Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."— Zapis prezentacji:

1

2 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

3 Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

4 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji! Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!

5 Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

6 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

8 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

9 Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

10 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

11 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

12 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

13 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. Lutosławski W. - to: Lutosławski Wincenty czy Witold? Autor – element obowiązkowy:

14 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Autor – element obowiązkowy:

15 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Autor – element obowiązkowy: prof. dr doc. mgr ks.

16 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem:... Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

17 Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wydanie – element obowiązkowy:

18 Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy Wydawca – element nieobowiązkowy:

19 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok (datę) wydania i nowość - numer ISBN!!

20 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Co to jest ISBN??

21 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard : Heban. Wyd Warszawa : Czytelnik, ISBN

22 Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Kapuściński R.: Heban. Wyd ISBN

23 OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej: Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor- Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup ISBN

24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej: Poezja polska : antologia. Wy- bór i oprac. Ryszard Matuszewski, Sewe- ryn Pollak. Wyd. 3 poszerz. Cz ISBN

25 OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki – elementy opisu: Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

26 Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd Ekspresjonizm, s ELEMENTY: obowiązkowe

27 Pamiętaj, że cała książka jest tego samego autorstwa! Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. Lipska E.: Ja A jednak mi- łość, s. 41. OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki:

28 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY ( ESEJU, rozdziału) Z PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której za- warty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

29 Przykład 1: Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Roz- wój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. 1986, s ELEMENTY: obowiązkowe

30 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów Stachura E.: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymbors- kiej: antologia poezji polskiej. Wy- bór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s

31 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

32 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopis- ma rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

33 Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. Polonisty- ka 2005 nr 5 s

34 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu: Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł recenzowa- nej książki. Wydanie. Rok wyda- nia. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. Tytuł czasopis- ma rok numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

35 Przykład: Hrabal B: Auteczko ISBN X. Rec. Leszek En- gelking. Tygodnik Powszechny 2003 nr 17 s. 10.

36 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. Tytuł czasopisma rok numer numery stron.

37 Przykład: Jerofiejew W.: Pamięć jest niebez- pieczna. Rozm. przepr. Aleksander Kaczorowski. Polityka 2005 nr 20 s. 72.

38 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

39 Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD- ROM]. Wersja Łódź: Pro-media CD, ISBN Książka na płycie CD-ROM:

40 Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostęp- ny w Internecie: pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/ osmy.htm. Książka w Internecie:

41 Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dos- tępny w World Wide Web: ap.krakow.pl/whk/ Strona www:

42 Karpiel Anna: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: Konspekt [on- line] nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN Artykuł w czasopiśmie internetowym:

43 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

44 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

45 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU: Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

46 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

47 Bibliografia: Artykuł: Bibliografia załącznikowa i przypisy. Biblioteka w Szkole 2004 nr 11 s. 26 – 27. Strony www: Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: wo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html. Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof: Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://kan gur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?link=zalaczniki#ad.6. Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Toruń: Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google