Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2. Podstawy teoretyczne przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2. Podstawy teoretyczne przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 2. Podstawy teoretyczne przedsiębiorczości
2.1. Twórczość, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość – pedagogika pracy. 2.2. Osobowość. Motywacje działalności społecznej, zawodowej, gospodarczej. 2.3. Indywidualność. Zespołowość. Praca zespołowa. 2.4. Relacje przedsiębiorczości z dyscyplinami nauki.

2 DLACZEGO PEDAGOGIKA PRACY WSPOMAGA KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ?
Aktywność zawodowa utożsamiana jest z przejawianiem pozytywnych postaw człowieka wobec zadań zawodowych i obowiązków pracowniczych w okresie, gdy praca zawodowa stanowi jeden z głównych rodzajów działalności i sens życia. Aktywność zawodowa zależy od wielu czynników, takich jak: cechy indywidualne pracownika, warunki pracy oraz stopień identyfikacji z zawodem wyznaczony linią rozwoju zawodowego pracownika. Pedagogika pracy – dyscyplina naukowa badająca relacje człowiek – wychowanie – praca Przedmiot pedagogiki pracy – problemy wychowania przez pracę, kształcenia politechnicznego, orientacji i poradnictwa zawodowego, kształcenia i wychowania zawodowego oraz problemy oświatowe i wychowawcze środowiska pracy. Rozwój zawodowy – droga rozwoju zawodowego jednostki od fazy zaznajamiania z obszarami ludzkiej działalności gospodarczej i kulturalnej, poprzez fazę przygotowania ogólnozawodowego, do okresu przygotowania zawodowego. Później następują okresy rozwoju zawodowego, awansów i osiągnięć aż do zakończenia pracy zawodowej (rozwój osobowości). Rozwój zasobów ludzkich Edukacyjna strategia rozwoju Wielopoziomowy system ustawicznej edukacji zawodowej

3 Akademickie Biuro Karier – Laboratorium Pedagogiki Pracy
CZYM WYRÓŻNIA SIĘ NASZ MODEL KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKI PRACY W KSZTAŁTOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI? Przedmioty: Socjologia pracy Psychologia pracy i zarządzania Technologie kształcenia zawodowego Integracja Europejska Podstawy wiedzy o gospodarce Nowe technologie i materiały Organizacja i zarządzanie Marketing Przedsiębiorczość Komunikacja interpersonalna Praktyka; Seminarium dyplomowe; Praca dyplomowa Specjalności: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym; z zarządzaniem; z praktyczną nauka zawodu Akademickie Biuro Karier – Laboratorium Pedagogiki Pracy

4 CO ROZUMIEMY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ?
Przedsiębiorczość – zdolność do tego, żeby być przedsiębiorczym; posiadanie ducha inicjatywy; obrotność, rzutkość, zaradność. Odznaczać się przedsiębiorczością. Okazać przedsiębiorczość Kreatywność – umiejętności i twórcza postawa przy rozwiązywaniu problemów oraz potrzebie podejmowania trafnych decyzji. Zdolność obmyślania oryginalnych pomysłów dotyczących najrozmaitszych dziedzin życia Pomysłowość Twórczość – uzdolnienie do tworzenia i prezentowania oryginalnych rozwiązań w rozmaitych dziedzinach działalności ludzkiej: w literaturze, technice, plastyce, organizacji, nauce. Innowacja – wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość reforma. Miernikiem innowacji jest postęp rozumiany jako rezultat procesu ukierunkowanych przemian, zastępujących dotychczasowe stany rzeczywistości. Kto jest przedsiębiorczy Czy tylko przedsiębiorcy? Heurystyka. Czy możemy nauczyć się być przedsiębiorczym?

5 Model układu podmiotów, przepływu i oddziaływania na przedsiębiorczość w wymiarze społecznym i ekonomicznym Źródło: Chmieliński P., Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw… [w:] Strużycki M., (2006), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa, s. 172.

6 Model konkurencyjności przedsiębiorstwa
Źródło: Stankiewicz M.J,. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Dom Organizatora, Toruń, s. 87.

7 Instrumenty działania
Elementy marketingu Instrumenty działania Produkt jakość głębokość asortymentu szerokość asortymentu ekonomiczność użytkowania innowacje produktowe makra gwarancje obsługa opakowanie Cena dostosowanie poziomu ceny do warunków rynkowych rabaty i upusty warunki płatności sprzedaż na kredyt Dystrybucja kanały bezpośrednie kanały pośrednie lokalizacja sprawność i koszty dystrybucji formy sprzedaży i obsługa klienta franchising usługi dodatkowe Promocja reklama promocja sprzedaży public relation and publicity sprzedaż osobista marketing bezpośredni Personel kwalifikacje indywidualne cechy utożsamianie się z firmą motywacja Marketingowe kluczowe czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Źródło: Sobczyk G.,(2006), Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. UMCS, Lublin, s. 68.

8 Podstawowe cechy konkurencyjności
sprzedaż wyrobów z zyskiem w kraju i za granicą, zdolność do utrzymania i powiększania udziałów w rynkach, zdolność do zrównoważonego rozwoju w długim okresie.

