Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKA Szkoły ponadgimnazjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKA Szkoły ponadgimnazjalne."— Zapis prezentacji:

1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKA Szkoły ponadgimnazjalne

2 ZAŁOŻENIA UWARUNKOWANIA Powszechne kształcenie matematyczne (obowiązkowa matura) Szybko rozwijające się otoczenie Zaległości edukacyjne Obniżenie wieku szkolnego Zmiana organizacji kształcenia w liceum

3 Priorytet efektów kształcenia Ciągłość nauczania przez wszystkie etapy edukacji Kształcenie pogłębione w liceum Podstawa = standardy wymagań Zwiększenie autonomii szkoły w kształtowaniu procesu nauczania Wystarczająco wysoka zdawalność matury z matematyki Zastosowanie od roku 2012/13 (lub 2015/16) ZAŁOŻENIA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

4 WYMAGANIA OGÓLNE (IV etap edukacyjny) Cele kształcenia: I.Wykorzystanie i tworzenie informacji. P: Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. R.: Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. II.Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. P.: Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. R.: Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia matematyczne oraz operuje obiektami matematycznymi. III.Modelowanie matematyczne P.: Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. R.: Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia.

5 WYMAGANIA OGÓLNE (IV etap edukacyjny) Cele kształcenia: IV.Użycie i tworzenie strategii. P: Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. R.: Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. V.Rozumowanie i argumentacja. P.: Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. R.: Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność.

6 Liczby rzeczywiste Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: brak wartości bezwzględnej brak wykładnika rzeczywistego zastosowanie własności potęg w innych dziedzinach wiedzy Poziom rozszerzony: wartość bezwzględna brak rozkładu na czynniki pierwsze, nwd i nww WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE (IV etap edukacyjny)

7 Wyrażenia algebraiczne Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: tylko kwadratowe wzory skróconego mnożenia brak wielomianów brak wyrażeń wymiernych Poziom rozszerzony: sześcienne wzory skróconego mnożenia wielomiany wyrażenia wymierne brak rozwinięcia a n – 1 tw. o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współ. całkowitych i tw. o reszcie z dzielenia przez x – a przechodzą do Równań i nierówności

8 Równania i nierówności Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: brak równań wielomianowych (poza najprostszymi sytuacjami) równania i proste układy liniowe brak układów równań prowadzących do równań kwadratowych Poziom rozszerzony: równania i nierówności liniowe z parametrem ograniczenie równań i nierówności wielomianowych

9 Funkcje Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: odwracanie funkcji odczytywanie z wykresu punktów ekstremalnych interpretacja współcz. funkcji kwadratowej w trzech postaciach wykorzystanie własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagad. geom., fiz. itp. używanie funkcji wykładniczych do opisu zagadnień fiz., chem. lub osadzonych w kontekście praktycznym Poziom rozszerzony: wykresy funkcji cf(x) i f(cx) nie tylko dla funkcji trygonometr. używanie funkcji logarytmicznej do opisu zagadnień fiz., chem. lub osadzonych w kontekście praktycznym wykres i własności (z wykresu) funkcji przedziałami różnie określonej

10 Ciągi liczbowe Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: bez zmian Poziom rozszerzony: granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n 2 i tw. o działaniach na granicach zbieżne szeregi geometryczne – rozpoznawanie i sumowanie

11 Trygonometria Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: rozszerzenie dziedziny do 180 o brak ctg wchodzą proste zależności: jedynka trygonometryczna, tangens jako iloraz, sin(90 o –α) = cos α. Poziom rozszerzony: wykorzystanie okresowości suma i różnica sinusów i cosinusów

12 Planimetria Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: znika kąt między cięciwą a styczną własności stycznej do okręgu podobieństwo ograniczone do trójkątów wykorzystanie funkcji trygonom. w łatwych obliczeniach geometrycznych zamiast w znajdowaniu związków miarowych w figurach płaskich brak wzajemnego położenia prostej i okręgu (ale jest styczna) Poziom rozszerzony: wymienione tw. Talesa i tw. odwrotne znajdowanie obrazów prostych figur w jednokładności

