Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM SANKCJI W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM MARZEC 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM SANKCJI W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM MARZEC 2011."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM SANKCJI W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM MARZEC 2011

2 R OZPORZĄDZENIE RADY (WE) 1 698 /200 5 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z późn. zm.). 2

3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z późn. zm.). 3

4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 4

5 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 5

6 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina. 6

7 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 60, poz. 427 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm.). 7

8 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z w z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211). 8

9 Sankcje z powodu przedeklarowania powierzchni, Sankcje za opóźnienie w złożeniu wniosku, zmiany do wniosku, Redukcje i wykluczenia w przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności – określane w przepisach krajowych, 9

10 Sankcje za brak zadeklarowania powierzchni niezgłoszonych do innych programów, Sankcje za nieprzestrzeganie wzajemnej zgodności, Sankcje za nieprzestrzeganie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin, Sankcje za nieprzestrzeganie innych obowiązkowych wymogów np. nieutrzymanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego 10

11 Progi dotyczących stosowania sankcji za przedeklarowanie powierzchni zgodnie ze zmienionym artykułem 16 ust. 5 RK 65/2011: Nie więcej niż 3% lub 2 ha – płatność do powierzchni stwierdzonej, powyżej 3% do 20% - płatność pomniejszana o podwójną wartość za przedeklarowany obszar, powyżej 20% do 50% - odmowa płatności, powyżej 50% - odmowa płatności i trzyletnie sankcje wieloletnie. 11

12 Stosowanie tolerancji 0,1 ha - jeżeli różnica między obszarem zadeklarowanym i obszarem zatwierdzonym do płatności rolnośrodowiskowej nie przekracza 0,1 ha to obszar zatwierdzony uważa się za równy obszarowi zadeklarowanemu (art. 16 ust 3 RK 65/2011). 12

13 Celowe zawyżenie powierzchni: Możliwość wykluczenia z płatności na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy różnica miedzy zadeklarowanym a stwierdzonym obszarem wynosi więcej niż 0,5% obszaru stwierdzonego lub więcej niż 1 ha. Ponadto, jeżeli ta różnica wynosi więcej niż 20% stwierdzonego obszaru beneficjenta wyklucza się po raz kolejny z otrzymania pomocy do wysokości różnicy miedzy obszarem zadeklarowanym i stwierdzonym. Kwota wynikająca z powyższego wykluczenia odliczana jest od płatności w ramach wszystkich środków na podstawie wniosków złożonych na kolejne lata. (art. 16 ust. 6 RK 65/2011). 13

14 W roku 2011 w niosek o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja 2011 roku. Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2011 roku – sankcje terminowe.. 14

15 Za każdy dzień roboczy 1% sankcji od kwoty całkowitej. W przypadku zmian zwiększających płatność 1% sankcji za każdy dzień roboczy od wartości zwiększenia. 15

16 Jeśli różnica miedzy całkowitą powierzchnia UR zadeklarowanych we wniosku a obszarem zadeklarowanym łącznie z powierzchnią całkowitą działek rolnych niezadeklarowanych wynosi więcej niż 3% zadeklarowanej powierzchni, całkowita płatność za dany rok będzie pomniejszona maksymalnie o 3% w zależności od stopnia tego pominięcia. 16

17 różnica powierzchni przekracza 3% do 30% włącznie - sankcja w wysokości 1% kwoty płatności, różnica powierzchni przekracza 30% do 60% włącznie - sankcja w wysokości 2% kwoty płatności, różnica powierzchni przekracza 60% - sankcja w wysokości 3% kwoty płatności. 17

18 Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej po terminie na składanie wniosków o płatność lub brak tego planu – odmowa płatności. W roku 2011 plan rolnośrodowiskowy musi być sporządzony do 10 CZERWCA. Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej, rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku. 18

19 sankcja za nieprzestrzeganie innych odpowiednich wymogów obowiązkowych wynosi 1%. Np. porządek w gospodarstwie 19

20 Sankcje za nieprzestrzeganie: wymogów wzajemnej zgodności, minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin na poziomie od 1% do 3 % w zależności od zasięgu, trwałości i dotkliwości. W przypadku celowego zaniedbania od 15 % do 100%. 20

21 Sankcje za nieprzestrzeganie wymagań w ramach realizowanych wariantów ( określone przepisami krajowymi). 21

22 Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach określonych wariantów poszczególnych pakietów, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w zmniejszonej wysokości, w części dotyczącej: działek rolnych, zwierząt, stref buforowych, wariantu, pakietu. 22

23 Jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% w roku, w którym stwierdzono takie uchybienie. 23

24 Jeżeli ponownie zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach tego samego wariantu, płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje temu rolnikowi w danym roku i w roku następnym, w części dotyczącej tego wariantu. Stosowanie powtarzalności/ uznanie za działanie zamierzone 24

25 niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej nie spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, w szczególności w związku z niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej albo sporządzeniem go niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu. 25

26 Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik : a) nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek (art. 10 RK nr 65/2011), b) zmniejszył powierzchnię użytków rolnych, na których powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działki rolnej objętej zmniejszeniem, 26

27 c) uprawia tę samą roślinę lub jej formę jarą w plonie głównym co roślina, która była uprawiana w miedzyplonie, d) nie uzyskał właściwej jakości materiału siewnego w ramach realizacji wariantu 6.2, przy czym zwrotowi podlega 40% płatności rolnośrodowiskowej przyznanej za rok, w którym materiał siewny został wytworzony. 27

