Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2012."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2012

2 SPIS TREŚCI Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska 1. Najwa ż niejsze osi ą gni ę cia i pora ż ki w skrócie 2. Struktura Instytutu 3. Pracownicy 4. Działalno ść dydaktyczna 4. Działalno ść naukowo-badawcza 5. Studenci 6. Bud ż et 7. Wyzwania na przyszło ść

3 Rok osiągnięcia Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Uzyskanie tytułu naukowego profesora przez dr hab. Annę Matuchniak- Krasuską Wybór socjologa – dr hab. Pawła Starosty, prof. UŁ na dziekana Wydziału na kadencję Istotne zwiększenie liczby grantów na badania Zwiększenie liczby nagród i wyróżnień pracowników

4 Rok porażki Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Galopuj ą cy spadek liczby studentów Mniej pracowników IS znalazło si ę w wydziałowej czołówce maj ą cych najwi ę ksze osi ą gni ę cia naukowo- badawcze

5 Struktura zatrudnienia w Instytucie (2012) 7 – profesorów zw. 1 – profesor zw. emerytowany 14 – profesorów UŁ 1 – profesor UŁ emerytowany 39 – adiunktów 9 – st. wykładowców 16 – asystentów Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Kadra naukowo – techniczna i administracyjna: 7 – prac. naukowo-technicznych 2 – prac. administracyjnych = 95

6 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Pracownicy nowozatrudnieni w 2012 roku: mgr Iwona Kudli ń ska – KSSiPS (1/2 etatu) dr Małgorzata Potoczna – KSSiPS (1/2 etatu) ( na miejsce dr hab. Jerzego Krzyszkowskiego) dr Małgorzata Matusiak – KSPiM (1/2 etatu) mgr Marta Welfe-Starzak – KSWiM W porównaniu do roku 2011 zatrudnienie zwi ę kszyło si ę o 1 i ½ etatu

7 Stan liczbowy i struktura IS na koniec 2011 roku Katedra Socjologii prof. zwProf. UŁAdiunkt St. Wykład. Asystent Razem prac. nauk. Dokto ranci Prac. techn. i admin razem Edukacji Kultury *16 Metod *17 Ogólnej OiZ2*-6-311*111*23* PiM11*9*--11*101*22* SSiPS115-3*10*1120* Sztuki Wsi i Miasta ZBKE ZBKS ZSPiRS Instytut22 Razem8*14* * 1 zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu; Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

8 INSTYTUT JEST FEDERACJĄ, KTÓRĄ W ROKU 2012 TWORZYŁY: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Katedry: Socjologii Edukacji Socjologii Kultury Metod i Technik Bada ń Społecznych Socjologii Ogólnej Socjologii Organizacji i Zarz ą dzania Socjologii Polityki i Moralno ś ci Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Socjologii Sztuki Socjologii Wsi i Miasta Zakłady: Zakład Bada ń Komunikacji Społecznej Zakład Bada ń Kultury Europejskiej Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych W skład Instytutu wchodzi tak ż e: O ś rodek Kształcenia Pracowników Słu ż b Społecznych

9 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Studenci w IS w 2012 ROKU (bez Dziennikarstwa) 1415 studentów ogółem Studenci Instytutu stanowili 14,8% ogółu studentów Wydziału

10 % studentów IS wśród studentów Wydziału Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

11 Studenci na Wydziale i w Instytucie Socjologii (bez doktorantów) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska WydziałInstytut% studentów w IS , , , , , , ,8

12 Działalność dydaktyczna w roku 2012 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Instytut Socjologii UŁ: kształcił studentów na trzech kierunkach studiów: - Socjologia – 828 osób (2011 – 1110, 2010 – 1323) - Praca socjalna – 304 osoby (2011 – 206, 2010 – 203) - Europeistyka osoby (2011 – 316, ) oraz na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna prowadzonym na Wydziale Filologicznym Prowadził studia doktoranckie w zakresie socjologii (77 studentów) oraz pięć studiów podyplomowych (172 osoby).

13 Na poszczególnych kierunkach prowadzonych przez Instytut Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska wyst ę puj ą odmienne tendencje: na Socjologii liczba studentów zmniejszyła si ę na Pracy Socjalnej wzrosła na Europeistyce – zmniejszyła si ę.

