Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UPOWAŻNIENIE USTAWOWE A MATERIA USTAWOWA I TREŚĆ ROZPORZĄDZEŃ W PRAKTYCE LEGISLACYJNEJ 10 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UPOWAŻNIENIE USTAWOWE A MATERIA USTAWOWA I TREŚĆ ROZPORZĄDZEŃ W PRAKTYCE LEGISLACYJNEJ 10 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 UPOWAŻNIENIE USTAWOWE A MATERIA USTAWOWA I TREŚĆ ROZPORZĄDZEŃ W PRAKTYCE LEGISLACYJNEJ 10 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PRZEPISY MATERIALNE UPOWAŻNIENIE ROZPORZĄDZENIE
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Warunki, jakie musi spełniać rozporządzenie, jako akt wykonawczy do ustawy:
musi być wydane przez organ wskazany w Konstytucji i w upoważnieniu do jego wydania organ musi być precyzyjnie określony musi być wydane na podstawie i w celu wykonania szczegółowego upoważnienia ustawowego musi regulować tylko i wyłącznie sprawy z zakresu spraw przekazanych w upoważnieniu do uregulowania musi regulować te sprawy zgodnie z wytycznymi ustawowymi zawartymi w upoważnieniu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podstawowe dyrektywy konstrukcji upoważnienia. na podstawie G
Podstawowe dyrektywy konstrukcji upoważnienia* *na podstawie G. Wierczyński Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych Warszawa 2010 s.405 Ustawodawca musi tak budować ustawowe upoważnienie, by na jego podstawie możliwa była odpowiedź na trzy pytania: „kto?” (ma prawo do wydania aktu), „co?” (w tym akcie ma być uregulowane) i „jak?” (mają być uregulowane dane kwestie). Upoważnienie musi być wyraźne i nie może opierać się na domniemaniu. Zakres upoważnienia ustalany jest w drodze wykładni językowej i nie może być rozszerzany w drodze wykładni funkcjonalnej. Brak stanowiska ustawodawcy musi być interpretowany, jako nieudzielenie kompetencji normodawczej. Rozporządzenie ma konkretyzować regulację ustawową i nie może regulować zagadnień całkowicie pominiętych przez ustawodawcę. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zasada wyłączności ustawy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
„… do wyłączności ustawy należą sprawy o istotnym znaczeniu z punktu widzenia realizacji konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela (zob. wyrok z 5 grudnia 2007 r., sygn. K 36/06, OTK ZU nr 11/A/2007, poz. 154). Akty wykonawcze regulować powinny natomiast zasadniczo kwestie o charakterze technicznym, funkcjonalnie uzupełniając ustawę. Przekazane mogą być do unormowania w drodze rozporządzania wyłącznie sprawy niemające istotnego znaczenia ani z punktu widzenia realizacji tych praw, ani z punktu widzenia założeń ustawy udzielającej upoważnienia (sygn. K 36/06).” Wyrok TK z dnia 19 maja 2009 r. K 47/07 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zasada wyłączności ustawy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (cd.)
„W przypadku gdy ustawa nie reguluje w sposób wystarczający albo w ogóle nie reguluje danej materii, przekazanie jej do uregulowania w akcie wykonawczym prowadzi do niedopuszczalnego uzupełnienia ustawy aktem niższej rangi. Pozostawienie władzy wykonawczej możliwości samodzielnego kształtowania zasadniczych elementów regulacji prawnej prowadzi w ten sposób do naruszenia standardów demokratycznego państwa prawnego zakazujących ustawodawcy przekazywania funkcji prawodawczych organom władzy wykonawczej.” Wyrok TK z dnia 19 listopada 2009 r. K 62/07 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Zasada wyłączności ustawy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (cd.)
