Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Innowacyjne organizacje, przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Innowacyjne organizacje, przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 4. Innowacyjne organizacje, przedsiębiorstwa
4.1. Ewolucja przedsiębiorstw (uczące się, inteligentne, oparte na wiedzy). 4.2. Innowacyjna gospodarka. 4.3. Mechanizmy wspierania innowacyjności przedsiębiorczości. 4.4. Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. 4.5. Strategia rozwoju innowacyjności

2 Ewolucja przedsiębiorstw
Struktura przedsiębiorstw (hierarhia–sieci–partnerstwo) Mikro przedsiębiorstwa w gospodarce Innowacyjność organizacyjna, procesowa, produktowa

3 Wybrane przykłady ewolucji przedsiębiorstw
Zmiany struktury przedsiębiorstw Zmiany struktury zatrudnienia Inwestycje w rozwój kapitału intelektualnego Integracja i intelektualizacja pracy wybrane przedsiębiorstwa transferu wiedzy

4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Cel Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Priorytety w ramach PO IG Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności Pomoc techniczna

5 Priorytet 5 Dyfuzja Innowacji
Celem priorytetu jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. Tworzenie korzystnych warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Beneficjenci priorytetu: grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe); platformy technologiczne; sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym; wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców) przedsiębiorcy. W ramach priorytetu wspierane będą następujące typy projektów: inwestycje związane z pokryciem kosztów rozpoczęcia lub prowadzenia działań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów; wsparcie instytucji otoczenia biznesu nastawionych w swych działaniach na innowacje (m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii); wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców; wsparcie wykorzystania przez przedsiębiorców praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych. Instrumenty wsparcia. Dofinansowanie części wydatków kwalifikowanych w formie dotacji oraz pożyczki preferencyjne (na pokrycie kosztów postępowań związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej).

6 Mechanizmy wspierania innowacyjności
Doradztwo Dotacje i kredyty Szkolenie

7 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w 2008 r.: a) lokata w rankingu Doing Busines; b) swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE; c) najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla przyszłych inwestycji w % Źródło: Boni M. (red), (2008), Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa, s. 111–113.

8 Determinanty makro i mikro
Determinanty makro i mikroekonomiczne działalności MSP Źródło: Borowiecki R., Siuta-Tokarska D., (2008), Problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Difin, Warszawa.

9 Model rozwoju małych i średnich firm
Źródło: Churchill, Lewis (1983), The five stages of small business growth. Harvard Review, June s. 30–50. [w:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska D., (2008), Problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polskie. Difin, Warszawa, s. 28.

10 Model L.E. Grainera rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Źródło: Walkowiak R., Mietlewski Z. (2007), Oblicza restrukturyzacji mikro i małych przedsiębiorstw w świetle badań. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn

11 Konceptualny rozwoju mikroprzedsiębiorczości
Opracowanie: Bednarczyk I. na podstawie: Shmidt M.C., Kolodinski J.M., (2007), Microenterprise Development Program Success: A Patch Analysis Of Factors That Lead To And Mediate Klient Success. Journal of Developmental Enterpreneurship. vol. 12, No. 1, s. 50

12 Strategia rozwoju innowacyjności i efektywności gospodarki
Cel główny strategii: wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. Wizja. Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej efektywności zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 roku. Wykorzystanie przez przedsiębiorców innych źródeł przewagi konkurencyjnej, w szczególności poprzez: maksymalizację efektywności i optymalizację wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, surowców i zasobów naturalnych) oraz wzrost innowacyjności, rozumianej jako zdolność i motywacja przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, pomysłów i wynalazków związanych z ulepszaniem i tworzeniem produktów oraz poprawy organizacji i zarządzania w firmach i instytucjach. Zasady horyzontalne: Kreowanie wiedzy Partnerska współpraca Efektywna alokacja zasobów / gospodarowanie w obiegu (closed loop) Zarządzanie strategiczne / odpowiedzialne przywództwo

13 Krajowy system innowacji
System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Źródło: K.B. Matusiak, J. Giliński (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu i komercjalizacji wiedzy. Warszawa 2010

14 Powiązanie strategii uczenia się w ciągu całego życia z innymi strategiami rozwoju
Strategia uczenia się przez całe życie. Warszawa 2011

15 Pytania kontrolne Literatura
Jak rozwijać innowacyjność przedsiębiorstw, pracowników? Literatura P.O. Innowacyjna gospodarka (2007) MRR Warszawa Regionalne programy operacyjne (2007) Mazurkiewicz A., Frejtag-Mika E.: (red.) (2008) Innowacyjność i konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw, ITeE-PIB Radom. Bąkowski A., Cichocki T., Gromada G. (2005) Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, PARP Warszawa. Sosnowka A., Łobejko St., Kłopotek A. (2005) Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie? Poradnik dla przedsiębiorców, PARP Warszawa.


Pobierz ppt "4. Innowacyjne organizacje, przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google