Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy System Stypendiów Marii Curie Małgorzata Zysińska LPK ds. 5PR UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy System Stypendiów Marii Curie Małgorzata Zysińska LPK ds. 5PR UE."— Zapis prezentacji:

1

2 6 Program Ramowy System Stypendiów Marii Curie Małgorzata Zysińska LPK ds. 5PR UE

3 jeden z programów 6PR i element części Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej; 5PR- Punkty Szkoleniowe MC; Zasoby ludzkie i mobilność (Human Resources and Mobility) w 6 Programie Ramowym środki finansowe przeznaczone na ten program to 10% funduszy 6PR; 6 PR stypendia MC na szkolenie początkujących naukowców.

4 nowość -granty reintegracyjne dla stypendystów Marii Curie oraz dla studiujących poza Europą; rozwijanie wymiany wewnątrz regionów oraz transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym, a przedsiębiorstwami; elastyczne reguły przyjęć; wsparcie roli i udziału kobiet w nauce. Zasoby ludzkie i mobilność (Human Resources and Mobility) w 6 Programie Ramowym

5 możliwość dofinansowania w przypadku wyższych stawek podatkowych; przyciąganie wybitnych naukowców, którzy opuścili Europę; uproszczone zasady odnośnie tworzenia sieci i dołączania do nich partnerów. Zasoby ludzkie i mobilność (Human Resources and Mobility) w 6 Programie Ramowym

6 krótkie stypendia konferencyjne, dofinansowanie konferencji, działań promujących system stypendialny Marii Curie, tworzenie Katedr Marii Curie oraz nagrody i granty Marii Curie]; nowa oferta: Zasoby ludzkie i mobilność (Human Resources and Mobility) w 6 Programie Ramowym

7 Akcje przeznaczone dla instytucji i prowadzone przez instytucje wsparcie: instytutów badawczych i przedsiębiorstw; sieci badawczo-szkoleniowych; w realizowaniu programów szkoleń i staży naukowych. uczelni;

8 dofinansowanie: sieci – do 4 lat, stypendysty – do 3 lat. Sieci badawczo-szkoleniowe MC [Marie Curie Research Training Networks] do prowadzenia badań interdyscyplinarnych, dla instytucji przyjmujących młodych i początkujących naukowców; cel - wypracowanie spójnego programu szkolenia młodych naukowców; Akcje przeznaczone dla instytucji i prowadzone przez instytucje

9 Stypendia na szkolenie początkujących naukowców [Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training] odpowiednik Punktów Szkoleniowych MC z 5PR, dla uczelni, instytutów badawczych, ośrodków szkolenia kadr naukowych, przedsiębiorstw; cel - zdobycie kompetencji naukowych, umiejętności związanych z zarządzaniem badaniami oraz etyką naukową; dofinansowanie stypendysty – do 3 lat. Akcje przeznaczone dla instytucji i prowadzone przez instytucje

10 dofinansowanie stypendysty – do 2 lat. Stypendia Marii Curie służące transferowi wiedzy [Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ] dla uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw ze słabo rozwiniętych regionów UE, krajów stowarzyszonych (otwarcie nowej tematyki badawczej); wymianę wiedzy badawczej i osiąganie obustronnych korzyści; Akcje przeznaczone dla instytucji i prowadzone przez instytucje

11 Konferencje i kursy szkoleniowe Marii Curie [Marie Curie Conferences and Training Courses] wsparcie finansowe: dla organizatora serii krótkich konferencji lub kursów szkoleniowych, np. szkół letnich, uczestnictwa młodych badaczy w dużych konferencjach. Akcje przeznaczone dla instytucji i prowadzone przez instytucje

12 Akcje przeznaczone dla indywidualnych naukowców mają ułatwić osiąganie samodzielności badawczej i dojrzałości zawodowej; powinny sprzyjać osiąganiu trwałej współpracy pomiędzy naukowcami europejskimi i pozaeuropejskimi; sztywne kryteria formalne wobec kandydatów (np. min. 4 – letni staż badawczy, do 35 lat).

13 dofinansowanie stypendysty trwa 1-2 lat. Europejskie stypendia Marii Curie [Marie Curie Intra-European Fellowships] umożliwiają doświadczonym naukowcom z krajów UE i stowarzyszonych prowadzenie badań w instytucjach europejskich; wniosek do KE przygotowywany jest wspólnie przez instytucję przyjmującą i stypendystę, wspólnie uzgadniana jest też tematyka badawcza; Akcje przeznaczone dla indywidualnych naukowców

14 Stypendia wyjazdowe Marii Curie [Marie Curie Outgoing International Fellowships] dla naukowców z krajów UE i stowarzyszonych wyjeżdżających na staże do uznanych centrów badawczych w krajach trzecich (pozaeuropejskich); dwufazowy program badawczy (wymóg badania za granicą i w Europie). Akcje przeznaczone dla indywidualnych naukowców

15 Stypendia przyjazdowe Marii Curie [Marie Curie Incoming International Fellowships] cel: przyciągać najwyższej klasy naukowców z krajów trzecich do ośrodków badawczych w Europie; wspierać długotrwałą współpracę badawczą pomiędzy Europą a krajami trzecimi. Akcje przeznaczone dla indywidualnych naukowców

16 Granty Marii Curie powrotne i reintegracyjne [Marie Curie Re-integration Grants] priorytet – reintegracja w kraju macierzystym; dla byłych stypendystów MC (min. 2 lata) dla naukowców, którzy prowadzili prace badawcze poza Europą (min. 5 lat). Akcje przeznaczone dla indywidualnych naukowców

17 granty, nagrody służące promowaniu, nagradzaniu europejskich zespołów badawczych; promowanie najnowszych obszarów badań i indywidualnych osiągnięć europejskich uczonych Promocja i uznawanie doskonałości

18 Granty Marii Curie dla najlepszych [Marie Curie Excellence Grants] wsparcie dla najlepszych europejskich zespołów badawczych; za pracę nad najbardziej aktualną lub interdyscyplinarną tematyką; granty przyznawane na okres do 4 lat. Promocja i uznawanie doskonałości

19 Nagrody Marii Curie dla najlepszych [Marie Curie Excellence Awards] dla najlepszych badaczy, którzy korzystali wcześniej ze wsparcia finansowego Wspólnoty; Promocja i uznawanie doskonałości nagroda – na własny rozwój zawodowy.

20 Promocja i uznawanie doskonałości Katedry Marii Curie, [Marie Curie Chairs] powoływanie najlepszych naukowców na stanowiska wykładowców w najistotniejszych dla UE - dziedzinach; mają przyciągać również uczonych, którzy opuścili Europę; przyznawane na 3 lata.

21 Dużo więcej się dowiecie, drodzy Państwo, w Internecie: www.sgh.waw.pl/dwz www.sgh.waw.pl/5PR Tel: 337-97-69

22


Pobierz ppt "6 Program Ramowy System Stypendiów Marii Curie Małgorzata Zysińska LPK ds. 5PR UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google