14 Na Socjologii Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska spadek liczby studentów wyst ą pił zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pierwszego, jak i drugiego stopnia. Chwilowy wzrost liczby studentów II stopnia socjologicznych studiów niestacjonarnych mi ę dzy rokiem 2008 a 2009 był rezultatem realizacji przez Instytut studiów zamawianych w specjalno ś ci Doradztwo Społeczne i Praca socjalna, finansowanych przez ś rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Liczba Studentów Socjologii na wszystkich latach studiów Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

16 Liczba Studentów Pracy Socjalnej na wszystkich latach studiów* Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska * Bez studentów opłacanych przez MPiPS

17 Liczba studentów Europeistyki na wszystkich latach studiów Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

18 Studia doktoranckie Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Na wszystkich latach w roku 2011/2012 było 69 studentów doktorantów, w tym 16 osób na pierwszym roku

19 W 2012 działało 5 studiów podyplomowych prowadzonych przez: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej – dwa, o łącznej liczbie słuchaczy 95 osób Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania – trzy, o łącznej liczbie słuchaczy – 77 osób

20 Studia podyplomowe: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Organizacji Pomocy Społecznej (80 osób) – KSSiPS, kierownik – prof. UŁ J.Krzyszkowski, finansowane przez POKL Gerontologii Społecznej (15 osób) – KSSiPS, kierownik – dr P.Szukalski, finansowane przez POKL Edukacji ekonomicznej i społecznej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych (40 osób) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki, finansowane przez PKO BP Public relations (15osób) - KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych (CMK) (22 osoby) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki

21 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Zmniejszyło się przepensowanie Nadal utrzym ywało si ę przepensowanie pracowników w godzinach obliczeniowych (o 28 pkt.p) (w 2010/2011 o 34 pkt.p) Zmniejszyło si ę dydaktyczne zaanga ż owanie doktorantów, którzy w roku 2011/2012 wykonali 846 godz. ogólnej puli zaj ęć

22 Obciążenia dydaktyczne KATEDR W ROKU 2011/2012 w godzinach obliczeniowych w stosunku do pensum (w %) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska 2011/ / /2010 KSE 135,7169,9177,6 KSK 134,196,7155,9 KMiTB 123,6158,6177,8 KSO 114,2121,4146,6 KSOiZ 133,3130,0155,7 KSPiM 119,4129,9168,4 KSSiPS 129,0146,9137,3 KSSz 138,7153,2158,3 KSWiM 131,0125,5162,0 ZBKE 107,3108,2140,8 ZBKS 131,7131,2144,7 ZSPiRS 155,3- - Ś rednio w IS 127,9133,9158,8 Średnio na Wydziale 143,1%

23 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska PRACOWNICY NAJBARDZIEJ PRZEPENSOWANI w 2011/2012 (w godzinach obliczeniowych) dr Andrzej Boczkowski (o 257 godz.) dr hab. Ewa Malinowska (o 254 godz.) dr Katarzyna Zajda (o 197 godz.) dr hab. Jolanta Grotowska-Leder (o 175 godz.) dr Piotr Chomczy ń ski (o 172 godz.) prof. Anna Matuchniak-Krasuska (o 159 godz.) dr hab. Anna Kubiak (o 142 godz.) dr hab. Ewa Rokicka (o 142 godz.) prof. Krzysztof Konecki (o 137 godz.) dr Lucyna Prorok (o 130 godz.)

24 PODOBNIE JAK W LATACH POPRZEDNICH Adiunkci i dr hab. byli relatywnie bardziej przepensowani Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Starsi wykładowcy byli relatywnie mniej przepensowani

25 Aktywność naukowa katedr/zakładów i pracowników Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Aktywno ść naukowa jest okre ś lana na podstawie: Awansu naukowego (stopnie i tytuły naukowe) Publikacji Realizacji projektów badawczych Organizowania konferencji naukowych Inicjatyw zmierzaj ą cych do tworzenia konsorcjów i sieci badawczych

26 Stopnie naukowe uzyskali Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska DOKTORA: Karolina Messyasz – KSPiM Wojciech Wo ź niak – KSSiPS Barbara Ober-Domagalska – KSPiM Krystyna Dzwonkowska-Godula – ZSPiRS Jakub Niedbalski – KSOiZ Tomasz Drabowicz – KSO – na Uniwersytecie Europejskim we Florencji Magdalena Rek-Wo ź niak – KSSiPS i doktoranci: Leszek Kuras Bogdan Jankowski Joanna Stanisz Jakub Stempie ń Michał Pienias Monika Mularska-Kucharek DOKTORA HABILITOWANEGO: Andrzej Boczkowski – KSE

