Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 STRUMIENIE FINANSOWANIA SEKTORA BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGII I INNOWACJI: jak skonstruować własną strategię wykorzystania funduszy strukturalnych ANDRZEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 STRUMIENIE FINANSOWANIA SEKTORA BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGII I INNOWACJI: jak skonstruować własną strategię wykorzystania funduszy strukturalnych ANDRZEJ."— Zapis prezentacji:

1 1 STRUMIENIE FINANSOWANIA SEKTORA BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGII I INNOWACJI: jak skonstruować własną strategię wykorzystania funduszy strukturalnych ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

2 A.Siemaszko 2 Środki strukturalne dla Polski ( 2004-2006)

3 A.Siemaszko 3 FUNDUSZE STRUKTURALNE (PWW) 2004-2006 programbudżet ogółem ERDF, ESF, EAGGF,FIFG krajowy wkład publiczny prywatne SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2588.0 1300.0 (1250.9) 536.7751.3 SPO Rozwój zasobów ludzkich 1782.2 1270.4 (1469.8) 485.326.4 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 1318.9 1055.0 (1192.5) 263.9 SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 330.6 178.5 (201.9) 71.081.1 SPO Transport - gospodarka morska 946.4 627.2 (1163.2) 277.242.0 ZPORR 4575.5 2869.5 (2968.0) 1172.0533.9

4 A.Siemaszko 4 Struktura SPO - WKP Cel SPO - WKP poprawa pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw Działanie 1 instytucje wspierające Działanie 2 instytucje finansujące Działanie 3 parki i inkubatory Działanie 4 sfera badawczo-rozwojowa Działanie 5 usługi publiczne on-line Działanie 1 doradztwo specjalistyczne Działanie 2 nowe inwestycje, internacjonal. Działanie 3 inwestycje, promocja Działanie 4 ochrona środowiska

5 A.Siemaszko 5 mapa drogowa

6 A.Siemaszko 6 Centrum Doskonałości

7 A.Siemaszko 7 Centrum Doskonałości (CD) Definicja wg MNiI CD jest jednostką naukową lub jej częścią wyodrębnioną organizacyjnie, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za priorytetowe dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa. Działalność CD obejmuje przede wszystkim: Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych Realizację międzynarodowych projektów i programów badawczych Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz publikacyjnej

8 A.Siemaszko 8 dotacja na dofinansowanie działalności CD (konkurs Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) dotacja na dofinansowanie działalności CD (konkurs Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) termin zamknięcia – 15 kwietnia 2004 l przygotować wniosek o dotację w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na dofinansowanie działalności Centrów Zaawansowanych Technologii. Ze środków przyznanych przez MNiI w formie dotacji będą mogły być pokryte: koszty obsługi biurowej, w tym informacyjnej CD, koszty wymiany osobowej, konferencji, publikacji i promocji związanych z działaniem CD, koszty ekspertyz, biznes planów i studiów wykonalności??????????? l CD będzie powoływane na okres 4 lat. Przyznanie tych środków będzie równoznaczne z nadaniem jednostce naukowej lub jej części statusu Centrum Doskonałości l Wartość dotacji wynosi 30 tys. zł.

9 A.Siemaszko 9 dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Doskonałości (konkurs MNiI) Do wniosku należy załączyć m.in. następujące dokumenty: l informacja o strukturze organizacyjnej CD l strategia rozwoju CD wraz z biznes planem l opracowany program badawczy, wdrożeniowy lub komercjalizacyjny o horyzoncie 4 lat l udokumentowana informacja o pozycji naukowej i innowacyjnej l udokumentowana informacja o współpracy z gospodarka l udokumentowana informacja o współpracy międzynarodowej l informacja o kwalifikacjach naukowców i innych niezbędnych ekspertach CD l informacja o zapewnionym stabilnym finansowaniu (wsparcie jednostki macierzystej oraz inne źródła)

10 A.Siemaszko 10 Centrum Zaawansowanych Technologii

11 A.Siemaszko 11 Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT) Definicja wg MNiI CZT jest konsorcjum naukowym (DzU 146, poz.1642), stanowiącym grupę jednostek naukowych lub/i przedsiębiorców podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac. CZT prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym, mającą na celu opracowanie, wdrażanie i komercjalizację nowych, w szczególności krajowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa, zgodnie z zapisami w NPR

12 A.Siemaszko 12 wniosek o dotację na dofinansowanie przeznaczone na działania koordynacyjne i organizacyjne CZT konkurs MNiI, termin zamknięcia – 31 stycznia 2004 l przygotować wniosek w ramach konkursu MNiI na dofinansowanie przeznaczone na działania koordynacyjne i organizacyjne działalności Centrów Zaawansowanych Technologii. Ze środków przyznanych przez MNiI w formie dotacji będą mogły być pokryte: koszty obsługi biurowej przedsięwzięcia, koszty wymiany osobowej, konferencji, publikacji i promocji związanych z działaniem CZT, koszty ekspertyz, biznes planów i studiów wykonalności, badań rynkowych i społecznych. l CZT będzie powoływane na okres 4 lat. Wartość dotacji wynosi do 100 tys. zł.

