Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

438/2001 Kontrola 5% Zamknięcie pomocy 1083/2006, 1828/2006 Audyt systemów Audyt operacji Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "438/2001 Kontrola 5% Zamknięcie pomocy 1083/2006, 1828/2006 Audyt systemów Audyt operacji Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej."— Zapis prezentacji:

1

2 438/2001 Kontrola 5% Zamknięcie pomocy 1083/2006, 1828/2006 Audyt systemów Audyt operacji Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

3 audyty w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego; audyt operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków; strategia audytu

4 do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008– 2015: IA przedkłada Komisji rocznego sprawozdania audytowego, przedstawiającego wyniki audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy, zakończonym dnia 30 czerwca danego roku, zgodnie ze strategią audytu dla programu operacyjnego oraz informującego o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu; IA wydaje opinię, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie, tak aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są prawidłowe, oraz aby dawać tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe;

5 przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia, zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe (możliwość częściowego zamknięcia pomocy)

6 Rola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Zakres kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego; kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z ww. środków

7 Audyt obejmuje sprawdzenie: 1) skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli; 2) prawidłowości rachunków; 3) prawidłowości i zgodności z prawem wydatków; 4) wywiązywania się z warunków finansowania pomocy.

8 Audyt jest przeprowadzany w: instytucjach zarządzających, certyfikujących, pośredniczących, wdrażających, instytucji płatniczej, podmiotach zaangażowanych w realizację wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz agencjach płatniczych, o których mowa w odrębnych przepisach, podmiotach i jednostkach organizacyjnych wydatkujących, przekazujących i otrzymujących środki publiczne, podmiotach i jednostkach obowiązanych do wywiązywania się z warunków finansowania pomocy.

9 Czynności w zakresie audytu wykonują inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwani dalej "inspektorami" i "pracownikami", zatrudnieni w: 1)wyodrębnionej komórce organizacyjnej właściwej w sprawach audytu (MF) - na podstawie upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, lub 2)urzędach kontroli skarbowej - na podstawie upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub z jego upoważnienia przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

10 Audyty mają na celu weryfikację, czy spełnione są następujące warunki: a) operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów; b) wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta; c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;

11 Wszczęcie – z urzędu, postanowieniem Wybór próby Czynności – zebranie materiału dowodowego Kontrola beneficjentów (krzyżowa) Procedura kontradyktoryjna Podsumowanie ustaleń, sprawozdanie Nota sygnalizacyjna Fllow-up

12 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub z jego upoważnienia dyrektor urzędu kontroli skarbowej sporządzają: 1) sprawozdanie; 2) opinię, w tym certyfikat albo deklarację zamknięcia. Sprawozdanie lub opinię doręcza się audytowanemu. Sprawozdanie lub opinia mogą być doręczone również innym podmiotom

13 Akredytacja Akredytacja opiera się na opinii niezależnego organu audytowego, który ocenia zgodność podmiotu z kryteriami akredytacji. Niezależny organ audytowy przeprowadza swoje zadania zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu.

14 Do dnia 1 lutego roku następującego po zakończeniu okresu obrachunkowego państwo członkowskie przedkłada Komisji następujące dokumenty i informacje zgodnie z art. 56 rozporządzenia finansowego: (a) poświadczone roczne sprawozdania finansowe odpowiednich podmiotów akredytowanych zgodnie z art. 64; (b) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości transakcji oraz (c) przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami; streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systematycznie występujących lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

15 (d) opinię z audytu przeprowadzonego przez wyznaczony niezależny organ audytowy w sprawie poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania, w tym kompletności, rzetelności i prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także w sprawie legalności i prawidłowości transakcji oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami; do opinii dołączone jest sprawozdanie przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w odniesieniu do roku obrotowego objętego opinią.

16 Poświadczone roczne sprawozdanie finansowe dla każdego programu operacyjnego obejmuje rok obrotowy i zawiera na poziomie każdej osi priorytetowej: całkowitą kwotę kwalifikowalnych wydatków, które są zapisane w sprawozdaniu finansowym instytucji certyfikującej jako zapłacone przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji, oraz odpowiednie wypłacone kwalifikowalne wsparcie publiczne i całkowitą kwotę wsparcia publicznego wypłaconą w trakcie realizacji operacji;

17 Instytucja audytowa zapewnia prowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli, na podstawie stosownej próby działań oraz rocznego sprawozdania finansowego. Instytucja audytowa sporządza: (i) opinię z audytu na temat rocznego sprawozdania finansowego z poprzedniego roku obrotowego, której zakres obejmuje kompletność, dokładność i prawdziwość rocznego sprawozdania finansowego, funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz legalność i prawidłowość operacji leżących u ich podstaw;

18 (ii) roczne sprawozdanie z kontroli, przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w poprzednim roku obrotowym. Sprawozdanie przewidziane w ppkt (ii) określa wszelkie niedociągnięcia stwierdzone w systemie zarządzania i kontroli oraz podjęte lub proponowane działania naprawcze. W przypadku gdy wspólny system zarządzania i kontroli stosuje się do więcej niż jednego programu operacyjnego, informacje wymagane zgodnie z ppkt (ii) można zebrać w jednym sprawozdaniu.


Pobierz ppt "438/2001 Kontrola 5% Zamknięcie pomocy 1083/2006, 1828/2006 Audyt systemów Audyt operacji Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google