Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Ciepłownicza 5, Bełchatów tel. 044/ , fax. 044/ ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

2 Projekt Innowacja kluczem do sukcesu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

3 Innowacja kluczem do sukcesu Cel projektu Zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. W wyniku realizacji projektu na bazie innowacyjnych pomysłów powstanie 25 przedsiębiorstw Zaangażowania kapitałodawcy – nie dłużej niż 10 lat. Dofinansowanie nowopowstałej firmy - do euro Projekt jest realizowany od do ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

4 Innowacja kluczem do sukcesu Projekt oferuje następujące formy wsparcia: doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy (badania, analizy, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności) – pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm, zasilenie finansowe powstałego w wyniku preinkubacji przedsiębiorstwa do kwoty ,00 EUR ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

5 Innowacja kluczem do sukcesu Kto może wziąć udział w projekcie Projekt ma charakter ogólnopolski. W projekcie wciąć mogą udział osoby z całego kraju, posiadające innowacyjny pomysł, zamierzające założyć działalność gospodarczą opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Pomysłodawca innowacyjnego rozwiązania musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

6 Innowacja kluczem do sukcesu Warunki uczestnictwa W projekcie może wziąć udział podmiot, który spełni łącznie następujące warunki: złożył zgłoszenie do projektu Innowacja kluczem do sukcesu, jest uprawniony do ubiegania się o uzyskanie pomoc w ramach Działania 3.1 PO IG, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o pomoc na podstawie kryteriów określonych w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, ma siedzibę na obszarze objętym programem tzn. na obszarze terytorium RP, rodzaj działalności gospodarczej, która ma być związana z pomysłem (oznaczona określonym kodem PKD/EKD), nie jest wykluczona ze wsparcia w ramach PO IG, przedstawi założenia swojego pomysłu na bazie którego chce prowadzić działalność innowacyjną, złoży Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

7 Tworzenie przedsiębiorstwa innowacyjnego ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

8 Innowacja kluczem do sukcesu Przedsiębiorstwo innowacyjne Przedsiębiorstwem innowacyjnym jest takie przedsiębiorstwo, w którym w przyjętym okresie obserwacji (np. w ostatnich trzech latach) dokonano innowacji, czyli wprowadzono pewną nowość do praktyki w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z powyższą definicją, nie jest przedsiębiorstwem innowacyjnym takie przedsiębiorstwo, które dysponuje pewną wysoką technologią i sprzedaje ją innym przedsiębiorstwom, ale nie rozwija jej. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

9 Innowacja kluczem do sukcesu Etapy tworzenia przedsiębiorstwa innowacyjnego 1.Zgłoszenie udziału w projekcie do BKPPT - selekcja 2.Wstępna preinkubacja - selekcja innowacyjnych rozwiązań do preinkubacji 3.Preinkubacja od 1 do kilkunastu miesięcy(objęcia wsparciem merytorycznym i usługami niezbędnymi do założenia firmy) 4.Ocena projektu i decyzja o zasileniu kapitałowym 5.Utworzenie spółki prawa handlowego z udziałem BKPPT 6.Wniesienie udziałów przez pomysłodawcę i BKPPT 7.Prowadzenie działalności wdrożeniowej i rynkowej z wykorzystaniem udziałów BKPPT do 10 lat. 8.Wycofanie kapitału BKPPT Sp. z o.o. z udziału w spółce poprzez np. wykupienie udziałów przez pomysłodawcę 9.Samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa przez pomysłodawcę ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

10 Innowacja kluczem do sukcesu Wstępna preinkubacja pomoc w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych pomoc w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych BKPPT w ramach projektuPomysłodawca Cykliczne spotkania –w ramach których będzie przekazywana pełna informacja o realizowanym projekcie Indywidualne spotkania w celu pomocy w sformułowaniu założeń innowacyjnego przedsięwzięcia oraz omówienia warunków uczestnictwa w projekcie Zgłoszenie do BKPPT innowacyjnego rozwiązania - złożenie wniosku aplikacyjnego ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

