Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Działań II Priorytetu ZPORR wdrażanych przez WUP w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Działań II Priorytetu ZPORR wdrażanych przez WUP w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2005."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Działań II Priorytetu ZPORR wdrażanych przez WUP w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2005

2 2 Priorytet 4: Pomoc techniczna Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 1.6 Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Regionalnych Zasobów Ludzkich Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 3.1 Obszary wiejskie Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Priorytet 3: Rozwój lokalny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Regionalnych Zasobów Ludzkich Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

3 3 Z upoważnienia Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłasza konkursy na dofinansowanie z EFS realizacji przedsięwzięć w ramach Działań (2.1, 2.3 i 2.4) ZPORR, Prowadzi nabór i ocenę formalną wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z EFS, Powołuje i organizuje pracę Komisji Oceny Projektów (KOP), Podpisuje umowy z beneficjentami o dofinansowanie projektów z EFS, Prowadzi monitoring finansowy i rzeczowy realizacji projektów, Dokonuje ich kontroli, Przekazuje środki finansowe beneficjentom w transzach w formie dotacji na realizację projektów wybranych w trybie konkursowym. WUP w Toruniu jako Instytucja Wdrażająca z upoważnienia Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego: WUP w Toruniu jako Instytucja Wdrażająca z upoważnienia Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

4 4 Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Łącznie 4 konkursy: Edycja 1/2004 – konkurs otwarty Edycja 1,2,3/2005 – konkursy zamknięte Realizowanych jest 27 projektów na łączną kwotę 14 797 377,86 zł Aktualnie zakończono weryfikację formalną wniosków złożonych w ramach konkursu 3/2005 – 40 wniosków - 22 wnioski zostaną przekazane na KOP Grupa docelowa: pracujące osoby dorosłe, studenci, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, nauczyciele klas początkowych.

5 5 Działanie 2.1 ZPORR

6 6 17 projektów ze szkoleń językowych w tym: -12 projektów z zakresu nauki języka angielskiego -5 projektów dot. zarówno nauki języka niemieckiego jak i angielskiego, - 1 projekt językowy z uwzględnieniem nowych form komunikacji wykorzystywanych w internecie, średni czas trwania projektów językowych to 10 m-cy (120godzin), poziomy nauczania: od podstawowego do zaawansowanego, liczba osób objęta szkoleniami językowymi: 4 503 osoby. Projekty Działanie 2.1 ZPORR Projekty z zakresu szkoleń językowych

7 7 Beneficjent: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Tytuł projektu: Umiesz- pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne Forma wsparcia: kursy zawodowe rekwalifikacyjne, tj.: -opiekunka środowiskowa, - samodzielna księgowa-bilansista, - kierowca wózków jezdniowych, -pedagogiczny dla instruktorów, -obsługa suwnic, -uprawnienia energetyczne, -drwal-pilarz, -handlowiec-detalista i hurtownik, -zarządzanie zasobami ludzkimi. Kwota dotacji: 1 659 580 zł. Ilość osób objęta wsparciem: 1369 osób, Obszar realizacji: województwo kujawsko- pomorskie. Działanie 2.1 ZPORR Projekt z zakresu kursów zawodowych

8 8 Beneficjent: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu Tytuł projektu: Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie globalnej informacji - szkolenie z zakresu IT dla osób pracujących Forma wsparcia: szkolenia komputerowe kurs komputerowy podstawowy, ECDL, AutoCad, grafika komputerowa, projektowanie stron internetowych, administrowanie sieciami komputerowymi, kosztorysowanie komputerowe, usługi doradcze wspomagające formułowanie celów zawodowych oraz kształtowanie kariery zawodowej. Ilość osób objęta wsparciem: 690 osób. Kwota dotacji: 898 571,92 zł. Obszar realizacji: województwo kujawsko- pomorskie Działanie 2.1 ZPORR Projekt z zakresu szkoleń komputerowych

9 9 Beneficjent: Urząd Gminy Rogowo Tytuł projektu: Szkolenia komputerowe w Rogowie dla osób pracujących Forma wsparcia: 2 etapy kursu: kurs podstawowy pakiet Microcsoft Officce kurs szczegółowy; wybrane programy np. Ms Access Ilość osób objęta wsparciem: 40 osób. Kwota dotacji: 91578,18 zł Obszar realizacji: gminy: Rogowo i Janowca Wielkp. miasta: Gniezno i Żnin. Działanie 2.1 ZPORR Projekt z zakresu szkoleń komputerowych

