Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011

2 2 Plan þ Podstawowe informacje o indeksie mWIG40 þ Podstawowe informacje o kontrakcie þ Zasady obrotu þ Przykłady wykorzystania kontraktów þ Ryzyko związane z inwestycjami w kontrakt þ Podatki dla inwestorów indywidualnych þ Gdzie szukać dodatkowych informacji

3 3 Podstawowe informacje o indeksie mWIG40 þ Indeks cenowy, nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. þ Indeks spółek średnich, þ Indeks stanowi 40 spółek notowanych na GPW z wykluczeniem spółek uczestniczących w indeksie WIG20 i funduszy inwestycyjnych, þ Kwartalna korekta składu indeksu.

4 4 Spółki indeksu mWIG40 10 spółek o największym udziale w indeksie (15 kwietnia 2011 r.) LpInstrument Kurs Liczba akcji w portfelu WartośćUdział w na sesji 15 kwietnia 2011 r. rynkowaportfelu (PLN)pakietu(%) (PLN) 1INGBSK871, ,656 2SYNTHOS4, ,651 3MILLENNIUM5, ,602 4EUROCASH32, ,064 5NETIA5, ,858 6ENEA19, ,292 7LPP2108, ,209 8POLIMEXMS3, ,883 9EMPERIA114, ,488 10CYFRPLSAT16, ,361 Aktualne informacje na temat składu portfela znajdują się na stronie:

5 5 Podstawowe informacje o kontrakcie (1) þ Konstrukcja instrumentu identyczna z kontraktem na indeks WIG20 (FW20), þ Instrument bazowy –indeks spółek średnich mWIG40 þ Wartość 1 pkt indeksu bazowego (mnożnik) - 10 zł þ Jednostka notowania –1 punktu indeksowy þ Wartość kontraktu –mnożnik x kurs kontraktu

6 6 Podstawowe informacje o kontrakcie (2) þ Miesiące wygaśnięcia –Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień þ Dzienny kurs rozliczeniowy –Kurs zamknięcia kontraktów danej serii þ Ostateczny kurs rozliczeniowy –średnia arytmetyczna z wszystkich wartości indeksu mWIG40 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej

7 7 Kalendarz obrotu kontraktami w ciągu roku

8 8 Zasady obrotu þ Zasady obrotu są jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, þ Godziny notowań: 8: :35, þ Kontrakty na mWIG40 uczestniczą w dogrywce – tak jak inne instrumenty þ ograniczenia wahań kursów: +/- 5% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 15% þ maksymalny wolumen zlecenia – 500 kontraktów Szczegóły dotyczące obrotu obrotu opisane są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego i Regulaminie GPW – dostępne na stronie internetowej giełdy

9 9 Zasady rozliczania þ Zasady rozliczania jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, þ Depozyty zabezpieczające (wysokość zabezpieczenia ustala KDPW), þ Codzienne proces rozrachunków rynkowych – naliczania i uzupełniania depozytów, þ Możliwe wezwanie do uzupełnienia depozytu ze strony domu maklerskiego Aktualne informacje o poziomie depozytów znajdują się na stronie internetowej KDPW

10 10 Wykorzystanie þ Spekulacja –Zarabianie na zmianach cen kontraktów (wykorzystanie efektu dźwignie finansowej) þ Hedging –Zabezpieczanie ryzyka inwestowania w spółki wchodzące w skład indeksu bazowego þ Arbitraż –Zarabianie na niedopasowaniu cenowym pomiędzy kontraktem terminowym a indeksem bazowym

11 11 Spekulacja - cechy podstawowe þ Zarabianie na zmianach cen kontraktów, þ Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej, þ Możliwość zarabiania na: –Wzroście wartości indeksu - kupno kontraktu (pozycja długa), –Spadku wartości indeksu - sprzedaż kontraktu (pozycja krótka).

12 12 Spekulacja - specyfika kontraktów na mWIG40 þ Duża dywersyfikacja portfela indeksu mWIG40 –zmiana wartości indeksu i kontraktu uzależniona od zmian wartości spółek indeksu bazowego (indeks stanowi 40 spółek),

13 13 Spekulacja - przykład (1) 1. Otwarcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: –kurs otwarcia pozycji 1700pkt, –wartość otwartej pozycji 17000zł (1700pkt x 10zł). 2. Zaangażowanie finansowe = depozyt zabezpieczający: –założenie – depozyt * = 10%, –wymagana wartość depozytu 1700 zł (17000 zł x 10%) * wartość depozytu przyjęta dla uproszczenia przykładu w przykładzie pominięto opłaty transakcyjne

14 14 Spekulacja - przykład (2) 3. Zamknięcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: –kurs zamknięcia pozycji 1800pkt, –wartość zamknięcia pozycji 18000zł (1800pkt x 10zł) 4. Kwota zysku. –1000zł (18000zł zł; wartość pozycji otwartej - wartość pozycji zamkniętej) 5. Stopa zwrotu. –59% (1000 zł / 1700 zł; kwota zysku / depozyt)

15 15 Czynniki ryzyka - ryzyko płynności þ Wynika z: –potencjalnej trudność w zawarciu transakcji (otwarciu, zamknięciu pozycji) – niska płynność –wpływ większych transakcji na kurs instrumentu, –różnej płynność na różnych seriach kontraktu

16 16 þ Wynika z: –ryzyka związanego ze zmianami kursu kontraktu terminowego, który zależy od ceny instrumentu bazowego, –ryzyko jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, –równania do rynku (konieczność uzupełniania depozytu). Czynniki ryzyka - ryzyko rynkowe

17 17 Podatki dla osób fizycznych þ Od r. dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia kontraktów terminowych oraz z realizacji praw wynikających z tych kontraktów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach szczególnych, według stawki 19 %. þ Szczegóły - ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 17 ust. 1 oraz art. 30b (w brzmieniu wg ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 202, poz. 1956).

18 18 Gdzie szukać dodatkowych informacji ? þ Strona internetowa - –papiery wartościowe > instrumenty pochodne > kontrakty terminowe > na indeks mWIG40 þ Warunki obrotu programu kontraktów terminowych na indeks mWIG40 – dostępne na stronie internetowej GPW þ domy maklerskie þ prosimy o pytania na adres:


Pobierz ppt "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google