11 Preinkubacja BKPPT w ramach projektuPomysłodawca Merytoryczne wsparcie - usługi niezbędne do założenia i prowadzenia firmy - usługi doradcze i szkolenia Dokonuje analizy i korekty projektu przedsięwzięcia Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania, analiza rynku, opracowanie biznes planu i/lub studium wykonalności, przeprowadzenie analizy ryzyka Podejmuje decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa z udziałem BKPPT Wsparcie na etapie preinkubucji nie stanowi pomocy de minimis Innowacja kluczem do sukcesu ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

12 Innowacja kluczem do sukcesu Zasady dokonywania wejść kapitałowych Struktura udziałów w nowopowstałej spółce BKPPT do 50% udziałów (akcji) Pomysłodawca powyżej 50% udziałów (akcji) Wnosi do utworzonego przedsiębiorstwa kwotę do Euro o wartości do 50% udziałów (akcji) Wkład jest pomocą de minimis. Wkład pieniężny – minimum 20 % całości wkładu wniesionego przez podmiot na pokrycie kapitału zakładowego. Wkład niepieniężny – maximum 80 % całości wkładu wniesionego przez ten podmiot na pokrycie kapitału zakładowego ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

13 Innowacja kluczem do sukcesu Zasady dokonywania wejść kapitałowych Zarządzanie w nowopowstałej spółce Realizator Projektu nie będzie uczestniczył w zarządzaniu nowopowstałą spółką; Pomysłodawca zgłaszający innowacyjne rozwiązanie będzie uprawiony do wyznaczenia kandydatów na członków Zarządu. Zarząd Spółki będzie się składał z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Rady Nadzorczej Spółki będzie wchodziło trzech członków: dwie osoby wskazane przez Realizatora Projektu, jedna wskazana przez Wspólnika. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

14 Innowacja kluczem do sukcesu Zasady dokonywania wejść kapitałowych Zarządzanie w nowopowstałej spółce Zysk przypadający wspólnikom lub akcjonariuszom będzie się dzielił w stosunku do udziałów lub liczby akcji. Jeżeli akcje nie będą całkowicie pokryte, zysk będzie rozdzielony w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Warunki współpracy Warunki współpracy realizatora projektu w nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w nowopowstałej spółce zostaną określone w umowie inwestycyjnej/memorandum inwestycyjnym na etapie zasilenia kapitałowego ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

15 Innowacja kluczem do sukcesu Wycofanie kapitału BKPPT z udziałów w spółce BKPPT w ramach projektuPomysłodawca Zgodnie z regułami projektu ma obowiązek przed upływem 10 lat wycofać kapitał ze spółki Umożliwia wycofanie kapitału BKPPT poprzez: Odkupienie udziałów Dopuszczenie do objęcia udziałów przez innego inwestora Przeznacza wycofany kapitał na wsparcie następnych innowacyjnych przedsięwzięć Podejmuje decyzję o dalszych losach przedsiębiorstwa bez udziału BKPPT ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

16 Jak wziąć udział w projekcie ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

17 Innowacja kluczem do sukcesu Innowacja kluczem do sukcesu Jak wziąć udział w projekcie? Należy złożyć wstępne zgłoszenie do projektu Formularz dostępny jest w siedzibie Realizatora Projektu lub na stronie Formularz należy złożyć w biurze realizatora projektu: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny ul. Ciepłownicza Bełchatów ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

18 Pytania i odpowiedzi ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

19 Innowacja kluczem do sukcesu Pytania i odpowiedzi 1. Na co można przeznaczyć wkład kapitałowy udzielony przez BKPPT w ramach projektu? Czy są jakieś wymagania, ograniczony katalog wydatków? Odp.: Na inwestycję w nowoutworzone przedsiębiorstwo w formie spółki kapitałowej, prowadzącego działalność opartą na innowacyjnych pomysłach, technologiach i rozwiązaniach. Nie ma ograniczeń co do konkretnego katalogu wydatków, niemniej wsparcie musi być przeznaczone na działalność innowacyjną : Przykładowe wydatki: zakup nieruchomości, roboty i materiały budowlane, środki transportu, usługi doradcze, szkolenia specjalistyczne,, środki trwale, wartości niematerialne i prawne i inne ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