27 Pracownicy Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska opublikowali 14 ksi ąż ek, w tym: 3 na podstawie prac doktorskich 2 b ę d ą ce rozprawami habilitacyjnymi Zredagowali 10 ksi ąż ek,

28 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska W roku 2012 pracownicy IS opublikowali 14 książek: Boczkowski A. (2011), Jako ść kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Byczkowska D. (2012), Ciało w ta ń cu. Analiza socjologiczna, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Ferenc T. (2012), Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji, Łód ź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo PWSFTViT; Ka ź mierska K. (2012), Biography and Memory. The Generational Experience of the Shoah Survivors, Boston: Published by Academic Studies Press in 2012; Konecki K. (2012), Czy ciało jest ś wi ą tyni ą duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny, Warszawa: Difin; Kutyło Ł. (2012), Teorie socjologiczne a religia. Mi ę dzy sekularyzacj ą a desekularyzacj ą, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Lewandowski E., (2012), Alegorie ludzkiej historii, Łód ź : IZBW UŁ Szukalski P. (2012), Solidarno ść pokole ń. Dylematy relacji mi ę dzypokoleniowych, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Szukalski P. (2012), Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapa ść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszło ś ci Łodzi, Łód ź : Wydawnictwo Biblioteka (Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi Waniek K. (2012), Polish Immigrants to Germany. Biographical analysis of narrative interviews with young People who left for Germany between 1989 and 1999, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Wejbert-W ą siewicz E. (2012), Aborcja w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Wojciechowska M. (2012), Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy), Kraków: Wydawnictwo NOMOS; Frysztacki K., Golinowska S., Kubiak H., Majchrowski J., Olejniczak W., Ś wi ą tkowski A., Tarkowska E., Warzywoda-Kruszy ń ska W., Widacki J. (2012), Polska bieda w ś wietle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM; Wo ź niak W. (2012), Nierówno ś ci społeczne w polskim dyskursie politycznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

29 W roku 2012 pracownicy IS zredagowali 11 książek Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Dopierała R., Ka ź mierska K. (red.) (2012), To ż samo ść, nowoczesno ść, stereotypy, Kraków: Wydawnictwo NOMOS (Ksi ę ga Jubileuszowa po ś wi ę cona Profesorowi Zbigniewowi Boksza ń skiemu na 70-lecie urodzin); Grotowska-Leder J. (red.) (2011), Folia Sociologica 38: Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwi ą zywanie, Łód ź : Wydawnictwo Biblioteka; Ka ź mierska K. (red.) (2012), Metoda biograficzna w socjologii, antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo NOMOS; Konecki K.T., Chomczy ń ski P. (red.) (2012) Słownik socjologii jako ś ciowej, Warszawa: Wydawnictwo Difin; Krawczyk-Wasilewska V., Kucner M., Zimnica-Kuzioła E. (red.) (2012), Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Majer A., Michalska- Ż yła A. (red.) (2011), Folia Sociologica 36: Miasta, miejsca i ludzie. Pami ę ci Profesora Wacława Piotrowskiego, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Malinowska E. (red.) (2011), Folia Sociologica 39: Społeczne konteksty i dylematy realizacji ról płciowych, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Michalska- Ż yła A., Starosta P. (red.) (2011), Folia Sociologica 37: Przestrze ń i instytucje w ś rodowisku wiejskim. Pami ę ci Profesora Wacława Piotrowskiego, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Starosta P. (red.) (2012), Zró ż nicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Łód ź, Wydawnictwo UŁ Maria ń ski J., Walczak-Duraj D. ( red.) (2012), Folia Sociologica 40: Ład czy bezład moralny-ku społecze ń stwu bez moralno ś ci?, Łód ź : Wydawnictwo UŁ; Warzywoda-Kruszy ń ska W. (red.) (2012) Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne. Łód ź : Wydawnictwo UŁ

30 Sześć publikacji pracowników IS znalazło się w czasopismach najwyżej punktowanych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska E.Rokicka i P.Starosta – w czasopi ś mie wyró ż nionym w bazie Journal Citation Reports Na Wydziale opublikowano 14 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej i 5 (wszystkie z IS) w czasopismach notowanych w ERIH ( European Reference Index for the Humanities ): K. Kowalewicz, B.Pawłowska i P.Chomczy ń ski, I. Kudli ń ska, M. Nowicka, M.Rek-Wo ź niak

31 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Ukazały się kolejne numery wydawnictw ciągłych redagowanych w Katedrach: Qualitative Sociology Review (Konecki K., red.) Przegl ą d Socjologii Jako ś ciowej (Konecki K., red.) Folia Sociologica, Zeszyty Naukowe UŁ (Malinowska E., red.)

