Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Fundusze strukturalne dla nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Fundusze strukturalne dla nauki."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Fundusze strukturalne dla nauki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Instytucja Pośrednicząca Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 komponent regionalny Priorytety wdrażane Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

4 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 8.2 Transfer wiedzy

5 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe

6 staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out Wartość alokacji w 2008 roku: 6 758 506 PLN Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe

7 przedsiębiorcy pracownicy przedsiębiorstw uczelnie jednostki naukowe pracownicy naukowi jednostek naukowych pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci grupy docelowe

8 formalne merytoryczne horyzontalne dostępu szczegółowe Kryteria wyboru projektów Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe

9 Kryterium wysokości finansowej projektu: minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN, Kryterium obszaru: realizacja projektu na terenie województwa wielkopolskiego, Kryterium grupy docelowej: Beneficjent zobowiązany jest jednoznacznie wskazać we wniosku o dofinansowanie, iż wsparcie skierowane jest do osób i podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego. Grupa docelowa wykazuje przynależność do województwa wielkopolskiego poprzez miejsce zatrudnienia bądź zameldowania na terenie województwa, Kryterium Beneficjenta: beneficjentem projektu może być podmiot działający w obszarze, w zakresie którego aplikuje w ramach PO KL – spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane na podstawie pkt. 3.5 wniosku o dofinansowanie, gdzie Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć informacje o posiadanym doświadczeniu w realizacji przedsięwzięć/projektów zbliżonych zakresem do przedsięwzięcia, o którego dofinansowanie ubiega się w przedłożonym wniosku. Szczegółowe kryteria dostępu

10 tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo- rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe

11 grupy docelowe podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RSI przedsiębiorcy pracownicy naukowi doktoranci

12 Beneficjent/ Projektodawca Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielopolskiego + parter/partnerzy Projekt ma na celu Budowę Wielkopolskiego Systemu Innowacji (BWSI) – systemu inicjującego, wspierającego i koordynującego procesy innowacyjne w Wielkopolsce. Projekt ma wzmocnić kompetencyjnie kluczowe instytucje i organizacje odpowiedzialne za rozwój innowacyjności w regionie poprzez budowę i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między graczami odpowiedzialnymi za realizacje RIS. Szacowany budżet 2008: 1 200 000 PLN (wartość projektu ogółem: 22 788 949 PLN) Tytuł projektu: Budowa Regionalnego Systemu Innowacji (BWSI)

13 Beneficjent/ Projektodawca : Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego + partner/partnerzy W ramach projektu przewiduje się: –Budowę wielkopolskiego modelu sieciowania podmiotów z branż kluczowych dla rozwoju regionu –Rozwój sieci współpracy, których zadaniem jest wspieranie innowacji na poziomie regionalnym i lokalnym –Promocję kultury innowacji Szacowany budżet 2008: 1 535 861 PLN (wartość projektu ogółem: 32 297 605 PLN) Tytuł projektu: Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie

14 Beneficjent/ Projektodawca : Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu W ramach projektu przewiduje się uruchomienie funduszu stypendialnego dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego. Projekt zakłada udzielenie w trybie konkursowym wsparcia dla prac badawczych, z dziedzin stanowiących odpowiedź na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców : Genetyka roślin i człowieka; Biotechnologia żywności i środowiska; Przetwórstwo artykułów spożywczych; Społeczeństwo informacyjne; Elektroniczna gospodarka; Maszyny i urządzenia, motoryzacja i komunikacja; Elektrotechnika, elektronika; Chemia, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, przetwórstwo surowców niemetalicznych; Optyka; Informatyka; Energetyka. Szacowany budżet projektu (PLN) 1 200 000 PLN, w tym 2008 rok: 570 000 PLN Tytuł projektu : Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

15 Dokumenty programowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 7 września 2007r., Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007 – 2013 z dnia 13 marca 2008 r., System Realizacji PO KL 2007 – 2013 z dnia 10 września 2007 r., Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 lutego 2008 r., Plan Działania na lata 2007 – 2008, Dokumentacja konkursowa.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) www.wup.poznan.pl Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu www.poznan.roefs.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl (newsletter) Ważne adresy

17 Dziękuję za uwagę Kamila Orzechowska Zastępca Kierownika Oddziału dla Priorytetu VIII Wydział Funduszy Unii Europejskiej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Fundusze strukturalne dla nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google