Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MiniWIG20 - jednostki indeksowe na indeks WIG20 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MiniWIG20 - jednostki indeksowe na indeks WIG20 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005."— Zapis prezentacji:

1 MiniWIG20 - jednostki indeksowe na indeks WIG20 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005

2 2 Program prezentacji Zalety MiniWIG20 Konstrukcja i zasady notowania Obowiązki i prawa nabywcy/wystawcy Zasady rozliczeń Przykłady wykorzystania MiniWIG20 Dla kogo jest MiniWIG20 Czynniki ryzyka Podatki Dodatkowe informacje

3 3 instrument umożliwiający inwestycję niemal równoważną zakupowi portfela indeksu WIG20 instrument naśladujący zmiany procentowe indeksu WIG20 instrument pochodny Jednostki Indeksowe (MiniWIG20)

4 4 Zalety inwestycja niewielkiej kwoty pieniężnej pośrednio w indeks WIG20, oparty o ceny akcji największych i najbardziej płynnych spółek

5 5 Zalety bezpieczeństwo inwestycji - cena jednostki uzależniona od zmian całego indeksu a nie od zmiany ceny jednej akcji

6 6 Zalety Cena JI powinna podążać za wartością indeksu WIG20 (naśladować indeks) - łatwiejsza analiza inwestycji

7 7 Cena teoretyczna jednostki

8 8 Zalety Jednostki indeksowe a jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych: ciągłość wyceny w trakcie dnia możliwość zarabiania w trakcie sesji na zmianach cen niższe koszty

9 9 Inwestowanie w indeks poprzez jednostki indeksowe Cena jednostki zbliżona do cen akcji, Inwestowanie w jednej transakcji, cena jednostek odpowiada wartości indeksu, np. MiniWIG20 = 160 zł (1600pkt/10 x 1zł) koszty transakcyjne niższe niż na rynku kasowym. Zalety

10 10 Zalety proste zakończenie inwestycji przez nabywcę JI: sprzedanie jednostki w trakcie sesji wykonanie jednostki (umorzenie za gotówkę)

11 11 Zalety nabywca Mini płaci wystawcy jej pełną cenę (tak jak przy zakupie akcji)... nie wnosi depozytów zabezpieczających w przeciwieństwie do nabywcy kontraktów terminowych na WIG20.... a więc nie musi uzupełniać depozytów gdy wartość MiniWIG20 spadnie

12 12 Jednostki Indeksowe (MiniWIG20) są łatwe i proste w użyciu

13 13 MiniWIG20 konstrukcja Instrument bazowy - indeks WIG20 Mnożnik - 1 pkt = 0,1 zł Kwotowanie - w złotych Cena rozliczeniowa: Ustalana codziennie wartość WIG20 na otwarcie sesji * mnożnik Kwota rozliczeniowa - Równa cenie rozliczeniowej Ostatni dzień obrotu - Dzień przed ostatnim dniem sesyjnym w XII 2025 r

14 14 Zasady obrotu -notowania ciągłe (9:00 - 16:20) - identycznie jak kontrakty terminowe – łącznie z dogrywką, -ograniczenia wahań kursów (5 % od kursu odniesienia, z możliwością rozszerzenia do 15%), -kurs odniesienia to kurs zamknięcia z poprzedniej sesji z uwzględnieniem limitów zleceń znajdujących się w arkuszu na zamknięciu (analogicznie jak w przypadku kontraktów terminowych), -maksymalny wolumen zlecenia – 1.000 jednostek indeksowych -wspomaganie płynności działaniami animatora (BH, BOŚ i BDM) -konieczny NIK

15 15 Nabywca ponieważ JI to nie akcja - nabywca nie ma takich praw jak nabywca akcji m.in. nie ma prawa do dywidendy, czy do udziału w WZA

16 16 Profil wypłaty dla nabywcy

17 17 Nabywca może wybrać metodę zamknięcia pozycji która w danej chwili przyniesie mu największe korzyści wykonać jednostkę, gdy nie może jej sprzedać z powodu braku popytu

18 18 Jednostka Indeksowa S(t) Z/S Cena wykonania X pkt cena wykonania = 0 pkt Cena wykonania 0 pkt S(t) Z/S kwota zapłaconej premii punkt opłacalności = cena wykonania + premia = 0 + premia = premia

19 19 Wykonanie inwestor zgłasza wykonanie jednostki do DM (T), do 16:30 w danym dniu DM przekazuje informacje do KDPW, kwota rozliczenia ustalana w oparciu o wartość otwarcia indeksu WIG20 z dnia następnego (T+1) przekazanie kwoty na rachunek inwestora następuje w T+2 wykonanie możliwe do przedostatniego dnia obrotu jednostką indeksową w ostatnim dniu obrotu wykonanie nastąpi automatycznie

20 20 Wybór wystawcy jednostki wybór wystawcy jednostki indeksowej, który przekaże kwotę wykonania, dokonywany jest losowo w pierwszej kolejności losowani są klienci zajmujący pozycję krótką w ramach tego samego uczestnika rozliczającego

