Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2011."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2011

2 SPIS TREŚCI Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska 1. Najwa ż niejsze osi ą gni ę cia w skrócie 2. Struktura Instytutu 3. Pracownicy 4. Działalno ść dydaktyczna 4. Działalno ść naukowo-badawcza 5. Studenci 6. Bud ż et 7. Wyzwania na przyszło ść

3 Rok 2011 był pomyślny Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska W porównaniu do roku 2010 Instytut zwi ę kszył zatrudnienie (o 6 osób) Zwi ę kszył liczb ę jednostek organizacyjnych Zwi ę kszył liczb ę studiów podyplomowych Zintensyfikował aplikowanie o granty na projekty Zwi ę kszył liczb ę nagród i wyró ż nie ń pracowników Dysponował wi ę kszym bud ż etem na cele dydaktyczne Zdecydowanie poprawił warunki lokalowe Ale Zmniejszyła si ę liczba studentów Mniej pracowników IS znalazło si ę w wydziałowej czołówce maj ą cych najwi ę ksze osi ą gni ę cia

4 UNIWERSYTECKA KOMISJA AKREDYTACYJNA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska W 2011 roku w Instytucie Socjologii odbyła si ę wizytacja zespołu oceniaj ą cego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, której wyniki s ą bardzo zadowalaj ą ce. Ko ń cowe oceny w zakresie stopnia spełnienia standardów w czterech głównych kategoriach przedstawiaj ą si ę nast ę puj ą co: 1. W zakresie kadry naukowo-dydaktycznej – stan, jako ść oraz aktywno ść naukowo- badawcza zatrudnionej w Instytucie Socjologii kadry zasługuje na najwy ż sz ą ocen ę – A 2. W zakresie procesu dydaktycznego – wysoki poziom realizowanej dydaktyki – B 3. W zakresie infrastruktury dydaktycznej – bardzo dobre warunki lokalowe, ich wyposa ż enie – A 4. W zakresie działania wewn ę trznego systemu zapewnienia jako ś ci kształcenia – B Zani ż enie oceny w pkt 2 i 4 wynika z rozporz ą dze ń Wydziału, nie działalno ś ci Instytutu

5 Zatrudnienie Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska W roku 2011 w Instytucie Socjologii zatrudnionych było: 83 nauczycieli akademickich 6 pracowników naukowo-technicznych 3 administracyjnych, w tym 1 na czas okre ś lony

6 Zakończyły pracę w Instytucie Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Dr hab., dr hab. Zdzisława Kawka Jolanta Kopka Alicja Rokuszewska –Pawełek Anita Wojciechowska-Miszalska

7 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Pracownicy nowozatrudnieni w 2011 roku: dr Julita Czernecka – KSWiM dr Katarzyna Waniek - KSK dr Łukasz Kutyło – KSPiM mgr Paulina Bunio-Mroczek - KSSiPS mgr Andrzej Kacprzak - KSSiPS mgr Tomasz Drabowicz - KSO mgr Bartłomiej Przybylski – KSO mgr Magdalena Wojciechowska – KSOiZ mgr Karolina Messyasz – KSPIM mgr Barbara Ober-Domagalska - KSPiM

8 Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu W ROKU – profesorów zw. 1 – profesor zw. emerytowany 14 – profesorów UŁ 1 – profesor UŁ emerytowany 30 – adiunktów 10 – st. wykładowców 21 – asystentów Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Kadra naukowo – techniczna i administracyjna: 6 – prac. naukowo-technicznych 3 – prac. administracyjnych = 92

9 Stan liczbowy i struktura IS na koniec 2011 roku Katedra Socjologii prof. zwProf. UŁAdiunkt St. Wykład. Asystent Razem prac. nauk. Dokto ranci Prac. techn. i admin razem Edukacji Kultury Metod Ogólnej OiZ2*-5-411*9121* PiM11*6-210*13124* SSiPS *20* Sztuki Wsi i Miasta ZBKE ZBKS ZSPiRS Razem7*15* *163 * 1 zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu; Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska

