Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

2 LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł. Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/http://www.mol.polczyn.prv.pl/

3 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

4 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

5 Dobór materiału Nie umieszczamy pozycji podręcznikowych Nie umieszczamy pozycji podręcznikowych Popularnych czasopism (Ślizg, Cogito) Popularnych czasopism (Ślizg, Cogito) Nie umieszczamy bryków, ściąg Nie umieszczamy bryków, ściąg

6 Nie numerować poszczególnych opisów bibliograficznych, można ewentualnie zastosować wypunktowanie. Nie numerować poszczególnych opisów bibliograficznych, można ewentualnie zastosować wypunktowanie. Stosować konsekwentnie jednolity system znaków interpunkcyjnych we wszystkich opisach bibliograficznych (na końcu zdania nie jest obowiązkowe stawianie kropki). Stosować konsekwentnie jednolity system znaków interpunkcyjnych we wszystkich opisach bibliograficznych (na końcu zdania nie jest obowiązkowe stawianie kropki).

7 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

8 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

9 Interpunkcja Można stosować wyróżnienia graficzne (czcionka pogrubiona, wersaliki, kursywa) Można stosować wyróżnienia graficzne (czcionka pogrubiona, wersaliki, kursywa) Sofokles, Król Edyp, Warszawa 2003 Sofokles, Król Edyp, Warszawa 2003 SOFOKLES, Król Edyp, Warszawa 2003 SOFOKLES, Król Edyp, Warszawa 2003

10 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

12 Pozycje bibliograficzne szeregujemy według nazwisk autorów lub tytułów prac (w przypadku wydawnictw zbiorowych). Pozycje bibliograficzne szeregujemy według nazwisk autorów lub tytułów prac (w przypadku wydawnictw zbiorowych).

13 Jeżeli robimy wyjątkowo dużo opisów bibliograficznych, wtedy można zamiast imienia autora podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby: np. Lutosławski W. - to: Wincenty czy Witold Lutosławski ? Autor:

14 Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Iksiński Zenon i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł. W przypadku sprawozdań, protokołów z konferencji, regulaminów jako autora podajemy organizatora np. UNESCO, UJ

15 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. prof. dr doc. mgr ks.

16 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Tytuł: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! Polonistyka ale Pan Tadeusz

17 Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wydanie: podajemy kolejne oprócz pierwszego

18 Numeracja części (tomu) Oznaczenie części (tomu) podajemy po wydaniu. Oznaczenie części (tomu) podajemy po wydaniu. t.1-3 – tom 1-3 (korzystaliśmy z wszystkich trzech tomów). t.1-3 – tom 1-3 (korzystaliśmy z wszystkich trzech tomów). T.2 – tom drugi (korzystaliśmy tylko z tomu drugiego). T.2 – tom drugi (korzystaliśmy tylko z tomu drugiego).

19 Wydawnictwo Podawanie nazw wydawnictw jest elementem nieobowiązkowym. Podawanie nazw wydawnictw jest elementem nieobowiązkowym. Możemy używać ogólnie przyjętych skrótów nazw wydawnictw. Możemy używać ogólnie przyjętych skrótów nazw wydawnictw. W przypadku ossolineum jako miejsce wydawnictwa podajemy Wrocław, np. W przypadku ossolineum jako miejsce wydawnictwa podajemy Wrocław, np. WROCŁAW – WARSZAWA – KRAKÓW – GDAŃSK ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH - WYDAWNICTWO

20 Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy: Wydawca:

21 ZAWSZE trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić zapisać w nawiasach kwadratowych: [1999] b.r.- brak roku wydania cop.1999 (wydawnictwa multimedialne) Rok wydania

22 Miejsce wydania ZAWSZE trzeba podać miejsce wydania. Jeśli miejsca nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić zapisać w nawiasach kwadratowych: [Warszawa] b.m.- brak miejsca wydania

23 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr. Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN:

24 ISSN Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych. W Polsce obowiązuje od 1977 roku. W Polsce obowiązuje od 1977 roku.

25 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

26 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania rok wydania, ISBN Przykład: Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1

27 Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ: Kompendium wiedzy o ekologii,. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2001, ISBN 83-01-13589-1

28 Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowej pracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia, Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Wyd. 3 poszerz. Cz. 1,Warszawa 1984, ISBN 83-07-00395-4

29 Opis bibliograficzny FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora: Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

30 Przykład: Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Wyd. 5, Warszawa 1988, Ekspresjonizm, s.70-92 Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

31 Opis bibliograficzny rozprawy ( eseju, rozdziału) Z PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału, W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

32 Przykład 1: Bogucka Maria, Barbara Radziwiłłówna, W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza, Wyd. 2, Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, Warszawa 1984, s. 67 – 88

33 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa 1999, s. 380-381.

34 Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

35 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma rok, numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł

36 Przykład: Jaworski Marcin, Różewicz – ostatni modernista, Polonistyka 2005, nr 5 s. 18- 24

37 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu: Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki, Tytuł recenzowa- nej książki, Wydanie, Rok wyda- nia. ISBN, Rec. Imię i nazwisko autora recenzji, Tytuł Czasopis- ma rok, numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

38 Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. Tygodnik Powszechny 2004, nr 32 s. 11

39 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du, Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, Tytuł Czasopisma rok, numer czasopisma numery stron.

40 Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004, nr 3 s. 58- 59.

41 Opisy bibliograficzne DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

42 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych Nazwisko i imię autora, Tytuł [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu, ISBN Nazwisko i imię autora, Tytuł [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu, ISBN Typ nośnika – podajemy w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online], [DVD- ROM] Typ nośnika – podajemy w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online], [DVD- ROM] Data dostępu – podajemy w nawiasie kwadratowym datę dzienną, np. [dostęp 13 czerwca 2013] Data dostępu – podajemy w nawiasie kwadratowym datę dzienną, np. [dostęp 13 czerwca 2013] Warunki dostępu – podajemy np. Dostępny w Internecie: adres strony internetowej Warunki dostępu – podajemy np. Dostępny w Internecie: adres strony internetowej

43 Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD- ROM], Wersja 1.03.16. Łódź 1998, ISBN 83-7231-3 Książka na płycie CD-ROM:

44 Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line], [dostęp 19 września 2012], Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/ wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm Książka w Internecie:

45 Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków, [dostęp 4 lutego 2012], Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap. krakow.pl/whk/ Strona www:

46 Karpiel Anna, Motyw szatana w litera- turze romantycznej, Konspekt [online], 2005, nr 2 [dostęp 22 września 2005], Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/K arpiel.htm ISSN 1509-6726 Artykuł w czasopiśmie internetowym:

47 Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

48 Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wie- ków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1986, nr il. XLVI

49 Opis bibliograficzny FILMU: Cudzoziemka [film], Reż. Ryszard Ber, Warszawa 1986


Pobierz ppt "Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google