21 21 w wyniku wykonania JEDNOSTKI INDEKSOWEJ inwestor otrzymuje kwotę wyrażoną w złotych równą 1/10 wartości indeksu WIG20 określonej na otwarciu sesji w dniu następnym

22 22 Zamknięcie pozycji długiej w JI (1) Wykonanie jednostki - otrzymanie od wystawcy jednostki kwoty rozliczenia (2) Sprzedanie jednostki (pozycja krótka) -zajęcie pozycji odwrotnej nabycie jednostki (pozycja długa) sprzedaż jednostki (pozycja krótka) wykonanie jednostki

23 23 Wykonanie a sprzedaż JI - różnice (1) cena - sprzedaż w oparciu o cenę na rynku jednostek, - wykonanie w oparciu o cenę z rynku kasowego z dnia następnego (2) elastyczność - sprzedaż - w dowolnej chwili w trakcie notowań w oparciu o aktualną cenę JI, - wykonanie - do 16:30 zgłoszenie wykonania do KDPW, kwota rozliczenia ustalana w oparciu o wartość otwarcia indeksu WIG20 dnia następnego

24 24 Wystawca otrzymuje od nabywcy aktualną wartość MiniWIG20 musi utrzymywać depozyt zabezpieczający równy sumie: kwoty zabezpieczającej dzienną zmianę ceny jednostki (5,9%* wartości MiniWIG20) plus aktualnej wartości jednostki indeksowej część depozytu może być wniesiona w obligacjach i akcjach z indeksu WIG20 jest zobowiązany do dostarczenia nabywcy MiniWIG20 na jego żądanie kwoty rozliczenia * Poziom depozytu na dzień 19.04.2005 – aktualny poziom depozytu dostępny jest na stronie www.kdpw.pl

25 25 Profil wypłaty dla wystawcy JI

26 26 Zamknięcie pozycji krótkiej w MiniWIG20 Wystawca jednostki indeksowej może zamknąć swoją pozycję tylko i wyłącznie poprzez zajęcie pozycji długiej - nabycie jednostki indeksowej

27 27 Rodzaje pozycji - podsumowanie kupno JI (pozycja długa) sprzedaż czyli wystawienie JI (pozycja krótka)

28 28 Rodzaje pozycji - podsumowanie zamknięcie pozycji długiej poprzez: - sprzedaż JI, - wykonanie JI - otrzymanie od wystawcy JI kwoty rozliczenia. zamknięcie pozycji krótkiej poprzez zakup JI

29 29 Gwarantowanie rozliczeń JI Depozyty zabezpieczające wnoszą klienci którzy zajęli krótką pozycję w jednostkach indeksowych. Dzięki depozytom zabezpieczającym inwestorzy zawsze są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań tzn. dostarczyć na żądanie inwestorów posiadających pozycję długą kwotę rozliczenia. Poziomy depozytów zależą od zmienności instrumentu bazowego i ustalane są przez KDPW

30 30 Gwarantowanie rozliczeń JI Instrumenty gwarantowania rozliczeń (a) wstępny depozyt rozliczeniowy (b) depozyt zabezpieczający - depozyt zabezpieczający cenę jednostki - depozyt zabezpieczający zmienność ceny (c) fundusz gwarantowania rozliczeń giełdowych transakcji terminowych

31 31 Gwarantowanie rozliczeń JI wstępny depozyt rozliczeniowy relacja: uczestnik rozliczający - KDPW(1) (1) warunek konieczny rozpoczęcia działania na rynku praw pochodnych, (2) nie dotyczy uczestników którzy wnieśli depozyt w związku z rozliczaniem kontraktów terminowych, (3) określa limit transakcyjny, (4) gotówka, papiery wartościowe akceptowane przez KDPW, gwarancje bankowe.

32 32 Gwarantowanie rozliczeń JI właściwy depozyt zabezpieczający relacja: uczestnik rozliczający - KDPW (a) właściwy depozyt zabezpieczający równy kursowy odniesienia (zabezpieczenie wartości jednostki indeksowej) (b) właściwy depozyt zabezpieczający zmienność ceny JI (%wartości jednostki) właściwy depozyt zabezpieczający określa minimalny poziom depozytu zabezpieczającego otwarte pozycje w JI.

33 33 Gwarantowanie rozliczeń JI depozyt zabezpieczający relacja: klient - uczestnik rozliczający (a) wstępny depozyt zabezpieczający, - zabezpieczenie zmienności ceny JI, - określony % wartości jednostki. (b) właściwy depozyt zabezpieczający równy wartości ceny jednostki indeksowej otrzymanej w wyniku wystawienia jednostki.

34 34 Gwarantowanie rozliczeń JI uzupełnianie depozytu W przypadku spadku wartości depozytu utrzymywanego przez klienta poniżej wartości właściwego depozytu zabezpieczającego, klient zobowiązany jest uzupełnić depozyt do wartości będącej sumą: (a) 100% aktualnego właściwego depozytu zabezpieczającego wartość JI, (b) 140% aktualnego właściwego depozytu zmienność ceny JI.