10 INSTYTUT JEST FEDERACJĄ, KTÓRĄ W ROKU 2011 TWORZYŁY: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Katedry: Socjologii Edukacji Socjologii Kultury Metod i Technik Bada ń Społecznych Socjologii Ogólnej Socjologii Organizacji i Zarz ą dzania Socjologii Polityki i Moralno ś ci Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Socjologii Sztuki Socjologii Wsi i Miasta Zakłady: Zakład Bada ń Komunikacji Społecznej Zakład Bada ń Kultury Europejskiej Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych (powołany w 2011 r.) W skład Instytutu wchodzi tak ż e: O ś rodek Kształcenia Pracowników Słu ż b Społecznych

11 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Studenci w IS w 2011 ROKU (bez Dziennikarstwa) 1680 studentów ogółem w tym 48 studentów na studiach dla pracowników socjalnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego Studenci Instytutu stanowili 17,4% ogółu studentów Wydziału

12 % studentów IS wśród studentów Wydziału Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska

13 Spadek liczby studentów w Instytucie Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska jest bardzo niepokoj ą cy, poniewa ż na Wydziale, po jednorocznym obni ż eniu liczby studentów, utrzymuje si ę tendencja wzrostowa. Rok 2011był drugim po roku 2005 tak pomy ś lnym rokiem pod wzgl ę dem liczby studentów na Wydziale

14 Studenci na Wydziale i w Instytucie Socjologii (bez doktorantów) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska WydziałInstytut% studentów w IS , , , , , , ,3

15 Działalność dydaktyczna w roku 2011 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Instytut Socjologii UŁ: kształcił studentów na trzech kierunkach studiów: - Socjologia – 1110 osób (2010 – 1323, 2009 – 1703) - Praca socjalna – 206 (2010 – 203, 2009 – 145) - Europeistyka osób (2010 – 285, ) oraz na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna prowadzonym na Wydziale Filologicznym Prowadził studia doktoranckie w zakresie socjologii (71 studentów) oraz sześć studiów podyplomowych (231 osób).

16 Na poszczególnych kierunkach prowadzonych przez Instytut Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska wyst ę puj ą odmienne tendencje: Na Socjologii liczba studentów zmniejszyła si ę Na Pracy Socjalnej wzrosła Na Europeistyce – wzrosła.

17 Na Socjologii Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska spadek liczby studentów wyst ą pił przede wszystkim na studiach niestacjonarnych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Chwilowy wzrost liczby studentów II stopnia socjologicznych studiów niestacjonarnych mi ę dzy rokiem 2008 a 2009 był rezultatem realizacji przez Instytut studiów zamawianych w specjalno ś ci Doradztwo Społeczne i Praca socjalna, finansowanych przez ś rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Liczba Studentów Socjologii na wszystkich latach studiów* Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska *Bez jednolitych studiów magisterskich

19 Liczba Studentów Pracy Socjalnej na wszystkich latach studiów* Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska * Bez studentów opłacanych przez MPiPS

20 Liczba studentów Europeistyki na wszystkich latach studiów Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska

21 Studia doktoranckie Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Na wszystkich latach w roku 2010/2011 było 71 studentów doktorantów, w tym 16 osób na pierwszym roku

22 W 2011 działało 6 studiów podyplomowych prowadzonych przez: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej – trzy, o łącznej liczbie słuchaczy 167 osób Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania – trzy, o łącznej liczbie słuchaczy – 64 osoby

23 Studia podyplomowe: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Organizacji Pomocy Społecznej (80 osób) – KSSiPS, kierownik – prof. UŁ J.Krzyszkowski, Socjologii stosowanej w zarz ą dzaniu zasobami ludzkimi (30 osób) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Public relations (14 osób) - KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki Gerontologii Społecznej (7 osób) – KSSiPS, kierownik – dr P.Szukalski Zarz ą dzania Pomoc ą Społeczn ą (80 osób) – KSSiPS, kierownik prof. UŁ J.Krzyszkowski Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych (CMK) (20 osób) – KSOiZ, kierownik – prof. K.Konecki

24 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Projekty dydaktyczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych (kierowane przez pracowników IS) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej (U/58/ZP/2008), 2008–2011, studia I stopnia niestacjonarne na kierunku Praca socjalna, kierownik: dr G. Mikołajczyk-Lerman (KSSiPS) Kształcenie kadry zarz ą dzaj ą cej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych (U/127/cz16/1.45/2010/ZP/2011), kierownik: prof. UŁ J.Krzyszkowski (KSSiPS) Organizacja pomocy społecznej studia podyplomowe, kierownik: prof. UŁ J. Krzyszkowski, (KSSiPS) Gerontologia społeczna, kierownik dr P.Szukalski – studia podyplomowe finansowane przez POKL

