Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa

2 Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego: z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego ze względu na zmienność otoczenia ze względu na nowe możliwości ze względu na nowe zagrożenia ze względu na nowe wyzwania ze względu na nowe potrzeby

3 Otoczenie Marketingowe Przedsiębiorstwa otoczenie demograficzne otoczenie ekonomiczne otoczenie naturalne otoczenie techniczno - technologiczne otoczenie polityczne otoczenie kulturowe

4 Makroekonomiczna Analiza Otoczenia : jakie są najlepsze metody obserwacji i identyfikacji możliwości rynkowych w makrootoczeniu ? jakie są najważniejsze tendencje zmian przy rozpatrywaniu czynników demograficznych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych, politycznych i kulturowych ?

5 Problemy Makrootoczenia Na Świecie rak, aids odsolenie wody morskiej ekologiczna generacja silników sztuczna inteligencja tanie budownictwo mieszkaniowe W Polsce bezrobocie reforma ubezpieczeń społecznych problemy służby zdrowia narkomania bezpieczeństw o obywateli

6 Megatrendy w Makrootoczeniu społeczeństwo industrialne wymuszona technologia i jej humanizacja globalizacja długofalowe planowanie przedsiębiorstw decentralizacja władzy w przedsiębiorstwach samofinansowanie przedsiębiorstw demokracja reprezentatywna

7 Otoczenie Demograficzne liczba ludności struktura ludności wiek poziom wykształcenia poziom zamożności migracja ludności cechy charakterystyczne dla danego regionu

8 Analiza struktury i liczebności poszczególnych grup społecznych i Gospodarstw Domowych dzieci w wieku szkolnym samotne kobiety z dziećmi (ubiory, wyżywienie, lekarstwa) bezdzietne, młode rodziny (mieszkania) robotnicy o niskich dochodach (artykuły spożywcze, używki) dobrze sytuowani w średnim wieku (dobra luksusowe) Ilość osób z wyższym wykształceniem (w Polsce ok. 7%, 39%-średnie, 23%- podstawowe) popyt na książki, czasopisma popyt na usługi turystyczne Analiza Poziomu Wykształcenia

9 Otoczenie Ekonomiczne Zależność Siły Nabywczej od: poziomu realnego dochodu cen za dobra i usługi stanu oszczędności stanu zadłużenia oprocentowania kredytów dostępności kredytów stopa inflacji

10 Zależność struktury dochodów od typu gospodarki narodowej gospodarka naturalna gospodarka eksportowa surowców naturalnych - przemysł wydobywczy, transportowy, ale także rynek dóbr luksusowych gospodarka krajów rozwijających się przemysł przetwórczy, import stali, zapotrzebowanie na nowe produkty (klasa średnia) i produkty luksusowe (klasa bogata) gospodarka krajów uprzemysłowionych - eksport wyrobów przemysłowych, inwestycje kapitałowe w zamian za surowce i półfabrykanty

11 Czynniki wpływające na realny poziom wydatków oszczędność (Polacy 2-3%, Amerykanie 6%, Japończycy 18%) zadłużenie (Polska 42 mld) dostępność kredytów aktualna stopa inflacji Syntetycznym odbiciem wydatków jest poziom PKB na 1 mieszkańca

12 Otoczenie Naturalne stan środowiska naturalnego skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej ograniczone zasoby naturalne wzrost poziomu zanieczyszczenia rosnące koszty energii przenoszenie kosztów związanych z ekologią na konsumentów rola ruchów ekologicznych

13 Konsumenci a organizacje ekologiczne zwolennicy (22%) sympatycy (20%) wygodni (11%) nieświadomi (19%) obojętni (28%)

14 Surowce i Zasoby Naturalne zasoby nieograniczone - powietrze, woda ograniczone zasoby odnawialne - lasy, żywność ograniczone zasoby nieodnawialne - ropa naftowa, węgiel, platyna inne kopaliny

15 Otoczenie Techniczno-technologiczne kształtowanie poziomu życia społecznego poprzez naukę i technologię postęp techniczny i epokowe odkrycia (penicylina, światłowody, laser) zagrożenia ze strony nauki (bomba wodorowa, broń neutronowa i chemiczna, badania genetyczne) wątpliwe osiągnięcia (gry telewizyjne)

16 Skierowanie uwagi Przedsiębiorców na przyspieszenie tempa zmian technologicznych (wynalazki jako siła przyciągająca) nieograniczone możliwości innowacji (biotechnologia, genetyka, elektronika i robotyka) wysokość środków pieniężnych na badania i rozwój (USA 74 mld $, Japonia 30 mld $, Polska 0,8 PKB) zmiany w przepisach prawnych (budownictwo, żywność, leki, energetyka)

17 Otoczenie Polityczne system prawny (regulacje prawne, nowe przepisy prawne, sprzeczność w przepisach) instytucje rządowe i parlamentarne (wpływ opcji politycznej na kodyfikację prawa) grupy nacisku (lobby wojskowe, lobby przemysłowe, pozostałe grupy interesów)

18 Działalność Gospodarcza i Przepisy Prawne przepisy chroniące interesy przedsiębiorstw (kaucje, zwolnienia) przepisy chroniące interesu konsumentów (Urząd Ochrony Konsumenta) przepisy chroniące interesy społeczne (dotacje, subwencje) przepisy chroniące interesy państwa

19 Otoczenie Kulturowe niezmienność podstawowych przekonań i wartości kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe kultura narodu zbiorem subkultur poszanowanie tradycji postrzeganie siebie i innych samorealizacja tolerancja

20 Instytucje Kulturowe Ministerstwo Kultury radio i telewizja prasa teatr i kino krytycy sztuki Wielkość wydatków na kulturę generuje określone zapotrzebowanie na zmianę struktury spożycia dóbr kultury


Pobierz ppt "Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google