Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Zakres prezentacji Edukacja ekologiczna a działalność NFOŚiGW Podsumowanie działalności w 2009 r. Program priorytetowy Edukacja ekologiczna w 2010 r. Beneficjenci – kto może ubiegać się o dofinansowanie Plany na przyszłość Program priorytetowy – Ekspertyzy i prace badawcze wskazane przez Ministra Środowiska w 2010 r. Plany na przyszłość Inne źródła finansowania

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów (w mld zł) Całkowity koszt zrealizowanych przedsięwzięć (w mld zł) Działania z zakresu edukacji ekologicznej ,30,7 Łącznie we wszystkich dziedzinach wspieranych przez NFOŚiGW ,772,0 Finansowanie w latach 1990 – 2009

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wartość umów dotacji zawartych w latach przez NFOŚiGW w dziedzinie edukacji ekologicznej (w mln zł)

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorobek NFOŚiGW w zakresie edukacji ekologicznej ( ) Dofinansowano około: 60 ośrodków edukacji ekologicznej 120 programów edukacyjnych 50 kampanii 60 wyższych uczelni 70 filmów 80 cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych 210 pomocy dydaktycznych 100 tytułów czasopism 850 publikacji 1200 folderów, biuletynów, plakatów, kalendarzy w łącznym nakładzie ok. 4 mln egz konferencji i seminariów 250 konkursów i 1000 imprez ekologicznych

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna w 2009 r. Ilość prowadzonych umów – 379 Ilość umów zawartych w 2009 r. – 181 Wartość umów zawartych w 2009 r. – ok.60 mln zł Kwota wydatkowanych środków – ok.43 mln zł Liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych - ok osób

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I konkurs – Priorytet A - Działania A.1, A.8 i A.9, Priorytet B Tematyka – zgodna z określoną w treści Programu Priorytetowego II konkurs – Priorytet A - Działania A.2 - A.9 Tematyka: I kategoria – Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem spalarni odpadów II kategoria – Energetyka przyjazna środowisku Nabory wniosków przeprowadzone w 2010 r.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej III konkurs – Priorytet A - Działanie A.2 Tematyka: I kategoria – Ochrona wód i gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Wisły II kategoria – Ochrona przyrody i obszary NATURA 2000 III kategoria – Racjonalne gospodarowanie energią IV kategoria – Biokomponenty i paliwa płynne* Nabory wniosków przeprowadzone w 2010 r.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nabory uzupełniające: IV konkurs - Priorytet A - Działania A.8 i A.9 Tematyka – zgodna z określoną w treści Programu priorytetowego V konkurs - Priorytet A - Działania A.2 - A.9 Tematyka - Biokomponenty i paliwa płynne Nabory wniosków przeprowadzone w 2010 r.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna w 2010 r. Ilość prowadzonych umów – 420* Ilość umów zawartych w 2010 r. – 160* Wartość umów zawartych w 2010 r. – ok.68 mln zł* Kwota planowanych do wydatkowania środków – ok.60 mln zł Liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych w okresie r r - ok osób * W okresie od r. do r.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy Edukacja ekologiczna Priorytet A (edukacja dla ekorozwoju) Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A.1 Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej, ośrodki prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju oraz inne ośrodki edukacyjne, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych. Warunek podstawowy: Wnioskodawca dysponuje odpowiednim zapleczem dydaktycznym, profesjonalnie przygotowanymi programami edukacyjnymi i wysoko wykwalifikowaną kadrą do ich realizacji.

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanii informacyjno – promocyjnych. Warunek podstawowy: Kompleksowe programy i kampanie stosujące nowoczesne formy i metody edukacji.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 3 Wspieranie realizacji filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej. Warunek podstawowy: Emisja na ogólnopolskiej antenie telewizyjnej lub radiowej.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 4 Wspieranie produkcji pomocy dydaktycznych. Warunki podstawowe: Pomoc - nie jest przedmiotem obrotu komercyjnego; - zawiera wskazówki metodyczne.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 5 Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy. Warunki podstawowe: - czasopisma w całości poświęcone ochronie środowiska i wkładki o takiej tematyce w gazetach; - wymagane nakłady minimalne (z wyłączeniem czasopism branżowych).

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 6 Wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną. Warunki podstawowe: Wydawnictwo nie podlega obrotowi komercyjnemu i publikuje aktualne treści.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 7 Wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 8 Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju Działanie A. 9 Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną.

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży Odbiorcy: dzieci i młodzież z terenów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska; Działania: wyjazdy dzieci i młodzieży, połączone z detoksykacją i edukacją ekologiczną lub działania profilaktyczne na terenie zamieszkania; Udokumentowanie - badania przekroczeń norm zanieczyszczenia środowiska, badania stanu zdrowia dzieci, dokumentujące konieczność przeprowadzenia działań profilaktycznych; Przedsięwzięcia związane z klęskami żywiołowymi – np. wyjazdy dla dzieci z terenów objętych powodzią – inny tryb naboru, specyficzne koszty kwalifikowane

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Beneficjenci Wszystkie podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (niezależnie od ich formy prawnej). Typowe podmioty non – profit: organizacje pozarządowe (zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia), instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, a także firmy komercyjne – media, wydawnictwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Utrzymanie ogólnych zasad dofinansowania (zasady naboru – w odniesieniu do pjb wg. nowych, obowiązujących zasad, pozostali – tryb konkursowy, kryteria oceny, koszty kwalifikowane); Uproszczenie zapisów programu; Wydzielenie w programie odrębnych budżetów dla pjb i podmiotów nie będących pjb; Odejście od podziału projektów na inwestycyjne i nieinwestycyjne; Plany na przyszłość (1)

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Preferowane duże, kompleksowe projekty, realizowane we współpracy z innymi podmiotami i społecznościami lokalnymi, zakładające wykorzystanie nowoczesnych form, narzędzi i metod w procesie edukacyjnym; Podwyższenie minimalnej kwoty dofinansowania ze środków NFOŚiGW; Wydłużenie czasu realizacji projektu – dłuższa faza przygotowawcza i ewaluacyjna - preferowane projekty 2 – 3 letnie; Szkolenia dla Wnioskodawców i Beneficjentów; Debaty na poziomie ogólnopolskim i regionalnym; Kontynuacja spotkań związanych z podsumowaniem działań realizowanych z udziałem środków NFOŚiGW. Plany na przyszłość (2)

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy Ekspertyzy i prace badawcze wskazane przez Ministra Środowiska Beneficjent – Ministerstwo Środowiska Kwota planowanych do wydatkowania w 2010 r. środków na wskazane przez Ministra Środowiska działania z zakresu edukacji ekologicznej – 2 mln zł

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska Część 1) Ekspertyzy i prace badawcze wskazane przez Ministra Środowiska Utrzymanie ogólnych zasad udzielania dofinansowania Beneficjent – Ministerstwo Środowiska Plany na przyszłość

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inne źródła finansowania projektów edukacyjnych Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG Instrument finansowy LIFE + współfinansowanie ze środków krajowych V oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanie ze środków krajowych, nabory zakończone do 2013 r.

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Anna Majewska p.o.Dyrektora Departamentu Edukacji Ekologicznej tel. (+4822) fax (+4822)


Pobierz ppt "NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google