25 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Mimo zwiększenia zatrudnienia w Instytucie Nadal utrzymywało si ę przepensowanie pracowników w godzinach obliczeniowych (o 34 pkt.p) Zmniejszyło si ę dydaktyczne zaanga ż owanie doktorantów, którzy w roku 2010/2011 wykonali 1499 godz. ogólnej puli zaj ęć

26 Obciążenia dydaktyczne KATEDR W ROKU 2010/2011 w godzinach obliczeniowych w stosunku do pensum (w %) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska 2010/ /2010 KSE 169,9177,6 KSK 96,7155,9 KMiTB 158,6177,8 KSO 121,4146,6 KSOiZ 130,0155,7 KSPiM 129,9168,4 KSSiPS 146,9137,3 KSSz 153,2158,3 KSWiM 125,5162,0 ZBKE 108,2140,8 ZBKS 131,2144,7 ZSPiRS -- Ś rednio w IS 133,9158,8 Średnio na Wydziale 141,9%

27 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska PRACOWNICY NAJBARDZIEJ PRZEPENSOWANI w 2010/2011 (w godzinach obliczeniowych) dr Maria Szymczak (o 475 godz.) prof. UŁ Kryspin Karczmarczuk (o 293 godz.) dr Marcin Kotras (o 243 godz.) dr Gra ż yna Mikołajczyk-Lerman (o 231 godz.) prof. UŁ Jerzy Krzyszkowski (o 198 godz.) dr Andrzej Boczkowski (o 324 godz.) mgr Wojciech Jabło ń ski (o 190 godz.) dr Waldemar Dymarczyk (o 190 godz.)

28 PODOBNIE JAK W LATACH POPRZEDNICH Adiunkci i dr hab. byli relatywnie bardziej przepensowani Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Starsi wykładowcy byli relatywnie mniej przepensowani

29 Aktywność naukowa katedr/zakładów i pracowników Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Aktywno ść naukowa jest okre ś lana na podstawie: Awansu naukowego (stopnie i tytuły naukowe) Publikacji Realizacji projektów badawczych Organizowania konferencji naukowych Inicjatyw zmierzaj ą cych do tworzenia konsorcjów i sieci badawczych

30 Stopnie naukowe uzyskali Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda- Kruszy ń ska DOKTORA: Dominika Byczkowska - KSOiZ Anna Kubczak - KSOiZ Łukasz Kutyło (doktorant) - KSPiM Paweł Przył ę cki (doktorant) - KSPiM DOKTORA HABILITOWANEGO: El ż bieta Michałowska - KSWiM

31 Pracownicy Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska opublikowali 8 ksi ąż ek, w tym: 5 na podstawie prac doktorskich 1 b ę d ą c ą rozpraw ą habilitacyjn ą Zredagowali 11 ksi ąż ek, w tym: 4 – przez prof. D.Walczak-Duraj 2 – przez dr hab. J. Krzyszkowskiego

32 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska W roku 2011 pracownicy IS opublikowali 8 książek: Zajda K. (2011), Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Wejbert-W ą siewicz E. (2011), Aborcja – mi ę dzy ideologi ą a do ś wiadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Czernecka J. (2011), Wielkomiejscy single, Warszawa: Wydawnictwo Poltext Pawłowska B. (2011), Kulturowe i osobowo ś ciowe wyznaczniki uczestnictwa w Amway, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Biały K. (2011), Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsi ę biorczej, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Boczkowski A. (2011), Jako ść kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Lewandowski E. (2011), Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Wydanie III Rozszerzone Warzywoda-Kruszy ń ska W. (2011), Badania nad ekologi ą i dziedziczeniem biedy w wielkim mie ś cie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN

33 W roku 2011 pracownicy IS zredagowali 11 książek Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Warzywoda-Kruszy ń ska W., Mikołajczyk-Lerman G. (red.) (2011), Ucze ń i student niepełnosprawny – warunki ż ycia i nauki, Łód ź : Wydawnictwo Biblioteka Walczak-Duraj D. (red.) (2011), Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Walczak-Duraj D. (red.) (2011), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Walczak-Duraj D., Duraj J. (red.) (2011), Socio-economic Aspects of Small and Medium-sized Enterprises Activities, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Walczak-Duraj D. (red.) (2010), Etyka a moralno ść. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Podedworna H., Pilichowski A. (red.) (2011), Obszary wiejskie w Polsce. Ró ż norodno ść i procesy ró ż nicowania, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, PTS Ferenc T., Dymarczyk W., Chomczy ń ski P. (red.) (2011), Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narz ę dzie propagandy wojennej, Łód ź : Wydawnictwo UŁ

