Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE DYREKTORA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE DYREKTORA"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA
z działalności Instytutu Socjologii w roku 2012 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

2 SPIS TREŚCI Najważniejsze osiągnięcia i porażki w skrócie
Struktura Instytutu Pracownicy Działalność dydaktyczna Działalność naukowo-badawcza Studenci Budżet Wyzwania na przyszłość Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

3 Rok osiągnięcia Uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr hab. Annę Matuchniak- Krasuską Wybór socjologa – dr hab. Pawła Starosty, prof. UŁ na dziekana Wydziału na kadencję Istotne zwiększenie liczby grantów na badania Zwiększenie liczby nagród i wyróżnień pracowników Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

4 Galopujący spadek liczby studentów
Rok porażki Galopujący spadek liczby studentów Mniej pracowników IS znalazło się w wydziałowej czołówce mających największe osiągnięcia naukowo- badawcze Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

5 Struktura zatrudnienia w Instytucie (2012)
7 – profesorów zw. 1 – profesor zw. emerytowany 14 – profesorów UŁ 1 – profesor UŁ emerytowany 39 – adiunktów 9 – st. wykładowców 16 – asystentów 86 + 9 = 95 Kadra naukowo – techniczna i administracyjna: 7 – prac. naukowo-technicznych 2 – prac. administracyjnych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

6 Pracownicy nowozatrudnieni w 2012 roku:
mgr Iwona Kudlińska – KSSiPS (1/2 etatu) dr Małgorzata Potoczna – KSSiPS (1/2 etatu) ( na miejsce dr hab. Jerzego Krzyszkowskiego) dr Małgorzata Matusiak – KSPiM (1/2 etatu) mgr Marta Welfe-Starzak – KSWiM W porównaniu do roku 2011 zatrudnienie zwiększyło się o 1 i ½ etatu Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

7 Stan liczbowy i struktura IS na koniec 2011 roku
Katedra Socjologii prof. zw Prof. UŁ Adiunkt St. Wykład. Asystent Razem prac. nauk. Dokto ranci Prac. techn. i admin razem Edukacji 1 2 - 5 3 9 Kultury 6 1* 16 Metod 4 11 17 Ogólnej OiZ 2* 11* 23* PiM 9* 10 22* SSiPS 3* 10* 20* Sztuki Wsi i Miasta 12 22 ZBKE ZBKS ZSPiRS Instytut Razem 8* 14* 39 86 77 173 * 1 zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu; Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

8 INSTYTUT JEST FEDERACJĄ, KTÓRĄ W ROKU 2012 TWORZYŁY:
Katedry: Socjologii Edukacji Socjologii Kultury Metod i Technik Badań Społecznych Socjologii Ogólnej Socjologii Organizacji i Zarządzania Socjologii Polityki i Moralności Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Socjologii Sztuki Socjologii Wsi i Miasta Zakłady: Zakład Badań Komunikacji Społecznej Zakład Badań Kultury Europejskiej Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych W skład Instytutu wchodzi także: Ośrodek Kształcenia Pracowników Służb Społecznych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

9 Studenci w IS w 2012 ROKU (bez Dziennikarstwa)
1415 studentów ogółem Studenci Instytutu stanowili 14,8% ogółu studentów Wydziału Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

10 % studentów IS wśród studentów Wydziału
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

11 Studenci na Wydziale i w Instytucie Socjologii (bez doktorantów)
Instytut % studentów w IS 2006 8946 1776 19,8 2007 9151 2012 21,9 2008 9345 2207 23,6 2009 9647 2195 22,7 2010 9580 1859 19,4 2011 9702 1680 17,3 9541 1415 14,8 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

12 Działalność dydaktyczna w roku 2012
Instytut Socjologii UŁ: kształcił studentów na trzech kierunkach studiów: - Socjologia – 828 osób (2011 – 1110, 2010 – 1323) - Praca socjalna – 304 osoby (2011 – 206, 2010 – 203) - Europeistyka osoby (2011 – 316, ) oraz na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna prowadzonym na Wydziale Filologicznym Prowadził studia doktoranckie w zakresie socjologii (77 studentów) oraz pięć studiów podyplomowych (172 osoby). Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

