Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Unijne 2007-2013 dla Szkół Wyższych Fundusze strukturalne to unijna pomoc finansowa dla najsłabszych regionów wśród państw członkowskich Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Unijne 2007-2013 dla Szkół Wyższych Fundusze strukturalne to unijna pomoc finansowa dla najsłabszych regionów wśród państw członkowskich Unii."— Zapis prezentacji:

1

2 Fundusze Unijne dla Szkół Wyższych

3 Fundusze strukturalne to unijna pomoc finansowa dla najsłabszych regionów wśród państw członkowskich Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007 – 2013 ponad 67 mld euro.

4 Fundusze strukturalne: ERDF (European Regional Development Fund) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ESF (European Social Fund) Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

5 Źródła finansowania Unijne źródła finansowania w Polsce: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Pozaunijne źródła finansowania w Polsce: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. fundusze norweskie)

6 Wsparcie z funduszy unijnych W latach zostanie przeznaczone ponad 4 mld 380 mln euro z funduszy UE na naukę i szkolnictwo wyższe 2 mld 600 mln euro przeznaczonych zostanie na badania i rozwój nowoczesnych technologii – wsparcie otrzyma kilkadziesiąt kluczowych, dużych projektów badawczych 232 mln euro w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej przeznaczonych zostanie na rozwój uczelni wyższych w pięciu województwach

7 System wdrażania Funduszy Strukturalnych Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Departament Koordynacji Programów Regionalnych Instytucje Pośredniczące (rozliczają, monitorują realizację projektów) Instytucje Pośredniczące II stopnia (Instytucje Wdrażające) (przyjmują wnioski, oceniają, przyznają dofinansowanie)

8 Wsparcie z funduszy unijnych Projekty, aby uzyskać dofinansowanie, muszą wpisywać się w rodzaje działań wymienionych w tzw.Programach Operacyjnych (PO) oraz w Szczegółowych opisach priorytetów do danego PO. (są to podstawowe dokumenty dot. funduszy strukturalnych w Polsce)

9 Nowe programy operacyjne (PO) na lata Regionalnych Programów Operacyjnych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna

10 Fundusze dla szkół wyższych – instytucje pośredniczące dla danych priorytetów Program OperacyjnyInstytucja Pośrednicząca PO IŚ Priorytet XMinisterstwo Gospodarki PO IŚ Priorytet XIVMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PO IG Priorytet I i IIMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PO KL Priorytet IIMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej PO KL Priorytet IVMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PO KL Priorytet VIIIUrząd Marszałkowski/WUP RPOUrząd Marszałkowski

11 Tryb wyboru projektów Indykatywna lista projektów dużych (powyżej 25 mln euro dla projektów środowiskowych i powyżej 50 mln euro dla wszystkich innych projektów) Indykatywna lista projektów kluczowych Tryb konkursowy – otwarty nabór Tryb systemowy (projekty systemowe): polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek

12 Tryb wyboru projektów Zarezerwowana pula środków: PO IŚ – ok.. 42 mld euro (lista projektów dużych: projekty podstawowe i rezerwowe powyżej 25 mln euro i 50 mln euro + lista projektów kluczowych) Indykatywna lista projektów kluczowych (w każdym PO poza PO Kapitał Ludzki) łącznie ok. 35 mld euro PO IG – ok. 15% (9,7 mld euro) PO RPW – tylko projekty z wykazu (2,2 mld euro) PO EWT RPO – ok. 20% - 40% środków

13 Fundusze dla szkół wyższych PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet X Priorytet XIV PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet I Priorytet II PO Kapitał Ludzki Priorytet II i IV – komponent centralny Priorytet VIII – komponent regionalny Regionalny Program Operacyjny dla danego województwa

14 Program Operacyjny Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Poddziałanie Poddzialanie Priorytet 2Priorytet 3

