Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUDYT BANKOWY PRZYGOTOWAŁA MONIKA ZOWCZAK - PORADA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUDYT BANKOWY PRZYGOTOWAŁA MONIKA ZOWCZAK - PORADA."— Zapis prezentacji:

1 AUDYT BANKOWY PRZYGOTOWAŁA MONIKA ZOWCZAK - PORADA

2 POJĘCIE AUDYTU AUDYT – jest to ocena danej organizacji,systemu,
procesu, projektu lub produktu. Działalność audytu jest skoncentrowana na obszarach, w których występują najbardziej istotne ryzyka dla organizacji. Ma za zadanie ocenę efektywności procesów zarządzania ryzykiem, co jest bardzo istotne dla działalności gospodarczej organizacji.

3 Cele audytu Ocena, czy dany przedmiot audytu spełnia wymagania
Weryfikacja, czy cel wyznaczony przez organizację został osiągnięty Weryfikacja, czy działania organizacji są zgodne z wyznaczonymi standardami, statusem, czy praktykami Określa procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy podmiot także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom Wskazuje zalecenia zmian w procedurach Przeprowadzany jest w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji Koncentruje się na wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom Ze względów praktycznych, celem audytu jest dostarczenie tylko racjonalnego zapewnienia o braku istotnych błędów

4 AUDYT BANKOWY Przeprowadzany jest w zakresie różnych zagadnień. W bankach przeprowadzany jest audyt wewnętrzny, czyli badanie procedur i operacji przez audytora wewnętrznego, w celu zapewnienia, że są one zgodne z polityką korporacyjną i strategią firmy, kontrolowana jest cała działalność jednostki zarówno za miniony jak i bieżący okres, jak i audyt zewnętrzny podczas, którego weryfikowane są roczne sprawozdania finansowe za miniony okres.

5 Wewnętrzny audyt bankowy przeprowadzany jest przez Departament Audytu Wewnętrznego, według regulaminu wewnętrznego, przez kompetentny zespół audytorski, który może składać się z jednego lub wielu audytorów. Audyt przeprowadzany jest w sposób ciągły, nieprzerwany, przez cały rok. Zewnętrzny audyt bankowy przeprowadzany jest przez podmiot niezależny od banku. Opinie i raporty audytora zewnętrznego służą podmiotom zewnętrznym, które są zainteresowane sytuacją w badanym banku. Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest zazwyczaj raz do roku.

6 Rodzaje audytu bankowego
Audyt systemów informatycznych Ma na celu wykrycie istniejących usterek oraz wsparcie banku w negocjacjach z dostawcami oprogramowania. Zajmuje się kontrolą wewnętrzną środowiska systemów przetwarzania danych i wykorzystaniem tych systemów. Audyt ten ocenia systemy wejścia, wyjścia i procesu przetwarzania, systemy archiwizacji i ochrony danych, a także zgodności z prawem systemu komputerowego.

7 Audyt finansowy Zajmuje się problemami rachunkowości, ewidencjonowaniem i sprawozdawczością transakcji finansowych. Dotyczy oceny sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rewizji finansowej. Ocenia zgodność informacji podawanych w sprawozdaniu z dokumentacją źródłową. Następuje ustalenie, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera błędów, czy celowo nie pominięto ważnej informacji, czy stwierdzone błędy mieszczą się w granicach progu istotności. Audyt ten ma zapewnić, że sprawozdanie finansowe jest kompletne, prawidłowo sporządzone, transakcje są udokumentowane i zgodne z prawem a działalność prowadzona jest skutecznie i wydajnie.