20 Innowacja kluczem do sukcesu Pytania i odpowiedzi Czy wsparcie udzielane przez realizatora projektu jest pomocą de minimis? Odp.: Odp.: Wsparcie udzielane pomysłodawcy na etapie preinkubacji nie jest pomocą de minimis. Wsparcie finansowe w ramach wejścia kapitałowego jest pomocą udzielaną przedsiębiorstwu i stanowi pomoc de minimis. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

21 Innowacja kluczem do sukcesu Pytania i odpowiedzi 3. Jaki powinien być charakter powstałej spółki, spółka cywilna, z.o.o, komandytowa? Odp.: Charakter spółki, która powstanie po okresie preinkubacji powinna być spółką w której można nabyć lub objąć udziały bądź akcje, tj. spółka kapitałowa - spółka akcyjna, spółka z o.o. 4. Czy wymagany jest wkład gotówkowy projektodawcy? Odp. Tak, wymagane jest wniesienie wkładu pieniężnego przez projektodawcę – minimum 20 % całości wkładu wniesionego przez tenpodmiot na pokrycie kapitału zakładowego ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

22 Innowacja kluczem do sukcesu Pytania i odpowiedzi 5. W jakiej formie projektodawca może wnieść wkład niepieniężny do nowopowstałej spółki? Czy można wnieść wkład w formie aportu np. oprogramowanie? Odp.: W formie wkładu niepieniężnego projektodawca może wnieść np. know-how, ruchomości, nieruchomości, aport. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

23 Innowacja kluczem do sukcesu Pytania i odpowiedzi 6. Co dzieje się w przypadku, gdy zasilona kapitałowo spółka (powstała po etapie preinkubacji) nie jest w stanie samofinansować się tzn.: zbankrutuje? Czy istnieje konieczność zwrotu otrzymanego wsparcia? Odp.: Nie, z uwagi na charakter działania 3.1 (wchodzenie kapitałowo w inwestycje obarczone dużym stopniem ryzyka) nie będzie istnieć konieczność zwrotu wsparcia. Niemniej na etapie podjęcia decyzji o zasileniu kapitałowym nowopowstałej spółki realizator projektu oceni gotowość innowacyjnego rozwiązania do zasilenia kapitałowego. Jeśli na podstawie przeprowadzonych działań zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającej firmy, projekt zostanie skierowany do zasilenia kapitałowego ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

24 Innowacja kluczem do sukcesu Pytania i odpowiedzi 7. Czy każda nowopowstała spółka skierowana do zasilenia kapitałowego otrzyma pomoc w wysokości euro? Odp. W celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego, w ramach dostępnych środków finansowych uwzględniając zapotrzebowanie otoczenia biznesowego, BKPPT będzie dążył do zwiększenia liczby inkubowanych przedsiębiorstw, zmniejszając jednocześnie średnią wartość jednego wejścia kapitałowego. Wysokość udzielonego zasilenia kapitałowego będzie również zależeć od wkładu pomysłodawcy, nie koniecznie to zawsze będzie tys. euro. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

25 Innowacja kluczem do sukcesu Pytania i odpowiedzi 7. Jakie są przykłady uruchomionych firm? Realizator Projektu ma obowiązek zachowania poufności co do uzyskanych informacji otrzymanych bezpośrednio od projektodawcy, a także za pośrednictwem osób działających w jego imieniu, nie ujawnione przez niego, które go dotyczą. Realizator Projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych dot. pomysłodawcy. W związku z czym nie jest możliwie udostępnianie informacji dot. danego pomysłu, ze względu na podpisane przez realizatora projektu oświadczenie o poufności. ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel

26 Dziękujemy za uwagę Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Ciepłownicza 5, Bełchatów tel. 044/ , fax. 044/ ul. Ciepłownicza Bełchatów, tel


Pobierz ppt "Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google