Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE DYREKTORA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE DYREKTORA"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA
z działalności Instytutu Socjologii w roku 2011 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

2 SPIS TREŚCI Najważniejsze osiągnięcia w skrócie Struktura Instytutu
Pracownicy Działalność dydaktyczna Działalność naukowo-badawcza Studenci Budżet Wyzwania na przyszłość Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

3 Rok 2011 był pomyślny W porównaniu do roku 2010 Instytut
zwiększył zatrudnienie (o 6 osób) Zwiększył liczbę jednostek organizacyjnych Zwiększył liczbę studiów podyplomowych Zintensyfikował aplikowanie o granty na projekty Zwiększył liczbę nagród i wyróżnień pracowników Dysponował większym budżetem na cele dydaktyczne Zdecydowanie poprawił warunki lokalowe Ale Zmniejszyła się liczba studentów Mniej pracowników IS znalazło się w wydziałowej czołówce mających największe osiągnięcia Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

4 UNIWERSYTECKA KOMISJA AKREDYTACYJNA
W 2011 roku w Instytucie Socjologii odbyła się wizytacja zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, której wyniki są bardzo zadowalające. Końcowe oceny w zakresie stopnia spełnienia standardów w czterech głównych kategoriach przedstawiają się następująco: 1. W zakresie kadry naukowo-dydaktycznej – stan, jakość oraz aktywność naukowo- badawcza zatrudnionej w Instytucie Socjologii kadry zasługuje na najwyższą ocenę – A 2. W zakresie procesu dydaktycznego – wysoki poziom realizowanej dydaktyki – B 3. W zakresie infrastruktury dydaktycznej – bardzo dobre warunki lokalowe, ich wyposażenie – A 4. W zakresie działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – B Zaniżenie oceny w pkt 2 i 4 wynika z rozporządzeń Wydziału, nie działalności Instytutu Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

5 Zatrudnienie W roku 2011 w Instytucie Socjologii zatrudnionych było:
83 nauczycieli akademickich 6 pracowników naukowo-technicznych 3 administracyjnych, w tym 1 na czas określony Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

6 Zakończyły pracę w Instytucie
Dr hab., dr hab. Zdzisława Kawka Jolanta Kopka Alicja Rokuszewska –Pawełek Anita Wojciechowska-Miszalska Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

7 Pracownicy nowozatrudnieni w 2011 roku:
dr Julita Czernecka – KSWiM dr Katarzyna Waniek - KSK dr Łukasz Kutyło – KSPiM mgr Paulina Bunio-Mroczek - KSSiPS mgr Andrzej Kacprzak - KSSiPS mgr Tomasz Drabowicz - KSO mgr Bartłomiej Przybylski – KSO mgr Magdalena Wojciechowska – KSOiZ mgr Karolina Messyasz – KSPIM mgr Barbara Ober-Domagalska - KSPiM Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

8 Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu W ROKU 2011
6 – profesorów zw. 1 – profesor zw. emerytowany 14 – profesorów UŁ 1 – profesor UŁ emerytowany 30 – adiunktów 10 – st. wykładowców 21 – asystentów 83 + 9 = 92 Kadra naukowo – techniczna i administracyjna: 6 – prac. naukowo-technicznych 3 – prac. administracyjnych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

9 Stan liczbowy i struktura IS na koniec 2011 roku
Katedra Socjologii prof. zw Prof. UŁ Adiunkt St. Wykład. Asystent Razem prac. nauk. Dokto ranci Prac. techn. i admin razem Edukacji 1 2 - 5 8 Kultury 6 9 15 Metod 4 3 11 Ogólnej 10 OiZ 2* 11* 21* PiM 1* 10* 13 24* SSiPS 20* Sztuki 7 Wsi i Miasta 17 ZBKE ZBKS ZSPiRS Razem 7* 15* 30 21 83 71 9* 163 * 1 zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu; Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

