Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Luty 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Luty 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Luty 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 CEL: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1.Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów; 2.Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów; 3.Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu; 4.Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1.Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF – 2 530 mln EURO; 2.Środki Europejskiego Funduszu Społecznego ESF – 438 mln EURO; 3.Budżet państwa – 346 mln EURO; 4.JST – 769 mln EURO; 5.Środki prywatne – 146 mln EURO. Z uwzględnieniem przepisów dotyczących wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Do kogo skierowany jest program ZPORR ? Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1.Samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny (JST); 2.Jednostki organizacyjne działające w imieniu samorządów; 3.Porozumienia lub stowarzyszenia JST; 4.Szkoły Wyższe; 5.Szpitale; 6.Mikroprzedsiębiorstwa i osoby rozpoczynające działalność gosp.; 7.Zagrożeni bezrobociem; 8.Absolwenci; 9.Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji;

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Struktura programu ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach; Priorytet 3: Rozwój lokalny; Priorytet 4: Pomoc techniczna. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS

6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRIORYTET 1 ZPORR Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego; 1.1 Infrastruktura drogowa 1.2 Infrastruktura transportu publicznego Działanie 2: Infrastruktura ochrony środowiska; Działanie 3: Regionalna infrastruktura społeczna; Działanie 4: Rozwój turystyki i kultury; Działanie 5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 6: Infrastruktura transportu publicznego w aglomeracjach.

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRIORYTET 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego; Działanie 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne; Działanie 3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; z rolnictwa; Działanie 4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi; Działanie 5: Promocja przedsiębiorczości; Działanie 6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRIORYTET 3 ZPORR Rozwój lokalny Działanie 1: Obszary wiejskie; Działanie 2: Obszary podlegające restrukturyzacji; Działanie 3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe; i powojskowe; 3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych. Działanie 4: Mikroprzedsiębiorstwa; Działanie 5: Lokalna infrastruktura społeczna 5.1 – Infrastruktura edukacyjna i sportowa 5.2 – Infrastruktura zdrowia

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRIORYTET 4 ZPORR Pomoc Techniczna Działanie 1: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Działanie 2: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Działanie 3: Działania informacyjne i promocyjne W ramach Priorytetu IV wsparcie przeznaczone jest dla: -Instytucji Zarządzającej ZPORR -Urzędów Marszałkowskich -Urzędów Wojewódzkich -Wojewódzkich Urzędów Pracy

10 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków PODDZIAŁANIE: 1.1. – INFRASTRUKTURA DROGOWA Wspierane będą projekty budowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: 1. stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego umożliwiające dostęp do: l sieci dróg krajowych lub międzynarodowych, l miejsc działalności gospodarczej lub miejsc mających znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województw, 2. odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności ich centra gospodarcze i zabytkowe. 3. dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji ulic w granicach miast powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnętrznych). W wyniku negocjacji NPR / PWW uzgodniono, że odcinki dróg krajowych przebiegające przez miasta na prawach powiatu ( tzw. miasta prezydenckie) - które są w gestii samorządów – finansowane będą z SOP Transport. Urząd Marszałkowski

11 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59.38% całości środków PODDZIAŁANIE 1.2. – INFRASTRUKTURA TRANSPORU PUBLICZNEGO Wspierane będą kompleksowe, zintegrowane programy na rzecz rozbudowy i racjonalizacji systemu transportu publicznego: l na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców, oraz l obszarów podmiejskich funkcjonalnie powiązanych z tymi miastami. Inwestycje w ramach działania muszą wynikać z przedstawionych programów rozwoju transportu publicznego. Urząd Marszałkowski

12 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków DZIAŁANIE 2. – INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA Wspierane będą programy na rzecz: l zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków l zagospodarowania odpadów poprawy jakości powietrza poprawy jakości powietrza l zapobieganie powodziom l wsparcia zarządzania ochroną środowiska l wykorzystywania odnawialnych źródeł energii W wyniku negocjacji NPR/PWW ustalono, iż wsparcie uzyskają projekty o wartości od 1 mln EURO do 10 mln EURO projekty o wyższej wartości będą kwalifikować się do wsparcia z Funduszu Spójności Urząd Marszałkowski

13 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków PODDZIAŁANIE 3.1. – REGIONALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Projekty infrastruktury edukacyjnej służącej: l prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym l działalności rozwojowej, l działalności naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym dt. pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, laboratoria dydaktyczne itd. Z zakresu wsparcia wyłączone są instytucje badawcze, które nie są szkołami wyższymi bądź nie są prowadzone przez szkoły wyższe. Urząd Marszałkowski