15 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (powyżej 5 mln euro) Alokacja na działanie: 63,65 mln euro Montaż finansowy: 85% (wkład UE) + 15% (wkład publicznych środków krajowych) Typy projektów: (działanie 10.3) 1.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana wyposażenia na energooszczędne, 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji Więcej informacji o Priorytecie X: 2013/Infrastruktura+i+Srodowisko/ 2013/Infrastruktura+i+Srodowisko/

16 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIV Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Alokacja na priorytet XIV – ok. 588 mln euro Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Montaż finansowy: 85% (wkład UE) + 15% (wkład publicznych środków krajowych) Typy projektów: (działanie 14.1) 1. Budowa lub rozbudowa obiektów infrastruktury szkół wyższych wraz z wyposażeniem, 2. Wyposażenie uczelni w aparaturę naukowo-badawczą 3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury towarzyszącej 4. Realizacja kompleksowych projektów służących zastosowaniu ICT w dydaktyce 5. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci 6. Zapewnienie dostępu do Internetu w obiektach uczelni (np. hot-spoty) 7. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. Więcej informacji o PO IŚ z uwzględnieniem Priorytetu XIV:

17 PO Infrastruktura i Środowisko – cele nadrzędne Rozwój ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii Podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Wzrost liczby studentów na kierunkach ścisłych (matematycznych, technicznych i przyrodniczych) Polepszenie infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych Zapewnienie nowoczesnego wyposażenia Tworzenie europejskiej sieci kontaktów między specjalistami

18 PO Infrastruktura i Środowisko - beneficjenci Wsparcie dla uczelni kształcących w zakresie nowoczesnych technologii: w obszarze transportu, inżynierii środowiskowej, energetyki, ochrony zdrowia Preferowane kierunki studiów: fizyka, chemia, biotechnologia, biologia molekularna, elektronika i telekomunikacja, informatyka, ekonometria, matematyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka

19 PO Infrastruktura i Środowisko - preferencje Preferowane będą projekty szkół wyższych, dzięki którym możliwa będzie organizacja studiów o charakterze międzynarodowym Preferowane będzie usieciowienie projektów, czyli promocja projektów opartych na współpracy uczelni Promowane będzie rozszerzenie udziału szkół wyższych w realizowaniu europejskich projektów edukacyjnych i badawczych

20 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet II – Infrastruktura sfery B+R Instytucja Pośrednicząca : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Więcej informacji o PO IG : /Innowacyjna+Gospodarka/ /Innowacyjna+Gospodarka/

21 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet I PO IG Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

22 PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet II PO IG Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki.

23 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 1.1.1) Identyfikację kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: · Narodowego Programu Foresight Polska 2020, · przygotowania regionalnych strategii rozwoju, · przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii), · przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych,

24 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 1.1.2) Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych zamawianych lub strategicznych programów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG.

25 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 1.2) Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki; Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych; Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w kraju; Projekty obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG.

26 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 1.3) Dofinansowanie projektów rozwojowych Dofinansowanie uzyskiwania ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce.

27 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 1.4) Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce.

28 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 2.1) Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości)

29 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 2.2) Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: - wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej - przeniesieniu infrastruktury naukowo- badawczej.

30 PO Innowacyjna Gospodarka – typy projektów (działanie 2.3) Rozwój infrastruktury informatycznej nauki dotyczące: · inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, · inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne, · zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej nauki Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące: · tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, · tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych, Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego.

31 PO Kapitał Ludzki źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Pula środków ok.. 11,5 mld euro PO KL składa się z dwóch komponentów Komponentu centralnego (zasadniczo wsparcie dla struktur i systemów) Komponentu regionalnego (zasadniczo wsparcie dla osób i grup społecznych) Łącznie PO KL liczy 11 priorytetów 6 priorytetów w komponencie centralnych 4 priorytety w komponencie regionalnym 1 priorytet w zakresie pomocy technicznej

32 Komponent centralny PO KL Komponent centralny Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet VI: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

33 Komponent regionalny PO KL Komponent regionalny Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Priorytet XI: Pomoc techniczna