10 INSTYTUT JEST FEDERACJĄ, KTÓRĄ W ROKU 2011 TWORZYŁY:
Katedry: Socjologii Edukacji Socjologii Kultury Metod i Technik Badań Społecznych Socjologii Ogólnej Socjologii Organizacji i Zarządzania Socjologii Polityki i Moralności Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Socjologii Sztuki Socjologii Wsi i Miasta Zakłady: Zakład Badań Komunikacji Społecznej Zakład Badań Kultury Europejskiej Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych (powołany w 2011 r.) W skład Instytutu wchodzi także: Ośrodek Kształcenia Pracowników Służb Społecznych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

11 Studenci w IS w 2011 ROKU (bez Dziennikarstwa)
1680 studentów ogółem w tym 48 studentów na studiach dla pracowników socjalnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego Studenci Instytutu stanowili 17,4% ogółu studentów Wydziału Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

12 % studentów IS wśród studentów Wydziału
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

13 Spadek liczby studentów w Instytucie
jest bardzo niepokojący, ponieważ na Wydziale, po jednorocznym obniżeniu liczby studentów, utrzymuje się tendencja wzrostowa. Rok 2011był drugim po roku tak pomyślnym rokiem pod względem liczby studentów na Wydziale Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

14 Studenci na Wydziale i w Instytucie Socjologii (bez doktorantów)
Instytut % studentów w IS 2005 9986 1613 16,1 2006 8946 1776 19,8 2007 9151 2012 21,9 2008 9345 2207 23,6 2009 9647 2195 22,7 2010 9580 1859 19,4 2011 9702 1680 17,3 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

15 Działalność dydaktyczna w roku 2011
Instytut Socjologii UŁ: kształcił studentów na trzech kierunkach studiów: - Socjologia – 1110 osób (2010 – 1323, 2009 – 1703) - Praca socjalna – 206 (2010 – 203, 2009 – 145) - Europeistyka osób (2010 – 285, ) oraz na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna prowadzonym na Wydziale Filologicznym Prowadził studia doktoranckie w zakresie socjologii (71 studentów) oraz sześć studiów podyplomowych (231 osób). Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

16 Na poszczególnych kierunkach prowadzonych przez Instytut
występują odmienne tendencje: Na Socjologii liczba studentów zmniejszyła się Na Pracy Socjalnej wzrosła Na Europeistyce – wzrosła. Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

17 Na Socjologii spadek liczby studentów wystąpił przede wszystkim na studiach niestacjonarnych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Chwilowy wzrost liczby studentów II stopnia socjologicznych studiów niestacjonarnych między rokiem 2008 a 2009 był rezultatem realizacji przez Instytut studiów zamawianych w specjalności Doradztwo Społeczne i Praca socjalna, finansowanych przez środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

18 Liczba Studentów Socjologii na wszystkich latach studiów*
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska *Bez jednolitych studiów magisterskich

19 Liczba Studentów Pracy Socjalnej na wszystkich latach studiów*
* Bez studentów opłacanych przez MPiPS Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

20 Liczba studentów Europeistyki na wszystkich latach studiów
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

21 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Studia doktoranckie Na wszystkich latach w roku 2010/2011 było 71 studentów doktorantów, w tym 16 osób na pierwszym roku Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

22 W 2011 działało 6 studiów podyplomowych prowadzonych przez:
Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej – trzy, o łącznej liczbie słuchaczy 167 osób Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania – trzy, o łącznej liczbie słuchaczy – 64 osoby Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

23 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Studia podyplomowe: Organizacji Pomocy Społecznej (80 osób) – KSSiPS, kierownik – prof. UŁ J.Krzyszkowski, Socjologii stosowanej w zarządzaniu zasobami ludzkimi (30 osób) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Public relations (14 osób) - KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Gerontologii Społecznej (7 osób) – KSSiPS, kierownik – dr P.Szukalski Zarządzania Pomocą Społeczną (80 osób) – KSSiPS, kierownik prof. UŁ J.Krzyszkowski Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych (CMK) (20 osób) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