13 Na poszczególnych kierunkach prowadzonych przez Instytut
występują odmienne tendencje: na Socjologii liczba studentów zmniejszyła się na Pracy Socjalnej wzrosła na Europeistyce – zmniejszyła się. Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

14 Na Socjologii spadek liczby studentów wystąpił zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pierwszego, jak i drugiego stopnia. Chwilowy wzrost liczby studentów II stopnia socjologicznych studiów niestacjonarnych między rokiem 2008 a 2009 był rezultatem realizacji przez Instytut studiów zamawianych w specjalności Doradztwo Społeczne i Praca socjalna, finansowanych przez środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

15 Liczba Studentów Socjologii na wszystkich latach studiów
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

16 Liczba Studentów Pracy Socjalnej na wszystkich latach studiów*
* Bez studentów opłacanych przez MPiPS Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

17 Liczba studentów Europeistyki na wszystkich latach studiów
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

18 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Studia doktoranckie Na wszystkich latach w roku 2011/2012 było 69 studentów doktorantów, w tym 16 osób na pierwszym roku Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

19 W 2012 działało 5 studiów podyplomowych prowadzonych przez:
Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej – dwa, o łącznej liczbie słuchaczy 95 osób Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania – trzy, o łącznej liczbie słuchaczy – 77 osób Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

20 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Studia podyplomowe: Organizacji Pomocy Społecznej (80 osób) – KSSiPS, kierownik – prof. UŁ J.Krzyszkowski, finansowane przez POKL Gerontologii Społecznej (15 osób) – KSSiPS, kierownik – dr P.Szukalski, finansowane przez POKL Edukacji ekonomicznej i społecznej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych (40 osób) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki, finansowane przez PKO BP Public relations (15osób) - KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych (CMK) (22 osoby) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

21 Zmniejszyło się przepensowanie
Nadal utrzymywało się przepensowanie pracowników w godzinach obliczeniowych (o 28 pkt.p) (w 2010/2011 o 34 pkt.p) Zmniejszyło się dydaktyczne zaangażowanie doktorantów, którzy w roku 2011/2012 wykonali 846 godz. ogólnej puli zajęć Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

22 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Obciążenia dydaktyczne KATEDR W ROKU 2011/2012 w godzinach obliczeniowych w stosunku do pensum (w %) 2011/2012 2010/2011 2009/2010 KSE 135,7 169,9 177,6 KSK 134,1 96,7 155,9 KMiTB 123,6 158,6 177,8 KSO 114,2 121,4 146,6 KSOiZ 133,3 130,0 155,7 KSPiM 119,4 129,9 168,4 KSSiPS 129,0 146,9 137,3 KSSz 138,7 153,2 158,3 KSWiM 131,0 125,5 162,0 ZBKE 107,3 108,2 140,8 ZBKS 131,7 131,2 144,7 ZSPiRS 155,3 - Średnio w IS 127,9 133,9 158,8 Średnio na Wydziale 143,1% Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

23 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
PRACOWNICY NAJBARDZIEJ PRZEPENSOWANI w 2011/2012 (w godzinach obliczeniowych) dr Andrzej Boczkowski (o 257 godz.) dr hab. Ewa Malinowska (o 254 godz.) dr Katarzyna Zajda (o 197 godz.) dr hab. Jolanta Grotowska-Leder (o 175 godz.) dr Piotr Chomczyński (o 172 godz.) prof. Anna Matuchniak-Krasuska (o 159 godz.) dr hab. Anna Kubiak (o 142 godz.) dr hab. Ewa Rokicka (o 142 godz.) prof. Krzysztof Konecki (o 137 godz.) dr Lucyna Prorok (o 130 godz.) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

24 PODOBNIE JAK W LATACH POPRZEDNICH
Starsi wykładowcy byli relatywnie mniej przepensowani Adiunkci i dr hab. byli relatywnie bardziej przepensowani Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