34 PO KL – typy projektów Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Szkolenia i studia podyplomowe Projekty dotyczące promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych

35 PO KL – typy projektów Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI Przygotowywanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów Dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni w ramach kształcenia ustawicznego opracowywanie i wdrożenie programów kształcenia w formie e – learningu Wzmocnienie roli akademickich biur karier Staże i praktyki studenckie Podnoszenie kompetencji kadry akademickiej realizującej proces dydaktyczny Programy współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji procesu dydaktycznego (np. wymiana studentów, wymiana kadr, kształcenie w językach obcych itp.) Organizowanie staży i szkoleń przydatnych dla prowadzenia pracy naukowo- badawczej i dydaktycznej w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych Organizowanie i wdrożenie przez uczelnie pomocy stypendialnej (o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym) dla studentów

36 PO KL – typy projektów Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.3 WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADR SYSTEMU B+R Projekty w zakresie kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji wyników (kursy, szkolenia) Projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki Przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe w procesie kształcenia

37 PO KL – typy projektów Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionach Szkolenia zamknięte i otwarte (ogólne i specjalistyczne) Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Szkolenia dla osób o niskich kwalifikacjach Reorientacja zawodowa osób i zarządzanie zmianą gospodarczą: pomoc w tworzeniu partnerstw, szkolenia przekwalifikowujące, wsparcie dla przedsiębiorstw przechodzących zmiany adaptacyjne, podnoszenie świadomości w zakresie procesu zmian poprzez szkolenia i doradztwo

38 PO KL – typy projektów Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw: 1. tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym 2. staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach badawczo-naukowych i dla pracowników jednostek badawczo-naukowych w przedsiębiorstwach 3. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, 4. szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out

39 PO KL – typy projektów Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Wsparcie dla młodych kadr naukowych: 1. stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do zwiększenia konkurencyjności regionu (określonych w Strategii rozwoju województwa oraz Planie działania)

40 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej 1. poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem /drogowym, kolejowym, lotniczym/ 2. zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)

41 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej (poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną /edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury/ 1. W zakresie szkolnictwa wyższego, wsparcie będzie dotyczyć: budowy, rozbudowy i modernizacji oraz wyposażania obiektów szkół, związanych z działalnością dydaktyczną. Akcentowany jest rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego technicznego, co implikuje preferencje dla wspierania unowocześniania i wyposażania laboratoriów i pracowni dydaktycznych tych uczelni. 2. Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia związane z budową, modernizacją i wyposażeniem: bibliotek, obiektów sportowych, domów studenckich i innych elementów ważnych dla osiągania wysokich standardów kształcenia

42 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 1. Realizowane będą projekty w zakresie zwiększenia dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji, usług internetowych, usług multimedialnych oraz projekty z zakresu stosowania w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych komunikacyjnych.

43 REGIONALNY PROGRAM OPRACYJNY Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1. W ramach osi wzmacniane będą zdolności regionalnego sektora badań i rozwoju nowych technologii (B+RT) w zakresie jego innowacyjnego oddziaływania na gospodarkę. 2. Wspierany będzie rozwój jednostek organizacyjnych instytucji naukowo- badawczych ukierunkowanych na upowszechnianie innowacji w gospodarce, m.in. ośrodków informacyjno-promocyjnych i ich działania 3. Wspierane będą przedsięwzięcia współpracy podmiotów B+RT z przedsiębiorcami, ukierunkowanej zarówno na gospodarcze wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć badań naukowych jak i na stymulowanie takich badań dla bezpośredniego wykorzystania ich wyników w praktyce gospodarczej. 4. Ponadto wspierany będzie rozwój wyspecjalizowanych podmiotów innowacyjnej aktywności jak centra transferu technologii, parki przemysłowe.


Pobierz ppt "Fundusze Unijne 2007-2013 dla Szkół Wyższych Fundusze strukturalne to unijna pomoc finansowa dla najsłabszych regionów wśród państw członkowskich Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google