Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa

2 Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego:
z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego ze względu na zmienność otoczenia, ze względu na nowe możliwości, ze względu na nowe zagrożenia, ze względu na nowe wyzwania, ze względu na nowe potrzeby.

3 Otoczenie Marketingowe Przedsiębiorstwa( rodzaje)....
otoczenie demograficzne, otoczenie ekonomiczne, otoczenie naturalne, otoczenie techniczno - technologiczne, otoczenie polityczne, otoczenie kulturowe.

4 Makroekonomiczna Analiza Otoczenia:
Główne pytania tej analizy to m.in.: jakie są najlepsze metody obserwacji i identyfikacji możliwości rynkowych w makrootoczeniu ? jakie są najważniejsze tendencje zmian przy rozpatrywaniu czynników demograficznych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych, politycznych i kulturowych ?

5 Problemy Makrootoczenia
Na Świecie rak, aids, odsolenie wody morskiej, ekologiczna generacja silników, sztuczna inteligencja, tanie budownictwo mieszkaniowe W Polsce bezrobocie, reforma ubezpieczeń społecznych, problemy służby zdrowia, narkomania, bezpieczeństwo obywateli.

6 Megatrendy w Makrootoczeniu
społeczeństwo industrialne, wymuszona technologia i jej humanizacja, globalizacja, długofalowe planowanie przedsiębiorstw, decentralizacja władzy w przedsiębiorstwach, samofinansowanie przedsiębiorstw, demokracja reprezentatywna.

7 Otoczenie Demograficzne
liczba ludności, struktura ludności, przeciętny wiek , poziom wykształcenia, poziom zamożności społeczeństwa, migracja ludności, cechy charakterystyczne dla danego regionu.

8 Analiza Poziomu Wykształcenia
Analiza struktury i liczebności poszczególnych grup społecznych i Gospodarstw Domowych dzieci w wieku szkolnym, samotne kobiety z dziećmi (ubiory, wyżywienie, lekarstwa), bezdzietne, młode rodziny (mieszkania), robotnicy o niskich dochodach (artykuły spożywcze, używki), dobrze sytuowani w średnim wieku (dobra luksusowe). Analiza Poziomu Wykształcenia Ilość osób z wyższym wykształceniem (w Polsce ok. 8%, 41%-średnie, 21%-podstawowe) popyt na książki, czasopisma, popyt na usługi turystyczne. Analiza Migracji Ludności

9 Otoczenie Ekonomiczne
Zależność Siły Nabywczej od: poziomu realnego dochodu, cen za dobra i usługi, stanu oszczędności, stanu zadłużenia, oprocentowania kredytów, dostępności kredytów, stopy inflacji.

10 Zależność struktury dochodów od typu gospodarki narodowej
gospodarka naturalna- rolnictwo, surowce gospodarka eksportowa surowców naturalnych - przemysł wydobywczy, transportowy, ale także rynek dóbr luksusowych gospodarka krajów rozwijających się przemysł przetwórczy, import stali, zapotrzebowanie na nowe produkty (klasa średnia) i produkty luksusowe (klasa bogata) gospodarka krajów uprzemysłowionych - eksport wyrobów przemysłowych, inwestycje kapitałowe w zamian za surowce i półfabrykanty

11 Czynniki wpływające na realny poziom wydatków
oszczędność (Polacy 2-3%, Amerykanie 6%, Japończycy 18%), zadłużenie (Polska 42 mld), dostępność kredytów, aktualna stopa inflacji. Syntetycznym odbiciem wydatków jest poziom PKB na 1 mieszkańca

12 PKB w wybranych krajach(1999r)......
USA – USD, Japonia – , Francja – , Niemcy – , W.Brytania – , Włochy – 20330, Polska – mln zł.

13

14 Otoczenie Naturalne stan środowiska naturalnego,
skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej, ograniczone zasoby naturalne, wzrost poziomu zanieczyszczenia, rosnące koszty energii, przenoszenie kosztów związanych z ekologią na konsumentów, rola ruchów ekologicznych,

15 Konsumenci a organizacje ekologiczne
zwolennicy (22%), sympatycy (20%), wygodni (11%), nieświadomi (19%),. obojętni (28%)

16 Surowce i Zasoby Naturalne
zasoby nieograniczone - powietrze, woda, ograniczone zasoby odnawialne - lasy, żywność, ograniczone zasoby nieodnawialne - ropa naftowa, węgiel, platyna inne kopaliny.

17 Otoczenie Techniczno-technologiczne
kształtowanie poziomu życia społecznego poprzez naukę i technologię, postęp techniczny i epokowe odkrycia (penicylina, światłowody, laser), zagrożenia ze strony nauki (bomba wodorowa, broń neutronowa i chemiczna, badania genetyczne), wątpliwe osiągnięcia (niektóre gry telewizyjne).

18 Skierowanie Uwagi Przedsiębiorców Na
przyspieszenie tempa zmian technologicznych (wynalazki jako siła przyciągająca), nieograniczone możliwości innowacji (biotechnologia, genetyka, elektronika i robotyka), wysokość środków pieniężnych na badania i rozwój (USA 74 mld $, Japonia 30 mld $, Polska 0,8 PKB), zmiany w przepisach prawnych (budownictwo, żywność, leki, energetyka).

19 Otoczenie Polityczne system prawny (regulacje prawne, nowe przepisy prawne, sprzeczność w przepisach), instytucje rządowe i parlamentarne (wpływ opcji politycznej na kodyfikację prawa), grupy nacisku (lobby wojskowe, lobby przemysłowe, pozostałe grupy interesów).

20 Działalność Gospodarcza i Przepisy Prawne
przepisy chroniące interesy przedsiębiorstw (kaucje, zwolnienia), przepisy chroniące interesu konsumentów (Urząd Ochrony Konsumenta i Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym), przepisy chroniące interesy społeczne (dotacje, subwencje), przepisy chroniące interesy państwa .

21 Otoczenie Kulturowe niezmienność podstawowych przekonań i wartości,
kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe, kultura narodu zbiorem subkultur, poszanowanie tradycji, postrzeganie siebie i innych samorealizacja, tolerancja.

22 Instytucje Kulturowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
radio i telewizja, prasa, teatr i kino, krytycy sztuki. Wielkość wydatków na kulturę generuje określone zapotrzebowanie na zmianę struktury spożycia dóbr kultury


Pobierz ppt "Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google