25 Aktywność naukowa katedr/zakładów i pracowników
Aktywność naukowa jest określana na podstawie: Awansu naukowego (stopnie i tytuły naukowe) Publikacji Realizacji projektów badawczych Organizowania konferencji naukowych Inicjatyw zmierzających do tworzenia konsorcjów i sieci badawczych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

26 Stopnie naukowe uzyskali
DOKTORA: Karolina Messyasz – KSPiM Wojciech Woźniak – KSSiPS Barbara Ober-Domagalska – KSPiM Krystyna Dzwonkowska-Godula – ZSPiRS Jakub Niedbalski – KSOiZ Tomasz Drabowicz – KSO – na Uniwersytecie Europejskim we Florencji Magdalena Rek-Woźniak – KSSiPS i doktoranci: Leszek Kuras Bogdan Jankowski Joanna Stanisz Jakub Stempień Michał Pienias Monika Mularska-Kucharek DOKTORA HABILITOWANEGO: Andrzej Boczkowski – KSE Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

27 Pracownicy opublikowali 14 książek, w tym:
3 na podstawie prac doktorskich 2 będące rozprawami habilitacyjnymi Zredagowali 10 książek, Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

28 W roku 2012 pracownicy IS opublikowali 14 książek:
Boczkowski A. (2011), Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Byczkowska D. (2012), Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Ferenc T. (2012), Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo PWSFTViT; Kaźmierska K. (2012), Biography and Memory. The Generational Experience of the Shoah Survivors, Boston: Published by Academic Studies Press in 2012; Konecki K. (2012), Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny, Warszawa: Difin; Kutyło Ł. (2012), Teorie socjologiczne a religia. Między sekularyzacją a desekularyzacją, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Lewandowski E., (2012), Alegorie ludzkiej historii, Łódź: IZBW UŁ Szukalski P. (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Szukalski P. (2012), Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka (Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi Waniek K. (2012), Polish Immigrants to Germany. Biographical analysis of narrative interviews with young People who left for Germany between 1989 and 1999, Łódź: Wydawnictwo UŁ Wejbert-Wąsiewicz E. (2012), Aborcja w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Wojciechowska M. (2012), Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy), Kraków: Wydawnictwo NOMOS; Frysztacki K., Golinowska S., Kubiak H., Majchrowski J., Olejniczak W., Świątkowski A., Tarkowska E., Warzywoda-Kruszyńska W., Widacki J. (2012), Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM; Woźniak W. (2012), Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

29 W roku 2012 pracownicy IS zredagowali 11 książek
Dopierała R., Kaźmierska K. (red.) (2012), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Kraków: Wydawnictwo NOMOS (Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Bokszańskiemu na 70-lecie urodzin); Grotowska-Leder J. (red.) (2011), Folia Sociologica 38: Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwiązywanie, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka; Kaźmierska K. (red.) (2012), Metoda biograficzna w socjologii, antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo NOMOS; Konecki K.T., Chomczyński P. (red.) (2012) Słownik socjologii jakościowej, Warszawa: Wydawnictwo Difin; Krawczyk-Wasilewska V., Kucner M., Zimnica-Kuzioła E. (red.) (2012), Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Majer A., Michalska-Żyła A. (red.) (2011), Folia Sociologica 36: Miasta, miejsca i ludzie. Pamięci Profesora Wacława Piotrowskiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Malinowska E. (red.) (2011), Folia Sociologica 39: Społeczne konteksty i dylematy realizacji ról płciowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Michalska-Żyła A., Starosta P. (red.) (2011), Folia Sociologica 37: Przestrzeń i instytucje w środowisku wiejskim. Pamięci Profesora Wacława Piotrowskiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Starosta P. (red.) (2012), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Łódź, Wydawnictwo UŁ Mariański J., Walczak-Duraj D. ( red.) (2012), Folia Sociologica 40: Ład czy bezład moralny-ku społeczeństwu bez moralności?, Łódź: Wydawnictwo UŁ; Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2012) Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne. Łódź: Wydawnictwo UŁ Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

