Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-131 Uchylenie pośrednie rozporządzeń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-131 Uchylenie pośrednie rozporządzeń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneta."— Zapis prezentacji:

1 2014-01-131 Uchylenie pośrednie rozporządzeń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneta Korepta – Główny Specjalista do Spraw Legislacji Grzegorz Dzierżanowski – Starszy Specjalista Departament Prawny, Ministerstwo Finansów

2 2014-01-132 Obowiązywanie rozporządzenia w sytuacji pośredniej zmiany przepisu upoważniającego do jego wydania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 2014-01-133 Art. 92 Konstytucji RP Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać: 1) organ właściwy do wydania rozporządzenia; 2) zakres spraw przekazanych do uregulowania; 3) wytyczne dotyczące treści aktu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 2014-01-134 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), ZTP, stanowi że jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że: zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania lub wytyczne dotyczące treści tego aktu - przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

5 2014-01-135 Teza 1 Akt wykonawczy traci moc obowiązującą z uwagi na fakt, że nie wykonuje on ustawy w zakresie wskazanym przez znowelizowaną ustawę. Ustawodawca może wyjątkowo o ile zmiana nie powoduje niezgodności przepisów rozporządzenia z nową albo znowelizowaną ustawą zachować czasowo w mocy dotychczasowe rozporządzenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 2014-01-136 Teza 2 Akt wykonawczy traci moc obowiązującą w takim zakresie w jakim: stał się sprzeczny z przepisem upoważniającym albo nie wykonuje upoważnienia ustawowego w zakresie wskazanym przez znowelizowaną ustawę. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 2014-01-137 DOKTRYNA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. Komentarz do zasad techniki prawodawczej - S. Wronkowska, M. Zieliński Wydawnictwo Sejmowe, str. 88-89): Zasadą prawidłowej legislacji powinno być formułowanie przepisu upoważniającego do wydawania rozporządzenia, w taki sposób, aby był sformułowany bez odesłań do przepisów tej samej lub innej ustawy. Jeżeli bowiem odsyła się do przepisów, które określają zakres spraw przekazywanych do unormowania lub wytyczne dotyczące treści aktu, to każda zmiana albo uchylenie przepisu, do którego odsyła przepis upoważniający powoduje, że traci moc akt wykonawczy wydany na podstawie tak skonstruowanego upoważnienia.

8 2014-01-138 I. Komentarz cd.: w przepisie § 32 ust. 2 ZTP jest mowa o zmianie treści przepisu upoważniającego, a nie o zmianie jego brzmienia. Zmiana brzmienia przepisu upoważniającego nie wywołująca zmiany w jego treści, nie ma wpływu na moc obowiązującą aktów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego przepisu. DOKTRYNA

9 2014-01-139 II. Komentarz do zasad techniki prawodawczej – G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficyna, 2010: dla oceny skutków zmiany przepisu upoważniającego konieczne jest wyraźne odróżnienie przepisu od normy, którą on wyraża. Sama zmiana brzmienia przepisu upoważniającego nie będąca zmianą normy wyrażonej w tym przepisie nie ma wpływu na obowiązywanie aktów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego przepisu. DOKTRYNA

10 2014-01-1310 II. Komentarz cd.: zmiana zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących treści tego aktu jest zmianą materialnej treści normy upoważniającej. ocena skutków zmiany musi być dokonywana poprzez zestawienie merytorycznej treści dotychczasowego aktu wykonawczego z nową treścią przepisu upoważniającego. DOKTRYNA

11 2014-01-1311 II. Komentarz cd.: z dniem wejścia w życie zmiany zmieniającej przepisu upoważniającego dotychczasowy akt wykonawczy traci moc obowiązującą w takim zakresie, w jakim stał się sprzeczny ze znowelizowanym przepisem upoważniającym. sama zmiana normy upoważniającej, wyrażonej w przepisie upoważniającym nie prowadzi do utraty mocy przez dotychczasowy akt wykonawczy, jeśli nie stał on się sprzeczny z przepisem upoważniającym w znowelizowanym brzmieniu. DOKTRYNA

12 2014-01-1312 DOBRE PRAKTYKI LEGISLACYJNE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje nie tylko w sytuacji nowelizacji przepisu upoważniającego do jego wydania, która powoduje zmianę zakresu spraw przekazanych do uregulowania tym aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących jego treści, lecz także w sytuacji, w której zmiana tego zakresu lub wytycznych następuje pośrednio, w szczególności na skutek zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła przepis upoważniający.

13 2014-01-1313 WNIOSKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I.Formułowanie w pierwszej kolejności przepisu upoważniającego w taki sposób, aby był sformułowany bez odesłań do przepisów tej samej lub innej ustawy. II.Reguła walidacyjna wynikająca z § 32 ust. 2 ZTP nie ma charakteru normatywnego, a jest jedynie logiczną konsekwencją, m.in. art. 92 Konstytucji RP. III.Ocena obowiązywania aktu wykonawczego w świetle brzmienia § 32 ust. 2 ZTP powinna być zawsze dokonywana a casu ad casum.

14 2014-01-1314 PRZYKŁADY ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 2014-01-1315 Uchylenie pośrednie rozporządzeń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Za uwagę dziękuje: Aneta Korepta – Główny Specjalista do Spraw Legislacji Grzegorz Dzierżanowski – Starszy Specjalista Departament Prawny Ministerstwo Finansów


Pobierz ppt "2014-01-131 Uchylenie pośrednie rozporządzeń Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google