Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest BIBLIOGRAFIA??

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest BIBLIOGRAFIA??"— Zapis prezentacji:

1 Co to jest BIBLIOGRAFIA??
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

2 LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł. Hanna Bohuszewicz

3 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

4 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

5 Dobór materiału Nie umieszczamy pozycji podręcznikowych
Popularnych czasopism (Ślizg, Cogito) Nie umieszczamy bryków, ściąg

6 Nie numerować poszczególnych opisów bibliograficznych, można ewentualnie zastosować wypunktowanie.
Stosować konsekwentnie jednolity system znaków interpunkcyjnych we wszystkich opisach bibliograficznych (na końcu zdania nie jest obowiązkowe stawianie kropki).

7 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

8 ; : . , - / ( ) Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:
Stosuj je konsekwentnie!!!

9 Interpunkcja Można stosować wyróżnienia graficzne (czcionka pogrubiona, wersaliki, kursywa) Sofokles, Król Edyp, Warszawa 2003 SOFOKLES, Król Edyp, Warszawa 2003

10 Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1
Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

12 Pozycje bibliograficzne szeregujemy według nazwisk autorów lub tytułów prac (w przypadku wydawnictw zbiorowych). Obrazek (zająć miejsce)

13 Wincenty czy Witold Lutosławski?
Autor: Jeżeli robimy wyjątkowo dużo opisów bibliograficznych, wtedy można zamiast imienia autora podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby: np. Lutosławski W. - to: Wincenty czy Witold Lutosławski?

14 Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu.
Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Iksiński Zenon i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł. W przypadku sprawozdań, protokołów z konferencji, regulaminów jako autora podajemy organizatora np. UNESCO, UJ

15 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:
prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

16 „Polonistyka” ale Pan Tadeusz
Tytuł: Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! „Polonistyka” ale Pan Tadeusz

17 Wydanie: podajemy kolejne oprócz pierwszego
Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

18 Numeracja części (tomu)
Oznaczenie części (tomu) podajemy po wydaniu. t.1-3 – tom 1-3 (korzystaliśmy z wszystkich trzech tomów). T.2 – tom drugi (korzystaliśmy tylko z tomu drugiego).

19 Wydawnictwo Podawanie nazw wydawnictw jest elementem nieobowiązkowym.
Możemy używać ogólnie przyjętych skrótów nazw wydawnictw. W przypadku ossolineum jako miejsce wydawnictwa podajemy Wrocław, np. WROCŁAW – WARSZAWA – KRAKÓW – GDAŃSK ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH - WYDAWNICTWO

20 Wydawca: Można skracać nazwę wydawcy: Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

21 Rok wydania „b.r.”- brak roku wydania
ZAWSZE trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić zapisać w nawiasach kwadratowych: [1999] „b.r.”- brak roku wydania cop.1999 (wydawnictwa multimedialne)

22 Miejsce wydania ZAWSZE trzeba podać miejsce wydania. Jeśli miejsca nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić zapisać w nawiasach kwadratowych: [Warszawa] „b.m.”- brak miejsca wydania

23 Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN:
ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

24 ISSN Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych.
W Polsce obowiązuje od 1977 roku.

25 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

26 Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania rok wydania, ISBN Przykład: Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN

27 Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ:
Kompendium wiedzy o ekologii,. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2001, ISBN

28 Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowej pracy zbiorowej:
Poezja polska : antologia, Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Wyd. 3 poszerz. Cz. 1,Warszawa 1984, ISBN

29 Opis bibliograficzny FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora:
Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

30 Przykład: Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Wyd. 5, Warszawa 1988, Ekspresjonizm, s.70-92 Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

31 Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału, W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

32 Przykład 1: Bogucka Maria, Barbara Radziwiłłówna, W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza, Wyd. 2, Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, Warszawa 1984, s. 67 – 88

33 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów
Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa 1999, s

34 Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

35 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł

36 Przykład: Jaworski Marcin, Różewicz – ostatni modernista, „Polonistyka” 2005, nr 5 s

37 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki, Tytuł recenzowa-nej książki, Wydanie, Rok wyda- nia. ISBN, Rec. Imię i nazwisko autora recenzji, „Tytuł Czasopis- ma” rok, numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

38 Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32 s. 11

39 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu:
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du, Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma numery stron.

40 Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3 s

41 Opisy bibliograficzne DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

42 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych
Nazwisko i imię autora, Tytuł [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu, ISBN Typ nośnika – podajemy w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online], [DVD-ROM] Data dostępu – podajemy w nawiasie kwadratowym datę dzienną, np. [dostęp 13 czerwca 2013] Warunki dostępu – podajemy np. Dostępny w Internecie: adres strony internetowej

43 Książka na płycie CD-ROM:
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja Łódź 1998, ISBN

44 Książka w Internecie: Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line], [dostęp 19 września 2012], Dostępny w Internecie:

45 Strona www: Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków, [dostęp 4 lutego 2012], Dostępny w Word Wide Web: krakow.pl/whk/

46 Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel Anna, Motyw szatana w litera- turze romantycznej, „Konspekt” [online], 2005, nr 2 [dostęp 22 września 2005], Dostępny w Internecie: ISSN

47 Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

48 Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki:
Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wie- ków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1986, nr il. XLVI

49 Cudzoziemka [film], Reż. Ryszard Ber, Warszawa 1986
Opis bibliograficzny FILMU: Cudzoziemka [film], Reż. Ryszard Ber, Warszawa 1986


Pobierz ppt "Co to jest BIBLIOGRAFIA??"

Podobne prezentacje


Reklamy Google