30 Sześć publikacji pracowników IS znalazło się w czasopismach najwyżej punktowanych
E.Rokicka i P.Starosta – w czasopiśmie wyróżnionym w bazie Journal Citation Reports Na Wydziale opublikowano 14 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej i 5 (wszystkie z IS) w czasopismach notowanych w ERIH(European Reference Index for the Humanities): K. Kowalewicz, B.Pawłowska i P.Chomczyński, I. Kudlińska, M. Nowicka, M.Rek-Woźniak Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

31 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Ukazały się kolejne numery wydawnictw ciągłych redagowanych w Katedrach: Qualitative Sociology Review (Konecki K., red.) Przegląd Socjologii Jakościowej (Konecki K., red.) Folia Sociologica, Zeszyty Naukowe UŁ (Malinowska E., red.) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

32 Pracownicy katedr redagują nadal czasopisma wydawane gdzie indziej:
Humanizacja Pracy (Walczak-Duraj D., red.) Przegląd Socjologiczny (red. J. Kulpińska, członkowie redakcji w większości są pracownikami IS UŁ) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

33 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Aktywność publikacyjna katedr w przeliczeniu na jednego pracownika jest nadal bardzo zróżnicowana Za lata zawiera się między 22 pkt a 3,5 pkt. Katedry o największej aktywności publikacyjnej na jednego pracownika w 2012 roku, to: Socjologii Organizacji i Zarządzania Socjologii Kultury Socjologii Sztuki Zakład Badań Komunikacji Społecznej Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

34 Aktywność publikacyjna katedr/zakładów Instytutu Socjologii w latach (wg średniej z lat ) Katedra/Zakład 2008 2009 2010 2011 2012 Średnia z lat 1. SSiPS 21,3 27,5 25,1 18,0 15,6 21,9 2. SOiZ 17,3 10,0 11,3 13,5 29,0 16,2 3. SPiM 12,3 26,8 18,4 8,6 12,4 15,7 4. SWiM 10,7 23,5 11,5 13,1 9,4 13,6 5. Socjologii Sztuki 3,5 6,6 9,0 22,8 21,1 12,6 6. ZBKS - 8,2 16,0 16,3 7. Socjologii Ogólnej 8,7 5,9 13,3 9,3 9,9 8. Socjologii Edukacji 7,2 3,6 11,2 15,8 9. ZSPiRS 5,3 12,9 9,1 11. Socjologii Kultury 3,1 6,9 0,5 5,0 21,5 7,4 10. Metod i Technik BS 2,1 4,2 2,8 7,0 3,9 12. ZBKE 2,3 2,0 0,2 12,8 0,3 Ogółem IS 10,3 14,2 Ogółem Wydział ES 9,2 10,9 12,0 13,0 11,6

35 INSTYTUTOWI LIDERZY WEDŁUG PUNKTACJI MNiSzW w 2012
Liczba pkt pozycja w rankingu Wydział. Dr Piotr Szukalski 65, Prof. Krzysztof Konecki 63,5 3 Dr Dominika Byczkowska 56,5 10 Dr Piotr Chomczyński 55,0 12 Prof. UŁ Kaja Kaźmierska 49,7 14 Dr Tomasz Ferenc 45,0 16 Dr Katarzyna Waniek 40, Pozostali pracownicy IS ulokowali się poniżej 30 pozycji Najwyższa liczba pkt. na Wydziale – 76,5 (w 2011 – 80,0, w 2010 – 117,0, 2009 – 69,8, 2008 – 81) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

36 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty badawcze Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

37 Projekty realizowane w katedrach
MNiSW, NCN Z zagranicą Inne Razem KMiTB - KSE KSK 2 1 3 KSO KSOiZ KSPIM KSSiPS 5 7 KSS KSWiM 6 ZBKE ZKS ZSPiRS Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