24 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty dydaktyczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych (kierowane przez pracowników IS) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej (U/58/ZP/2008), 2008–2011, studia I stopnia niestacjonarne na kierunku Praca socjalna, kierownik: dr G. Mikołajczyk-Lerman (KSSiPS) Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych (U/127/cz16/1.45/2010/ZP/2011), kierownik: prof. UŁ J.Krzyszkowski (KSSiPS) Organizacja pomocy społecznej studia podyplomowe , kierownik: prof. UŁ J. Krzyszkowski, (KSSiPS) Gerontologia społeczna, kierownik dr P.Szukalski – studia podyplomowe finansowane przez POKL Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

25 Mimo zwiększenia zatrudnienia w Instytucie
Nadal utrzymywało się przepensowanie pracowników w godzinach obliczeniowych (o 34 pkt.p) Zmniejszyło się dydaktyczne zaangażowanie doktorantów, którzy w roku 2010/2011 wykonali 1499 godz. ogólnej puli zajęć Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

26 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Obciążenia dydaktyczne KATEDR W ROKU 2010/2011 w godzinach obliczeniowych w stosunku do pensum (w %) 2010/2011 2009/2010 KSE 169,9 177,6 KSK 96,7 155,9 KMiTB 158,6 177,8 KSO 121,4 146,6 KSOiZ 130,0 155,7 KSPiM 129,9 168,4 KSSiPS 146,9 137,3 KSSz 153,2 158,3 KSWiM 125,5 162,0 ZBKE 108,2 140,8 ZBKS 131,2 144,7 ZSPiRS - Średnio w IS 133,9 158,8 Średnio na Wydziale 141,9% Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

27 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
PRACOWNICY NAJBARDZIEJ PRZEPENSOWANI w 2010/2011 (w godzinach obliczeniowych) dr Maria Szymczak (o 475 godz.) prof. UŁ Kryspin Karczmarczuk (o 293 godz.) dr Marcin Kotras (o 243 godz.) dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman (o 231 godz.) prof. UŁ Jerzy Krzyszkowski (o 198 godz.) dr Andrzej Boczkowski (o 324 godz.) mgr Wojciech Jabłoński (o 190 godz.) dr Waldemar Dymarczyk (o 190 godz.) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

28 PODOBNIE JAK W LATACH POPRZEDNICH
Starsi wykładowcy byli relatywnie mniej przepensowani Adiunkci i dr hab. byli relatywnie bardziej przepensowani Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

29 Aktywność naukowa katedr/zakładów i pracowników
Aktywność naukowa jest określana na podstawie: Awansu naukowego (stopnie i tytuły naukowe) Publikacji Realizacji projektów badawczych Organizowania konferencji naukowych Inicjatyw zmierzających do tworzenia konsorcjów i sieci badawczych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

30 Stopnie naukowe uzyskali
DOKTORA: Dominika Byczkowska - KSOiZ Anna Kubczak - KSOiZ Łukasz Kutyło (doktorant) - KSPiM Paweł Przyłęcki (doktorant) - KSPiM DOKTORA HABILITOWANEGO: Elżbieta Michałowska - KSWiM Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

31 Pracownicy opublikowali 8 książek , w tym:
5 na podstawie prac doktorskich 1 będącą rozprawą habilitacyjną Zredagowali 11 książek, w tym: 4 – przez prof. D.Walczak-Duraj 2 – przez dr hab. J. Krzyszkowskiego Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

32 W roku 2011 pracownicy IS opublikowali 8 książek:
Zajda K. (2011), Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ Wejbert-Wąsiewicz E. (2011), Aborcja – między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, Łódź: Wydawnictwo UŁ Czernecka J. (2011), Wielkomiejscy single, Warszawa: Wydawnictwo Poltext Pawłowska B. (2011), Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa w Amway, Łódź: Wydawnictwo UŁ Biały K. (2011), Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej, Łódź: Wydawnictwo UŁ Boczkowski A. (2011), Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym, Łódź: Wydawnictwo UŁ Lewandowski E. (2011), Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA , Wydanie III Rozszerzone Warzywoda-Kruszyńska W. (2011), Badania nad ekologią i dziedziczeniem biedy w wielkim mieście, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

