Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pierwsze posiedzenie Pre – komitetu Monitorującego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pierwsze posiedzenie Pre – komitetu Monitorującego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pierwsze posiedzenie Pre – komitetu Monitorującego WARSZAWA, 25 lipca 2007 Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich SEKTOR ENERGETYCZNY POIŚ 2007 - 2013

2 ENERGIA W PO Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Gospodarki POIŚ OŚ PRIORYTETOWA X Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 732 200 000 euro 974 280 000 euro 27 848 273 161 euro POIŚ ogółem FS EFRR OŚ PRIORYTETOWA XI Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Bezpieczeństwoenergetyczne

3 ENERGIA W PO Infrastruktura i Środowisko ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ ORAZ WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI poprzez: GŁÓWNY CEL ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Ministerstwo Gospodarki POIŚ DYWERSYFIKACJĘ DOSTAW ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI

4 GŁÓWNE CELE OSI X zwiększenie wytwarzania energiizwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ze źródeł odnawialnych zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznymzwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym obniżenie energochłonności sektora publicznegoobniżenie energochłonności sektora publicznego POIŚ Ministerstwo Gospodarki ENERGIA W PO Infrastruktura i Środowisko OŚ PRIORYTETOW A X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

5 Przedsiębiorcy i ich związki (z wykluczeniem działania 10.3) Podmioty sektora finansów publicznych Organizacje pozarządowe i ich związki Kościoły i związki wyznaniowe BENEFICJENCI ŚRODKI OŚ PRIORYTETOW A X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Fundusz Spójności 732 200 000 euro Krajowy wkład publiczny 86 141 176 euro Ogółem 1 373 341 176 euro POIŚ Ministerstwo Gospodarki ENERGIA W PO Infrastruktura i Środowisko

6 POIŚ Ministerstwo Gospodarki DZIAŁANIA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 10.1 Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 10.2 Działanie 10.2 Efektywna dystrybucja energii 10.3 Działanie 10.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej FS 82 000 000 euro PL 6 091 176 euro PL 15 500 000 euro PL 9 550 000 euro FS 136 100 000 euro FS 54 100 000 euro konkurs konkurs konkurs IW - NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

7 POIŚ Ministerstwo Gospodarki DZIAŁANIA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 10.4 Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 10.5 Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 10.6 Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla OZE 10.7 Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych FS 253 000 000 euro FS 69 000 000 euro FS 92 000 000 euro FS 46 000 000 euro PL 30 500 000 euro PL 11 000 000 euro PL 5 500 000 euro PL 8 000 000 euro konkurs konkurs konkurs konkurs IW - INSTYTUT PALIW I ENERGII ODNAWILANEJ

8 POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła WYKLUCZENIA: nie przewiduje się wsparcia budowy i modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w ciepłowniach możliwe jest uzyskanie dotacji na przekształcenie ciepłowni w jednostki kogeneracyjne wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu DZIAŁANIE 10.1 WYSOKOSPRAWNE WYTWARZANIE ENERGII TYPY PROJEKTÓW Budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy o kogeneracji 2004/8/WE Zastępowanie jednostek wytwarzania ciepła jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji

9 POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostaw tej energii DZIAŁANIE 10.2 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA ENERGII TYPY PROJEKTÓW Budowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego i wysokiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych oraz dodatkowo ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu Budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie energooszczędnych technologii i rozwiązań Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji

10 POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym DZIAŁANIE 10.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TYPY PROJEKTÓW Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne Przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko itp..

11 POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: Wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej WYKLUCZENIA: Wyklucza się możliwość wsparcia technologii współspalania paliw kopalnych z biomasą lub biogazem, Inwestycje w zakresie wytwarzania energii w kogeneracji ze źródeł odnawialnych mogą być zgłoszone do realizacji w ramach działania 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii) DZIAŁANIE 10.4 WYTWARZANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH TYPY PROJEKTÓW Budowa lub zwiększenie mocy jednostek wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy. Budowa lub zwiększenie mocy jednostek wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy. Budowa lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i słonecznej. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji do wnioskowania i realizacji inwestycji

12 POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw płynnych poprzezzwiększenie produkcji biopaliw 10.5 DZIAŁANIE 10.5 WYTWARZANIE BIOPALIW ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH TYPY PROJEKTÓW Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw stanowiących samoistne paliwa Przygotowanie kompleksowej dokumentacji do wnioskowania i realizacji inwestycji WYKLUCZENIA: Wyklucza się wsparcie produkcji bioetanolu, czystego oleju roślinnego i benzyn