38 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) Samorządy lokalne wobec problemów społecznych i sposobów ich przezwyciężania po akcesji Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie województwa łódzkiego), MNiSZW, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2010–2012, (Nr N N ), kierownik projektu: dr hab. J. Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ (KSSiPS); Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych, 2009–2012 (NCN 1928/B/H03/2009/36), kierownik projektu: prof. K. Konecki (KSOiZ); Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, , (NCN 6996/B/HO3/2011/40), kierownik projektu: dr hab. E. Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ (KSWiM); Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych, , (NCN UMO- 2011/01/B/HS6/02538), kierownik projektu: dr hab. P.Starosta, prof. nadzw. UŁ (KSWiM); Kapitał społeczny a postawy przedsiębiorczości i jakość życia mieszkańców Łodzi, , projekt promotorski, (NCN 2740/B/HO3/2010/38), kierownik projektu: dr hab. P.Starosta, prof. nadzw. UŁ (KSWiM); Małżeństwo: początki i koniec, , (NCN /B/HO3/2011/40), kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS); Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

39 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, , (NCN 6716/B/H03/ 2011/40), kierownik projektu: dr A.Golczyńska-Grondas (KSSiPS); Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek), , NCN, umowa nr UMO-2011/03/B/HS6/01874, kierownik projektu: dr hab. UŁ K.Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ (KSK)– NOWY Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – społeczne konstruowanie i zarządzanie problemem społecznym, NCN, umowa nr UMO-2011/03/N/HS6/03267) , kierownik projektu: mgr I.Kudlińska (KSSiPS)– NOWY Język współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu menedżerskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy, , UMO-2011/01/N/HS6/02530; kierownik projektu: J. Stachowiak (doktorant ZBKS); Nauka w socjalistycznym mieście przemysłowym – przypadek Łodzi ( ), , umowa nr UMO-2011/03/N/HS6/01948, kierownik projektu: mgr A.Zysiak (doktorant KSK) – NOWY Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

40 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (realizowane z udziałem pracowników IS) Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, projekt systemowy MPiPS, , WNA-POKL /10, kierownik projektu: I. Kołodziejczyk-Olczak, podwykonawca z IS: dr P. Szukalski (KSSiPS); Niewidzialne miasto. Cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form modyfikowania przestrzeni dużych polskich miast oraz metodologiczne problemy ich badania z użyciem danych wizualnych, 2009–2012, , NN , kierownik projektu: Marek Krajewski, wykonawca z IS: dr T. Ferenc; Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

41 Projekty finansowane ze środków prezydenta Miasta Łodzi
Jakość życia mieszkańców Łodzi i ich przestrzenne zróżnicowanie, , Umowa nr 157/08/2011 z dnia , kierownik projektu: prof. UŁ E. Rokicka (KSO) Ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranicą. Kultura jako element rozwoju i ważny walor klimatu miasta. Kultura studencka (korzenie, stan obecny), , Umowa 161/08/2011 z 04 sierpnia 2011 r.; kierownik grantu V. Krawczyk-Wasilewska, kierownik tematu Życie teatralne Łodzi: dr E.Zimnica-Kuzioła (KSSz) Zapaść demograficzna miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, , Umowa nr 215/08/2011 z dnia , kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

42 Projekty finansowane z innych źródeł
Desarrollo sustentable de la comunidad de Limoncocha: la relación entre los recursos naturales de la laguna de Limoncocha (integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socioeconómico de la comunidad local”, ( ), Kierownik projektu: Marco Eugenio Albarracín Rodas ,SEK Universidad, Ecuador, koordynator lokalny prof. Krzysztof T. Konecki Speak up! ( ), koordynator – Eurochild, Belgia, koordynator lokalny: prof. W.Warzywoda-Kruszyńska (KSSiPS) Doświadczenia biograficzne w PRL i NRD oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, , nr umowy 41345, kierownik: dr hab. K.Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ; Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

