Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Kujawsko - Pomorskie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokąd zmierzamy? Toruń, 13 grudnia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Kujawsko - Pomorskie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokąd zmierzamy? Toruń, 13 grudnia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Kujawsko - Pomorskie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokąd zmierzamy? Toruń, 13 grudnia 2005 r.

2 Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych Działania województwa wspierające rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych Toruń, 13 grudnia 2005 r.

3 Limit środków przekazany przez PFRON do dyspozycji Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach Lata Limit środków PFRON w zł , , ,00 Razem ,00

4 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w latach W latach 2003 – 2005 Województwo przeznaczyło dla 27 podmiotów kwotę ,32 zł W latach 2003 – 2005 Województwo przeznaczyło dla 27 podmiotów kwotę ,32 zł

5 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w latach

6

7 W latach 2003 – 2005 Województwo przyznało dofinansowanie dla 13 Domów Pomocy Społecznej na łączną kwotę w wysokości ,82 zł w tym dla DPS Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu

8 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej W chwili obecnej tworzone są 2 zakłady aktywności zawodowej w Bydgoszczy oraz Białych Błotach, W chwili obecnej tworzone są 2 zakłady aktywności zawodowej w Bydgoszczy oraz Białych Błotach, Tworzone zakłady zatrudnią w sumie 55 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, Tworzone zakłady zatrudnią w sumie 55 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, W latach Województwo przeznaczyło na zadanie kwotę w wysokości ,79 zł. W latach Województwo przeznaczyło na zadanie kwotę w wysokości ,79 zł.

9 Jednorazowe pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych Lata Ilość podpisanych umów Wartość podpisanych umów w zł , , ,00 Razem ,00

10 Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji W latach podpisano 1 umowę w wysokości ,48 zł W latach podpisano 1 umowę w wysokości ,48 zł

11 Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych I nspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, I nspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, Opiniowanie projektów uchwał sejmiku województwa i programów przyjmowanych do realizacji przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Opiniowanie projektów uchwał sejmiku województwa i programów przyjmowanych do realizacji przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

12 Projekt Nie jesteś sam – warsztaty psychologiczno – doradcze współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt Nie jesteś sam – warsztaty psychologiczno – doradcze został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/412/05 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Nie jesteś sam – warsztaty psychologiczno – doradcze sporządzonego do realizacji na lata 2005 – 2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna; Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy

14 Celem projektu jest: wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy poprzez działania: - rozwój indywidualnego potencjału, nabycie/doskonalenie umiejętności społecznych, - określenie predyspozycji, możliwości oraz aspiracji zawodowych.

15 Beneficjenci ostateczni: osoby długotrwale bezrobotne, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (szczególnie z małych miast i wsi oddalonych od dużych aglomeracji miejskich)

16 Projekt w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (71,81%) i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (28,19%)

17 Informacje o projekcie: [podstrona: niepełnosprawni – realizowane projekty] lub tel

18 Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności Wystąpienie o zawarcie porozumienia na realizację projektu pn. Działalność Rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu w Regionalnym Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Wystąpienie o zawarcie porozumienia na realizację projektu pn. Działalność Rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu w Regionalnym Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

19 Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności Realizator zadania – Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy Realizator zadania – Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy Uczestnicy – osoby, które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz osoby posiadające takie orzeczenie. Uczestnicy – osoby, które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz osoby posiadające takie orzeczenie.

20 Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej W ramach programu Województwo przygotowało projekt dla: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa Braillea w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa Braillea w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niedosłyszącej w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niedosłyszącej w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Janusza Korczaka w Toruniu. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Janusza Korczaka w Toruniu.

21 Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Cel projektu: wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę, Cel projektu: wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę, Przyznana kwota dofinansowania przez PFRON – ,50 zł Przyznana kwota dofinansowania przez PFRON – ,50 zł

22 Przykład Samorząd Województwa przyznał dofinansowanie na wykonanie 131 zadań publicznych w zakresie kultury, Samorząd Województwa przyznał dofinansowanie na wykonanie 131 zadań publicznych w zakresie kultury, Kwota przyznanego dofinansowania ,00 zł, Kwota przyznanego dofinansowania ,00 zł, W tym dofinansowano 10 zadań dotyczących upowszechniania kultury wśród osób niepełnosprawnych. W tym dofinansowano 10 zadań dotyczących upowszechniania kultury wśród osób niepełnosprawnych.

23 Opiniowanie wniosków ośrodków przyjmujących grupy turnusowe i ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę

24 W 2005 r. Województwo zakupiło specjalistyczny samochód do nauki jazdy osób niepełnosprawnych

25 Nagrody i Wyróżnienia

26 Uchwały: Uchwała Nr 457/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie powołania Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i polityki społecznej. Do końca kwietnia każdego roku propozycje udziału w konkursie mogą składać osoby fizyczne i prawne oraz zespoły i jednostki gospodarcze. Uchwała Nr 457/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie powołania Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i polityki społecznej. Do końca kwietnia każdego roku propozycje udziału w konkursie mogą składać osoby fizyczne i prawne oraz zespoły i jednostki gospodarcze.

27 Uchwała Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwała Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego

28 Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęty uchwałą nr XXIX/356/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia r.

29 Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2, pokój nr 141, tel , , faks , adres

30 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Województwo Kujawsko - Pomorskie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokąd zmierzamy? Toruń, 13 grudnia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google