34 c.d. redakcja książek Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Buchner-Jeziorska A., Dziedziczak-Foltyn A. (red.) (2010), Proces Bolo ń ski – ideologia i praktyka edukacyjna, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Ka ź mierska K. (red.) (2011), /Przegl ą d Socjologiczny tom LX/1: Łódzkie Towarzystwo Naukowe Waniek K. Ka ź mierska K. (red.) (2011), Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Łód ź : Wydawnictwo UŁ Krzyszkowski J. (red.) (2011), Polish Journeys: Through Social Welfare Institutions, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA Krzyszkowski J. (red.) (2011), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Grotowska-Leder J. (red.) (2010), Przegl ą d Socjologiczny, tom LX/4, Łód ź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe

35 Dwie osoby opublikowały w czasopismach najwyżej punktowanych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska dr Waldemar Dymarczyk - w czasopi ś mie z listy filadelfijskiej prof. UŁ Jolanta Grotowska-Leder - w czasopi ś mie notowanym w ERIH ( European Reference Index for the Humanities ) Na Wydziale opublikowano11 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej i 7 w czasopismach notowanych w ERIH

36 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Ukazały się kolejne numery wydawnictw ciągłych redagowanych w Katedrach: Qualitative Sociology Review (Konecki K., red.) Przegl ą d Socjologii Jako ś ciowej (Konecki K., red.) Folia Sociologica, Zeszyty Naukowe UŁ (Malinowska E., red.)

37 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Pracownicy katedr redagują nadal czasopisma wydawane gdzie indziej: Humanizacja Pracy (Walczak-Duraj D., red.) Przegl ą d Socjologiczny (red. J. Kulpi ń ska, członkowie redakcji w wi ę kszo ś ci s ą pracownikami IS UŁ)

38 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Aktywność publikacyjna katedr w przeliczeniu na jednego pracownika jest nadal bardzo zróżnicowana i zawiera si ę mi ę dzy 23 pkt a 3,3 pkt. za lata Katedry o najwi ę kszej aktywno ś ci publikacyjnej na jednego pracownika to: Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Socjologii Polityki i Moralno ś ci Socjologii Wsi i Miasta Socjologii Organizacji i Zarz ą dzania

39 Aktywność publikacyjna katedr/zakładów Instytutu Socjologii w latach Katedra/Zakład Ś rednia z lat SSiPS -21,327,525,118,023,0 2. SPiM 5,912,326,818,48,614,4 3. SWiM 4,010,723,511,513,612,7 4. ZBKS --8,216,08,510,9 5. SOiZ 8,917,310,011,313,512,2 6. Socjologii Ogólnej 8,313,68,75,96,58,6 7. Socjologii Edukacji 5,67,23,611,215,88,7 8. Socjologii Sztuki 4,23,56,69,014,47,5 9. ZSPiRS ----7,0 10. Metod i Technik BS 6,62,13,54,22,53,8 11. Socjologii Kultury 4,63,16,90,55,84,2 12. ZBKE 7,22,32,00,25,03,3 Ogółem IS 6,19,311,510,314,310,3 Ogółem Wydział ES 9,09,210,912,811,610,7

40 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska INSTYTUTOWI LIDERZY WEDŁUG PUNKTACJI MNiSzW w 2011 r. Liczba pkt. pozycja w rankingu Wydział. Prof. Danuta Walczak-Duraj63,0 3 Prof. UŁ J. Grotowska-Leder48,0 8 Dr Piotr Szukalski45,014 Dr Katarzyna Zajda45,015 Dr A.Dziedziczak-Foltyn43,516 Prof. Krzysztof Konecki41,5 20 Dr Waldemar Dymarczyk31,036 Pozostali pracownicy IS ulokowali si ę poni ż ej 40 pozycji Najwy ż sza liczba pkt. na Wydziale – 80,0 (w 2010 – 117,0, 2009 – 69,8, 2008 – 81, 2007 – 88)