43 Projekty finansowane we współpracy z zagranicą
HUM – The Human Security in Contemporary World (Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie), PL1-ERA , , kierownik: dr hab. P. Starosta, prof. nadzw. UŁ; Szkoła letnia; Program „Uczenie się przez całe życie”, Kurs intensywny ERASMUSA; USE: United States of Europe, Goethe Institut Paris, 2011–2013, /001/001_CU7- COOP7, projekt Culture, realizowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny i Wydział Filologiczny (Instytut Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnych), kierownik merytoryczny z IS: dr hab. A. Piotrowski, prof. nadzw. UŁ (ZBKE), dr T. Ferenc (KSSz); Sustainable Rural Development through youth, innovation and entrepreneurship, , Instytut Szwedzki, Companion Kalmar (instytut badawczy), kierownik projektu: Ewa Engdahl, wykonawca z IS: dr hab. E.Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ; Local Action and Territorial Development in Central Europe, University Montpellier 3, National Agency for French Research Agency, (Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich) , ANR-08-BLAN , kierownik grantu: Marie-Claude Maurel, wykonawca z IS: dr K. Zajda; Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

44 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Konferencje krajowe i międzynarodowe zorganizowane przez katedry w roku 2012 „Jakość życia łodzian i jej przestrzenne zróżnicowanie. Zapaść demograficzna Łodzi”, Łódź, , KSSiPS, KSO; „Przyszłość technik badawczych w socjologii”, Łódź, , KMiTBS; „Biographical Research: emotion, ethics & performative praxis”, Łódź, , KSK, międzynarodowa konferencja organizowana przez RN03 ESA BIOGRAPHICAL PERSPECTIVES ON EUROPEAN SOCIETIES, Katedrę Socjologii Kultury i Uniwersytet w Durham; „Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi ”, Łódź, , KSK; „Specjalne Strefy Ekonomiczne: prekaryzacja pracy i warunków życia, przeobrażenia obywatelstwa”, , KSPiM; „Kapitał ludzki i społeczny jako czynnik rozwoju regionu łódzkiego”, Łódź, , KSWiM i ZSPiRS wspólnie z Katedrą Wymiany Międzynarodowej i Katedrą Makroekonomii. Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

45 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Wyróżnienia i nagrody Rektora w 2012 roku za działalność naukowo-badawczą prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj Nagroda XIII edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki wydany w 2011 r. – Socjologia dla ekonomistów, Warszawa 2010, Wyd. PWE indywidualna II stopnia: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ – za cykl publikacji dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. nadzw. UŁ – za książkę Między rygoryzmem a tolerancją. Młodzież wobec zjawisk patologii społecznej, Łódź 2010, Wydawnictwo UŁ indywidualna III stopnia: dr Julita Czernecka – za książkę Wielkomiejscy single, Warszawa 2011, Wydawnictwo Poltext dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ – za cykl publikacji dr Katarzyna Zajda – za książkę Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Łódź 2011, Wydawnictwo UŁ Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

46 Nagrody Rektora w 2012 roku za działalność naukowo-badawczą
zespołowa III stopnia: dr Piotr Szukalski – za pracę zbiorową Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski – przyczyny, etapy, następstwa, (zespół w składzie: J.T.Kowaleski, W.Nowak-Sapota, D.Kałuża-Kopias, M.Lange, Z.Szweda- Lewandowska) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

47 Inne nagrody i wyróżnienia w 2012 roku za działalność naukową
dr Ewelina Wejbert-Wąsiewicz – nagroda im. Stanisława Ossowskiego za książkę „Aborcja. Między ideologią a doświadczeniem indywidualnym”, Łódź 2012, Wydawnictwo UŁ dr Jakub Niedbalski (KSOiZ- nagroda trzeciego stopnia w XIV edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki– za pracę doktorską pt. „Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki; dr Iza Desperak – nagroda Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Media Równych Szans, za opracowanie materiałów szkoleniowych doktoranci Instytutu z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania oraz Socjologii Wsi i Miasta zajęli dwa pierwsze miejsca w konkursie „Uczelnia 2050” organizowanym w ramach konferencji „Nauka dla gospodarki: organizowanej przez Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ pierwsze miejsce zajął zespół Katarzyny Kostrzewy (KSOiZ) w składzie: Michał Lesiak (KSOiZ), Miłosz Socha (KSWiM) przy współpracy Grzegorza Liśkiewicza (PŁ Wydział Mechaniczny, Instytut Maszyn Przepływowych); drugie miejsce zajął zespół Patryka Zaręby (KSOiZ) w składzie: Kamil Głowacki (KSOiZ) przy współpracy Aleksandry Jakubowskiej (PŁ, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej). Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