33 W roku 2011 pracownicy IS zredagowali 11 książek
Warzywoda-Kruszyńska W., Mikołajczyk-Lerman G. (red.) (2011), Uczeń i student niepełnosprawny – warunki życia i nauki, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka Walczak-Duraj D. (red.) (2011), Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki, Łódź: Wydawnictwo UŁ Walczak-Duraj D. (red.) (2011), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ Walczak-Duraj D., Duraj J. (red.) (2011), Socio-economic Aspects of Small and Medium-sized Enterprises’ Activities, Łódź: Wydawnictwo UŁ Walczak-Duraj D. (red.) (2010), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Łódź: Wydawnictwo UŁ Podedworna H., Pilichowski A. (red.) (2011), Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, PTS Ferenc T., Dymarczyk W., Chomczyński P. (red.) (2011), Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej, Łódź: Wydawnictwo UŁ Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

34 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
c.d. redakcja książek Buchner-Jeziorska A., Dziedziczak-Foltyn A. (red.) (2010), Proces Boloński – ideologia i praktyka edukacyjna, Łódź: Wydawnictwo UŁ Kaźmierska K. (red.) (2011), /Przegląd Socjologiczny tom LX/1: Łódzkie Towarzystwo Naukowe Waniek K. Kaźmierska K. (red.) (2011), Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Łódź: Wydawnictwo UŁ Krzyszkowski J. (red.) (2011), Polish Journeys: Through Social Welfare Institutions, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA Krzyszkowski J. (red.) (2011), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Grotowska-Leder J. (red.) (2010), “Przegląd Socjologiczny”, tom LX/4, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

35 Dwie osoby opublikowały w czasopismach najwyżej punktowanych
dr Waldemar Dymarczyk - w czasopiśmie z listy filadelfijskiej prof. UŁ Jolanta Grotowska-Leder - w czasopiśmie notowanym w ERIH (European Reference Index for the Humanities) Na Wydziale opublikowano11 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej i 7 w czasopismach notowanych w ERIH Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

36 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Ukazały się kolejne numery wydawnictw ciągłych redagowanych w Katedrach: Qualitative Sociology Review (Konecki K., red.) Przegląd Socjologii Jakościowej (Konecki K., red.) Folia Sociologica, Zeszyty Naukowe UŁ (Malinowska E., red.) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

37 Pracownicy katedr redagują nadal czasopisma wydawane gdzie indziej:
Humanizacja Pracy (Walczak-Duraj D., red.) Przegląd Socjologiczny (red. J. Kulpińska, członkowie redakcji w większości są pracownikami IS UŁ) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

38 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Aktywność publikacyjna katedr w przeliczeniu na jednego pracownika jest nadal bardzo zróżnicowana i zawiera się między 23 pkt a 3,3 pkt. za lata Katedry o największej aktywności publikacyjnej na jednego pracownika to: Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Socjologii Polityki i Moralności Socjologii Wsi i Miasta Socjologii Organizacji i Zarządzania Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

39 Aktywność publikacyjna katedr/zakładów Instytutu Socjologii w latach 2007-2011
Katedra/Zakład 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia z lat 1. SSiPS - 21,3 27,5 25,1 18,0 23,0 2. SPiM 5,9 12,3 26,8 18,4 8,6 14,4 3. SWiM 4,0 10,7 23,5 11,5 13,6 12,7 4. ZBKS 8,2 16,0 8,5 10,9 5. SOiZ 8,9 17,3 10,0 11,3 13,5 12,2 6. Socjologii Ogólnej 8,3 8,7 6,5 7. Socjologii Edukacji 5,6 7,2 3,6 11,2 15,8 8. Socjologii Sztuki 4,2 3,5 6,6 9,0 7,5 9. ZSPiRS 7,0 10. Metod i Technik BS 2,1 2,5 3,8 11. Socjologii Kultury 4,6 3,1 6,9 0,5 5,8 12. ZBKE 2,3 2,0 0,2 5,0 3,3 Ogółem IS 6,1 9,3 10,3 14,3 Ogółem Wydział ES 9,2 12,8 11,6