41 . Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Projekty badawcze

42 Projekty kierowane przez pracowników IS Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska PROGRAMSTATUS PROJEKTU ZAKO Ń CZONYKONTYNUOWANYNOWY 7PR2-- MNiSW24- Narodowe Centrum Nauki --3 Łód ź Akademicka2 Inne programy11

43 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Projekty finansowane przez Unię Europejską 7 Program Ramowy UE EUROIDENTITIES – The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European Identity. Tożsamości europejskie. Wykorzystanie metod biograficznych w badaniu rozwoju tożsamości europejskiej (2008–2011), kontrakt nr: , koordynator projektu: prof. Robert Miller, Queens University Belfast, koordynator lokalny: Andrzej Piotrowski (ZBKE) - ZAKOŃCZONY FESTOS – Foresight of evolving security threats posed by emerging technologies ( ), kontrakt nr: , Koordynator: Interdisciplinary Centre for Technology Analysis and Forecasting, Tel-Aviv University, Izrael; Kierownik projektu: Dr Yair Sharan; Koordynator lokalny z IS: dr hab. E. Rokicka. - ZAKO Ń CZONY

44 Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Kontrakt mi ę dzypokoleniowy w starzej ą cym si ę społecze ń stwie ( ), kierownik projektu: dr Piotr Szukalski - ZAKO Ń CZONY Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur zarz ą dzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych (2009–2011), projekt nr 1928/B/HO3/2009/36, kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Konecki - ZAKO Ń CZONY Samorz ą dy lokalne wobec problemów społecznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej ( ), kierownik projektu: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ - KONTYNUOWANY Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, , (NCN 6996/B/HO3/2011/40), kierownik projektu: prof. UŁ E. Psyk-Piotrowska (KSWiM) - NOWY Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych, , (NCN UMO- 2011/01/B/HS6/02538), kierownik projektu: prof. UŁ P.Starosta (KSWiM) - NOWY

45 Projekty finansowane przez MNiSZW i NCN (kierowane przez pracowników i doktoranów IS) Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Kapitał społeczny a postawy przedsi ę biorczo ś ci i jako ść ż ycia mieszka ń ców Łodzi, , projekt promotorski (Nr NCN 2740/B/HO3/2010/38), kierownik projektu: prof. UŁ P. Starosta (KSWiM) Mał ż e ń stwo: pocz ą tki i koniec, , (3350/B/HO3/2011/40), kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS) Zinstytucjonalizowana to ż samo ść. Procesy formowania si ę to ż samo ś ci w ś wietle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opieku ń czo-wychowawczych, , (NCN 6716/B/H03/ 2011/40), kierownik projektu: dr A.Golczy ń ska-Grondas (KSSiPS) J ę zyk współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu mened ż erskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy, , UMO-2011/01/N/HS6/02530; kierownik projektu: J. Stachowiak (doktorant IS) - NOWY

46 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Projekty finansowane ze środków prezydenta Miasta Łodzi Jako ść ż ycia mieszka ń ców Łodzi i ich przestrzenne zró ż nicowanie, ( ), (Umowa nr 157/08/2011 z dnia ), kierownik projektu: prof. UŁ E. Rokicka (KSO) Ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranic ą. Kultura jako element rozwoju i wa ż ny walor klimatu miasta. Kultura studencka (korzenie, stan obecny), , (Umowa 161/08/2011 z 04 sierpnia 2011 r.); kierownik grantu V. Krawczyk-Wasilewska, kierownik tematu Ż ycie teatralne Łodzi: dr E.Zimnica-Kuzioła (KSSz) Zapa ść demograficzna miasta i jej skutki dla przyszło ś ci Łodzi, , (Umowa nr 215/08/2011 z dnia ), kierownik projektu: dr P. Szukalski (KSSiPS)

47 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Projekty finansowane z innych źródeł AMIEUROPE: Art. Migrations into European Cultures, ( ), kierownik merytoryczny prof. A.Matuchniak-Krasuska (KSSz) Desarrollo sustentable de la comunidad de Limoncocha: la relación entre los recursos naturales de la laguna de Limoncocha (integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socioeconómico de la comunidad local, ( ), Kierownik projektu: Marco Eugenio Albarracín Rodas,SEK Universidad, Ecuador, koordynator lokalny prof. Krzysztof T. Konecki Speak up! ( ), koordynator – Eurochild, Belgia, koordynator lokalny: prof. W.Warzywoda-Kruszy ń ska (KSSiPS) Analiza struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego wraz z badaniem potrzeb kształcenia i zatrudnienia, projekt realizowany w OKSS na zlecenie RCPS w Łodzi, 2011, kierownik projektu: prof. UŁ J. Krzyszkowski (KSSiPS)