13 A.Siemaszko 13 wniosek o dotację na dofinansowanie przeznaczone na działania koordynacyjne i organizacyjne CZT l Wniosek składa koordynator konsorcjum CZT l Dofinansowanie (na działalność statutową) otrzymuje wyłącznie koordynator Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: l umowa o ustanowieniu konsorcjum (spółki???) l informację o strukturze organizacyjnej i zarządzania CZT l opracowany program badawczo-wdrożeniowy o horyzoncie co najmniej 3 lat l informację o kwalifikacjach naukowców i innych niezbędnych ekspertach CZT l udokumentowaną informację o współpracy z gospodarka l informację o zapewnionym stabilnym finansowaniu (wsparcie poszczególnych partnerów konsorcjum oraz inne źródła) l strategię rozwoju CZT wraz z biznes planem

14 A.Siemaszko 14 l Zespół ds. Badań l Rezultatem prac Zespołu powinny być wniosek o sfinansowanie kompleksowego wieloletniego projektu (programu) badawczego zgodnego ze Strategią CZT np. Badania w dziedzinie lotnictwa realizowane przez CZT w Ustrzykach. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 1 Badania w dziedzinie lotnictwa realizowane przez CZT w Ustrzykach WKP 1.41811 mln euro na etap nr1

15 A.Siemaszko 15 l Zespół ds. Badań l we współpracy z partnerami przemysłowymi można przygotowywać wnioski na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne. Dobrym wzorcem są tutaj projekty 6PR STREP (celowe projekty badawcze) i CRAFT (projekty rozwoju technologii dla MŚP) oraz projekty celowe MNiI składane przez mieszane konsorcja naukowo-przemysłowe. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 2 Rozwój technologii produkcji bezodpadowych form WKP 1.41820.2-2 mln euro na każdy projekt

16 A.Siemaszko 16 l Zespół ds. Badań l CZT powinno we współpracy z europejskimi partnerami przemysłowymi przygotowywać równoległe wnioski na projekty badawczo-rozwojowe do 6PR typu IP, STREP oraz CRAFT i Collective Research. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 3 Rozwój technologii wykładzin ceramicznych w silnikach turboodrzutowych 6 Program Ramowy UE -----0.5-2 mln euro na każdy projekt

17 A.Siemaszko 17 l Zespół ds. Badań l Wskazane jest przygotowanie wniosku dotyczącego wzrostu potencjału badawczo-szkoleniowego lub tworzenia nowych kierunków badań poprzez międzynarodową wymianę osobową (przyjmowanie osób z zewnątrz i wysyłanie własnej kadry) w ramach systemu stypendialnego Marie Curie 6 PR. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 4 Rozwój potencjału badawczego CZT Centrum szkoleniowe 6 Program Ramowy UE -----1 mln euro

18 A.Siemaszko 18 l Zespół ds. Infrastruktury (Inwestycji) l Opracowanie Wspólnego Programu Rozwoju Infrastruktury dla CZT. Idealnym wzorcem jest tutaj Joint Program of Activities wymagany w projektach na Sieci Doskonałości w 6PR. Zakłada on wspólne inwestycje i użytkowanie infrastruktury badawczej, umożliwienie dostępu dla jednostek zewnętrznych. l Do każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy opracować założenia do studium wykonalności. Studium wykonalności jest obligatoryjnym załącznikiem, koniecznym przy składaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego z funduszy strukturalnych. Jego przygotowanie należy zlecić zespołowi ekspertów.