40 INSTYTUTOWI LIDERZY WEDŁUG PUNKTACJI MNiSzW w 2011 r.
Liczba pkt pozycja w rankingu Wydział. Prof. Danuta Walczak-Duraj 63, Prof. UŁ J. Grotowska-Leder 48, Dr Piotr Szukalski 45,0 14 Dr Katarzyna Zajda 45,0 15 Dr A.Dziedziczak-Foltyn 43,5 16 Prof. Krzysztof Konecki 41, Dr Waldemar Dymarczyk 31,0 36 Pozostali pracownicy IS ulokowali się poniżej 40 pozycji Najwyższa liczba pkt. na Wydziale – 80,0 (w 2010 – 117,0, 2009 – 69,8, 2008 – 81, 2007 – 88) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

41 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty badawcze Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

42 Projekty kierowane przez pracowników IS
PROGRAM STATUS PROJEKTU ZAKOŃCZONY KONTYNUOWANY NOWY 7PR 2 - MNiSW 4 Narodowe Centrum Nauki 3 Łódź Akademicka Inne programy 1 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

43 Projekty finansowane przez Unię Europejską
7 Program Ramowy UE EUROIDENTITIES – The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European Identity. Tożsamości europejskie. Wykorzystanie metod biograficznych w badaniu rozwoju tożsamości europejskiej (2008–2011), kontrakt nr: , koordynator projektu: prof. Robert Miller, Queens University Belfast, koordynator lokalny: Andrzej Piotrowski (ZBKE) - ZAKOŃCZONY FESTOS – Foresight of evolving security threats posed by emerging technologies ( ), kontrakt nr: , Koordynator: Interdisciplinary Centre for Technology Analysis and Forecasting, Tel-Aviv University, Izrael; Kierownik projektu: Dr Yair Sharan; Koordynator lokalny z IS: dr hab. E. Rokicka. - ZAKOŃCZONY Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

44 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) „Kontrakt międzypokoleniowy w starzejącym się społeczeństwie” ( ), kierownik projektu: dr Piotr Szukalski - ZAKOŃCZONY „Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych” (2009–2011), projekt nr 1928/B/HO3/2009/36, kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Konecki - ZAKOŃCZONY „Samorządy lokalne wobec problemów społecznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej” ( ), kierownik projektu: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ - KONTYNUOWANY Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, , (NCN 6996/B/HO3/2011/40), kierownik projektu: prof. UŁ E. Psyk-Piotrowska (KSWiM) - NOWY Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych, , (NCN UMO- 2011/01/B/HS6/02538), kierownik projektu: prof. UŁ P.Starosta (KSWiM) - NOWY Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

45 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) Kapitał społeczny a postawy przedsiębiorczości i jakość życia mieszkańców Łodzi, , projekt promotorski (Nr NCN 2740/B/HO3/2010/38), kierownik projektu: prof. UŁ P. Starosta (KSWiM) Małżeństwo: początki i koniec, , (3350/B/HO3/2011/40), kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS) Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, , (NCN 6716/B/H03/ 2011/40), kierownik projektu: dr A.Golczyńska-Grondas (KSSiPS) Język współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu menedżerskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy, , UMO-2011/01/N/HS6/02530; kierownik projektu: J. Stachowiak (doktorant IS) - NOWY Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

46 Projekty finansowane ze środków prezydenta Miasta Łodzi
Jakość życia mieszkańców Łodzi i ich przestrzenne zróżnicowanie, ( ), (Umowa nr 157/08/2011 z dnia ), kierownik projektu: prof. UŁ E. Rokicka (KSO) Ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranicą. Kultura jako element rozwoju i ważny walor klimatu miasta. Kultura studencka (korzenie, stan obecny), , (Umowa 161/08/2011 z 04 sierpnia 2011 r.); kierownik grantu V. Krawczyk-Wasilewska, kierownik tematu Życie teatralne Łodzi: dr E.Zimnica-Kuzioła (KSSz) Zapaść demograficzna miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, , (Umowa nr 215/08/2011 z dnia ), kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

