Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy reguluje art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 8 ust. 3 zadania te są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Zgodnie z art. 8 ust. 9 w/w ustawy, Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia jest dokumentem planistycznym określającym priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia w województwie, a także wskazującym główne obszary działań regionalnej polityki na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Obowiązek corocznego przygotowania omawianego planu działań wynika z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2010 roku: opracowano Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rok – w dniu 15 czerwca 2010 roku dokument został przyjęty do realizacji Uchwałą nr 1036/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego opracowano Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2009 rok w końcu okresu sprawozdawczego rozpoczęto prace zmierzające do powstania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 rok

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w roku 2010 (dane w tys. zł.) Kwota ustalona na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r., w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U nr 123 poz ) przekazywane samorządom powiatowym pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego , , ,1 65% 35%

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kwota dla powiatu Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia Liczba osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia Liczba bezrobotnych kobiet Liczba bezrobotnych z terenów wiejskich Liczba długotrwale bezrobotnych Liczba podjęć pracy / odpływ z bezrobocia Wydatkowanie środków w ramach FP Wydatkowanie środków w ramach PO KL Jakie czynniki wpływają na wysokość środków Funduszu Pracy dla powiatu ?

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie L.P. Powiat 2010 algorytmEFSSUMA 1Białogard , , ,1 2Choszczno 8 599, , ,0 3Drawsko , , ,8 4Goleni ó w 9 472, , ,6 5Gryfice 8 838, , ,5 6Gryfino 9 778, , ,1 7Kamień 6 781, , ,6 8Kołobrzeg 4 899, , ,9 9Koszalin , , ,0 10Łobez 6 736, , ,4 11Myślib ó rz 6 218, , ,0 12Police 6 228, , ,7 13Pyrzyce 7 000, , ,5 14Sławno 6 428, , ,6 15Stargard , , ,2 16Szczecin , , ,8 17Szczecinek , , ,3 18Świdwin 7 793, , ,4 19Świnoujście 1 441,7 776, ,0 20Wałcz 5 472, , ,5 Województwo , , ,1 Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w roku 2010

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analizy rynku pracy „ Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku” „Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim – 2009 rok” „Oferty pracy w 2009 roku” „Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku” „Przegląd sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2009 roku” „Struktura bezrobocia w gminach” „Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I kwartale 2010 roku” „Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku” „Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim – I półrocze 2010 roku” „Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2003 – 2010” „Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku” „Struktura bezrobocia w gminach w 2010 roku”

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analizy rynku pracy cd. „Analiza efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w województwie zachodniopomorskim w latach ”. „Monitoring programów aktywizacji zawodowej realizowanych w 2009 r. finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy.” Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Przewidywanie sytuacji na rynku pracy w wybranych sektorach / branżach Zagraniczne migracje zarobkowe województwa zachodniopomorskiego Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie Preferencje i oczekiwania zawodowe uczniów województwa zachodniopomorskiego

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za jeden z najistotniejszych kierunków badania rynku uznał systematyczną obserwację wojewódzkiego rynku pracy pod kątem kształtowania się popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym. Poprzez realizację wielu działań (m. in. koordynacja szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, badanie stopnia zapotrzebowania na określone zawody) Wynikiem cyklicznych badań jest opracowywany dwa razy w ciągu roku monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, obejmujący obszar województwa zachodniopomorskiego. W okresie sprawozdawczym sporządzono 2 raporty: „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku”, „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2010 roku”.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu 31 lipca 2006 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 700/06 wyznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP) do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) PO KL 2007 – 2013 w Województwie Zachodniopomorskim Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla czterech priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Kwota środków publicznych dla województwa zachodniopomorskiego na poszczególne Priorytety POKL to euro, w tym dofinansowanie z EFS wynosi euro Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN Ogółem PO KL ,27 (5504) ,00 (1187) ,99 (839) ,56

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 22 8Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS255 9 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Stan na r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 10 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 89 16Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zostały utworzone87 17 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 96 Stan na r.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 19 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu 812 Stan na r.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego PO KL w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%)

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Krajowa Rezerwa Wykonania – dodatkowa alokacja Miejsce w rankinguDodatkowa alokacja% udział Alokacja KRW Województwo Warmińsko - Mazurskie Zachodniopomorskie Opolskie Podkarpackie Kujawsko – Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Pomorskie -

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Koordynowanie realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra pozyskane w roku 2010 (w tys. zł) Środki dla samorządów powiatowych Środki przyznane na wnioski PUP na programy i działania na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego 2 110,2 Środki przyznane na wnioski PUP na programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat ,4 Środki przyznane na wnioski PUP na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus 4 856,7 Środki przyznane na wnioski PUP na programy związane z aktywizację bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne 2 357,2 Środki przyznane na wnioski PUP na programy dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości ,9 Środki przyznane na wnioski PUP na programy na rzecz osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy 6 116,7 Środki przyznane na wnioski PUP na programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku w wieku 45/50 PLUS skierowanego do osób powyżej 55 roku życia 689,9 ogółem50 720,0

