Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest bibliografia?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest bibliografia?"— Zapis prezentacji:

1 Co to jest bibliografia?
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według usta-lonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

2 Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotogra-fie, plakat, film i inne.

3 Literatura przedmiotu
czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłu-żyły do opracowania tematu, czyli publika-cje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z włas-nej interpretacji omawianych dzieł.

4 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektronicz-ne i ich części.

5 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

6 Wzór opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne
Odpowiedzialność główna. Tytuł : dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic lub tomów). Seria (nazwa; numer serii). Uwagi. ISBN

7 Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne
KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzy-mian: piękno i gorycz Europy. Wyd. 2. Warszawa: Świat Książki, s. ISBN

8 Wzór opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe
Odpowiedzialność główna. Tytuł. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzy-mian. Wyd ISBN

9 to: Jan czy Jędrzej Śniadecki?
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. Śniadecki J. to: Jan czy Jędrzej Śniadecki? Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

10 Wyróżnienia graficzne i interpunkcja
należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach bibliograficznych zawartych w publikacji zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma w przypadku opisu artykułu, nie dopuszcza się wyróżniania w ten sam sposób różnych elementów opisu, zaleca się używanie tylko niezbędnych znaków interpunkcyjnych oraz uzależnienie ich użycia od zastosowanych wyróżnień, np. wyróżnienie tytułu pismem pochyłym może eliminować znaki interpunkcyjne przed i po tytule, wyróżnienia graficzne i interpunkcja powinny zapewnić czytelność opisu.

11 Przykłady opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (książki)
WOJCIECHOWSKI Jacek Organizacja i zarządzanie w bibliotekach Warszawa 1998 ISBN WOJCIECHOWSKI, Jacek, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI Jacek: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN

12 Opis wydawnictwa zwartego Opis wydawnictwa zwartego
(dwóch lub trzech autorów) BAŃKOWSKA Elżbieta, CEWE Alicja, STANKIE-WICZ Dorota. Egzamin wstępny na wyższe uczelnie : zbiór zadań : matematyka. Wyd. 2. Gdańsk ISBN Opis wydawnictwa zwartego (praca zbiorowa) ( 1) Pisarze świata : słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa cop ISBN

13 Opis wydawnictwa zwartego
(praca zbiorowa) (2) Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Warszawa ISBN lub GRZESZCZUK Stanisław (red.). Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Warszawa ISBN

14 Opis wydawnictwa zwartego (praca zbiorowa, więcej niż trzech autorów)
ABRIKOSOW G. i in. Zoologia: bezkręgow-ce. Wyd. 2. Warszawa 1972.

15 Wzór opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym
Odpowiedzialność główna. Tytuł doku-mentu macierzystego. Wydanie. Numeracja części. Miejsce wydania Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (tytuł, stronice).

16 Przykład opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym
(1)  RUSEK Marta. Barwy epok: kultura i literatura, nauka o języku: poradnik dla nauczyciela. Wyd. 1. Cz. 1. Warszawa cop Filozofia na lekcjach języka polskiego, s ( 2 ) Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbi-gniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa Rozdz. 5, Sporządzenie maszynopisu wydawni-czego, s. 

17 Przykład opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym
(3) KOCHANOWSKI Jan. Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław Do gór i lasów, s (4) HABIELSKI Rafał, OSICA Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa s

18 Wzór opisu artykułu w wydawnictwie zwartym
Odpowiedzialność główna dotycząca arty-kułu. Tytuł artykułu. W: Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (stronice).

19 Przykład opisu artykułu w wydawnictwie zwartym
(1) TOKARSKA Anna. Opis bibliograficzny. W: Bi-bliografia. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa s (2)  WEISS T. Mieszczaństwo przed sądem – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. Pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzyw-dy. T. 1. Rzeszów s

20 wydawnictwa ciągłego (czasopisma)
Opis bibliograficzny wydawnictwa ciągłego (czasopisma)

21 Wydawnictwo ciągłe (czasopismo). Wzór opisu
Tytuł. Odpowiedzialność. Wydanie. Oznaczenie zeszytu (daty i/lub nu-mery). Miejsce wydania rok wydania. Seria. Uwagi. Numer normalizowany ISSN.

22 Wydawnictwo ciągłe (czasopismo).
Przykład opisu   (1) Biblioteka w Szkole: miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. Styczeń 1999, nr 1 – . Warszawa 1999 –. ISSN (2) Wiedza i Życie. Grudzień 2004, nr 12 –. Warszawa 2004 –. ISSN

23 Artykuł w wydawnictwie ciągłym. Wzór opisu
Odpowiedzialność główna. Tytuł. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.

24 Artykuł w wydawnictwie ciągłym.
Przykład opisu (1)   GROENWALD Maria. Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów. „Nowa Szkoła.” 2004, nr 9, s (2) GŁOWACKI S., ZAJKOW­SKA J. Trylogia Sienkiewicza. „Cogito” 2001, nr 21, s

25 Recenzja w wydawnictwie ciągłym. Wzór opisu
Odpowiedzialność główna dokumentu recenzowanego. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania. ISBN. Rec. Odpo-wiedzialność główna dotycząca artykułu recenzowanego. Tytuł artykułu recenzo-wanego. Tytuł czasopisma. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.

26 Recenzja w wydawnictwie ciągłym. Przykład opisu
KUCZOK Wojciech. Gnój. Warszawa Rec. Piotr Śliwiński. Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32 s. 11

27 Wywiad w wydawnictwie ciągłym
Wzór opisu Odpowiedzialność główna udzielającego wywiad. Tytuł wywiadu. Odpowiedzialność drugorzędna przeprowadzającego wywiad. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.