48 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Komitety Naukowe PAN Na kadencję 2012 – 2016 członkami Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk zostali: Prof. dr hab. Krzysztof Konecki – Komitet Socjologii PAN (członek zarządu) Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ – Komitet Nauk Demograficznych PAN Dr Piotr Szukalski – Komitet Nauk Demograficznych PAN Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

49 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
STUDENCI Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

50 WYRÓŻNIENIA dla studentów w 2012 roku
mgr Maciej Guz – nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, za pracę magisterską pt. „Twórcy ludowi w procesie komercjalizacji kultury ludowej na potrzeby rynku turystycznego. Przykład Ziemi Łowickiej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Sułkowskiego mgr Ewa Kabzińska - nagroda im. Jana Lutyńskiego za najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie Socjologii w 2012 roku za pracę pt. „Respondent ‘driven sampling’ jako technika badania populacji trudno dostępnych”, przygotowaną pod kierunkiem dr K. Grzeszkiewicz-Radulskiej Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

51 . Przychody i wydatki Instytutu
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

52 Źródła finansowania Działalności dydaktycznej: MNiSZW Czesne
Działalności naukowej: Granty na projekty badawcze (Programy Ramowe UE, EFS, Prezydenta M. Łodzi, fundacji, granty wydziałowe dla młodych pracowników itd.) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

53 Dysponenci środków Na działalność dydaktyczną - dyrektor Instytutu
Na działalność naukową – kierownicy katedr (w obydwu przypadkach nie dotyczy to środków z grantów, którymi dysponują kierownicy projektów) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

54 Fundusz w dyspozycji dyrektora Instytutu na działalność dydaktyczną
jest tworzony z: dotacji dziekana dla Instytutu Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

55 BUDŻET Instytutu NA CELE DYDAKTYCZNE w roku 2012
W 2012 roku środki na działalność dydaktyczną zostały rozdysponowane przez dziekana dopiero pod koniec listopada. Przychody: Limit w dyspozycji Instytutu (2011 – ) Rozchody (w zaokrągleniu): Materiały Delegacje Usługi Bezosob. fundusz płac WYDATKI RAZEM Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

56 Specyfikacja wydatków
na materiały i usługi, poniesione wydatki to przede wszystkim: Materiały biurowe na bezosobowy fundusz płac, poniesione wydatki to wynagrodzenia za: obsługę instytutowej strony internetowej obsługę studiów doktoranckich prowadzenie zajęć dydaktycznych zleconych na delegacje, to w głównej mierze: dofinansowania wyjazdów studentów i doktorantów na konferencje, szkolenia Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

57 Premie w dyspozycji dyrektora IS
rozdzielone zostały dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-technicznych i administracyjnych następująco: 5.000,- pracownicy naukowo-techniczni i administracyjni 1.000,- Jolanta Lisek-Michalska – za opiekę nad SKN „Metoda” 1.000,- Piotr Chomczyński – za opiekę nad SKN „HR Leaders 1.000,- Łukasz Kutyło – za opiekę nad SKN „Fojbe” 3.000,- Elżbieta Michałowska – za prace nad programem studiów dla kierunku Socjologia 3.000,- Grażyna Mikołajczyk-Lerman – za prace nad programem studiów dla kierunku Praca socjalna 3.000,- Andrzej Piotrowski – za prace nad programem studiów dla kierunku Europeistyka (realizacja umowy została przeniesiona na 2013 rok) ___________________________ ,- złotych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

58 Wyzwania: 1. Zintensyfikowanie działań na rzecz zwiększenia liczby studentów 2. Zwiększenie aktywności pracowników i doktorantów na rzecz pozyskiwania grantów na badania 3. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania grantów poprzez wykorzystanie metodyki zarządzania projektem, przygotowywanie prac doktorskich zgodnych z dorobkiem naukowym promotora, tworzenie i wchodzenie w skład zespołów interdyscyplinarnych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE DYREKTORA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google