13 Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dany punkt i prostopadłej lub równoległej do prostej danej w postaci kierunkowej symetria osiowa wzgl. osi układu i środkowa wzgl. początku układu brak równania okręgu Poziom rozszerzony: wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dany punkt i prostopadłej lub równoległej do prostej danej w postaci ogólnej równanie okręgu brak zastosowania wektorów do rozwiązywania zadań brak wzajemnego położenia dwóch okręgów

14 Stereometria Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: ograniczenie wielościanów do graniastosłupów i ostrosłupów brak obliczania kątów między ścianami wielościanu przekroje prostopadłościanu rozpoznawanie i obliczanie kątów w walcu i stożku Poziom rozszerzony: przekroje tylko graniastosłupów i ostrosłupów przekrój sfery brak tw. o trzech prostych prostopadłych

15 Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Porównanie ze standardami wymagań z 2007 r. Poziom podstawowy: brak mediany reguła dodawania (obok reguły mnożenia) Poziom rozszerzony: prawdopodobieństwo warunkowe tw. o prawdopodobieństwie całkowitym

16 Rachunek różniczkowy W standardach wymagań z 2007 r. nie występuje. W podstawie programowej z 2007 r. nie występuje. Porównanie z podstawą programową z 2002 r. Poziom podstawowy: nie występuje Poziom rozszerzony: praktycznie bez zmian

17 Zasadnicze Szkoły Zawodowe Cele edukacyjne 2002 Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami matematycznymi Przygotowanie uczniów do wykorzystywania zdobytej wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu typowych problemów z życia codziennego Kształcenie umiejętności logicznego rozumowania i wyciągania wniosków Cele kształcenia 2008 Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków

18 Treści nauczania Porównanie z podstawą programową z 2002 r. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne: nie wraca się do liczb naturalnych i całkowitych nie ma wielomianów Równania i nierówności: (nie ma takiego działu w 2002) nie ma równań i nierówności 3. stopnia nie ma wzorów Vietea Funkcje: proporcjonalność odwrotna Bardziej precyzyjny opis oczekiwanych umiejętności

19 Treści nauczania Porównanie z podstawą programową z 2002 r. Trygonometria: (nie ma w podstawie 2002) funkcje kątów ostrych przybliżone wartości funkcji trygon. (z tablic lub kalkulatora) obliczanie miary kąta przy danej wartości funkcji proste zależności Planimetria: tylko kąt środkowy-kąt wpisany oraz trygonometria w obliczeniach geometrycznych (pozostałe tematy z 2002 r. w gimnazjum z wyjątkiem tw. Talesa)

20 Treści nauczania Porównanie z podstawą programową z 2002 r. Stereometria: ograniczenie wielościanów do graniastosłupa i ostrosłupa kąty w walcu i stożku przekroje prostopadłościanu trygonometria w obliczeniach, m.in. pola powierzchni i objętości Statystyka: uczeń nie musi tworzyć tabel, wykresów i diagramów oblicza średnią arytmetyczną i ważoną oraz medianę (także dane pogrupowane)

21 Należy pamiętać, że nawet w zakresie rozszerzonym nie da się utrzymać poziomu dawnych liceów matematyczno-fizycznych. Powodów tego jest wiele, a jednym z nich jest to, że uczniowie będą zdawać maturę w wieku 18 lat, a nie 19 lat jak teraz. Nauka szkolna od klasy I po maturę będzie trwała 12 lat, a dotąd od klasy zerowej po maturę trwała 13 lat. Musi więc z podstawy ubyć materiał odpowiadający z grubsza jednej klasie. W liceum oczywiście kluczowym problemem będzie obowiązkowa matura z matematyki.

22 W prezentacjach wykorzystano materiały z ogólnopolskiej konferencji w Żerkowie poświęconej NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI

23 Nauczycieli zainteresowanych wspieraniem matematyki zapraszam na debatę – dyskusję służącą wymianie poglądów na temat: KSZTAŁCENIE MATEMATYCZNE Spotkanie odbędzie się 4 marca 2009 r. (środa) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29 (godz. 15.00). Warunki uczestnictwa: - wstępna deklaracja udziału w spotkaniu, - przygotowanie tematu (problemu) do dyskusji.

24 Danuta Karpińska Bożena Zembik Katarzyna Mleczko


Pobierz ppt "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKA Szkoły ponadgimnazjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google