32 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Pracownicy katedr redagują nadal czasopisma wydawane gdzie indziej: Humanizacja Pracy (Walczak-Duraj D., red.) Przegl ą d Socjologiczny (red. J. Kulpi ń ska, członkowie redakcji w wi ę kszo ś ci s ą pracownikami IS UŁ)

33 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Aktywność publikacyjna katedr w przeliczeniu na jednego pracownika jest nadal bardzo zróżnicowana Za lata zawiera si ę mi ę dzy 22 pkt a 3,5 pkt. Katedry o najwi ę kszej aktywno ś ci publikacyjnej na jednego pracownika w 2012 roku, to: Socjologii Organizacji i Zarz ą dzania Socjologii Kultury Socjologii Sztuki Zakład Bada ń Komunikacji Społecznej Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

34 Aktywność publikacyjna katedr/zakładów Instytutu Socjologii w latach (wg średniej z lat ) Katedra/Zakład Ś rednia z lat SSiPS 21,327,525,118,015,621,9 2. SOiZ 17,310,011,313,529,016,2 3. SPiM 12,326,818,48,612,415,7 4. SWiM 10,723,511,513,19,413,6 5. Socjologii Sztuki 3,56,69,022,821,112,6 6. ZBKS -8,216,09,016,312,4 7. Socjologii Ogólnej 13,68,75,913,39,39,9 8. Socjologii Edukacji 7,23,611,215,88,69,3 9. ZSPiRS ---5,312,99,1 11. Socjologii Kultury 3,16,90,55,021,57,4 10. Metod i Technik BS 2,13,54,22,87,03,9 12. ZBKE 2,32,00,212,80,33,5 Ogółem IS 9,311,510,314,216,313,5 Ogółem Wydział ES 9,210,912,812,013,011,6

35 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska INSTYTUTOWI LIDERZY WEDŁUG PUNKTACJI MNiSzW w 2012 Liczba pkt. pozycja w rankingu Wydział. Dr Piotr Szukalski65,0 2 Prof. Krzysztof Konecki63,5 3 Dr Dominika Byczkowska56,510 Dr Piotr Chomczy ń ski55,012 Prof. UŁ Kaja Ka ź mierska49,714 Dr Tomasz Ferenc45,016 Dr Katarzyna Waniek40,0 24 Pozostali pracownicy IS ulokowali si ę poni ż ej 30 pozycji Najwy ż sza liczba pkt. na Wydziale – 76,5 (w 2011 – 80,0, w 2010 – 117,0, 2009 – 69,8, 2008 – 81)

36 . Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Projekty badawcze

37 Projekty realizowane w katedrach Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda- Kruszyńska KatedraMNiSW, NCNZ zagranic ą InneRazem KMiTB- KSE- KSK213 KSO11 KSOiZ112 KSPIM- KSSiPS5117 KSS112 KSWiM336 ZBKE- ZKS11 ZSPiRS-

38 Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Samorz ą dy lokalne wobec problemów społecznych i sposobów ich przezwyci ęż ania po akcesji Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie województwa łódzkiego), MNiSZW, Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju, 2010–2012, (Nr N N ), kierownik projektu: dr hab. J. Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ (KSSiPS); Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur zarz ą dzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych, 2009–2012 (NCN 1928/B/H03/2009/36), kierownik projektu: prof. K. Konecki (KSOiZ); Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, , (NCN 6996/B/HO3/2011/40), kierownik projektu: dr hab. E. Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ (KSWiM); Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych, , (NCN UMO- 2011/01/B/HS6/02538), kierownik projektu: dr hab. P.Starosta, prof. nadzw. UŁ (KSWiM); Kapitał społeczny a postawy przedsi ę biorczo ś ci i jako ść ż ycia mieszka ń ców Łodzi, , projekt promotorski, (NCN 2740/B/HO3/2010/38), kierownik projektu: dr hab. P.Starosta, prof. nadzw. UŁ (KSWiM); Mał ż e ń stwo: pocz ą tki i koniec, , (NCN /B/HO3/2011/40), kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS);

