Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 2 Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego: z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 2 Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego: z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego ze."— Zapis prezentacji:

1

2 1

3 2 Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego: z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego ze względu na zmienność otoczenia, ze względu na nowe możliwości, ze względu na nowe zagrożenia, ze względu na nowe wyzwania, ze względu na nowe potrzeby.

4 3 Otoczenie Marketingowe Przedsiębiorstwa( rodzaje).... otoczenie demograficzne, otoczenie ekonomiczne, otoczenie naturalne, otoczenie techniczno - technologiczne, otoczenie polityczne, otoczenie kulturowe.

5 4 Makroekonomiczna Analiza Otoczenia : Główne pytania tej analizy to m.in.: jakie są najlepsze metody obserwacji i identyfikacji możliwości rynkowych w makrootoczeniu ? jakie są najważniejsze tendencje zmian przy rozpatrywaniu czynników demograficznych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych, politycznych i kulturowych ?

6 5 Problemy Makrootoczenia Na Świecie rak, aids, odsolenie wody morskiej, ekologiczna generacja silników, sztuczna inteligencja, tanie budownictwo mieszkaniowe W Polsce bezrobocie, reforma ubezpieczeń społecznych, problemy służby zdrowia, narkomania, bezpieczeństwo obywateli.

7 6 Megatrendy w Makrootoczeniu społeczeństwo industrialne, wymuszona technologia i jej humanizacja, globalizacja, długofalowe planowanie przedsiębiorstw, decentralizacja władzy w przedsiębiorstwach, samofinansowanie przedsiębiorstw, demokracja reprezentatywna.

8 7 Otoczenie Demograficzne liczba ludności, struktura ludności, przeciętny wiek, poziom wykształcenia, poziom zamożności społeczeństwa, migracja ludności, cechy charakterystyczne dla danego regionu.

9 8 Analiza struktury i liczebności poszczególnych grup społecznych i Gospodarstw Domowych dzieci w wieku szkolnym, samotne kobiety z dziećmi (ubiory, wyżywienie, lekarstwa), bezdzietne, młode rodziny (mieszkania), robotnicy o niskich dochodach (artykuły spożywcze, używki), dobrze sytuowani w średnim wieku (dobra luksusowe). Ilość osób z wyższym wykształceniem (w Polsce ok. 8%, 41%- średnie, 21%-podstawowe) popyt na książki, czasopisma, popyt na usługi turystyczne. Analiza Poziomu Wykształcenia Analiza Migracji Ludności

10 9 Otoczenie Ekonomiczne Zależność Siły Nabywczej od: poziomu realnego dochodu, cen za dobra i usługi, stanu oszczędności, stanu zadłużenia, oprocentowania kredytów, dostępności kredytów, stopy inflacji.

11 10 Zależność struktury dochodów od typu gospodarki narodowej gospodarka naturalna- rolnictwo, surowce gospodarka eksportowa surowców naturalnych - przemysł wydobywczy, transportowy, ale także rynek dóbr luksusowych gospodarka krajów rozwijających się przemysł przetwórczy, import stali, zapotrzebowanie na nowe produkty (klasa średnia) i produkty luksusowe (klasa bogata) gospodarka krajów uprzemysłowionych - eksport wyrobów przemysłowych, inwestycje kapitałowe w zamian za surowce i półfabrykanty

12 11 Czynniki wpływające na realny poziom wydatków oszczędność (Polacy 2-3%, Amerykanie 6%, Japończycy 18%), zadłużenie (Polska 42 mld), dostępność kredytów, aktualna stopa inflacji. Syntetycznym odbiciem wydatków jest poziom PKB na 1 mieszkańca

13 12 PKB w wybranych krajach(1999r) USA – USD, Japonia – , Francja – , Niemcy – , W.Brytania – , Włochy – 20330, Polska – mln zł.

14 13

15 14 Otoczenie Naturalne stan środowiska naturalnego, skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej, ograniczone zasoby naturalne, wzrost poziomu zanieczyszczenia, rosnące koszty energii, przenoszenie kosztów związanych z ekologią na konsumentów, rola ruchów ekologicznych,

16 15 Konsumenci a organizacje ekologiczne zwolennicy (22%), sympatycy (20%), wygodni (11%), nieświadomi (19%),. obojętni (28%)

17 16 Surowce i Zasoby Naturalne zasoby nieograniczone - powietrze, woda, ograniczone zasoby odnawialne - lasy, żywność, ograniczone zasoby nieodnawialne - ropa naftowa, węgiel, platyna inne kopaliny.

18 17 Otoczenie Techniczno-technologiczne kształtowanie poziomu życia społecznego poprzez naukę i technologię, postęp techniczny i epokowe odkrycia (penicylina, światłowody, laser), zagrożenia ze strony nauki (bomba wodorowa, broń neutronowa i chemiczna, badania genetyczne), wątpliwe osiągnięcia (niektóre gry telewizyjne).

19 18 Skierowanie Uwagi Przedsiębiorców Na przyspieszenie tempa zmian technologicznych (wynalazki jako siła przyciągająca), nieograniczone możliwości innowacji (biotechnologia, genetyka, elektronika i robotyka), wysokość środków pieniężnych na badania i rozwój (USA 74 mld $, Japonia 30 mld $, Polska 0,8 PKB), zmiany w przepisach prawnych (budownictwo, żywność, leki, energetyka).

20 19 Otoczenie Polityczne system prawny (regulacje prawne, nowe przepisy prawne, sprzeczność w przepisach), instytucje rządowe i parlamentarne (wpływ opcji politycznej na kodyfikację prawa), grupy nacisku (lobby wojskowe, lobby przemysłowe, pozostałe grupy interesów).

21 20 Działalność Gospodarcza i Przepisy Prawne przepisy chroniące interesy przedsiębiorstw (kaucje, zwolnienia), przepisy chroniące interesu konsumentów (Urząd Ochrony Konsumenta i Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym), przepisy chroniące interesy społeczne (dotacje, subwencje), przepisy chroniące interesy państwa.

22 21 Otoczenie Kulturowe niezmienność podstawowych przekonań i wartości, kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe, kultura narodu zbiorem subkultur, poszanowanie tradycji, postrzeganie siebie i innych samorealizacja, tolerancja.

23 22 Instytucje Kulturowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, radio i telewizja, prasa, teatr i kino, krytycy sztuki. Wielkość wydatków na kulturę generuje określone zapotrzebowanie na zmianę struktury spożycia dóbr kultury


Pobierz ppt "1 2 Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego: z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google