Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym"— Zapis prezentacji:

1 Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym
Renata Przegalińska Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych GIJHARS

2 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego, właściwym organem do wydawania pozwoleń na zastosowanie niżej wymienionych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej: Zastosowanie składnika pochodzenia rolniczego nie ujętego w załączniku IX do rozporządzenia 889/2008. Odstępstwo przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 889/2008. Przekroczenie w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi. Odstępstwo przewidziane w pierwszym wierszu pkt 6 załącznika II do rozporządzenia 889/2008. Zastosowanie syntetycznych witamin A, D i E w karmieniu przeżuwaczy. Odstępstwo przewidziane w trzecim akapicie lit. a) pkt 1. 1 załącznika nr VI do rozporządzenia 889/2008. jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS 2

3 Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS
Wydane przez wojewódzkich inspektorów JHARS decyzje w sprawie odstępstw W 2010 r. wydano: zezwolenia na zastosowanie odstępstw odmów wydania zgody na zastosowanie odstępstw W 2011 r. (styczeń- październik) wydano: zezwolenia na zastosowanie odstępstw - 49 odmów wydania zgody na zastosowanie odstępstw Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

4 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. Wojewódzki inspektor JHARS, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez producenta ekologicznego, w drodze decyzji, wydaje pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008 na wniosek producenta. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się na formularzach opracowanych przez Głównego Inspektora JHARS, udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS ( → rolnictwo ekologiczne → odstępstwa) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się opinię jednostki certyfikującej dotyczącą spełnienia przesłanek do zastosowania wnioskowanego odstępstwa. Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS 4

5 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Kopia decyzji jest przekazywana jednostce certyfikującej, która zaopiniowała Wniosek i kontroluje prowadzoną przez wnioskodawcę działalność w rolnictwie ekologicznym. Inspektorzy jednostek certyfikujących powinni sprawdzać u producentów w rolnictwie ekologicznym m.in.: Czy odstępstwa nie są stosowane samowolnie Czy producenci trzymają się wydanych decyzji np. nie zakupili większej liczby zwierząt niż przewiduje decyzja np. czy nie zakupili zwierząt przed uzyskaniem wymaganej zgody Czy producenci wywiązuję się z obowiązków związanych z uzyskaniem zgody na odstępstwo np. w przypadku odstępstwa przewidzianego w art. 40 ust. 2 rozp. 889/2008 Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS 5

6 ODSTĘPSTWO 2010 r. I połowa 2011 r. Lp. Liczba decyzji: 1705
Pozwolenie Odmowa 226 Pozwolenie 39 1 wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 889/2008 53 52 21 7 2 mocowanie taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogonów, piłowanie zębów, kształtowanie dziobów, usuwanie rogów 24 15 3 stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego barwienia skorup gotowanych jaj wielkanocnych 4 uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji 40 32 13 5 trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie 671 90 1079 20 6 prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin wieloletnich o odmianach trudnych do rozróżnienia, wymagających co najmniej 3-letniego okresu uprawy prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin na obszarze przeznaczonym do badań rolniczych lub formalnych działań edukacyjnych 8 prowadzenie równoległej produkcji nasion, wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i transplantów metodą ekologiczna i nieekologiczną 9 równoległy chów zwierząt tego samego gatunku metodą ekologiczną i nieekologiczną w gospodarstwie objętym badaniami rolniczymi lub formalnymi działaniami edukacyjnymi 10 wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu 307 29 210 11 użycie zwierząt nieekologicznych w celu odnowienia lub odbudowy stada w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi 12 odtworzenie ekologicznej pasieki przy użyciu nieekologicznych pszczół w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi użycie nieekologicznych pasz w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi 14 dokarmianie pszczół miodem, cukrem lub syropem cukrowym uzyskanymi metodami ekologicznymi w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi trzymanie bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich 623 89 16 zmiana warunków w pomieszczeniach inwentarskich i/lub obsady zwierząt 17 zastosowanie dodatku (azotyn sodu, azotan potasu)

7 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Decyzje są wydawane na czas określony z uwzględnieniem podanych we wniosku informacji. Zgodnie z art. 22, ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 odstępstwa od zasad produkcji określonych w rozdziałach I-IV (Ogólne reguły produkcji, Produkcja rolna, Produkcja pasz, Przetwórstwo) są ograniczone do minimum i w stosownych przypadkach ograniczone w czasie Pozwolenie na odstępstwo od zasad produkcji ekologicznej może zostać wydane w przypadku, gdy producent spełnienia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 oraz w rozporządzeniu nr Rady (WE) 834/2007.