19 A.Siemaszko 19 l Zespół ds. Infrastruktury l Rezultatem prac Zespołu powinien być projekt inwestycyjny Inwestycje w infrastrukturę badawczą dla CZT w Ustrzykach. Konieczne jest przygotowanie planu wieloletniego (np. do 2013), z wyraźnymi sekwencyjnymi etapami. Wniosek na pierwszy konkurs składamy na dofinansowanie inwestycji etapu nr 1. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 6 Inwestycje w infrastrukturę badawczą dla CZT w Ustrzykach WKP 1.41834-5 mln euro na etap nr1

20 A.Siemaszko 20 l Zespół ds. Infrastruktury l w przypadku wyższych uczelni możemy przygotować projekt inwestycyjny w zakresie: l Laboratoria i pomieszczenia dydaktyczne l Obiekty służące prowadzeniu działalności naukowej i badawczej l Wnioski będą składane do Urzędów Marszałkowskich w ramach ZPORR. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 7 Modernizacja budynku XYZ Uniwersytetu Ustrzyckiego ZPORR 1.31830.5-1 mln euro

21 A.Siemaszko 21 l Zespół ds. Infrastruktury l Tworzona infrastruktura CZT może uzyskać międzynarodowe wsparcie w ramach 6PR poprzez udział w międzynarodowych sieciach infrastruktur, udostępnienie własnej bazy badawczej i unowocześnienie aparatury. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 8 Large infrastructure: laboratorium badań materiałowych 6 Program Ramowy UE ----1 mln euro

22 A.Siemaszko 22 l Zespół ds. Szkoleń l powołanie Centrum Szkoleniowego, konieczne jest przygotowanie wieloletniego programu szkoleniowego (do 2006), w następującym zakresie: l kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw, l studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, l staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw, l staże dla naukowców w przedsiębiorstwach l szkolenia w zakresie technologii informacyjnych. l studia doktoranckie (ZPORR). nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 9 Program szkoleń dla przedsiębiorstw realizowany przez CZT RZL 2.3241 mln euro

23 A.Siemaszko 23 l Zespół ds. Szkoleń l CZT powinno się także włączyć w program poszerzenia i unowocześnienia oferty edukacyjnej obejmującej: l adaptacja istniejących kierunków i specjalności studiów wyższych do kształcenia na odległość l opracowanie i upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania (oprogramowania edukacyjnego). nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 10 Program poszerzenia i unowocześnienia oferty edukacyjnej CZT w Ustrzykach RZL 2.1230.2 mln euro

24 A.Siemaszko 24 l Zespół ds. Szkoleń l CZT powinno stać się Centrum Szkoleniowym Marie Curie i uzyskać dofinansowanie w 6PR na prowadzenie międzynarodowych studiów doktoranckich, organizowanie międzynarodowych konferencji, kursów czy szkół letnich. nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 11 Utworzenie Centrum Szkoleniowego Marie Curie przy CZT w Ustrzykach 6 Program Ramowy UE ------1 mln euro

25 A.Siemaszko 25 l Zespół ds. Transferu Technologii l CZT powinno powołać Centrum Transferu Technologii. CTT byłoby ośrodkiem doradczym dla przedsiębiorstw wyszukującym technologie, pomagającym w przygotowaniu projektów, promującym i transferującym własne technologie CZT oraz komercjalizujących technologie na zlecenie instytucji zewnętrznych. l CTT powinno zostać akredytowane w tworzonej przez PARP Krajowej Sieci Innowacji (KSI). nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 12 Działalność CTT przy CZT w Ustrzykach WKP 1.11630.1 mln euro

26 A.Siemaszko 26 l Zespół ds. Inkubacji Technologii l CZT powinno powołać Inkubator Technologii (lub kilka Preinkubatorów Technologii). IT jest ośrodkiem wspierającym rozwój technologii we wczesnych stadiach, świadczącym pomoc osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą w sprawdzeniu wartości rynkowej technologii, wspierającym powstawanie nowych przedsiębiorstw (start-up), oferującym pomoc w uzyskaniu kapitału. l IT powinien być niezależnym podmiotem prawnym (np. sp. z o.o.). nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 13 Projekt inwestycyjny dla inkubatorów technologii przy CZT w Ustrzykach WKP 1.31640.5 mln euro

27 A.Siemaszko 27 l Zespół ds. Inkubacji Technologii l Inkubator Technologii może wystąpić o dotację na wykonanie biznes planu lub studiów wykonalności inwestycji w Inkubatorze nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 14 dotacja na wykonanie studiów wykonalności inwestycji w Inkubatorze Technologii przy CZT w Ustrzykach WKP 1.31640.1 mln euro

28 A.Siemaszko 28 l Zespół ds. Modernizacji przedsiębiorstw l przedsiębiorstwa mogą wystąpić o dotację na realizację projektów inwestycyjnych l Działanie 2.2 nowe inwestycje polegające na utworzeniu lub rozwoju przedsiębiorstwa oraz projekty zakładające wprowadzenie znaczących zmian w procesie produkcyjnym lub w produkcie l Małe, średnie (do 65%) i duże przedsiębiorstwa (do 50%) nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 15 kompleksowa modernizacja przedsiębiorstwa XXX WKP 2.2.1151, 1615-20 mln euro