48 Projekty finansowane z innych źródeł Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Diagnoza sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim, projekt realizowany w OKSS na zlecenie RCPS w Łodzi, 2011, kierownik projektu: prof. UŁ J. Krzyszkowski (KSSiPS) Pracownicy instytucji i organizacji pomocy społecznej jako animatorzy społeczno ś ci lokalnych, projekt realizowany w OKSS na zlecenie RCPS w Łodzi, 2011, kierownik projektu: prof. UŁ J. Krzyszkowski (KSSiPS) Diagnoza potrzeb łódzkich studentów i absolwentów kierunków zwi ą zanych z sektorem kultury oraz sektorem kreatywnym w kontek ś cie tworzenia mechanizmów wsparcia i budowanie katalogu usług przez Art._Inkubator, X-XII.2011., kierownik projektu: Maciej Trzebe ń ski, współkoordynator: A. Zysiak (doktorantka KSK) i B. Martela (doktorant KSPiM)

49 Konferencje krajowe zorganizowane przez katedry w roku 2011 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Badania biograficzne w naukach społecznych, Łód ź, , KSK Emocje w ż yciu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowa ń ujawniania i kierowania emocjami, Łód ź, , KSOiZ Z mowy obcej do polskiej i z powrotem, Łód ź, 27– , KSOiZ Freedom of knowledge in the era of emerging security threats, Łód ź, , KSO (konferencja projektu FESTOS) Zaniedbane dzieci ń stwo II, Łód ź , KSSiPS

50 SEMINARIA/SESJE zorganizowane w Instytucie Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Strajk studentów Łodzi 1981 – wczoraj i dzi ś, Łód ź, , Seminarium badawczo-dydaktyczne, KSK i ZBKS Antonina Kłoskowska i socjologia kultury, Łód ź, (zwi ą zana z 10-t ą rocznic ą ś mierci prof. Kłoskowskiej), ZOŁ PTS i KSK Spotkanie przyjaciół Profesora Szczepa ń skiego z Ustronia z socjologami z całej Polski; Łód ź, ; promocja ksi ąż ki Kadłubiec D. (2009) Jan Szczepa ń ski. Dzienniki z lat 1935–1945, Ustro ń, Cieszyn: Offsetdruk i Media, IS UŁ i ZOŁ PTS Pi ą te Ogólnopolskie Warsztaty Analizy Dyskursu (WAD), , ZBKS

51 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Wyróżnienia i nagrody w 2011 roku za działalność naukową prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska Nagroda Rady Miasta Łodzi za wybitne osi ą gni ę cia w działalno ś ci naukowej, społecznej i artystycznej; Nagroda im. Stefana Nowaka za osi ą gni ę cia w metodologii bada ń społecznych oraz nowatorskie metodologiczne badania społecze ń stwa polskiego w roku 2010; za badania nad ekologi ą i dynamik ą biedy w wielkim mie ś cie Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej za ksi ąż k ę Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu ż ycia i mi ę dzypokoleniowym przekazie, Wyd. UŁ, Łód ź (współautor M.Potoczna) dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ II nagroda XII Konkursu na najlepszy podr ę cznik akademicki wydany w roku 2010, za podr ę cznik pt. Socjologia i przestrze ń miejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

52 Wyróżnienia w 2011 roku za działalność naukową Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska dr Edmund Lewandowski nagroda naukowa Rektora UŁ indywidualna I stopnia za ksi ąż k ę Konfrontacje cywilizacyjno-etniczne, Wydawnictwo: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łód ź 2010 prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj nagroda naukowa Rektora UŁ zespołowa II stopnia (zespół w składzie: D.Walczak-Duraj, K.Kubala, M.Kotras, D.Inglik-Dzi ą g, Ł.Kutyło, J.Grotowska-Leder, A.Łaska-Formejster, I.Desperak, L.Kuras) – za ksi ąż k ę Społecze ń stwo wobec wyzwa ń współczesno ś ci. Wybrane podej ś cia badawcze i interpretacyjne (red. D. Walczak-Duraj), Łód ź : Wydawnictwo UŁ, Łód ź 2010