„Przepisy podustawowe (wydane z upoważnienia ustawy i w celu jej wykonania) mogą stanowić jedynie dopełnienie tych podstaw, zawierając szczegółowe, niezasadnicze elementy regulacji prawnej. (…) Nie ma więc obecnie potrzeby stawiania pytania, czy dana materia musi być regulowana ustawowo (bo jest to zawsze konieczne w obrębie źródeł powszechnie obowiązującego prawa), natomiast pojawia się pytanie, jaka ma być szczegółowość (głębokość) regulacji ustawowej, a jakie materie wykonawcze można pozostawić rozporządzeniu.” Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału; Warszawa 2012 r., str. 77 i 78 ( Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
§ 63. W przepisach upoważniających do wydania rozporządzenia wskazuje się: 1) organ właściwy do wydania rozporządzenia; 2) rodzaj aktu; 3) zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu; 4) wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. § 65. Zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu określa się w sposób precyzyjny. Określenie tych spraw nie może być ogólnikowe, w szczególności przez posłużenie się zwrotem: „ określi szczegółowe zasady ....”. § 70. Nie przekazuje się do uregulowania w rozporządzeniu spraw niewyjaśnionych lub nasuwających trudności przy opracowywaniu ustawy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
§ 115. W rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym). § 119. 1. Na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. 2. Jeżeli jedno upoważnienie ustawowe przekazuje do uregulowania różne sprawy, które dają się tematycznie wyodrębnić tak, że ich zakresy są rozłączne, można wydać na podstawie takiego upoważnienia więcej niż jedno rozporządzenie. § 149. W akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie upoważniającej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Regulowanie w rozporządzeniu spraw z zakresu materii ustawowej
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY I NARUSZENIA ZASAD PRAWIDŁOWEJ LEGISLACJI W PROJEKTACH ROZPORZĄDZEŃ Uzupełnianie luk treściowych ustawy materią wykraczającą poza zakres danego upoważnienia Regulowanie w rozporządzeniu spraw z zakresu materii ustawowej Nadanie innego znaczenia zdefiniowanym w ustawie pojęciom Powtarzanie przepisów ustawowych Nadużywanie wzorów dokumentów bez dostatecznej podstawy w upoważnieniu Wprowadzanie do załączników treści materialnych „modyfikujących” regulacje ustawowe Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ W PROJEKTACH USTAW ZAWIERAJĄCYCH UPOWAŻNIENIA USTAWOWE
Brak przepisów materialnych odnoszących się do regulacji mających stanowić przedmiot upoważnienia Przenoszenie na poziom podustawowy rozstrzygnięć o charakterze materii ustawowej Użycie w upoważnieniu sformułowań nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb regulacyjnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo:
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY) Rządowy projekt ustawy o sporcie w wersji z dnia 5 marca 2009 r. przekazany do uzgodnień międzyresortowych 2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo: 1) żądać przekazania wszelkich dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności polskiego związku sportowego; 2) dokonywać kontroli polskiego związku sportowego. 3. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest objęte badanie działalności polskiego związku sportowego pod względem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym oraz postanowieniami statutu. 4. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych władz polskich związków sportowych związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego. 5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej kontroli, mając na względzie rzetelność i prawidłowość jej przeprowadzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 „3) art. 18 otrzymuje brzmienie:
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY) Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przekazany do uzgodnień międzyresortowych (2011 r.) „3) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art Lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego, mając na względzie wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. 2. Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego przez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, formy doskonalenia zawodowego, minimalną liczbę punktów edukacyjnych wymaganych w ustalonych okresach rozliczeniowych, szczegółowe kryteria ustalania odpowiedniej liczby tych punktów w zależności od formy doskonalenia zawodowego, sposób rejestrowania uzyskanych punktów oraz wzory dokumentów potwierdzających uzyskane punkty, kierując się potrzebą podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.”;”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 3) art. 18 otrzymuje brzmienie:
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY) projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (2011 r. – po Komisji Prawniczej) 3) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art (…) 3. Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego przez: realizowanie programu specjalizacji lub szkolenia z zakresu umiejętności; udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub szkolenia z zakresu umiejętności; odbycie praktyki klinicznej; udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, posiedzeniu oddziału kolegium specjalistów lub specjalistycznego lekarskiego towarzystwa naukowego, udział w szkoleniu wewnętrznym jednostki medycznej; udział w akredytowanym programie edukacyjnym; uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego w zakresie nauk medycznych; (…) w sumie 11 punktów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 3. Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat.
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY) Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (uzgodnienia międzyresortowe 2009 r.) „Art Uzyskanie akredytacji ministra właściwego do spraw zdrowia do prowadzenia studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo następuje po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę obejmującego w szczególności ocenę spełniania przez szkołę wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5. 3. Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat. 4. Uzyskanie, odmowa lub cofnięcie akredytacji następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. (…).” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (cd.)
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY) Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (cd.) „Art Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące: 1) sposobu realizacji programu kształcenia, 2) kadry prowadzącej kształcenie, 3) bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego, 4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - mając na względzie zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów, a także zapewnienie właściwej jakości kształcenia.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 sposobu realizacji programu kształcenia;
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) Art. 59. 1. Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest zapewnienie: sposobu realizacji programu kształcenia; kadry prowadzącej kształcenie; 3) bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego; 4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (2013 r.)
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY) Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (2013 r.) „Art.  92a. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz warunki i sposób i tryb prowadzenia ewidencji organizatorów wypoczynku; 2) warunki organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży; 3) warunki i tryb nadzoru nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży; 4) warunki jakie muszą spełniać wychowawcy i kierownicy wypoczynku dzieci i młodzieży; 5) warunki i tryb prowadzenia kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wzory zaświadczeń o ukończeniu tych kursów; 6) warunki gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych w związku z nadzorowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży - uwzględniając konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.”