8 Audyt finansowy przeprowadzony może być np
Audyt finansowy przeprowadzony może być np. w dziale księgowości, gdzie audytowi podlegać mogą wybrane pozycje bilansu oraz rachunku wyników w ujęciu od strony ryzyka banku, prawidłowości zarządzania, procedur kontroli wewnętrznej - aktywa: kasa (operacje kasowo – skarbcowe), lokaty, papiery wartościowe, środki trwałe - zobowiązania: depozyty, pożyczki, rachunki - kapitały - pozycje pozabilansowe: gwarancje, kontrakty

9 Audyt ryzyk bankowych Ryzyko kapitałowe - polega na obserwacji zachowania udziałowców jak często wycofywali kapitały udziałowe Ryzyko kredytowe – polega na analizie, czy kredytobiorcy wywiązują się z zawartych umów kredytowych, czy nie narażają banku na stratę finansową, czy płatności z tytułu np. kredytu regulowane są w terminie wyznaczonym w umowie kredytowej; ryzyko to dotyczy udzielonych pożyczek, kredytów, skupowanych wierzytelności, otwartych linii kredytowych, gwarancji, poręczeń

10 Ryzyko stopy procentowej – bada się w jakim stopniu wynik finansowy banku i jego wartość są narażone na skutki zmian rynkowych stóp procentowych Ryzyko działalności operacyjnej - bada się, czy nowe produkty są właściwie przygotowane, czy klienci nie maja problemów z dostępem do swoich rachunków, czy obsługa klienta jest właściwa, czy nie występują błędy proceduralne

11 Ryzyko prawne – podczas audytu bada się, czy wewnętrzne regulacje banku są poprawne, czy w zawieranych umowach nie występują błędy prawne, czy otoczenie regulacyjne jest stabilne Ryzyko koncentracji - przeprowadzanie kontroli instytucjonalnych, kontrolowanie wszystkich zaangażowań powodujących ryzyko koncentracji zgodnie z planem kontroli, audyt musi odbyć się nie rzadziej niż raz w roku

12 Ryzyko operacyjne – polega na identyfikacji obszarów generujących starty, bądź nadmierne koszty, sprawdzaniu dokumentacji dotyczącej strat operacyjnych, czy są odpowiednio przechowywane. Kluczowe obszary występowania ryzyka operacyjnego w działalności bankowej obejmują: relacje z otoczeniem np. akcjonariusze, klienci; pracowników; majątek; procesy i operacje; systemy; działalność przestępczą; zdarzenia losowe. Ryzyko funkcjonowania organizacji – audyt polega na sprawdzeniu, czy przestrzegane są zasady BHP, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, badane są relacje z klientami, akcjonariuszami i osobami trzecimi (skargi, pozwy sądowe, informacje prasowe), badane są mechanizmy zarządzania, planowania, czy struktura organizacji dostosowana jest do działalności banku

13 Ryzyko transakcyjne – bada się rodzaj i wielkość transakcji, czy dokumentacja jest właściwa, czy kompensacja sald jest uzasadniona, czy transakcje realizowane są właściwie, czy zasady udzielania kredytów nie zawierają błędów Ryzyko kadrowe - bada się, czy stosowane mechanizmy rekrutacji są efektywne, czy szkolenia, ocena i motywowanie pracowników są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej działalności przez bank

14 Głównym celem audytu bankowego jest:
Inicjowanie przedsięwzięć dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej działalności banku poprzez: - wskazywanie potrzeby modyfikacji mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem - sygnalizowanie problemów i zagrożeń oraz proponowanie sposobów przeciwdziałania - doradztwo w zakresie usprawniania procesu zarządzania

15 Struktura organizacyjna Departamentu Audytu Wewnętrznego NPB
Zadania ogólne wykonywanie zadań związanych z audytem wewnętrznym działalności departamentów i jednostek organizacyjnych Zadania szczegółowe przeprowadzanie audytu wewnętrznego w departamentach i jednostkach organizacyjnych, opracowywanie dla Prezesa NBP i Zarządu NBP sprawozdań i informacji o wynikach audytu wewnętrznego oraz dokonywanie analiz i ocen:działalności NBP, adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli wewnętrznej, skuteczności zarządzania ryzykiem w NBP

16 inicjowanie podejmowania przez departamenty i jednostki organizacyjne przedsięwzięć dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej ich działalności kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych kierowanych do NBP przez zewnętrzne organa kontrolne oraz współpraca w tym zakresie z Gabinetem Prezesa, współpraca z zewnętrznymi organami kontroli i organami powołanymi do ścigania przestępstw w zakresie spraw dotyczących działalności NBP

17 Dziękuję


Pobierz ppt "AUDYT BANKOWY PRZYGOTOWAŁA MONIKA ZOWCZAK - PORADA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google