39 Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Zinstytucjonalizowana to ż samo ść. Procesy formowania si ę to ż samo ś ci w ś wietle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opieku ń czo-wychowawczych, , (NCN 6716/B/H03/ 2011/40), kierownik projektu: dr A.Golczy ń ska-Grondas (KSSiPS); Cztery dyskursy o nowoczesno ś ci – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek), , NCN, umowa nr UMO-2011/03/B/HS6/01874, kierownik projektu: dr hab. UŁ K.Ka ź mierska, prof. nadzw. UŁ (KSK)– NOWY Bezradno ść w sprawach opieku ń czo-wychowawczych – społeczne konstruowanie i zarz ą dzanie problemem społecznym, NCN, umowa nr UMO-2011/03/N/HS6/03267) , kierownik projektu: mgr I.Kudli ń ska (KSSiPS)– NOWY J ę zyk współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu mened ż erskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy, , UMO-2011/01/N/HS6/02530; kierownik projektu: J. Stachowiak (doktorant ZBKS); Nauka w socjalistycznym mie ś cie przemysłowym – przypadek Łodzi ( ), , umowa nr UMO-2011/03/N/HS6/01948, kierownik projektu: mgr A.Zysiak (doktorant KSK) – NOWY

40 Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (realizowane z udziałem pracowników IS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, projekt systemowy MPiPS, , WNA-POKL /10, kierownik projektu: I. Kołodziejczyk-Olczak, podwykonawca z IS: dr P. Szukalski (KSSiPS); Niewidzialne miasto. Cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form modyfikowania przestrzeni du ż ych polskich miast oraz metodologiczne problemy ich badania z u ż yciem danych wizualnych, 2009–2012, , NN , kierownik projektu: Marek Krajewski, wykonawca z IS: dr T. Ferenc;

41 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Projekty finansowane ze środków prezydenta Miasta Łodzi Jako ść ż ycia mieszka ń ców Łodzi i ich przestrzenne zró ż nicowanie, , Umowa nr 157/08/2011 z dnia , kierownik projektu: prof. UŁ E. Rokicka (KSO) Ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranic ą. Kultura jako element rozwoju i wa ż ny walor klimatu miasta. Kultura studencka (korzenie, stan obecny), , Umowa 161/08/2011 z 04 sierpnia 2011 r.; kierownik grantu V. Krawczyk-Wasilewska, kierownik tematu Ż ycie teatralne Łodzi: dr E.Zimnica-Kuzioła (KSSz) Zapa ść demograficzna miasta i jej skutki dla przyszło ś ci Łodzi, , Umowa nr 215/08/2011 z dnia , kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS)

42 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Projekty finansowane z innych źródeł Desarrollo sustentable de la comunidad de Limoncocha: la relación entre los recursos naturales de la laguna de Limoncocha (integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socioeconómico de la comunidad local, ( ), Kierownik projektu: Marco Eugenio Albarracín Rodas,SEK Universidad, Ecuador, koordynator lokalny prof. Krzysztof T. Konecki Speak up! ( ), koordynator – Eurochild, Belgia, koordynator lokalny: prof. W.Warzywoda-Kruszy ń ska (KSSiPS) Do ś wiadczenia biograficzne w PRL i NRD oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, , nr umowy 41345, kierownik: dr hab. K.Ka ź mierska, prof. nadzw. UŁ;

43 Projekty finansowane we współpracy z zagranicą Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska HUM – The Human Security in Contemporary World (Bezpiecze ń stwo człowieka we współczesnym ś wiecie), PL1-ERA , , kierownik: dr hab. P. Starosta, prof. nadzw. UŁ; Szkoła letnia; Program Uczenie si ę przez całe ż ycie, Kurs intensywny ERASMUSA; USE: United States of Europe, Goethe Institut Paris, 2011–2013, /001/001_CU7- COOP7, projekt Culture, realizowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny i Wydział Filologiczny (Instytut Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnych), kierownik merytoryczny z IS: dr hab. A. Piotrowski, prof. nadzw. UŁ (ZBKE), dr T. Ferenc (KSSz); Sustainable Rural Development through youth, innovation and entrepreneurship, , Instytut Szwedzki, Companion Kalmar (instytut badawczy), kierownik projektu: Ewa Engdahl, wykonawca z IS: dr hab. E.Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ; Local Action and Territorial Development in Central Europe, University Montpellier 3, National Agency for French Research Agency, (Zrównowa ż ony rozwój obszarów wiejskich) , ANR-08-BLAN , kierownik grantu: Marie-Claude Maurel, wykonawca z IS: dr K. Zajda;

