Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 TYTUŁ USTAWY Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Oznaczenie rodzaju aktu Data ustawy Ogólne określenie przedmiotu ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Przedmiot ustawy określa się możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści

5 Określenie przedmiotu ustawy może być: – opisowe rozpoczynające się od przyimka "o", – rzeczowe "Kodeks", "Prawo" "Ordynacja" "Przepisy wprowadzające..." Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przyznawania bankom środków z budżetu państwa, określonych w ustawie budżetowej, które udzieliły kredytów mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2, oraz bankom prowadzącym obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, jak również zasady udzielania premii gwarancyjnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kodeks Prawo Ordynacja ustawa wyczerpująco reguluje obszerną dziedzinę spraw Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Kodeks: ustawa reguluje podstawową część danej dziedziny stosunków społecznych reguluje najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje dziedziny prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Ordynacja (praw) zbiór przepisów dotyczących określonej dziedziny Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz i E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Prawo: ustawa w sposób wyczerpujący reguluje obszerną dziedzinę spraw, za pomocą przepisów należących do różnych dziedzin prawa Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 We przypadkach rzeczowego określenia przedmiotu ustawy: rzeczownik rozpoczynający tę część tytułu pisze się wielką literą pozostałe elementy małymi literami. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Poprawnie: Kodeks pracy Niepoprawnie: KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Określając przedmiot ustawy, nie przytacza się tytułów innych ustaw Z wyjątkiem – ustawy zmieniającej – ustawy wprowadzającej inną ustawę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Jedną ustawą dokonuje się zmian wielu ustaw Tytuł byłby rażąco długi PRAKTYKA: dwie ustawy – bez odnośnika trzy ustawy – różna praktyka więcej niż trzy ustawy – odnośnik Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 W odnośniku nie podaje się metryczek publikacyjnych wymienionych w nim ustaw - wbrew dyspozycji §96 ust. 4 ZTP Wyliczenie zmienianych ustaw chronologicznie data ustawy data ogłoszenia pozycja, pod którą została ogłoszona w Dz. U. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Równorzędne zmiany i trudność zredagowania tytułu ze wskazaniem wspólnego przedmiotu ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Współcześnie niedopuszczalne jest użycie jakiejkolwiek innej formy np. przymiotnikowej Ustawa Karna Skarbowa z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 609) Ustawa Emerytalna funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 466 ) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 NIE UŻYWA SIĘ FORMY PRZYMIOTNIKOWEJ WYJĄTEK POZ. 169 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2013 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Odnośniki o: notyfikacji technicznej wdrażanych dyrektywach unijnych ustawach zmienianych przez daną ustawę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę – w przypadku pełnej implementacji Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę – gdy z punktu widzenia zakresu możliwego do uregulowania w danym akcie prawa krajowego implementacja dyrektywy jest pełna, natomiast z punktu widzenia zakresu regulacji dyrektywy – częściowa Niniejsza ustawa wdraża częściowo dyrektywę – gdy nie dokonujemy pełnej implementacji wskazywanej dyrektywy w danym akcie krajowym Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę A Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę A, dyrektywę B oraz dyrektywę C Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: 1)dyrektywę A; 2)dyrektywę B; 3)dyrektywę C; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Reguły przytaczania aktów wspólnotowych tytuł dyrektywy, rozporządzenia, czy innego aktu przytaczamy w pełnym brzmieniu ogłoszonym w dzienniku urzędowym (wskazując też datę wydania, numer i organ wydający) w metryczce publikacyjnej wskazujemy nazwę, serię, numer i datę dziennika urzędowego - datę wpisujemy z użyciem wyłącznie cyfr: np. z 05.10.2002, a po przecinku wpisujemy numer (pierwszej) strony, na której znajduje się akt (np. Dz. Urz. UE L 281 z 30.10.2003, str. 1) nie wskazujemy publikatorów zmian, ale wyłącznie publikator tekstu pierwotnego z dopiskiem z późn. zm. - zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych (M. P. Nr 64, poz. 890) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia … Rozporządzenie wymaga wprowadzenia określonych regulacji wprowadza skonkretyzowane zalecenia pozwala na wprowadzenie określonych regulacji wymusza zmiany prawa krajowego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu … pod numerem …, zgodnie z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie …, które wdraża dyrektywę … Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 TYTUŁ ROZPORZĄDZENIA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 § 132 ZTP Do projektu rozporządzenia stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale I rozdziały 2-7 i w dziale II, o ile zasady zawarte w niniejszym dziale nie stanowią inaczej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 W tytule rozporządzenia w oddzielnych wierszach zamieszcza się: oznaczenie rodzaju aktu; nazwę organu wydającego rozporządzenie; datę rozporządzenia; określenie przedmiotu rozporządzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Tekst rozporządzenia rozpoczyna się od przytoczenia przepisu ustawy zawierającego upoważnienie ustawowe, jako podstawy prawnej wydania rozporządzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 W UPOWAŻNIENIU ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA ROZPORZĄDZENIA WSKAZANO NAZWĄ DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODNOŚNIK ROZPORZĄDZENIA ATRYBUCYJNE (Wyjątek: Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2009 r. pod numerem 2009/0527/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 W przepisach ogólnych rozporządzenia określa się jego przedmiot w szczególności wtedy, gdy tytuł rozporządzenia jest zwięzły i nie zawiera szczegółowej informacji o wszystkich sprawach regulowanych w rozporządzeniu, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Rozpoczynając przepis od wyrazów: "Rozporządzenie określa....."; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 TYTUŁACH AKTÓW WYKONAWCZYCH STOSUJE SIĘ JEDYNIE OPISOWE OKREŚLENIA PRZEDMIOTU AKTU Rozpoczynające się od wyrazów w sprawie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Użycie skrótu w upoważnieniu ustawowym Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodności, 2) wzór certyfikatu akredytacji OiB, 3) szczegółowy sposób i tryb postępowania w zakresie udzielania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym - biorąc pod uwagę wymagania określone w Polskich Normach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) - należy przez to rozumieć uznanie przez Ministra Obrony Narodowej kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 §1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 2) wzór certyfikatu akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB); 3)szczegółowy sposób i tryb postępowania w zakresie udzielania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 SKRÓTY W TYTUŁACH ROZPORZĄDZEŃ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012 r.) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia w sprawie akredytacji OiB Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Wybrana literatura Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, Warszawa 2007 Gwiżdż A., Tytuł ustawy. Przyczynek do zagadnień techniki legislacyjnej (Studia nad prawem konstytucyjnym. Dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze), AUWr. Prawo 1997, nr 257, s. 114 Kępiński M., Seweryński M., Zieliński A., Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym, PL 2006, nr 1, s. 95 Studnicki F., System tytułów w aktach normatywnych (w:) Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Ziembińskiemu, praca zbior. pod red. S. Wronkowskiej, M. Zielińskiego, Poznań 1990 Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004 Grzegorz Wierczyński Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych Komentarz, Warszawa 2010 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google