Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011

2 2 Plan þ Podstawowe informacje o indeksie mWIG40 þ Podstawowe informacje o kontrakcie þ Zasady obrotu þ Przykłady wykorzystania kontraktów þ Ryzyko związane z inwestycjami w kontrakt þ Podatki dla inwestorów indywidualnych þ Gdzie szukać dodatkowych informacji

3 3 Podstawowe informacje o indeksie mWIG40 þ Indeks cenowy, nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. þ Indeks spółek średnich, þ Indeks stanowi 40 spółek notowanych na GPW z wykluczeniem spółek uczestniczących w indeksie WIG20 i funduszy inwestycyjnych, þ Kwartalna korekta składu indeksu.

4 4 Spółki indeksu mWIG40 10 spółek o największym udziale w indeksie (15 kwietnia 2011 r.) LpInstrument Kurs Liczba akcji w portfelu WartośćUdział w na sesji 15 kwietnia 2011 r. rynkowaportfelu (PLN)pakietu(%) (PLN) 1INGBSK871,003 253 0002 833 363 0006,656 2SYNTHOS4,29560 687 0002 405 347 2305,651 3MILLENNIUM5,70418 366 0002 384 686 2005,602 4EUROCASH32,5066 332 0002 155 790 0005,064 5NETIA5,31389 453 0002 067 995 4304,858 6ENEA19,8092 272 0001 826 985 6004,292 7LPP2108,00850 0001 791 800 0004,209 8POLIMEXMS3,55464 286 0001 652 858 1603,883 9EMPERIA114,0013 025 0001 484 850 0003,488 10CYFRPLSAT16,09088 907 0001 430 513 6303,361 Aktualne informacje na temat składu portfela znajdują się na stronie: http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#mWIG40 http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#mWIG40

5 5 Podstawowe informacje o kontrakcie (1) þ Konstrukcja instrumentu identyczna z kontraktem na indeks WIG20 (FW20), þ Instrument bazowy –indeks spółek średnich mWIG40 þ Wartość 1 pkt indeksu bazowego (mnożnik) - 10 zł þ Jednostka notowania –1 punktu indeksowy þ Wartość kontraktu –mnożnik x kurs kontraktu

6 6 Podstawowe informacje o kontrakcie (2) þ Miesiące wygaśnięcia –Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień þ Dzienny kurs rozliczeniowy –Kurs zamknięcia kontraktów danej serii þ Ostateczny kurs rozliczeniowy –średnia arytmetyczna z wszystkich wartości indeksu mWIG40 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej

7 7 Kalendarz obrotu kontraktami w ciągu roku

8 8 Zasady obrotu þ Zasady obrotu są jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, þ Godziny notowań: 8:30 - 17:35, þ Kontrakty na mWIG40 uczestniczą w dogrywce – tak jak inne instrumenty þ ograniczenia wahań kursów: +/- 5% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 15% þ maksymalny wolumen zlecenia – 500 kontraktów Szczegóły dotyczące obrotu obrotu opisane są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego i Regulaminie GPW – dostępne na stronie internetowej giełdy

9 9 Zasady rozliczania þ Zasady rozliczania jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, þ Depozyty zabezpieczające (wysokość zabezpieczenia ustala KDPW), þ Codzienne proces rozrachunków rynkowych – naliczania i uzupełniania depozytów, þ Możliwe wezwanie do uzupełnienia depozytu ze strony domu maklerskiego Aktualne informacje o poziomie depozytów znajdują się na stronie internetowej KDPW http://www.kdpw.pl/rozliczenia/pliki/izba/komunika.xls

10 10 Wykorzystanie þ Spekulacja –Zarabianie na zmianach cen kontraktów (wykorzystanie efektu dźwignie finansowej) þ Hedging –Zabezpieczanie ryzyka inwestowania w spółki wchodzące w skład indeksu bazowego þ Arbitraż –Zarabianie na niedopasowaniu cenowym pomiędzy kontraktem terminowym a indeksem bazowym

11 11 Spekulacja - cechy podstawowe þ Zarabianie na zmianach cen kontraktów, þ Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej, þ Możliwość zarabiania na: –Wzroście wartości indeksu - kupno kontraktu (pozycja długa), –Spadku wartości indeksu - sprzedaż kontraktu (pozycja krótka).

12 12 Spekulacja - specyfika kontraktów na mWIG40 þ Duża dywersyfikacja portfela indeksu mWIG40 –zmiana wartości indeksu i kontraktu uzależniona od zmian wartości spółek indeksu bazowego (indeks stanowi 40 spółek),

13 13 Spekulacja - przykład (1) 1. Otwarcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: –kurs otwarcia pozycji 1700pkt, –wartość otwartej pozycji 17000zł (1700pkt x 10zł). 2. Zaangażowanie finansowe = depozyt zabezpieczający: –założenie – depozyt * = 10%, –wymagana wartość depozytu 1700 zł (17000 zł x 10%) * wartość depozytu przyjęta dla uproszczenia przykładu w przykładzie pominięto opłaty transakcyjne

14 14 Spekulacja - przykład (2) 3. Zamknięcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: –kurs zamknięcia pozycji 1800pkt, –wartość zamknięcia pozycji 18000zł (1800pkt x 10zł) 4. Kwota zysku. –1000zł (18000zł - 17000zł; wartość pozycji otwartej - wartość pozycji zamkniętej) 5. Stopa zwrotu. –59% (1000 zł / 1700 zł; kwota zysku / depozyt)

15 15 Czynniki ryzyka - ryzyko płynności þ Wynika z: –potencjalnej trudność w zawarciu transakcji (otwarciu, zamknięciu pozycji) – niska płynność –wpływ większych transakcji na kurs instrumentu, –różnej płynność na różnych seriach kontraktu

16 16 þ Wynika z: –ryzyka związanego ze zmianami kursu kontraktu terminowego, który zależy od ceny instrumentu bazowego, –ryzyko jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, –równania do rynku (konieczność uzupełniania depozytu). Czynniki ryzyka - ryzyko rynkowe

17 17 Podatki dla osób fizycznych þ Od 1.01.2004 r. dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia kontraktów terminowych oraz z realizacji praw wynikających z tych kontraktów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach szczególnych, według stawki 19 %. þ Szczegóły - ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 17 ust. 1 oraz art. 30b (w brzmieniu wg ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 202, poz. 1956).

18 18 Gdzie szukać dodatkowych informacji ? þ Strona internetowa - www.gpw.pl –papiery wartościowe > instrumenty pochodne > kontrakty terminowe > na indeks mWIG40 þ Warunki obrotu programu kontraktów terminowych na indeks mWIG40 – dostępne na stronie internetowej GPW þ domy maklerskie þ prosimy o pytania na adres: pochodne@gpw.pl


Pobierz ppt "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google