44 Konferencje krajowe i międzynarodowe zorganizowane przez katedry w roku 2012 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Jako ść ż ycia łodzian i jej przestrzenne zró ż nicowanie. Zapa ść demograficzna Łodzi, Łód ź, , KSSiPS, KSO; Przyszło ść technik badawczych w socjologii, Łód ź, , KMiTBS; Biographical Research: emotion, ethics & performative praxis, Łód ź, , KSK, mi ę dzynarodowa konferencja organizowana przez RN03 ESA BIOGRAPHICAL PERSPECTIVES ON EUROPEAN SOCIETIES, Katedr ę Socjologii Kultury i Uniwersytet w Durham; Ż ydzi w powojennej Polsce i Łodzi , Łód ź, , KSK; Specjalne Strefy Ekonomiczne: prekaryzacja pracy i warunków ż ycia, przeobra ż enia obywatelstwa, , KSPiM; Kapitał ludzki i społeczny jako czynnik rozwoju regionu łódzkiego, Łód ź, , KSWiM i ZSPiRS wspólnie z Katedr ą Wymiany Mi ę dzynarodowej i Katedr ą Makroekonomii.

45 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Wyróżnienia i nagrody Rektora w 2012 roku za działalność naukowo-badawczą prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj Nagroda XIII edycji Konkursu na Najlepszy Podr ę cznik Akademicki wydany w 2011 r. – Socjologia dla ekonomistów, Warszawa 2010, Wyd. PWE indywidualna II stopnia: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ – za cykl publikacji dr hab. El ż bieta Michałowska, prof. nadzw. UŁ – za ksi ąż k ę Mi ę dzy rygoryzmem a tolerancj ą. Młodzie ż wobec zjawisk patologii społecznej, Łód ź 2010, Wydawnictwo UŁ indywidualna III stopnia: dr Julita Czernecka – za ksi ąż k ę Wielkomiejscy single, Warszawa 2011, Wydawnictwo Poltext dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ – za cykl publikacji dr Katarzyna Zajda – za ksi ąż k ę Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Łód ź 2011, Wydawnictwo UŁ

46 Nagrody Rektora w 2012 roku za działalność naukowo-badawczą Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska zespołowa III stopnia: dr Piotr Szukalski – za prac ę zbiorow ą Przestrzenne zró ż nicowanie starzenia si ę ludno ś ci Polski – przyczyny, etapy, nast ę pstwa, (zespół w składzie: J.T.Kowaleski, W.Nowak-Sapota, D.Kału ż a-Kopias, M.Lange, Z.Szweda- Lewandowska)

47 Inne nagrody i wyróżnienia w 2012 roku za działalność naukową Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska dr Ewelina Wejbert-W ą siewicz – nagroda im. Stanisława Ossowskiego za ksi ąż k ę Aborcja. Mi ę dzy ideologi ą a do ś wiadczeniem indywidualnym, Łód ź 2012, Wydawnictwo UŁ dr Jakub Niedbalski (KSOiZ- nagroda trzeciego stopnia w XIV edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki– za prac ę doktorsk ą pt. Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki; dr Iza Desperak – nagroda Pełnomocnika Rz ą du ds. Równego Traktowania, Media Równych Szans, za opracowanie materiałów szkoleniowych doktoranci Instytutu z Katedry Socjologii Organizacji i Zarz ą dzania oraz Socjologii Wsi i Miasta zaj ę li dwa pierwsze miejsca w konkursie Uczelnia 2050 organizowanym w ramach konferencji Nauka dla gospodarki: organizowanej przez Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ pierwsze miejsce zaj ą ł zespół Katarzyny Kostrzewy (KSOiZ) w składzie: Michał Lesiak (KSOiZ), Miłosz Socha (KSWiM) przy współpracy Grzegorza Li ś kiewicza (PŁ Wydział Mechaniczny, Instytut Maszyn Przepływowych); drugie miejsce zaj ą ł zespół Patryka Zar ę by (KSOiZ) w składzie: Kamil Głowacki (KSOiZ) przy współpracy Aleksandry Jakubowskiej (PŁ, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej).