35 35 Depozyty zabezpieczające - przykład

36 36 Gwarantowanie rozliczeń JI - wyznaczanie poziomu depozytów zabezpieczających na podstawie kursów odniesienia (wyznaczanych analogiczne jak w przypadku kontraktów terminowych) - od zlecenia zajęcia pozycji krótkiej, powodującej zamknięcie otwartej wcześniej pozycji długiej, klient nie wnosi depozytu (jeżeli nie powoduje to wzrostu liczby pozycji nie skorelowanych w portfelu), -depozyt może być wnoszony w akceptowanych przez KDPW papierach wartościowych (do wysokości 60% właściwego depozytu zabezpieczającego) -Mniejsze depozyty w przypadku pozycji skorelowanych (np.długa w Mini, krótka w kontraktach na WIG20, opcje na WIG20)

37 37 Możliwości wykorzystania MiniWIG20 Spekulacja zarabianie na zmianie cen MiniWIG20 Hedging zabezpieczanie portfela akcji Arbitraż zarabianie na różnicy pomiędzy ceną MiniWIG20 a wartością indeksu

38 38 WIG20 1 600 pkt JI jako inwestycja krótkoterminowa MiniWIG20 160 zł nabywca płaci wystawcy kwotę 160 zł wystawca wpłaca depozyt (160 zł + x%) WIG20 1 650 pkt MiniWIG20 165 zł 1. nabywca zamyka pozycję sprzedając jednostkę zysk (165 zł - 160 zł) 2. nabywca rozlicza jednostkę - otrzymuje od wystawcy 1/10 indeksu x 1zł zysk (165 zł - 160 zł)

39 39 Spekulacja na wzrost indeksu- pozycja długa przykład: inwestor kupił (p. długa) JI po cenie 150zł, po upływie kilku dni cena JI wzrosła do 160 zł, inwestor zamyka pozycję (p. krótka, wykonanie) po w/w cenie - 160 zł, na jednej jednostce zarobił 10 zł (160 zł - 150 zł), stopa zwrotu 6,7% ((160 zł - 150 zł)/150 zł).

40 40 Spekulacja na spadek indeksu - pozycja krótka inwestor wystawił JI po cenie 150 zł, po upływie kilku dni cena JI spada do 140 zł, inwestor zamyka pozycję (p. długa) po w/w cenie - 140 zł, na jednej jednostce zarobił 10 zł (150zł - 140 zł), zaangażowanie finansowe - depozyt zabezpieczający (dla uproszczenia - 8%) 12 zł, (150 zł * 8%), stopa zwrotu - 83% ((150 zł - 140 zł)/12 zł).

41 41 Profil Z/S pozycji w JI przyjęto depozyt zabezpieczający na poziomie 8%

42 42 Zabezpieczenie przed spadkiem wartości akcji Przykład: inwestor posiada portfel akcji o wartości 4.500 zł aktualna cena JI - 150 zł inwestor obawia się spadku wartości akcji - spadek indeksu zabezpiecza się poprzez sprzedaż JI liczba jednostek użytych w zabezpieczeniu 4.500/150 = 30 JI

43 43 Zabezpieczenie przed spadkiem wartości akcji w ciągu kilku dni indeks WIG20 spada o 10%, wartość portfela akcji - 4 050 zł, cena JI - 135 zł - inwestor nabywa 30 jednostek i zamyka pozycję strata na akcjach - (4 500 zł - 4 050 zł) = 450 zł zysk na JI - (150 - 135)*30 = 450 zł zysk - strata = 0

44 44 Czynniki ryzyka ryzyko płynności ryzyko rynkowe ryzyko związane z odległym terminem wygasania

45 45 inwestorów krótkoterminowych chcących szybko reagować na wzrosty i spadki na rynku inwestorów długoterminowych chcących inwestować zgodnie z indeksem drobnych inwestorów nie posiadających doświadczenia na rynku kapitałowym inwestorów chcących inwestować w prosty i bezpieczny sposób JI są przeznaczone dla

46 46 JI są przeznaczone dla inwestorów chcących zabezpieczyć posiadany portfel akcji inwestorów mogących wykorzystać JI do budowania złożonych strategii inwestycyjnych potencjalnych inwestorów instytucjonalnych, którzy muszą inwestować w papiery wchodzące w skład indeksu

47 47 Podatki od 1.01.2004r. dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia jednostek indeksowych oraz z realizacji praw wynikających z tych jednostek podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach szczególnych, według stawki 19 %. Szczegóły - ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 17 ust. 1 oraz art. 30b (w brzmieniu wg ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 202, poz. 1956)

48 48 Dodatkowe informacje strona internetowa www.gpw.plwww.gpw.pl Warunki obrotu dla jednostek indeksowych na WIG20 - materiały edukacyjne giełdy informacje w biurach maklerskich

49 49 MiniWIG20 to strzał w dwudziestkę


Pobierz ppt "MiniWIG20 - jednostki indeksowe na indeks WIG20 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google