47 Projekty finansowane z innych źródeł
AMIEUROPE: Art. Migrations into European Cultures, ( ), kierownik merytoryczny prof. A.Matuchniak-Krasuska (KSSz) Desarrollo sustentable de la comunidad de Limoncocha: la relación entre los recursos naturales de la laguna de Limoncocha (integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socioeconómico de la comunidad local”, ( ), Kierownik projektu: Marco Eugenio Albarracín Rodas ,SEK Universidad, Ecuador, koordynator lokalny prof. Krzysztof T. Konecki Speak up! ( ), koordynator – Eurochild, Belgia, koordynator lokalny: prof. W.Warzywoda-Kruszyńska (KSSiPS) Analiza struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego wraz z badaniem potrzeb kształcenia i zatrudnienia, projekt realizowany w OKSS na zlecenie RCPS w Łodzi, 2011, kierownik projektu: prof. UŁ J. Krzyszkowski (KSSiPS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

48 Projekty finansowane z innych źródeł
Diagnoza sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim, projekt realizowany w OKSS na zlecenie RCPS w Łodzi, 2011, kierownik projektu: prof. UŁ J. Krzyszkowski (KSSiPS) Pracownicy instytucji i organizacji pomocy społecznej jako animatorzy społeczności lokalnych, projekt realizowany w OKSS na zlecenie RCPS w Łodzi, 2011, kierownik projektu: prof. UŁ J. Krzyszkowski (KSSiPS) Diagnoza potrzeb łódzkich studentów i absolwentów kierunków związanych z sektorem kultury oraz sektorem kreatywnym w kontekście tworzenia mechanizmów wsparcia i budowanie katalogu usług przez Art._Inkubator, X-XII.2011., kierownik projektu: Maciej Trzebeński, współkoordynator: A. Zysiak (doktorantka KSK) i B. Martela (doktorant KSPiM) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

49 Konferencje krajowe zorganizowane przez katedry w roku 2011
Badania biograficzne w naukach społecznych, Łódź, , KSK Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Łódź, , KSOiZ „Z mowy obcej do polskiej i z powrotem”, Łódź, 27– , KSOiZ Freedom of knowledge in the era of emerging security threats, Łódź, , KSO (konferencja projektu FESTOS) Zaniedbane dzieciństwo II, Łódź , KSSiPS Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

50 SEMINARIA/SESJE zorganizowane w Instytucie
Strajk studentów Łodzi 1981 – wczoraj i dziś, Łódź, , Seminarium badawczo-dydaktyczne, KSK i ZBKS Antonina Kłoskowska i socjologia kultury, Łódź, (związana z 10-tą rocznicą śmierci prof. Kłoskowskiej), ZOŁ PTS i KSK Spotkanie przyjaciół Profesora Szczepańskiego z Ustronia z socjologami z całej Polski; Łódź, ; promocja książki Kadłubiec D. (2009) Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1935–1945, Ustroń, Cieszyn: Offsetdruk i Media, IS UŁ i ZOŁ PTS Piąte Ogólnopolskie Warsztaty Analizy Dyskursu (WAD), , ZBKS Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

51 Wyróżnienia i nagrody w 2011 roku za działalność naukową
prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Nagroda Rady Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, społecznej i artystycznej; Nagroda im. Stefana Nowaka za osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz nowatorskie metodologiczne badania społeczeństwa polskiego w roku 2010; za badania nad ekologią i dynamiką biedy w wielkim mieście Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej za książkę Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, Wyd. UŁ, Łódź (współautor M.Potoczna) dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ II nagroda XII Konkursu na najlepszy podręcznik akademicki wydany w roku 2010, za podręcznik pt. „Socjologia i przestrzeń miejska”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