28 Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy kolejny raz stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu wymogów, o którym mowa w § 27 ust. 3 (trzecie stwierdzenie uchybienia). 28

29 29 Pakiet 1 Zastosowanie dawki nawozu naturalnego wyższej niż 170 kg N w czystym składniku – 100% za cały pakiet; Tym samym sankcje z tytułu nieprzestrzegania podstawowych wymagań. SANKCJE KRAJOWE 29

30 30 Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie – 100% do danej działki oraz sankcje z tytułu nieprzestrzegania podstawowych wymagań. SANKCJE - KOSZENIE 30

31 31 Zmiana zapisów w § 11, 13, 15 – usunięto uwzględnianie stanu średniorocznego w wyliczaniu płatności za realizacje pakietu 7. Płatność przyznawana do sztuk rzeczywistych. Sankcjonowanie zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji 65/2011. PAKIET 7 31

32 32 Przykłady sankcjonowania Rozbieżność do 3 sztuk – płatność do stwierdzonej liczby zwierząt pomniejszonej o wyliczony odsetek. Rozbieżność powyżej 3 sztuk – wyliczany procent przedeklarowania: >10% płatność obniża się o wyliczony odsetek, >10% < 20% płatność obniża się o dwukrotność odsetka, >20% płatności nie przyznaje się, >50 nakłada się sankcje wieloletnie. SANKCJE KRAJOWE 32

33 33 Przykłady sankcjonowania W celu ustalenia odsetka liczbę zwierząt, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowość dzieli się przez liczbę zwierząt zatwierdzonych. Zadeklarowano 20 sztuk stwierdzono 16 sztuk. Rozbieżność powyżej 3 sztuk. Odsetek 4/16 = 0,25 czyli 25% - odmowa płatności. SANKCJE KRAJOWE 33

34 34 Przykłady sankcjonowania Owce 320 zł/szt Zadeklarowano 30 sztuk stwierdzono 26 sztuk Rozbieżność powyżej 3 sztuk Odsetek 4/26 = 0,15384615 czyli 15% - obniżenie o podwójny odsetek (26 *320) -30% = 8320 – 2496 = 5824 zł SANKCJE KRAJOWE 34

35 35 Pakiet 7 Zmniejszenie liczby zwierząt, które powinny być utrzymywane – 10%. SANKCJE KRAJOWE 35

36 36 W roku 2011 rolnicy, kontynuujący realizację zobowiązań w ramach Pakietu 7: Dołączają zaświadczenie o stanie średniorocznym zwierząt w roku 2010; W przyznawanej płatności za rok 2011 uwzględniane jest rozliczenie stanu średniorocznego za rok 2010 oraz ewentualne sankcje wynikające ze stwierdzonych uchybień PAKIET 7 36

37 37 Pakiet 8 ochrona gleb i wód Zmiana w załączniku 5 do rozporządzenia mówiąca, iż brak wymaganej okrywy zielonej na poziomie co najmniej 40 % powoduje 100% sankcji za realizację Pakietu 8 na erozji. Tym samym sankcje z tytułu nieprzestrzegania podstawowych wymagań SANKCJE KRAJOWE 37

38 Sankcje z powodu przedeklarowania powierzchni, zwierząt Sankcje za nieprzestrzeganie wymagań w ramach realizowanych wariantów – do sprawdzenia Sankcje za opóźnienie w złożeniu wniosku i zmiany do wniosku Sankcje za brak zadeklarowania powierzchni niezgłoszonych do innych programów Sankcje za nieprzestrzeganie wzajemnej zgodności 38

39 Rolnik złoży wniosek 18 maja 2011 Deklaruje 5 ha do Pakietu 2 oraz 2 ha do wariantu 3.1 DR A żyto 0,5 ha - 2.1 DR B mieszanka zbożowa1,5 ha -2.1 DR C 2 ha łąka trwała2.3, 3.1 DR D 0,5 ha jabłoń – 2.9 DR E 0,5 ha grusze – 2.9 JC potwierdza 2.1 – 1,8 ha, 2.3 – 2 ha, 2.9 – 0,3 ha 39

40 W kontroli na miejscu stwierdzono DR A 0,5 ha - pow. stwierdzona 0,3 ha DR B 1,5 ha DR C 2 ha łąka trwałabrak koszenia DR D 0,5 ha jabłoń – 2.9 brak min obsady DR E 0,5 ha grusze – 2.9 40

41 Wariant 2.1 deklarowano 2 ha stwierdzono 1,8 ha Przedeklarowanie [(2 -1,8)/1,8]*100%= 0,1111 *100% =11,11 Przedeklarowania > 3% czyli podwójna sankcja 1,8-(0,2*2)=1,4 ha do płatności Do wypłaty 1,4*790 = 1106 zł 41

42 Wariant 2.3 C 2 ha łąka trwałabrak koszenia sankcja 100% Do wypłaty 0 zł Wariant 2.9 D 0,5 ha jabłoń –brak min obsady – 100% sankcji E 0,5 ha grusze 0,5 ha*1540 = 770 zł ale JC potwierdziła 0,3 ha Do wypłaty 0,3*1540 = 462 zł 42

43 Wariant 3.1 C 2 ha łąka trwałabrak koszenia 100% Do wypłaty 0 zł 43

44 Razem 2.1 - 1106 zł 2.3 – 0 zł 2.9 - 462 3.1 – 0 zł Łącznie 1568 – 31,36 (2% za opóźnienie) = 1536,64 – 76,83 (za 5% z tytułu CC)= 1459,81 zł 44


Pobierz ppt "SYSTEM SANKCJI W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM MARZEC 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google