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

18 Analiza zjawiska zwolnień grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz łagodzenie jego skutków W okresie sprawozdawczym prowadzono bieżący monitoring zgłaszanych i dokonanych zwolnień grupowych w województwie zachodniopomorskim. Raz w miesiącu, na podstawie danych przesyłanych z 20 Powiatowych Urzędów Pracy sporządzana jest zbiorcza informacja obejmująca część tabelaryczną dotyczącą zwolnień grupowych Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby zwolnione w ramach tzw. zwolnień grupowych, korzystały w 2010 roku z wielu usług oraz aktywnych instrumentów rynku pracy. Oferowane formy pomocy to m. in.: usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, staże, przygotowania zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie – użyteczne, przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanie kosztów przejazdu bądź zakwaterowania.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Łagodzenie problemów związanych z planowanymi i dokonanymi zwolnieniami grup pracowników w odniesieniu do pracowników Stoczni Szczecińskiej „Nowa” Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych byłych pracowników przemysłu stoczniowego

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

21 Struktura wyłączeń z ewidencji byłych pracowników Stoczni w okresie r. – r.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Od 1 maja 2004 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje, w imieniu Samorządu Województwa, wspólnotowe zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. W 2010 roku przyjęto 941 wniosków w sprawie wydania decyzji, w tym: 698 dotyczących przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych 243 dotyczących zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych Ponadto przyjęto 258 wniosków o wydanie zaświadczenia, w tym: 180 dotyczyło wydania formularza E 301 / PD U1 61 dotyczyło wydania formularza E dotyczyło wydania formularza E 303 / PD U2

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami poprzez świadczenie usług EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES od ponad 6 lat. Sieć ta powstała na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr 93/569/EEC wprowadzającej w życie rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 dotyczące swobody przepływu osób w ramach Wspólnoty Europejskiej. W 2010 roku udzielono łącznie około 1200 porad dotyczących warunków życia w krajach UE osobom bezpośrednio kontaktującym się z doradcami EURES. W okresie sprawozdawczym, w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wpłynęły 184 oferty pracy za granicą z wakatami.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane placówki poradnictwa zawodowego, działające w strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W województwie zachodniopomorskim funkcjonują dwa Centra – w Szczecinie i Koszalinie. W okresie sprawozdawczym 969 osobom udzielono porad indywidualnych, natomiast 748 osób skorzystało z porad grupowych. Realizowane usługi poradnictwa zawodowego polegały m. in. na: przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do rozmowy kwalifikacyjnej, pomocy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, wsparciu psychologicznym, pobudzeniu aktywności zawodowej, opracowaniu indywidualnych planów działań. W ramach prowadzonego poradnictwa wykonano 997 testów badających predyspozycje zawodowe. W ramach świadczonych usług informacji zawodowej był kontynuowany program zawodoznawstwa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W okresie sprawozdawczym z grupowej informacji zawodowej skorzystało uczniów klas ponadgimnazjalnych. W 2010 roku w ramach prowadzonej informacji zawodowej osoby skorzystały ze stanowisk internetowych dostępnych w salach CIiPKZ.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych, od grudnia 2004 roku prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego. Realizacja zadań w omawianym obszarze obejmuje m. in. weryfikację dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru, rejestrację wniosków i aktualizację danych w aplikacji internetowej Syriusz, prowadzenie corocznej aktualizacji wpisów do rejestru, wydawanie zawiadomień o dokonanych wpisach i aktualizacjach, sporządzanie corocznego raportu o Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim. W 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wydał: 161 nowych zawiadomień o wpisach podmiotów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych W okresie sprawozdawczym opracowano kolejną edycję Katalogu Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy W celu upowszechnienia współdziałania z organami oświatowymi i innymi partnerami społecznymi w harmonizowaniu kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w regionie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zainicjował i koordynuje prace Zachodniopomorskiej Platformy Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Przedsięwzięcie zrzesza 25 kluczowych instytucji środowiska oświatowego i innych strategicznych partnerów społecznych województwa zachodniopomorskiego. Współpraca z partnerami odbywa się poprzez platformę internetową oraz cykliczne spotkania partnerskie.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Prowadzenie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego od dnia 1 listopada 2005 r. prowadzi rejestr agencji zatrudnienia. Realizacja zadań w omawianym obszarze obejmuje m. in. weryfikację dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru, wydawanie decyzji dotyczących rejestru, wydawanie certyfikatów uprawniających do prowadzenia agencji zatrudnienia, udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom i osobom, kontrola prowadzenia działalności agencji zatrudnienia. W 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wpłynęło 29 wniosków o wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Wydano 44 decyzje administracyjne, w tym: 16 decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia na wniosek strony 9 decyzji o wykreśleniu podmiotów z rejestru agencji zatrudnienia 14 decyzji o wykreśleniu podmiotów z rejestru agencji zatrudnienia z zastosowaniem 3 – letniej sankcji zakazu ponownego wpisu 5 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia agencji zatrudnienia W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 19 kontroli dotyczących przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia wskazanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 8 agencjach zatrudnienia stwierdzono nieprawidłowości.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza Szczecin Tel. (91) Tel. (91) Fax.: (91)


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2010 roku Szczecin, 30 czerwca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google