28 Wywiad w wydawnictwie ciągłym
Przykład opisu Kuczok Wojciech. Jestem bardzo pokrzy-wiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkie-wicz. „Polityka” 2004 nr 3 s

29 wydawnictw elektronicznych
Opis bibliograficzny wydawnictw elektronicznych

30 Elektroniczne wydawnictwo zwarte, baza danych i program komputerowy
Wzór opisu Odpowiedzialność główna. Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany. * Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.

31 Elektroniczne wydawnictwo zwarte, baza danych i program komputerowy
Przykład opisu   (1) KOPALIŃSKI Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: PRO-media CD, ISBN (2) Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999

32 Elektroniczne wydawnictwo zwarte, baza danych i program komputerowy
Przykład opisu (3) SKÓRKA Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akade-mia Pedagogiczna. Instytut Informacji Nau-kowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

33 Elektroniczne wydawnictwo zwarte, baza danych i program komputerowy
Przykład opisu   (4) Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet.pl, [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

34 Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym.
Wzór opisu Odpowiedzialność główna (artykułu). Tytuł (artyku-łu). W: Odpowiedzialność główna (dokumentu macierzystego). Tytuł (dokumentu macierzystego) [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydaw-ca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISBN. * Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.

35 Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym. Przykład opisu  
(1) Układ słoneczny. W: WNUK Edwin. Ziemia we Wszechświecie [CD-ROM]. Poznań: Impresja Wydaw. Elektroniczne, ISBN

36 Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym. Przykład opisu
  (2) WILK Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: SKÓRKA, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 2002 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

37 Elektroniczne wydawnictwo ciągłe
Wzór opisu Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISSN. * Data i warunki dostępu to elementy obowiąz-kowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.

38 Elektroniczne wydawnictwo ciągłe
Przykład opisu Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: 77.html. ISSN

39 Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym. Wzór opisu
Odpowiedzialność główna (artykułu). Tytuł (artykułu).W: Tytuł wydawnictwa ciągłego [Typ nośnika]. Wydanie. Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISSN. * Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych

40 Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym.
Przykład opisu GUT Dorota. Poszukiwacze prawdy. W: Wiedza i Życie [online] nr 1. Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: czasopisma/ html. ISSN

41 Przykładowe zestawienie bibliograficzne
Na kolejnych stronach pokazano jak może wyglądać przykładowa bibliografia załącznikowa złożona z opisów dokumentów cytowanych powyżej. Poszczególne opisy bibliograficzne ułożo-ne są zgodnie z kolejnością występowania ich w tej prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest ułożenie bibliografii alfabetycznie lub w kolejności cytowania poszczególnych dokumentów w swojej pracy. Dobór tematyczny dokumentów jest tu przypadko-wy, autorowi opracowania chodziło o różnorodność opisywanych dokumentów. Rzeczywista bibliografia będzie zawężona do ściśle określonego tematu.

42 ABRIKOSOW G. i in. Zoologia: bezkręgowce. Wyd. 2. Warszawa 1972.
 KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzymian. Wyd. 2. Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI Jacek. Organizacja i zarządzanie bibliotekach. Warszawa ISBN  BAŃKOWSKA Elżbieta, CEWE Alicja, STANKIEWICZ Dorota. Egzamin wstępny na wyższe uczelnie : zbiór zadań. Wyd. 1. Gdańsk ISBN Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Warszawa ISBN Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa cop ISBN ABRIKOSOW G. i in. Zoologia: bezkręgowce. Wyd. 2. Warszawa 1972. RUSEK Marta. Barwy epok: kultura i literatura, nauka o języku: poradnik dla nauczyciela. Wyd. 1. Cz. 1. Warszawa cop Filozofia na lekcjach języka polskiego. s

43 Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego
Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa Rozdz. 5, Sporządzenie maszynopisu wydawniczego, s.  KOCHANOWSKI Jan. Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław Do gór i lasów, s HABIELSKI Rafał, OSICA Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa s TOKARSKA Anna. Opis bibliograficzny. W: Bibliografia. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd. 1. Warszawa s WEISS T. Mieszczaństwo przed sądem – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. Pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy. T. 1. Rzeszów s Biblioteka w Szkole: miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. Styczeń 1999, nr 1 – . Warszawa 1999 –. ISSN Wiedza i Życie. Grudzień 2004, nr 12 –. Warszawa 2004 –. ISSN

44 GROENWALD Maria. Sprawie­dliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów
GROENWALD Maria. Sprawie­dliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów. „Nowa Szkoła.” 2004, nr 9, s GŁOWACKI S., ZAJKOW­SKA J. Trylogia Sienkiewicza. „Cogito” 2001, nr 21, s KUCZOK Wojciech: Gnój. War­­szawa Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrąże­ni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32 s. 11 KUCZOK Wojciech. Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004 nr 3 s KOPALIŃSKI Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: PRO-media CD, ISBN Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999. SKÓRKA Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka­demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

45 Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet
Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet.pl, [do­stęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: Układ słoneczny. W: WNUK Edwin. Ziemia we Wszechświecie [CD-ROM]. Poznań: Impresja Wydaw. Elektroniczne, ISBN WILK Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: SKÓRKA, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 2002 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: 77.html. ISSN GUT Dorota. Poszukiwacze prawdy. W: Wiedza i Życie [online] nr 1. Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: czasopisma/0,42477.html. ISSN


Pobierz ppt "Co to jest bibliografia?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google