13 DZIAŁANIA 10.6 ROZWÓJ PRZEMYSŁU DLA OZE POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: Ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez rozwój przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych TYPY PROJEKTÓW TYPY PROJEKTÓW Budowa zakładów do produkcji urządzeń wytwarzania : energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biomasy, biogazu ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej energii elektrycznej i ciepla w kogeneracji przy wykorzystaniu biomasy lub energii geotermalnej biokomponentów i biopaliw stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji bioetanolu,czystego oleju roślinnego i benzyn p rzygotowanie kompleksowej dokumentacji do wnioskowania i realizacji inwestycji p rzygotowanie kompleksowej dokumentacji do wnioskowania i realizacji inwestycji

14 DZIAŁANIA 10.7 SIECI UŁATWIAJĄCE ODBIÓR ENERGII ZE ŹRÓDEŁ DNAWIALNYCH POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel:Ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TYPY PROJEKT Ó W Budowa lub modernizacja sieci umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Budowa lub modernizacja sieci umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Przygotowanie kompleksowej dokumentacji do wnioskowania i realizacji inwestycji

15 OŚ PRIORYTETOWA XI Bezpieczeństw o energetyczne GŁÓWNE CELE OSI XI rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej budowa i rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych POIŚ ENERGIA W PO Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Gospodarki

16 Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej. BENEFICJENCI ŚRODKI EFRR 974 280 000 euro Krajowy wkład publiczny 171 931 765 euro Ogółem 1 693 211 765 euro OŚ PRIORYTETOWA XI Bezpieczeństw o energetyczne Ministerstwo Gospodarki POIŚ ENERGIA W PO Infrastruktura i Środowisko

17 DZIAŁANIA Ministerstwo Gospodarki 11.1 Działanie 11.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego 11.2 Działanie 11.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji PL 32 096 471 euro EFRR 181 880 000 euro POIŚ INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU IW - INSTYTUT NAFTY I GAZU konkurs PL 139 835 294 euro EFRR 792 400 000 euro IPI

18 POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa DZIAŁANIE 11.1 ROZWÓJ SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA I ROZBUDOWA MAGAZYNÓW GAZU ZIEMNEGO TYPY PROJEKTÓW Budowa gazociągów: Gostynin-Płock Piotrków Trybunalski - Tworóg, Niechorze-Płoty Świnoujście-Szczecin Szczecin-Lwówek Mogilno-Odolanów Budowa Podziemnych Magazynów Gazu: PMG Wierzchowice PMG Mechelinki PMG Strachocina PMG Mogilno Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock Budowa terminala LNG Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa

19 POIŚ Ministerstwo Gospodarki Cel: wspieranie efektywnego rynku gazu ziemnego DZIAŁANIE 11.2 BUDOWA SYSTEMÓW DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO NA TERENACH NIEZGAZYFIKOWANYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI DYSTRYBUCJI TYPY PROJEKTÓW budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji zakup i budowa urządzeń i obiektów technicznych zapewniających pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego W ramach działania będą realizowane projekty z zakresu budowy sieci dystrybucji gazu zimnego na terenach niezgazyfikowanych, przede wszystkim na terenach Polski północno-wschodniej

20 POIŚ Ministerstwo Gospodarki LINIA DEMARKACYJNA – ENERGETYKA W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO WSPARCIE UZYSKAĆ MOGĄ TYLKO: Fundusz Spójności – oś X DLA DZIAŁAŃ 10.1 – 10.7 PROJEKTY O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 MLN PLN EFRR – oś XI DLA DZIAŁANIA 11.1 PROJEKTY O WARTOŚCI 20 MLN PLN KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA DZIAŁANIA 11.2 PROJEKTY O WARTOŚCI 20 MLN PLN KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – w trakcie uzgodnień

21 Na podstawie: Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007-2013 POIŚ POMOC PUBLICZNA – PROJEKTY Na podstawie: Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego 10.1 Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 10.4 Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 10.5 Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 10.6 Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla OZE 11.2 Działanie 11.2 Budowa systemu dystrybucji gazu ziemnego Programy pomocowe Poziomy wsparcia W przygotowaniu do konsultacji międzyresortowych W przygotowaniu do konsultacji międzyresortowych Ministerstwo Gospodarki

22 Departament Funduszy Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 Plac Trzech Krzyży 3/5 00 – 507 Warszawa 00 – 507 Warszawa DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SEKTOR ENERGETYCZNY


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pierwsze posiedzenie Pre – komitetu Monitorującego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google