52 Wyróżnienia w 2011 roku za działalność naukową
dr Edmund Lewandowski nagroda naukowa Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę Konfrontacje cywilizacyjno-etniczne, Wydawnictwo: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2010 prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj nagroda naukowa Rektora UŁ zespołowa II stopnia (zespół w składzie: D.Walczak-Duraj, K.Kubala, M.Kotras, D.Inglik-Dziąg, Ł.Kutyło, J.Grotowska-Leder, A.Łaska-Formejster, I.Desperak, L.Kuras) – za książkę Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne (red. D. Walczak-Duraj), Łódź: Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

53 Wyróżnienia w 2011 roku za działalność naukową
prof. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska, dr Agnieszka Dziedziczak- Foltyn nagroda naukowa Rektora UŁ zespołowa III stopnia (zespół w składzie: A.Buchner-Jeziorska, A.Dziedziczak-Foltyn, K.Karczmarczuk, L.Prorok, A. Boczowski) za książkę Proces Boloński – ideologia i praktyka edukacyjna, (red. A.Buchner-Jeziorska, A.Dziedziczak-Foltyn), Łódź: Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010 prof. dr hab. Krzysztof Konecki nagroda Rektora UŁ indywidualna I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

54 Wyróżnienia w 2011 roku za działalność naukową
dr Katarzyna Zajda została laureatką konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców” w ramach projektu „PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce” współfinansowanego ze środków UE w ramach E F S, kierowanego przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach na najlepsze projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców dr Paweł Ciołkiewicz (były doktorant IS) zdobył główną nagrodę w kategorii Debata publiczna w konkursie Polskie wyzwania: państwo-tożsamość-rozwój realizowanym pod patronatem Prezydenta RP. Promotorem pracy pt. „Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej” był prof. UŁ A. Piotrowski Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

55 Inicjatywy powołania konsorcjów naukowych
W roku 2011 utworzone zostało konsorcjum naukowe „Analiza dyskursu” W skład konsorcjum, powstałego z inicjatywy pracowników naszego Instytutu, wchodzi jedenaście uczelni zlokalizowanych w uniwersytetach polskich (łącznie 18 jednostek, z UŁ 3 jednostki) oraz wydawnictwo; Siedzibą kierownictwa konsorcjum jest Instytut Socjologii UŁ, a Przewodniczącym Rady Konsorcjum – prof. UŁ Marek Czyżewski Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

56 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
STUDENCI Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

57 WYRÓŻNIENIA dla studentów w 2010 roku
mgr Magdalena Wojciechowska - pierwsza nagroda w konkursie im. F. Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na najlepszą pracę magisterską pt. „Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania tożsamości profesjonalnej prostytuujących się kobiet”, napisaną pod kierunkiem prof. K.Koneckiego mgr Ewa Mróz - nagroda im. Jana Lutyńskiego za najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie Socjologii w 2011 roku za pracę pt. „Symboliczno- interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania tożsamości fana. Na przykładzie fanów Michaela Jacksona”, przygotowaną pod kierunkiem prof. K. Koneckiego. Na podstawie pracy E.Mróz opublikowana została książka „Oczami fanów Michaela Jacksona, Wyd. Novae Res, Gdynia 2012 mgr Katarzyna Łuczak otrzymała w 2011 roku grant Prezydenta Miasta Łodzi na realizację pracy magisterskiej o Łodzi. Temat pracy: „Ruch społeczny „Szacunek dla Łodzi” – aktorzy, cele, adwersarze”. Promotor: dr hab. E. Malinowska, prof. nadzw. UŁ Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

58 Wyzwania: 1. Zintensyfikowanie działań na rzecz zwiększenia liczby studentów 2. Zwiększenie aktywności pracowników i studentów na rzecz pozyskiwania grantów na badania 3. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania grantów poprzez wykorzystanie metodyki zarządzania projektem, przygotowywanie prac doktorskich zgodnych z dorobkiem naukowym promotora, tworzenie i wchodzenie w skład zespołów interdyscyplinarnych, Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE DYREKTORA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google