14 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków PODDZIAŁANIE 3.2. – REGIONALNA INFRASTRUKTURA ZDROWIA W zakresie infrastruktury zdrowia wspierane będą projekty dotyczące: modernizacji szpitali; modernizacji szpitali; wyposażenia regionalnych centrów opieki zdrowotnej wyposażenia regionalnych centrów opieki zdrowotnej Pod warunkiem, że wpisuje się w krajowy program ochrony zdrowia lub strategie rozwoju regionalnego oraz przyczynia się do podniesienia jakości usług medycznych. Urząd Marszałkowski

15 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków DZIAŁANIE 4. – KULTURA I TURYSTYKA Działanie powstało z połączenia dotychczasowego działania 1.4 Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz 2.6 Rozwój turystyki. W wyniku negocjacji NPR/PWW ustalono, iż wsparcie uzyska ograniczona liczba projektów o znaczeniu regionalnym i krajowym dla kultury lub/i projektów o znaczeniu regionalnym i krajowym dla turystyki. Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora turystycznego będzie udzielane podobnie jak wsparcie dla przedsiębiorców z innych sektorów w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz w ramach działania dla mikroprzedsiębiorstw w ZPORR. Urząd Marszałkowski

16 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków DZIAŁANIE 5. – INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach działania realizowane będą m.in.: l budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi; l tworzenie lokalnych publicznych punktów dostępu do Internetu. Urząd Marszałkowski

17 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków DZIAŁANIE 6. – ROZWÓJ TRANSPORTU MIEJSKIEGO W AGLOMERACJACH Kompleksowe, zintegrowane programy rozwoju i modernizacji systemu transportu publicznego w aglomeracji: l warszawskiej; l górnośląskiej; l inne aglomeracje powyżej 500.000 mieszkańców, które przygotują zintegrowane plany transportu. Inwestycje realizowane w ramach działania muszą wynikać z przedstawionych programów rozwoju transportu publicznego. Instytucja Zarządzająca

18 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 1. – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO szkolenia osób dorosłych w zakresie podwyższania i dostosowywania ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy szkolenia osób dorosłych w zakresie podwyższania i dostosowywania ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy szkolenia osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych szkolenia osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych usługi doradcze dla osób dorosłych wspierające kształtowanie ich kariery zawodowej usługi doradcze dla osób dorosłych wspierające kształtowanie ich kariery zawodowej praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów wyższych uczelni odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów wyższych uczelni odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przygotowanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy przygotowanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy Samorząd Województwa/Wojewódzki Urząd Pracy

19 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 2. – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE Programy stypendialne umożliwiające młodym ludziom z obszarów wiejskich kontynuację nauki na poziomie ponadgimnazjalnym; Programy stypendialne umożliwiające młodym ludziom z obszarów wiejskich kontynuację nauki na poziomie ponadgimnazjalnym; Stypendia dla studentów z wyższych uczelni Stypendia dla studentów z wyższych uczelni Samorząd Województwa

20 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 3. – REORIENTACJA ZAWODOWA DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA informacja zawodowa, informacja zawodowa, poradnictwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, indywidualne plany działań, indywidualne plany działań, szkolenia, szkolenia, kursy, kursy, warsztaty, warsztaty, poradnictwo pracy, poradnictwo pracy, staże w przedsiębiorstwach, staże w przedsiębiorstwach, subsydiowanie miejsc pracy umożliwiających praktyczna naukę nowego zawodu. subsydiowanie miejsc pracy umożliwiających praktyczna naukę nowego zawodu. Samorząd Województwa/Wojewódzki Urząd Pracy

21 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 4. – REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI szkolenia i kursy mające na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem; szkolenia i kursy mające na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem; subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy, subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy, pośrednictwo pracy, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, informacja zawodowa, usługi doradcze w zakresie nowego zawodu i osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych. usługi doradcze w zakresie nowego zawodu i osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych. Samorząd Województwa/ Wojewódzki Urząd Pracy

22 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ESF) Wsparcie doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.Wsparcie doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Preferencyjnie będą traktowane osoby odchodzące z rolnictwa i osoby pracujące w przemysłach i sektorach tradycyjnych dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi oraz osoby zagrożone utratą zatrudnienia.Preferencyjnie będą traktowane osoby odchodzące z rolnictwa i osoby pracujące w przemysłach i sektorach tradycyjnych dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi oraz osoby zagrożone utratą zatrudnienia. Samorząd Województwa

23 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY (ESF) 1.Wsparcie tworzenia sieci transferu innowacji i powiązań w zakresie RSI pomiędzy światem akademickim, przedsiębiorstwami i innymi partnerami na szczeblu regionalnym i lokalnym. 2. Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 3. Transfer wiedzy ze szkół wyższych do przedsiębiorstw poprzez staże absolwentów szkół wyższych i pracowników akademickich w przedsiębiorstwach.. 4. Staże dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich. Samorząd Województwa

