Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
PREZENTACJA MATURALNA

2 BIBLIOGRAFIA uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.)

3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem) Pokazuje warsztat naukowy wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy. Jest źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy.

4 Literatura podmiotu – wykaz bibliograficzny utworów literackich lub innych dokumentów omawianych w pracy. Umożliwia wyodrębnienie z zestawienia bibliograficznego dzieł autora opisywanego w pracy. Literatura przedmiotu - spis bibliograficzny wszystkich pozycji wykorzystanych w pracy odnoszących się do omawianego zagadnienia. Innymi słowy: to wszystkie książki, artykuły, strony WWW itd. poruszające temat, który opracowujemy. Literatura przedmiotu oznacza nie tylko pozycje, które autor wykorzystał bezpośrednio w opracowaniu, ale też te materiały, z którymi autor opracowania zapoznał się, a których – z dowolnych powodów – w opracowaniu nie wykorzystał.

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych
do jego identyfikacji

6 PRZYPISY krótkie objaśnienia do fragmentów tekstu. Mają charakter informacyjny. Mogą dodatkowo wyjaśniać pewne fragmenty tekstu. Przypisy bibliograficzne zawierają opisy dokumentów, z których pochodzą cytaty lub informacje zawarte w tekście. Do przypisów kierują odsyłacze zawarte w tekście (najczęściej są to cyfry). Miejsce przypisów: najczęściej u dołu strony; na końcu rozdziału lub na końcu pracy.

7 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami
PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części PN-ISO 690:2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura

8 Uwaga na znaki umowne We wszystkich opisach obowiązuje jednolity system interpunkcji. Tytułu książki nie ujmujemy w cudzysłów. Podano przykładową (najczęściej stosowaną) interpunkcję. Jeszcze raz przypominamy, że norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu.

9 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
1. Autor (nazwisko i imię) 2. Tytuł 3.Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor- w pracy zbiorowej; autor opracowania, tłumacz- w antologii) 4. Oznaczenie wydania 5. Numer tomu (w opisie pojedynczego tomu) 6. Miejsce wydania (ew. wydawca) 7. Rok wydania 8. Strony (przy opisie fragmentu książki) 9. ISBN

10 SCHEMAT OPISU Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Miejsce wydania : wydawca Rok wydania. ISBN.

11 PAMIĘTAJ W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu Jeśli jest to wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy

12 Informacji potrzebnych do opisu książki szukamy na stronie tytułowej a nie na okładce

13 Praca autorska Autor. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN.

14 Praca zbiorowa Tytuł książki. Dalsze oznaczenie odpowiedzialności. Wydanie. Rok wydania. ISBN.

15 Wydawnictwo wielotomowe
Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Rok wydania. ISBN.

16 Fragment książki Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Rok wydania. Strony. ISBN.

17 Przykłady Moczarski Kazimierz . Rozmowy z katem. Wyd ISBN Bidwell George. Lwie Serce. Katowice ISBN Wysokińska Zofia, Witkowska Janina. Integracja europejska : rozwój rynków. Wyd. 2 zmien. i uzup ISBN Bidwell George. Ani chwili nudy : autobiografia. Katowice Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz [i in.]. Wyd. 3 popr ISBN (w przypadku więcej niż 3 autorów)

18 Pisarze świata : słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd
Pisarze świata : słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz ISBN (w przypadku prac zbiorowych) Sienkiewicz Henryk . Potop. T.1. Warszawa : PIW Słownik pojęć i tekstów kultury. Red. Ewa Szczęsna. Wyd. 2. Warszawa s ISBN Drawicz Andrzej. Wstęp. W: Bułhakow Michał. Mistrz i Małgorzata. Wrocław : Ossolineum s.V-LXXXIV. ISBN Cencora Arkadiusz. Fotografia Karkonoszy do 1945 roku. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra s ISBN

19 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
1.Autor artykułu 2.Tytuł artykułu 3.Tytuł czasopisma (w cudzysłowie) 4.Lokalizacja (rok, numer zeszytu, strony)

20 SCHEMAT OPISU Autor artykułu. Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, numery stron.

21 Przykłady Matuszewska Małgorzata. George Bidwell : nasz sąsiad, pisarz. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 250, s. 7.

22 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI Z CZASOPISMA Elementy opisu
Autor książki recenzowanej. Tytuł książki. Rec. Autor recenzji. Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, numery stron.

23 Przykłady Lebert Norbert, Lebert Stephan. Noszę jego nazwisko : rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy. Rec. Piotr M. Majewski. Dzieci nazistów. „Mówią Wieki” 2005, nr 2, s. 59.  Lepianka Maciej. I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka. Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997, nr 7, s.48.

24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU Elementy opisu
Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad. Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” Rok, numer, strony.

25 Przykłady Kuczok Wojciech. Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s  Kieślowski Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. „Polityka 1992, nr 50, s.12.

26 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
Internet i wydawnictwa multimedialne są pełnoprawnym źródłem informacji. Opisy tych dokumentów również umieszczamy w bibliografii

27 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
1. Autor 2. Tytuł 3.Typ nośnika w nawiasie kwadratowym [CD-ROM], [online] 4. Wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, copyright) 5. Data aktualizacji 6. Data dostępu 7. Warunki dostępu (dla dokumentów online) 8. Numer znormalizowany

28 Przykłady Kopaliński Władysław. Wielki multimedialny słownik [CD-ROM]. Warszawa : PWN 2000. Kopaliński Władysław . Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Łódź : PRO-media CD, ISBN Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski. Kraków : Fogra Multimedia, 1999. .

29 Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz. W: Skarbnica literatury polskiej [online]. [dostęp: 14 listopada 2005]. Dostępny w Internecie: Łukasik Monika. Adoptowany przez Polskę. W: George Bidwell [online]. [dostęp: 14 listopada 2005]. Dostępny w Internecie: Papszun T .J.R. Tolkien- pierwsza polska strona domowa. Aktualizacja: [dostęp: 14 listopada 2005]. Dostępny w Internecie:

30 PRZYPISY

31 Wydawnictwo zwarte P. Sulmicki. Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa s P. Sulmicki. Planowanie… s. 42.

32 Artykuł (rozdział) w wydawnictwie zwartym
A.Cencora. Fotografia Karkonoszy do 1945 roku. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra s

33 Artykuł w wydawnictwie ciągłym
M. Matuszewska. George Bidwell : nasz sąsiad, pisarz. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 250, s. 7.

34 Wykaz najczęściej stosowanych skrótów w przypisach i bibliografii załącznikowej
loco cit. = loco citato – w miejscu cytowanym ibid. = ibidem – tamże id. = idem – ten sam, tenże op. cit. = opus citatum – dzieło cytowane cyt. za – cytuję za

35 STRONY WWW http://biblioteka.jelenia-gora.pl/ http://www.dzb.pl/

36 Opracowanie: Kamila Wilk Dorota Kacprzak


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google