Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MALBORSKIM"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MALBORSKIM
NA LATA

2 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W załączeniu przedstawiam Państwu Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jest to dokument, który powstał dzięki udziałowi konkretnych osób reprezentujących samorządy, instytucje, organizacje społeczne. Ponadto wykorzystane zostały materiały z raportu „Malborskich Warsztatów Pracy Socjalnej” organizowanych w latach 2006/2007.

3 Każda społeczność wypracowuje także właściwe dla siebie systemy wsparcia uruchamiane w wypadku pojawienia się problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza ich własne środki, możliwości i uprawnienia. W sferze działań socjalnych celem głównym jest, zatem dbałość o to, by jednostki i rodziny (zwłaszcza żyjące w trudnych warunkach) miały dostęp do systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania.

4 Podstawą polityki społecznej w Powiecie Malborskim jest strategia, która określa, misję, cele i kierunki działania oraz Programy Operacyjne. Dokument ten określa opcje rozwoju poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego mających bezpośredni i pośredni wpływ na politykę i integracje społeczną.

5 Dokument ten zawiera podstawowe informacje o polityce społecznej w powiecie na tle podstawowych danych statystycznych określających potencjał społeczno – gospodarczy powiatu.

6 Pomoc Społeczna Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz pomocą środowiskową zajmują się następujące Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim: Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lichnowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Malbork, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

7 Na terenie Powiatu Malborskiego działa również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikające z ustawy o pomocy społecznej można podzielić na cztery podstawowe grupy tematyczne, i tak są to: - zadania z zakresu pomocy instytucjonalnej - zadania związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych - zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

8 Organizacje pozarządowe
Z punktu widzenia interesu, jakim jest rozwiązywanie problemów społecznych, szczególne znaczenie mają takie organizacje, które w Powiecie Malborskim są dosyć liczne.

9 Wykaz ważniejszych stowarzyszeń, związków, fundacji działających na terenie Powiatu w sferze działalności społecznej Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się Stowarzyszenie Pomocy "MIŚ" Stowarzyszenie Amazonek Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "PARASOL„ Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Malborku PCK - Zarząd Rejonowy w Malborku Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie "TU i TERAZ" Stowarzyszenie "Bezpieczny Malbork„ Stowarzyszenie Św. Faustyny "FIDES„ Polski Związek Głuchych Oddział Malbork Zarząd Miejski PKPS w Malborku Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Malborku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SŁONECZNY PROMYK„ Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku Fundacja Humanitarna „Nadzieja” im. Stefanii Zaorskiej w Nowym Stawie Stowarzyszenie Na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” – ośrodki Nowy Staw, Kraśniewo, Szawałd

10 Uwarunkowania zewnętrzne

11 Uwarunkowania zewnętrzne krajowe
Priorytet 1 – Poprawa warunków dla powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci Priorytet 2 – Wdrożenie aktywnej polityki społecznej Priorytet 3 – Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych Priorytet 4 – Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym Priorytet 5 – Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych Priorytet 6 – Partnerstwo publiczno-społeczne jako podstawa rozwoju usług społecznych Priorytet 7 – Integracja społeczna i zawodowa imigrantów

12 Uwarunkowania zewnętrzne regionalne
Na poziomie regionalnym dokumentem bezpośrednio odnoszącym się do opracowania wyższego rzędu jest Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku przyjęta uchwałą nr 1056/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006 roku. Dokument ten określa priorytety i cele wraz z kierunkami działania.

13 Priorytet I: Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej
Cel 1 Dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy Cel 2 Zwiększenie dostępności do instytucji rynku pracy Cel 3 Rozwój kształcenia ustawicznego Cel 4 Aktywizacja zawodowa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy

14 Priorytet II. Wzmacnianie integracji społecznej
Cel 1 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu: Cel 2 Tworzenie warunków do wczesnego diagnozowania i wsparcia w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym. Cel 3 Tworzenie warunków do wyzwalania aktywności indywidualnej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Cel 4 Wspieranie działań środowisk lokalnych na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej.

15 Cel 2 Wzmacnianie postaw obywatelskich
Priorytet III: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Cel 1 Tworzenie warunków do budowania instytucjonalnego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel 1 Tworzenie warunków do budowania instytucjonalnego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Cel 2 Wzmacnianie postaw obywatelskich Cel 3 Podnoszenie jakości działalności organizacji pozarządowych

16 Priorytet IV: Poprawa infrastruktury i systemów wsparcia integracji
Cel 1 Zwiększenie dostępności usług instytucji wspierających Cel 2 Podnoszenie jakości usług instytucji wspierających Cel 3 Stwarzanie warunków do powstawania i funkcjonowania koalicji i partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Cel 4 Budowanie komplementarnego systemu i standaryzacja usług

17 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MALBORSKIM - CZĘŚĆ STRATEGICZNA

18 MISJA POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE MALBORSKIM TO ZINTEGROWANY SYSTEM WSPIERANIA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB SAMOTNYCH ORAZ RODZIN ZNAJDUJACYCH SIĘ CZASOWO LUB NA STAŁE W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ LUB OBCIĄŻONYCH NIEKORZYSTNYMI DLA ICH ROZWOJU ZJAWISKAMI SOCJOLOGICZNYMI. SYSTEM OPARTY NA MODELOWEJ WSPÓŁPRACY OFICJALNYCH STRUKTUR SAMORZĄDOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZASADZIE:

19 „RZETELNA I WSZECHSTRONNA POMOC W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH OPARTA JEST NA POSZANOWANIU GODNOŚCI I WZAJEMNYCH PRAW”

20 PRIORYTETY I CELE POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Rozmiar problemów poszczególnych osób z grup szczególnego ryzyka wskazuje na konieczność wytyczenia kierunków rozwiązywania problemów społecznych w powiecie malborskim w zakresie trzech priorytetów: Cel główny 1: Przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia Cel główny 2: Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny oraz kompleksowe wsparcie rodziny Cel główny 3: Bezpieczeństwo socjalne Cel główny 4: Marginalizacja grup społecznych Cel główny 5: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców powiatu poprzez podniesienie jakości usług medycznych, zwiększenie ich dostępności . Zorganizowanie systemu działań profilaktycznych Cel główny 6: Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku starszym Cel główny 7: Wielokierunkowa współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

21 MONITOROWANIE STRATEGII
Opracowana strategia umożliwi inicjowanie i wdrażanie różnorakich rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób i grup społecznych wymagających okresowego i długofalowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Przyjęcie tego dokumentu uchwałą Rady Powiatu umożliwi budowanie na terenie powiatu zintegrowanego systemu pomocy społecznej i pozwoli na pozyskiwanie środków unijnych. Nie można pominąć faktu, że podstawowym warunkiem wdrażania Strategii jest dobra współpraca samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu i włączających się w realizację Strategii. Założono, że cele będą realizowane do 2015 roku. Nie oznacza to jednak, że jest to dokument zamknięty. Strategię można, a nawet wydaje się konieczne jej modyfikowanie pod wpływem zmieniających się warunków.

22 Zarządzanie Strategią zostanie powierzone Zespołowi osób wybranych spośród grup roboczych – do 5 osób.


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MALBORSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google