20 DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (podstawa: art. 229 § 8 Kodeksu pracy) [zał. nr 1] Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 „§ Lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w  § 7, który zamierza wykonywać badania profilaktyczne, zgłasza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. Nie dotyczy to lekarzy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. Lekarz wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne posługuje się pieczęcią o wzorze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 3. Jeżeli badania profilaktyczne mają być przeprowadzane przez lekarza zarejestrowanego, w trybie określonym w ust. 1, w innym województwie, lekarz ten jest zobowiązany złożyć informację o miejscu wykonywania tych badań we właściwym terytorialnie wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. 4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia rejestr organom Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowanym pracodawcom.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (podstawa: art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk) [zał. nr 2] „§ 13. Prezes Akademii wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru w następujących przypadkach: 1) niezgodności z prawem przedstawionych dokumentów mających stanowić podstawę wpisu do rejestru; 2) zgłoszenia wniosku o wpis przez osobę nieuprawnioną; 3) w razie upływu terminu uzupełnienia dokumentów, wyznaczonego przez Prezesa Akademii.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Różnorodność formuł redakcyjnych dla jednolitej treściowo materii podustawowej na przykładzie rozporządzeń w sprawie prowadzenia dokumentacji rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt [zał. nr 3] rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji [zał. nr 4] rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego [zał. nr 5] Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Różnorodność formuł redakcyjnych dla jednolitej treściowo materii podustawowej na przykładzie rozporządzeń w sprawie dotacji Minister właściwy do spraw … określi, w drodze rozporządzenia: szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółkę na cele określone w art. 1 i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. (ustawa o Polskiej Agencji Prasowej) warunki udzielania oraz sposób przekazywania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych, mając na względzie potrzebę zapewnienia edukacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans edukacyjnych. (Prawo telekomunikacyjne) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Różnorodność formuł redakcyjnych dla jednolitej treściowo materii podustawowej na przykładzie rozporządzeń w sprawie dotacji (cd.) Minister właściwy do spraw … określi, w drodze rozporządzenia: szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1b, mając w szczególności na względzie konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z zasadami wydatkowania środków publicznych. (ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także zachowanie dyscypliny finansów publicznych. (ustawa o dochodach jst) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Wyrazy użyte w treści upoważnienia - praktyczne problemy
Rozporządzenie określa warunki … brak podstawy lub wątpliwości, czy treść rozporządzenia może określać terminy na wykonanie niektórych czynności Rozporządzenie określa sposób postępowania … powstają wątpliwości, czy można określić w szczególności formę wykonywania czynności Rozporządzenie określa sposób i tryb … pojawiają się wątpliwości co ma być sposobem, a co trybem działania Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania … dyskusyjny jest zakres możliwego doprecyzowania wymagań nieokreślonych na poziomie ustawowym Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 WNIOSKI W obecnej praktyce legislacyjnej powtarzają się przypadki:
Formułowania upoważnień ustawowych bez odpowiednich przepisów materialnych w ustawie Przekazywania do uregulowania w akcie wykonawczym kwestii stanowiących materię ustawową Formułowania zakresu przedmiotowego aktu wykonawczego nieadekwatnie do rzeczywistych potrzeb regulacyjnych Używania różnych sformułowań, zwrotów i wyrazów dla określenia identycznego lub bardzo zbliżonego zakresu przedmiotowego upoważnienia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 DYREKTYWY PRAWIDŁOWEGO KONSTRUOWANIA UPOWAŻNIEŃ
W każdym przypadku należy sformułować przepisy materialne ustawy, których dopełnieniem mają być przepisy rozporządzenia Sformułowanie upoważnienia powinno być poprzedzone analizą, co w danym przypadku jest wyłączną materią ustawową Należy używać sformułowań adekwatnych do rzeczywistego zakresu regulacji przeniesionej na poziom podustawowy W przypadku rozporządzeń regulujących jednolity zakres spraw konieczne jest dążenie do ujednolicania używanych w upoważnieniach sformułowań zwrotów i wyrazów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 KAZUS 1 Przedstawione do uregulowania sprawy podziel na materię ustawową i rozporządzeniową oraz opracuj adekwatne do zakresu regulacji upoważnienie ustawowe Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 KAZUS 2 Na podstawie przedstawionego zakresu przedmiotowego rozporządzenia opracuj wzorcowe upoważnienie tak, aby jego treść mogła służyć jako schemat do opracowywania innych upoważnień odnoszących do takiego samego lub podobnego zakresu spraw Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "UPOWAŻNIENIE USTAWOWE A MATERIA USTAWOWA I TREŚĆ ROZPORZĄDZEŃ W PRAKTYCE LEGISLACYJNEJ 10 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google