10 10 Beneficjent: Frąckowiak i Wspólnicy - Konsulting - sp. z o.o. Tytuł projektu: Wzrost kwalifikacji zawodowych jako warunek stabilizacji i rozwoju kariery pracowników zakładów opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim. Grupa docelowa: pracownicy zakładów opieki zdrowotnej. Forma wsparcia: *szkolenie językowe (angielski i niemiecki), *szkolenie komputerowe, *szkolenie zawodowe (marketing usług medycznych, zarzadzanie jakością, techniki obsługi klienta). Ilość osób objęta wsparciem: 1070 osób. Kwota dotacji: 1 953 278,93 zł. Obszar realizacji: województwo kujawsko- pomorskie Działanie 2.1 ZPORR Projekt modułowy

11 11 Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tytuł projektu: KOMPAS - kompleksowe doradztwo zawodowe dla studentów UMK Forma wsparcia: doradztwo dla studentów w zakresie kształtowania przyszłej kariery zawodowej: moduł doradztwa ogólnego-usługi doradcze w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów, moduł doradztwa informatycznego w zakresie jak wyszukiwania informacji jak poruszać się po rynku pracy, moduł doradztwa ekonomiczno-prawnego, moduł funduszy unijnych -analiza możliwości aplikacyjnych w ramach programów i funduszy unijnych, moduł doradztwa indywidualnego. Obszar realizacji: Toruń Ilość osób objęta wsparciem: 350 osób. Kwota dotacji: 210078,25 zł. Grupa docelowa: studenci UMK Działanie 2.1 ZPORR Projekt - doradztwo zawodowe dla studentów

12 12 Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tytuł projektu: Biznes Start - wspomaganie kształtowania przyszłej kariery zawodowej - kompleksowe doradztwo dla studentów UMK Formy wsparcia: doradztwo zawodowe dla studentów we wszechstronnym przygotowaniu do poszukiwania pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów: *indywidualne rozmowy doradcze przeprowadzone przez doradców zawodowych i nauka przygotowania dokumentów aplikacyjnych, *doradztwo grupowe dot. rozwoju umiejętności planowania kariery zawodowej, poruszania się na rynku pracy, znalezienia zatrudnienia, *doradztwo dot. podstaw zawierania umów o pracę oraz praw i obowiązków, pracowniczych, *doradztwo dot. praw osoby młodej do 27 roku życia kończącej szkołę wyższą. Obszar realizacji: Toruń Ilość osób objęta wsparciem: 300 osób. Kwota dotacji: 297583,32 zł. Grupa docelowa: studenci UMK Działanie 2.1 ZPORR Projekt - doradztwo zawodowe dla studentów

13 13 Działanie 2.1 ZPORR projekt badawczy Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z firmą ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna. Tytuł projektu: Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Monitoring Plus Projekt dostarczy kompleksowej wiedzy w postaci analizy zbieżności przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych prowadzonych w województwie z potrzebami regionalnego rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania: analizę sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym w szczególności w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, analizę przewidywanych oczekiwań pracodawców co do pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, analizę usług edukacyjnych i szkoleniowych w regionie, analizę skłonności pracowników do przekwalifikowania się, seminaria monitorujące z udziałem instytucji monitorujących rynek pracy. Kwota dotacji: 754802 zł Beneficjenci Ostateczni: 32 instytucje monitorujące rynek pracy Obszar realizacji: województwo kujawsko- pomorskie

14 14 Ogłoszono 5 edycji konkursów. Dofinansowanie przyznano łącznie 6 projektom: 1 projekt zrealizowany - kwota dotacji - 134 447 zł 3 projekty realizowane - łączna kwota dotacji - 1 537 40,20 zł 2 projekty rozpoczną się w I kwartale 2006 r. - kwota dotacji - 672 789,28 zł Grupa docelowa: rolnicy i domownicy Obszar realizacji: województwo kujawsko – pomorskie Działanie 2.3 ZPORR Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

15 ProjektodawcaTytuł projektu Obszar realizacji projektu Biuro Informacji i Szkolenia Zawodowego Asekuracja 2 Sp. z o.o. "Nowy zawód - pracownik ochrony" Województwo Kujawsko- Pomorskie Fundacja Ekspert – Kujawy Czas na zmiany Powiat aleksandrowski, bydgoski, inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński. Starostwo Powiatowe w Brodnicy Alternatywa –kwalifikacje spawalnicze Województwo Kujawsko- Pomorskie Miasto Bydgoszcz Zmiana zawodu szansą dla osób odchodzących z rolnictwa Województwo Kujawsko- Pomorskie Gmina Rogowo "Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników i domowników szansą na rozwój wsi" Województwo Kujawsko- Pomorskie Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej "Akademia Społeczeństwa Informacyjnego-Program kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej" Województwo Kujawsko- Pomorskie

16 16 Działanie 2.3 Typy realizowanych projektów szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem (m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługa sekretariatu, szkolenia gastronomiczne – kucharz, kelner, nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, szkolenia dla spawaczy, obsługa wózków widłowych, obsługa hurtowni, opiekun osób starszych, etc), pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych.

