Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiniowanie projektów aktów normatywnych Nasielsk 22 -23 listopada 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiniowanie projektów aktów normatywnych Nasielsk 22 -23 listopada 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Opiniowanie projektów aktów normatywnych Nasielsk 22 -23 listopada 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przykład 1: Dotyczy upoważnień ustawowych do wydawania aktów wykonawczych: a) Regulacje konstytucyjne b) Podmioty upoważnione do wydawania rozporządzeń c) Formy współuczestnictwa w wydawaniu rozporządzeń

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4

5

6 Przykład 2 Akty delegowane Co to są akty delegowane? 1. Nowe źródło prawa unijnego. 2. Wydawane na podstawie aktów prawa pochodnego (akty prawa trzeciego stopnia). 3. Uprawnienie do ich wydawania posiada Komisja Europejska. 4. Celem aktów delegowanych jest odciążenie Rady i Parlamentu Europejskiego.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mogę one przyjąć różne formy prawne: 1. rozporządzenia, 2. dyrektywy, 3. decyzji.

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Artykuł 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 1. Akt ustawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. Akty ustawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania przekazanych uprawnień. Przekazanie uprawnień nie może dotyczyć istotnych elementów danej dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu ustawodawczego.

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Warunki, którym podlega przekazanie uprawnień, są wyraźnie określone w aktach ustawodawczych i mogą być następujące: a) Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu przekazanych uprawnień; b) akt delegowany może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez akt ustawodawczy. Do celów litery a) i b) Parlament Europejski stanowi większością głosów wchodzących w jego skład członków, a Rada większością kwalifikowaną. 3. W nagłówku aktów delegowanych dodaje się przymiotnik "delegowane" albo "delegowana".

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cechy aktów delegowanych 1. Mają one zasięg ogólny, 2. zmieniają lub uzupełniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego, (oba te warunki zasięg i treść muszą być łącznie spełnione, ich niespełnienie wyklucza możliwość wydania aktu delegowanego) Komunikat Komisji do PE i Rady Wprowadzenie w życie art. 290 Traktat u funkcjonowaniu Unii Europejskiej (KOM (2009) 673 precyzuje m.in. znaczenie czasownika zmieniać.

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Procedura przyjmowania aktów delegowanych 1. Warunki wydania określa akt ustawodawczy, 2. Procedura nie przewiduje komitetów tylko konsultacje Komisji z ekspertami (ich opinie nie mają charakteru wiążącego), 3. Parlament Europejski i Rada mają takie same uprawnienia, 4. Parlament Europejski i Rada mogą zgłosić sprzeciw (art.290 nie określa zasad sprzeciwu – swoboda), 5. Parlament Europejski i Rada maja kompetencje do odwołania uprawnień dla Komisji do wydawania aktów delegowanych.

12 Publikacja aktów delegowanych Wszystkie akty delegowane są publikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, po upływie okresu w ciągu którego PE i Rada mogą zgłosić sprzeciw. Akty delegowane przyjmowane w trybie pilnym powinny być ogłaszane niezwłocznie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Pierwsze akty delegowane Komisji 1.Akt delegowany z dnia 9 marca 2010 r. rozporządzenie delegowane 438/2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym ( Dz. Urz. 2010 r. L 132 str. 3) 2.Następne rozporządzenia delegowane nr 1061/2010 i 1062/2010 dotyczyły pralek i telewizorów w sprawie etykietowania w zakresie informacji o produkcie i zużycia energii oraz innych zasobów związanych z energią. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nasza praktyka i nasze problemy Przykład I - dotyczy wdrożenia dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią ( Dz. Urz. L 153 z 18.06.2010, str. 1)

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16

17

18 Przykład II - dotyczy wdrożenia dyrektywy z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz. Urz. L 207 z 6 sierpnia 2010, str. 1),

19 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20

21

22 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Opiniowanie projektów aktów normatywnych Nasielsk 22 -23 listopada 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google