53 Wyróżnienia w 2011 roku za działalność naukową Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska prof. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska, dr Agnieszka Dziedziczak- Foltyn nagroda naukowa Rektora UŁ zespołowa III stopnia (zespół w składzie: A.Buchner-Jeziorska, A.Dziedziczak-Foltyn, K.Karczmarczuk, L.Prorok, A. Boczowski) za ksi ąż k ę Proces Bolo ń ski – ideologia i praktyka edukacyjna, (red. A.Buchner-Jeziorska, A.Dziedziczak-Foltyn), Łód ź : Wydawnictwo UŁ, Łód ź 2010 prof. dr hab. Krzysztof Konecki nagroda Rektora UŁ indywidualna I stopnia za osi ą gni ę cia dydaktyczne i organizacyjne.

54 Wyróżnienia w 2011 roku za działalność naukową Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska dr Katarzyna Zajda została laureatk ą konkursu Wiedza z pasj ą. Promujemy młodych naukowców w ramach projektu PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce współfinansowanego ze ś rodków UE w ramach E F S, kierowanego przez Wy ż sz ą Szkoł ę Handlow ą im. Bolesława Markowskiego w Kielcach na najlepsze projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców dr Paweł Ciołkiewicz (były doktorant IS) zdobył główn ą nagrod ę w kategorii Debata publiczna w konkursie Polskie wyzwania: pa ń stwo-to ż samo ść -rozwój realizowanym pod patronatem Prezydenta RP. Promotorem pracy pt. Pami ęć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wyp ę dze ń Niemców po drugiej wojnie ś wiatowej był prof. UŁ A. Piotrowski

55 Inicjatywy powołania konsorcjów naukowych Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska W roku 2011 utworzone zostało konsorcjum naukowe Analiza dyskursu W skład konsorcjum, powstałego z inicjatywy pracowników naszego Instytutu, wchodzi jedena ś cie uczelni zlokalizowanych w uniwersytetach polskich (ł ą cznie 18 jednostek, z UŁ 3 jednostki) oraz wydawnictwo; Siedzib ą kierownictwa konsorcjum jest Instytut Socjologii UŁ, a Przewodnicz ą cym Rady Konsorcjum – prof. UŁ Marek Czy ż ewski

56 STUDENCI Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska

57 WYRÓŻNIENIA dla studentów w 2010 roku Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska mgr Magdalena Wojciechowska - pierwsza nagroda w konkursie im. F. Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na najlepsz ą prac ę magistersk ą pt. Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania to ż samo ś ci profesjonalnej prostytuuj ą cych si ę kobiet, napisan ą pod kierunkiem prof. K.Koneckiego mgr Ewa Mróz - nagroda im. Jana Luty ń skiego za najlepsz ą prac ę magistersk ą napisan ą w Instytucie Socjologii w 2011 roku za prac ę pt. Symboliczno- interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania to ż samo ś ci fana. Na przykładzie fanów Michaela Jacksona, przygotowan ą pod kierunkiem prof. K. Koneckiego. Na podstawie pracy E.Mróz opublikowana została ksi ąż ka Oczami fanów Michaela Jacksona, Wyd. Novae Res, Gdynia 2012 mgr Katarzyna Łuczak otrzymała w 2011 roku grant Prezydenta Miasta Łodzi na realizacj ę pracy magisterskiej o Łodzi. Temat pracy: Ruch społeczny Szacunek dla Łodzi – aktorzy, cele, adwersarze. Promotor: dr hab. E. Malinowska, prof. nadzw. UŁ

58 Wyzwania: Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska 1. Zintensyfikowanie działa ń na rzecz zwi ę kszenia liczby studentów 2. Zwi ę kszenie aktywno ś ci pracowników i studentów na rzecz pozyskiwania grantów na badania 3. Zwi ę kszenie skuteczno ś ci pozyskiwania grantów poprzez wykorzystanie metodyki zarz ą dzania projektem, przygotowywanie prac doktorskich zgodnych z dorobkiem naukowym promotora, tworzenie i wchodzenie w skład zespołów interdyscyplinarnych,


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE DYREKTORA Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy ń ska z działalno ś ci Instytutu Socjologii w roku 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google