24 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet III – Rozwój Lokalny – 24,5% całości środków DZIAŁANIE 1. – ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wspierane będą projekty wynikające z PROGRAMÓW ROZWOJU LOKALNEGO na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Szczególny nacisk zostanie położony na lokalne centra gospodarcze: l Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków l Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę l Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym l Gospodarka odpadami stałymi l Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje l Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa l Do 1 mln EURO infrastruktura środowiskowa W miejscowościach od 5 do 20 tysięcy. Lokalne projekty z zakresu turystyki i dziedzictwa kulturowego Urząd Marszałkowski

25 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet III – Rozwój Lokalny – 24,5% całości środków Urząd Marszałkowski DZIAŁANIE 2. –OBSZAR Y PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI Wspierane będą projekty wynikające z PROGRAMÓW ROZWOJU LOKALNEGO na obszarach koncentracji przemysłów tradycyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na lokalne centra gospodarcze: l Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków l Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę l Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym l Gospodarka odpadami stałymi l Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje l Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa l Do 1 mln EURO infrastruktura środowiskowa

26 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet III – Rozwój Lokalny – 24,5% całości środków DZIAŁANIE 3. – REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH PODDZIAŁANIE 3.2.1.REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH PODDZIAŁANIE 3.2.2.REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH. Wsparcie zostanie udzielone projektom wpisującym się w lokalne programy rewitalizacji społeczno-gospodarczej. Urząd Marszałkowski

27 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet III – Rozwój Lokalny – 24,5% całości środków DZIAŁANIE 4. – MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Działanie obejmować będzie cały obszar kraju, ale priorytetowo będą traktowani przedsiębiorcy z obszarów wiejskich i obszarów przemysłów restrukturyzowanych. Wsparcie doradcze i inwestycyjne Samorząd Województwa

28 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet III – Rozwój Lokalny – 24,5% całości środków DZIAŁANIE 5. – LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Zakres działania obejmuje: przedszkola, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły podstawowe, gimnazja, gimnazja, szkoły średnie, szkoły średnie, infrastruktura sportowa, infrastruktura sportowa, lokalna infrastruktura opieki zdrowotnej (centra opieki zdrowotnej). lokalna infrastruktura opieki zdrowotnej (centra opieki zdrowotnej). Urząd Marszałkowski

29 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet IV – Pomoc techniczna – 1,3 % całości środków DZIAŁANIE 1. – WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ZPORR – WYDATKI LIMITOWANE Zakres działania obejmuje: Pokrycie kosztów zatrudnienia osób wypełniających ściśle określone zadania związane z wdrażaniem ZPORR (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1145/2003), Pokrycie kosztów zatrudnienia osób wypełniających ściśle określone zadania związane z wdrażaniem ZPORR (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1145/2003), Pokrycie kosztów obsługi Komitetu Monitorującego, Podkomitetów Monitorujących ZPORR oraz Komitetów Sterujących, Pokrycie kosztów obsługi Komitetu Monitorującego, Podkomitetów Monitorujących ZPORR oraz Komitetów Sterujących, Pokrycie kosztów obsługi paneli ekspertów oraz kosztów oceny projektów, Pokrycie kosztów obsługi paneli ekspertów oraz kosztów oceny projektów, Pokrycie kosztów kontroli. Pokrycie kosztów kontroli. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o przyznanie środków z Pomocy Technicznej ZPORR powołana przy Instytucji Zarządzającej

30 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet IV – Pomoc techniczna – 1,3 % całości środków DZIAŁANIE 2. – WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ZPORR – WYDATKI NIELIMITOWANE Zakres działania obejmuje: Pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz dla ekspertów oceniających projekty, Pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz dla ekspertów oceniających projekty, Zakup wyposażenia, w szczególności sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania ZPORR, Zakup wyposażenia, w szczególności sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania ZPORR, Przygotowanie analiz, badań i raportów służących poprawie efektywności zarządzania ZPORR, Przygotowanie analiz, badań i raportów służących poprawie efektywności zarządzania ZPORR, Pokrycie kosztów ewaluacji. Pokrycie kosztów ewaluacji. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o przyznanie środków z Pomocy Technicznej ZPORR powołana przy Instytucji Zarządzającej

