. „Monitoring programów aktywizacji zawodowej realizowanych w 2009 r. finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy.” Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Przewidywanie sytuacji na rynku pracy w wybranych sektorach / branżach Zagraniczne migracje zarobkowe województwa zachodniopomorskiego Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie Preferencje i oczekiwania zawodowe uczniów województwa zachodniopomorskiego

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za jeden z najistotniejszych kierunków badania rynku uznał systematyczną obserwację wojewódzkiego rynku pracy pod kątem kształtowania się popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym. Poprzez realizację wielu działań (m. in. koordynacja szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, badanie stopnia zapotrzebowania na określone zawody) Wynikiem cyklicznych badań jest opracowywany dwa razy w ciągu roku monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, obejmujący obszar województwa zachodniopomorskiego. W okresie sprawozdawczym sporządzono 2 raporty: „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku”, „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2010 roku”.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu 31 lipca 2006 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 700/06 wyznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP) do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) PO KL 2007 – 2013 w Województwie Zachodniopomorskim Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla czterech priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Kwota środków publicznych dla województwa zachodniopomorskiego na poszczególne Priorytety POKL to 306 515 486 euro, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 260 538 163 euro Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN 2007-2010 Ogółem PO KL 3 404 577 061,27 (5504) 933 880 810,00 (1187) 776 440 822,99 (839) 708 736 713,56

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu 102 462 2Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej3 669 3 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 4 342 4 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 7 544 5 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 1 753 6 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie 2 908 7 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 22 8Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS255 9 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 4 316 Stan na 11.01.2011r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 10 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) 1 229 11 Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych 13 465 12 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 269 13Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe160 14 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 269 15 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 89 16Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zostały utworzone87 17 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe 297 18 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 96 Stan na 11.01.2011r.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 19 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach 2 828 20 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 2 681 21 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu 812 Stan na 11.01.2011r.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego PO KL w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%)

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Krajowa Rezerwa Wykonania – dodatkowa alokacja Miejsce w rankinguDodatkowa alokacja% udział 160 044 38720 254 039 94918 348 035 51016 442 031 07114 536 026 63212 630 022 19410 718 013 3166 812 008 8784 Alokacja KRW300 221 937100 Województwo Warmińsko - Mazurskie Zachodniopomorskie Opolskie Podkarpackie Kujawsko – Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Pomorskie -

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Koordynowanie realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra pozyskane w roku 2010 (w tys. zł) Środki dla samorządów powiatowych Środki przyznane na wnioski PUP na programy i działania na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego 2 110,2 Środki przyznane na wnioski PUP na programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat 21 239,4 Środki przyznane na wnioski PUP na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus 4 856,7 Środki przyznane na wnioski PUP na programy związane z aktywizację bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne 2 357,2 Środki przyznane na wnioski PUP na programy dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 13 349,9 Środki przyznane na wnioski PUP na programy na rzecz osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy 6 116,7 Środki przyznane na wnioski PUP na programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku w wieku 45/50 PLUS skierowanego do osób powyżej 55 roku życia 689,9 ogółem50 720,0

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

18 Analiza zjawiska zwolnień grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz łagodzenie jego skutków W okresie sprawozdawczym prowadzono bieżący monitoring zgłaszanych i dokonanych zwolnień grupowych w województwie zachodniopomorskim. Raz w miesiącu, na podstawie danych przesyłanych z 20 Powiatowych Urzędów Pracy sporządzana jest zbiorcza informacja obejmująca część tabelaryczną dotyczącą zwolnień grupowych Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby zwolnione w ramach tzw. zwolnień grupowych, korzystały w 2010 roku z wielu usług oraz aktywnych instrumentów rynku pracy. Oferowane formy pomocy to m. in.: usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, staże, przygotowania zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie – użyteczne, przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanie kosztów przejazdu bądź zakwaterowania.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Łagodzenie problemów związanych z planowanymi i dokonanymi zwolnieniami grup pracowników w odniesieniu do pracowników Stoczni Szczecińskiej „Nowa” Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych byłych pracowników przemysłu stoczniowego