29 A.Siemaszko 29 l Zespół ds. Modernizacji przedsiębiorstw l Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wystąpić o dotację na realizację projektów inwestycyjnych l Działanie 2.3 zwiększenie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycji l Dofinansowanie do 50% nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 16 kompleksowa modernizacja przedsiębiorstwa YYY, dostosowanie do wymogów unijnych WKP 2.3151, 161max 0.5 mln euro

30 A.Siemaszko 30 l Zespół ds. Modernizacji przedsiębiorstw l przedsiębiorstwa mogą wystąpić o dotację na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska l Działanie 2.4 inwestycje w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska l Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (od 35% do 65%) nr zadania w strategii CZT tytułdziałanie poddziałanie schemat kategoria interwencji pułap finansowy wniosek projektowy nr 17 kompleksowa modernizacja gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstwa XXX w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska WKP 2.4151, 1612-10 mln euro (?)

31 A.Siemaszko 31 GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

32 A.Siemaszko 32 kilka możliwości aplikacji o fundusze strukturalne

33 A.Siemaszko 33 WKŁAD WŁASNY

34 A.Siemaszko 34 Centra Zaawansowanych Technologii Centra Doskonałości konieczność sukcesu Miejsce Polski w Europie Tworzenie Polskiej Przestrzeni Badawczej jako części ERA Wzrost GERD w stosunku do PKB Wzrost nakładów na badania ze źródeł prywatnych Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy w Polsce Strategia lizbońska 3% PKB Fundusze strukturalne 2007-13, SPO BRT? Uczestnictwo w Inicjatywach dla Rozwoju/Wzrostu Platformy technologiczne Quick-start projects Security research

35 A.Siemaszko 35 EUROPEJSKA INICJATYWA DLA WZROSTU QUICK-START PROGRAMME EUROPEJSKA INICJATYWA DLA WZROSTU COM(2003)690, 11.11.2003 QUICK-START PROGRAMME Invetsing in Networks Transport Networks (38 billion euro up to 2010) Galileo Satellite navigation system Energy Networks (10 billion euro) Natural Gas Broadband (20 billion euro) Digital Divide project Mobile communication and technologies ICT-based research network infrastructure (Geant, 2.35 billion euro)

36 A.Siemaszko 36 EUROPEJSKA INICJATYWA DLA WZROSTU QUICK-START PROGRAMME EUROPEJSKA INICJATYWA DLA WZROSTU COM(2003)690, 11.11.2003 QUICK-START PROGRAMME Invetsing in knowledge (20 billion euro) Hydrogen economy Hypogen (large scale test facility for production of hydrogen and electricity (1.3 billion euro)) Hycom (hydrogen communities using hydrogen as a source of energy for heat and electricity and fuel for vehicles (1.5 billion euro)) Nanoelectronics (infrastructure 2.5 billion euro + R&D projects 2.8 billion euro) Next generation lasers (network of national laser facilities (1.25 billion euro)) GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) satellite network (operational by 2008) Korou (Guiana) launch facility

37 A.Siemaszko 37 EUROPEJSKA INICJATYWA DLA WZROSTU EUROPEAN HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY PLATFORM Joint calls in FP6 Joint calls in FP6 (90 million euro in 2004/5) Materials development and processes for fuel cells and sustainable hydrogen production and storage technologies 50 million euro TP3+6.1 Componenet and systems integration of hydrogen and fuel cells for transport and other applications 35 million euro TP4+6.1+6.2 Support of the definition planning and research phase for hydrogen Quick-Start Project 5 million euro TP6.1+6.2

38 A.Siemaszko 38 SECURITY RESEARCH program ramowy 2007-2010??? Faza przygotowawcza 2004-2006 Budżet 65 mln euro (15 mln euro w 2004) Konkurs: otwarty w kwietniu, zamknięty 23 czerwca 2004 Poprawa świadomości dotyczące bezpieczeństwa Optymalizacja bezpieczeństwa i ochrona systemów sieciowych Obrona przeciw terroryzmowi Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Interoperacyjność i systemy zintegrowane


Pobierz ppt "1 STRUMIENIE FINANSOWANIA SEKTORA BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGII I INNOWACJI: jak skonstruować własną strategię wykorzystania funduszy strukturalnych ANDRZEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google