31 Zestawienie priorytetów i działań ZPORR Priorytet IV – Pomoc techniczna – 1,3 % całości środków DZIAŁANIE 3 – DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Zakres działania obejmuje: Organizację szkoleń dla beneficjentów ZPORR, Organizację szkoleń dla beneficjentów ZPORR, Publikację materiałów informacyjnych, tekstów dokumentów programowych oraz podręczników procedur wdrażania ZPORR, Publikację materiałów informacyjnych, tekstów dokumentów programowych oraz podręczników procedur wdrażania ZPORR, Przygotowanie i publikację materiałów prasowych, Przygotowanie i publikację materiałów prasowych, Stworzenie i obsługę stron internetowych, Stworzenie i obsługę stron internetowych, Organizację konferencji, seminariów, itp. Organizację konferencji, seminariów, itp. Utworzenie punktów informacyjnych dla beneficjentów. Utworzenie punktów informacyjnych dla beneficjentów. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o przyznanie środków z Pomocy Technicznej ZPORR powołana przy Instytucji Zarządzającej

32 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 1 1.Refundacja części wydatków kwalifikowanych; 2.Większość typów projektów w działaniach z priorytetu 1 nie podlega zasadom pomocy publicznej; Działanie 1.4 Kultura i turystyka oraz projekty z Działania 1.2 związane z wytwarzaniem energii odnawialnej podlegają zasadom pomocy publicznej. 3.Dla JST max. refundacja do 75% wydatków kwalifikowanych; 4.Dla projektów generujących znaczący zysk max refundacja do 50%; 5.Współfinansowanie krajowe zapewniają beneficjenci: w DZIAŁANIU 3 może pochodzić z MENiS lub MZ,w DZIAŁANIU 3 może pochodzić z MENiS lub MZ, w DZIAŁANIU 4 może pochodzić od MK;w DZIAŁANIU 4 może pochodzić od MK;

33 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 2 1.Refundacja całości wydatków kwalifikowanych; 2.DZIAŁANIA 1, 2 i 6 nie podlegają zasadom pomocy publicznej; 3.Współfinansowanie krajowe zapewnia Instytucja Zarządzająca.

34 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 3 1.Refundacja części wydatków kwalifikowanych; 2.DZIAŁANIA 1, 2, 3 i 5 nie podlegają zasadom pomocy publicznej; 3.Współfinansowanie krajowe zapewnia: beneficjent ;beneficjent ; Instytucja Zarządzająca ;Instytucja Zarządzająca ; MENiS, MZ w zakresie ich kompetencji.MENiS, MZ w zakresie ich kompetencji.

35 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 4 1.Refundacja całości lub części wydatków kwalifikowanych; 2.Współfinansowanie krajowe zapewniają budżet państwa oraz samorządy województw

36 Wybór projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA - WOJEWODA

37 Wybór projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

38 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w MGPiPS Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnegoOdpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORRPrzewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR Wdraża systemy zarządzania i kontroli w celu potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatnośćWdraża systemy zarządzania i kontroli w celu potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji PłatniczejPrzedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania,Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania, Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORRZapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR

39 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA - Urząd Wojewódzki Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymiPodpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Wprowadza dane przekazywane przez beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK)Wprowadza dane przekazywane przez beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) Obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców.Obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców.

40 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski Przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu wyborem projektów i prowadzi jego sekretariat,Przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu wyborem projektów i prowadzi jego sekretariat, Przekazuje listę rankingową kwalifikujących się projektów, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Instytucji PośredniczącejPrzekazuje listę rankingową kwalifikujących się projektów, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Instytucji Pośredniczącej Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wyborze beneficjentów końcowych dla Priorytetu II i Działania 3.4. MikroprzedsiębiorstwaPrzekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wyborze beneficjentów końcowych dla Priorytetu II i Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Informuje społeczeństwo o współfinansowaniu przez UE projektów realizowanych w ramach programuInformuje społeczeństwo o współfinansowaniu przez UE projektów realizowanych w ramach programu

41 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu BENEFICJENT KOŃCOWY ProjektodawcaProjektodawca Odpowiada za realizację projektu, zorganizowanie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą projektu,monitorowanie i raportowanie wdrażania projektuOdpowiada za realizację projektu, zorganizowanie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą projektu,monitorowanie i raportowanie wdrażania projektu 2.Instytucja przyznająca pomoc (np.Wojewódzki Urząd Pracy, jednostka w Urzędzie Marszałkowskim) Przyjmuje wnioski od projektodawców, dokonuje oceny i wyboru projektów, podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje wdrażanie projektówPrzyjmuje wnioski od projektodawców, dokonuje oceny i wyboru projektów, podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje wdrażanie projektów

42 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY Rozpatruje i rekomenduje Zarządowi Województwa listę rankingową projektów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych (EFRR z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)

43 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu WOJEWÓDZKI KOMITET MONITORUJĄCY Programy Rozwoju Regionalnego Monitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORRMonitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORR Monitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie RozwojuMonitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju Przyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na zakończenie realizacji programuPrzyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na zakończenie realizacji programu

44 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Luty 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google