9 KOMERCJALIZACJA PRODUKTU INNOWACYJNEGO
TRANSFER OPRACOWANIE PROTOTYPU TRANSFORMACJA BADANIA NAUKOWE CEL Zadania przełomowe MECHANIZM GENEROWANIA STRUKTURY GENEROWANIA CELÓW STRUKTURY REALIZACYJNE MECHANIZMY REALIZACJNE MECHANIZMY APLIKACYJNE STRUKTURY UPOWSZECHNIANIA I WDROZEŃ przyrostowe Mechanizmy i struktury w procesie transformacji wiedzy i transferu rozwiązań do zastosowań gospodarczych Źródło: Mazurkiewicz A., Trzos M., (2008), Kreowanie mechanizmów i struktur wspomagających rozwój innowacji, [w:] Mazurkiewicz A., Frejtag-Mika E. (red.), (2008), Innowacyjność i konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw. ITeE - PIB, PR, Radom, s. 25.

10 Przedsiębiorczość – proces tworzenia i wykorzystywania szans
Wyróżniki przedsiębiorczości: Szansa – prawdopodobieństwo, możliwość odniesienia sukcesu w jakiejś dziedzinie, widoki powodzenia, sposobność osiągnięcia czegoś. Proces społeczny. Spójny zbiór (proaktywność, innowacyjność, skłonność do sensownego ryzyka). Przedsięwzięcie – szansa – uruchomienie przedsięwzięcia, dynamika wzrostu, współpraca i zaspokajanie potrzeb „interesariuszy”, zysk, wartość dodana, zainteresowanie środowiskiem, otoczniem, powodzeniem przedsięwzięcia. Użytkowanie zasobów. Długofalowe ukierunkowanie. Tworzenie bogactwa. Całościowość. Źródło: A. Czarlińska-Wężyk. Przedsiębiorczość. Program nauczania dla liceów ogólnokształcących liceów profilowanych i techników.

11 Człowiek – filar przedsiębiorczości
Podejmuje zorganizowanie własnego przedsięwzięcia i zarządzania: rozpoznaje i wykorzystuje szanse, przekształca szanse w sprawdzające się pomysły, tworzy wartość dodaną, inwestując talent, wiedzę i majątek, uwzględnia ryzyko rynku, uzyskuje premie, zysk i rozwój.

12 Cechy człowieka przedsiębiorczego
intuicja, wytrwałość i patrzenie w przyszłość podejmowanie działań na podstawie sygnałów otoczenia uczenie się na błędach (własnych i cudzych, korygowanie) inicjatywa, kreatywność i pasja kompetencje zarządzania orientowanie na cele i szanse wiara w siebie i w powodzenie podejmowanych przedsięwzięć dążenie do niezależności podejmowanie ryzyka

13 Problemy, zakres przedsiębiorczości
Oferowanie nowych produktów Wprowadzanie nowych technologii i metod produkcji Kreowanie nowych rynków Odkrywanie nowych sposobów rozszerzania podaży istniejących zasobów Reorganizowanie istniejących przedsiębiorstw

14 Podstawowe teorie przedsiębiorczości
Psychologia twórczości, przedsiębiorczości Psychologia ekonomiczna Motywacje Indywidualność – zespołowość Podstawy organizacji i zarządzania Ekonomia Nauki o pracy

15 J. Schumpeter jest twórcą podstaw teorii przedsiębiorczości związanej z nią teorii innowacji. Według niego innowacje są zawsze związane z narodzinami przywództwa nowych ludzi. Funkcja przedsiębiorcy polega na reformowaniu lub rewolucjonizowaniu wzorca produkcji poprzez wykorzystanie nowych pomysłów czy – ogólnie mówiąc, nierozpoznanej dotąd technicznej możliwości produkcji nowego towaru lub wytwarzanego znanego towaru za pomocą nowych metod, poprzez udostępnienie nowych źródeł podaży surowców lub nowych rynków zbytu dla wytwarzanej produkcji, poprzez zmiany organizacyjne w przemyśle (Schumpeter, 1960, s. 60). Przedsiębiorca potrafi podejmować i akceptować ryzyko związane z podejmowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi.

16 Przedsiębiorczość to proces tworzenia nowej wartości dokonujący się przez poświęcanie niezbędnego czasu i wysiłku oraz przyjmowanie finansowego, psychicznego i społecznego ryzyka, który powoduje otrzymywanie rezultatów w postaci zysku pieniężnego oraz poczucia osobistej satysfakcji i niezależności. Drucker P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE Hirish R.D., Peters M.P. (1998). Entrepreneurship: Starting, Developing and Managing a New Venture (wyd. IV). Chicago: Irwin–McGraw–Hill. Kent C.A. (1991). Rola przedsiębiorcy w gospodarce. W: Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia (s. 542–543). Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność” Shumpter J. (1995). Kapitalizm, socjalizm i demokracja. Warszawa: PWN

17 Pytania kontrolne Literatura
Wymienić różnice między podstawowymi pojęciami Dyscypliny naukowe związane z przedsiębiorczością Dokonać analizy jednej z teorii przedsiębiorczości Podstawowe cechy człowieka przedsiębiorczego Literatura Adamkiewicz-Drwiłło H. (red.) (2007): Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Strużycki M. (red.) (2006): Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. SGH, Warszawa. Makieła Z., Rachwał T. (2003): Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era, Warszawa. Tyszka T. (2004): Psychologia Ekonomiczna. GWP, Sopot. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (2010) MG, Warszawa


Pobierz ppt "2. Podstawy teoretyczne przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google