48 Komitety Naukowe PAN Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Na kadencj ę 2012 – 2016 członkami Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk zostali: Prof. dr hab. Krzysztof Konecki – Komitet Socjologii PAN (członek zarz ą du) Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ – Komitet Nauk Demograficznych PAN Dr Piotr Szukalski – Komitet Nauk Demograficznych PAN

49 STUDENCI Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

50 WYRÓŻNIENIA dla studentów w 2012 roku Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska mgr Maciej Guz – nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe tematycznie zwi ą zane z województwem łódzkim, za prac ę magistersk ą pt. Twórcy ludowi w procesie komercjalizacji kultury ludowej na potrzeby rynku turystycznego. Przykład Ziemi Łowickiej, napisan ą pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Sułkowskiego mgr Ewa Kabzi ń ska - nagroda im. Jana Luty ń skiego za najlepsz ą prac ę magistersk ą napisan ą w Instytucie Socjologii w 2012 roku za prac ę pt. Respondent driven sampling jako technika badania populacji trudno dost ę pnych, przygotowan ą pod kierunkiem dr K. Grzeszkiewicz-Radulskiej

51 . Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Przychody i wydatki Instytutu

52 Źródła finansowania Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Działalno ś ci dydaktycznej: MNiSZW Czesne Działalno ś ci naukowej: MNiSZW Granty na projekty badawcze (Programy Ramowe UE, EFS, Prezydenta M. Łodzi, fundacji, granty wydziałowe dla młodych pracowników itd.)

53 Dysponenci środków Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Na działalno ść dydaktyczn ą - dyrektor Instytutu Na działalno ść naukow ą – kierownicy katedr (w obydwu przypadkach nie dotyczy to ś rodków z grantów, którymi dysponuj ą kierownicy projektów)

54 Fundusz w dyspozycji dyrektora Instytutu na działalność dydaktyczną Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska jest tworzony z: dotacji dziekana dla Instytutu

55 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska BUDŻET Instytutu NA CELE DYDAKTYCZNE w roku 2012 W 2012 roku ś rodki na działalno ść dydaktyczn ą zostały rozdysponowane przez dziekana dopiero pod koniec listopada. Przychody: Limit w dyspozycji Instytutu (2011 – ) Rozchody (w zaokr ą gleniu): Materiały Delegacje Usługi Bezosob. fundusz płac WYDATKI RAZEM

56 Specyfikacja wydatków Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska na materiały i usługi, poniesione wydatki to przede wszystkim: Materiały biurowe na bezosobowy fundusz płac, poniesione wydatki to wynagrodzenia za: obsług ę instytutowej strony internetowej obsług ę studiów doktoranckich prowadzenie zaj ęć dydaktycznych zleconych na delegacje, to w głównej mierze: dofinansowania wyjazdów studentów i doktorantów na konferencje, szkolenia

57 Premie w dyspozycji dyrektora IS Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska rozdzielone zostały dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-technicznych i administracyjnych nast ę puj ą co: 5.000,- pracownicy naukowo-techniczni i administracyjni 1.000,- Jolanta Lisek-Michalska – za opiek ę nad SKN Metoda 1.000,- Piotr Chomczy ń ski – za opiek ę nad SKN HR Leaders 1.000,-Łukasz Kutyło – za opiek ę nad SKN Fojbe 3.000,-El ż bieta Michałowska – za prace nad programem studiów dla kierunku Socjologia 3.000,- Gra ż yna Mikołajczyk-Lerman – za prace nad programem studiów dla kierunku Praca socjalna 3.000,- Andrzej Piotrowski – za prace nad programem studiów dla kierunku Europeistyka (realizacja umowy została przeniesiona na 2013 rok) ___________________________ ,- złotych

58 Wyzwania: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska 1. Zintensyfikowanie działa ń na rzecz zwi ę kszenia liczby studentów 2. Zwi ę kszenie aktywno ś ci pracowników i doktorantów na rzecz pozyskiwania grantów na badania 3. Zwi ę kszenie skuteczno ś ci pozyskiwania grantów poprzez wykorzystanie metodyki zarz ą dzania projektem, przygotowywanie prac doktorskich zgodnych z dorobkiem naukowym promotora, tworzenie i wchodzenie w skład zespołów interdyscyplinarnych


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google