17 17 Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi W ramach Działania 2.4 ZPORR dofinansowanie przyznano: - 1 projektowi (jego realizacja trwa nadal). Beneficjent: Ośrodek Szkoleń "Doradus. Tytuł projektu: Wystartuj po sukces z nowym zawodem. Grupa docelowa: pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi. Obszar realizacji: województwo kujawsko- pomorskie Kwota dofinansowania: 1 135 015,37 zł. Liczba osób objęta wsparciem to: 250 osób z województwa kujawsko - pomorskiego.

18 18 W ramach projektu (projekt modułowy) będą realizowane szkolenia zawodowe podzielone na bloki tematyczne: A) blok komputerowy- analityk komputerowy, ankieter, księgowy, obsługa rachunkowa firm, grafik komputerowy, sprzedawca komputerowy, administrator sieci, inspektor bankowy, przedstawiciel handlowy. B) blok usługowy- masaż, fryzjerstwo, kosmetyka, techniki sprzedaży, gastronomia, doradztwo podatkowe, doradca finansowy i ubezpieczeniowy. C) blok administracyjny- sekretarka/asystentka, pracownik archiwum, pracownik obsługi kadr i płac, księgowa. Ponadto w ramach projektu obok szkoleń zawodowych dodatkową formą wsparcia będą usługi doradcze i pośrednictwo pracy. Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

19 19 D ziałanie 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR Środki dostępne: Działanie 2.1 ZPORR- 8 062 752,05 zł, Działanie 2.3 ZPORR - 11 066 244,88 zł, Działanie 2.4 ZPORR- 9 930 464,79 zł. co stanowi łącznie kwotę: 29 059 461,72 zł. Przewidywane kolejne konkursy: w ramach Działania 2.1 ZPORR – luty/marzec 2006r. w ramach Działania 2.3 i 2.4 ZPORR – I kwartał 2006 r.

20 20 Podsumowanie - wszystkie edycje konkursów ZPORR Ilość i kwoty złożonych wniosków Działanie 2.1 ZPORR 216 wniosków na kwotę -127 145 729,04 zł, Działanie 2.3 ZPORR 39 wniosków na kwotę -33 456 100, 21 zł, Działanie 2.4 ZPORR 18 wniosków na kwotę - 27 354374,91 zł.

21 21 Podsumowanie - wszystkie edycje konkursów ZPORR Ilość i wartość podpisanych umów Działanie 2.1 ZPORR 27 umów na kwotę 14 797 377,86 zł, Działanie 2.3 ZPORR 6 umów na kwotę 1 150 613,824 zł ( 1 umowa zostanie podpisana w grudniu 2005 r.), Działanie 2.4 ZPORR 1 umowa na kwotę 1 135 015,37 zł. Ilość osób objętych wsparciem Działanie 2.1 ZPORR - 10421 osób, Działanie 2.3 ZPORR – 692 osób, Działanie 2.4 ZPORR - 250 osób. Łącznie pomocą zostało lub zostanie objętych 11 319 osób.

22 22 Beneficjenci, z którymi WUP podpisał umowy o dofinansowanie projektu z EFS w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR: 4 Jednostki Samorządu Terytorialnego, 12 Instytucji szkoleniowych, 2 Szkoły wyższe, 2 Organizacje pozarządowe.

23 23 Słabe i mocne strony Mocne strony: –duże zainteresowanie beneficjentów i beneficjentów ostatecznych wybranymi formami wsparcia proponowanymi w ramach Działań (szczególnie Dz.2.1), –dostosowane formy wsparcia do potrzeb regionalnego rynku pracy, –dobrze prowadzona promocja Działań wdrażanych przez WUP, Słabe strony: –złożoność procedur związanych z wdrażaniem przez beneficjentów, –jakość składanych wniosków o płatność przez beneficjentów, –długotrwałość procedur, –niewielka liczba instytucji edukacyjnych na terenach wiejskich, brak zdolności organizacyjnych takich instytucji - co wpływa na małą atrakcyjność Działania 2.3, –problem z rekrutacją beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie; a) działania proponowane przez projektodawców beneficjentom ostatecznym, są przez nich postrzegane jako mało atrakcyjne i nie zmieniające właściwie ich sytuacji (Działanie 2.3 i 2.4), b)specyficzna mentalność potencjalnych b.o. związana z takimi cechami jak przywiązanie do ziemi, niechęć do zmian. c)brak danych o zwolnieniach grupowych.

24 Dziękuję za uwagę Artur Janas WUP w Toruniu


Pobierz ppt "Stan realizacji Działań II Priorytetu ZPORR wdrażanych przez WUP w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google