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

21 Struktura wyłączeń z ewidencji byłych pracowników Stoczni w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2010 r.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Od 1 maja 2004 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje, w imieniu Samorządu Województwa, wspólnotowe zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. W 2010 roku przyjęto 941 wniosków w sprawie wydania decyzji, w tym: 698 dotyczących przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych 243 dotyczących zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych Ponadto przyjęto 258 wniosków o wydanie zaświadczenia, w tym: 180 dotyczyło wydania formularza E 301 / PD U1 61 dotyczyło wydania formularza E 302 17 dotyczyło wydania formularza E 303 / PD U2

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami poprzez świadczenie usług EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES od ponad 6 lat. Sieć ta powstała na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr 93/569/EEC wprowadzającej w życie rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 dotyczące swobody przepływu osób w ramach Wspólnoty Europejskiej. W 2010 roku udzielono łącznie około 1200 porad dotyczących warunków życia w krajach UE osobom bezpośrednio kontaktującym się z doradcami EURES. W okresie sprawozdawczym, w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wpłynęły 184 oferty pracy za granicą z 2 241 wakatami.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane placówki poradnictwa zawodowego, działające w strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W województwie zachodniopomorskim funkcjonują dwa Centra – w Szczecinie i Koszalinie. W okresie sprawozdawczym 969 osobom udzielono porad indywidualnych, natomiast 748 osób skorzystało z porad grupowych. Realizowane usługi poradnictwa zawodowego polegały m. in. na: przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do rozmowy kwalifikacyjnej, pomocy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, wsparciu psychologicznym, pobudzeniu aktywności zawodowej, opracowaniu indywidualnych planów działań. W ramach prowadzonego poradnictwa wykonano 997 testów badających predyspozycje zawodowe. W ramach świadczonych usług informacji zawodowej był kontynuowany program zawodoznawstwa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W okresie sprawozdawczym z grupowej informacji zawodowej skorzystało 1 213 uczniów klas ponadgimnazjalnych. W 2010 roku w ramach prowadzonej informacji zawodowej 3 993 osoby skorzystały ze stanowisk internetowych dostępnych w salach CIiPKZ.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych, od grudnia 2004 roku prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego. Realizacja zadań w omawianym obszarze obejmuje m. in. weryfikację dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru, rejestrację wniosków i aktualizację danych w aplikacji internetowej Syriusz, prowadzenie corocznej aktualizacji wpisów do rejestru, wydawanie zawiadomień o dokonanych wpisach i aktualizacjach, sporządzanie corocznego raportu o Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim. W 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wydał: 161 nowych zawiadomień o wpisach podmiotów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych W okresie sprawozdawczym opracowano kolejną edycję Katalogu Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy W celu upowszechnienia współdziałania z organami oświatowymi i innymi partnerami społecznymi w harmonizowaniu kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w regionie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zainicjował i koordynuje prace Zachodniopomorskiej Platformy Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Przedsięwzięcie zrzesza 25 kluczowych instytucji środowiska oświatowego i innych strategicznych partnerów społecznych województwa zachodniopomorskiego. Współpraca z partnerami odbywa się poprzez platformę internetową oraz cykliczne spotkania partnerskie.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Prowadzenie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego od dnia 1 listopada 2005 r. prowadzi rejestr agencji zatrudnienia. Realizacja zadań w omawianym obszarze obejmuje m. in. weryfikację dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru, wydawanie decyzji dotyczących rejestru, wydawanie certyfikatów uprawniających do prowadzenia agencji zatrudnienia, udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom i osobom, kontrola prowadzenia działalności agencji zatrudnienia. W 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wpłynęło 29 wniosków o wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Wydano 44 decyzje administracyjne, w tym: 16 decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia na wniosek strony 9 decyzji o wykreśleniu podmiotów z rejestru agencji zatrudnienia 14 decyzji o wykreśleniu podmiotów z rejestru agencji zatrudnienia z zastosowaniem 3 – letniej sankcji zakazu ponownego wpisu 5 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia agencji zatrudnienia W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 19 kontroli dotyczących przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia wskazanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 8 agencjach zatrudnienia stwierdzono nieprawidłowości.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin Tel. (91) 42 56 100 Tel. (91) 42 56 100 Fax.: (91) 42 56 103 www.wup.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google