8 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
W przypadku dwóch niżej wymienionych odstępstw: przewidzianym w art. 27 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, na stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego malowania jaj wielkanocnych; przewidzianym w art. 47 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, na użycie pasz nieekologicznych w okolicznościach katastroficznych; wydane zezwolenia notyfikowane są Komisji i państwom członkowskim. W związku z powyższym, wojewódzki inspektor JHARS w decyzji, powinien w rozdzielniku uwzględnić Głównego Inspektora JHARS i niezwłocznie przesłać kopię decyzji na adres poczty elektronicznej: oraz drogą pocztową. Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS 8

9 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 27 ust. 4 rozporządzenia 889/2008: na stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego malowania jaj wielkanocnych Do dnia 31 grudnia 2013 r. zezwolenie może obejmować tlenki i wodorotlenki żelaza w postaci syntetycznej. Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 42 rozporządzenia 889/2008: wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu zezwolenie może obejmować młode kury, w wieku do 18 tygodni, do produkcji jaj, w ograniczonym czasie do dnia 31 grudnia 2011 r., pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w sekcji 3 i 4 rozdz. 2 rozporządzenia 889/2008. Termin ma zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2015 – zgodnie z informacją przekazaną przez Komisję na posiedzeniu Stałego Komitetu ds.. Rolnictwa Ekologicznego Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS 9

10 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 1 rozporządzenia 889/2008: trzymanie bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich W okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r. wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mogą zezwalać na trzymanie bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich, o ile (zgodnie z art. 95 ust. 1 rozporządzenia 889/2008) są spełnione następujące warunki: budynki, w których trzymane będzie bydło na uwięzi, zostały wybudowane przed dniem 24 sierpnia 2000 r.; bydło ma zapewniony ruch i chów odbywa się zgodnie z wymaganiami dobrostanu zwierząt, na wygodnie wyściełanych stanowiskach; co najmniej dwa razy w roku przeprowadzane będą przez UJC wizyty kontrolne, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS 10

11 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Wniosek o odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 889/2008: zmiana warunków w pomieszczeniach inwentarskich i/lub obsady zwierząt W okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r. wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mogą zezwalać na zmianę obsady zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich, w stosunku do wymagań określonych w załączniku III do rozporządzenia 889/2008 i/lub zmianę warunków w pomieszczeniach inwentarskich, w stosunku do wymagań określonych w art. 12 ust. 2 i 3 oraz w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 889/2008, o ile (zgodnie z art. 95 ust. 2 rozporządzenia 889/2008) są spełnione następujące warunki: budynki, w których mają być zmienione warunki chowu zwierząt, zostały wybudowane przed dniem 24 sierpnia 1999 r., zgodnie z odniesieniem do derogacji określonej w części B pkt Załącznika I rozporządzenia EWG nr 2092/91; producent zobowiąże się do złożenia jednostce certyfikującej kontrolującej prowadzoną przez niego działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, planu zawierającego opis rozwiązań mających na celu zapewnienie osiągnięcia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej do końca okresu przejściowego; co najmniej dwa razy w roku przeprowadzane będą przez UJC wizyty kontrolne, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

12 Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Wniosek o odstępstwo przewidziane w przypisie nr 1 do tabeli w sekcji A załącznika nr VIII rozporządzenia 889/2008: zastosowanie dodatku (azotyn sodu, azotan potasu) Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia 889/2008, stosowanie niektórych substancji wymienionych w Załączniku VIII, w tym azotynu sodu (E250) lub azotanu potasu (E252), zostanie poddane ponownej ocenie w celu ich wycofania przez Komisję Europejską. Wydział Rolnictwa Ekologicznego GIJHARS

13 Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych
Dziękuję za uwagę Renata Przegalińska Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych GIJHARS


Pobierz ppt "Odstępstwa od wymogów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google