Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny Innowacyjna Gospod arka Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ NA INNOWACJE

2 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU BKPPT Sp. z o.o. został utworzony w dniu 19 listopada 2003 roku. Misja -tworzenie korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie łódzkim poprzez synergiczne wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i gospodarczego. Cel - stworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej i spełniającej oczekiwania inwestorów oferty pozwalającej na skuteczne ekonomiczne i korzystne społecznie prowadzenie działalności gospodarczej.

3 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU OFERTA BKPPT Sp. z o.o.: Tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych, Powierzchnie do wynajęcia w inkubatorze technologicznym wraz z infrastrukturą techniczną, Działalność usługowa dla przedsiębiorstw, osób fizycznych - usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze ogólne, doradcze proinnowacyjne,

4 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU WSPARCIE W RAMACH PROJEKTÓW UE: Innowacja kluczem do sukcesu Działanie 3.1 PO IG – dokapitalizowanie nowych spółek do kwoty 200 tys. euro Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie Działanie 5.2. POIG – bezpłatne usługi dla firm, m.in., badanie innowacyjności, audyt technologiczny, analiza opłacalności.

5 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU WSPARCIE W RAMACH PROJEKTÓW UE: Własna firma – szansa na sukces IV Działanie 6.2 PO KL – dotacje na założenie działalności do 20 tyś. zł oraz wsparcie pomostowe w wys. 600 zł przez 12 msc. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE Działanie 8.2.1 PO KL – szkolenia i doradztwo, wyjazdy studyjne do Włoch, Szwecji, Czech – wsparcie na utworzenie firmy typu spin-off i spin-out.

6 PROJEKT INNOWACJA KLUCZEM DOSUKCESU PROJEKT INNOWACJA KLUCZEM DOSUKCESU Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny Innowacyjna Gospod arka KAPITAŁ NA INNOWACJE

7 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Cel projektu Zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. W wyniku realizacji projektu na bazie innowacyjnych pomysłów powstanie 25 przedsiębiorstw.

8 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Wsparcie BKPPT w ramach Działania 3.1 PO IG BKPPT oferuje wsparcie kapitałowe w wysokości do 200 000 euro w formie udziałowej, w zamian za objęcie poniżej 50% udziałów w spółce, utworzonej w ramach projektu w partnerstwie z BKPPT (tzw. Inwestor) Zaangażowania Inwestora – nie dłużej niż 10 lat. Projekt jest realizowany od 01.10.2008 do 28.02.2014 Kwota dofinansowania: 20 527 749,78 zł

9 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Projekt oferuje następujące formy wsparcia: doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, Świadczenie usług w ramach preinkubacji, m.in. doradztwo, badania, analizy, opracowanie biznes planu i studiów wykonalności) – pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych. udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm, zasilenie finansowe powstałego w wyniku preinkubacji przedsiębiorstwa do kwoty 200.000,00 EUR

10 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Projekt ma charakter ogólnopolski. W projekcie wciąć mogą udział osoby z całego kraju, posiadające innowacyjny pomysł, zamierzające założyć działalność gospodarczą opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Pomysłodawca innowacyjnego rozwiązania musi być osobą fizyczną, przy czym może prowadzić własną działalność gospodarczą lub być udziałowcem innej spółki.

11 . INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Warunki udziału w projekcie: złożenie zgłoszenia do projektu Innowacja kluczem do sukcesu, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, przedstawienie założenia swojego pomysłu na bazie którego będzie prowadzona działalność innowacyjna, rodzaj działalności gospodarczej, która ma być związana z pomysłem (oznaczona określonym kodem PKD/EKD), nie jest wykluczona ze wsparcia w ramach PO IG,

12 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU 4 KROKI DO OTRZYMANIA WSPARCIA

13 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU 4 KROKI DO OTRZYMANIA WSPARCIA: Krok I – zgłoszenie i selekcja – zgłoszenie do BKPPT pomysłu będącego podstawą działalności spółki i ocena pomysłu Krok II – preinkubacja – pomysłodawca otrzymuje wszelką niezbędną pomoc, aby zweryfikować i rozwinąć koncepcję biznesową (m.in. badania, analizy, doradztwo, pomieszczenia i sprzęt). Krok III – ustalenie warunków współpracy – określenie w umowie inwestycyjnej/memorandum inwestycyjnym warunków współpracy pomiędzy BKPPT wspólnikiem/wspólnikami. Krok IV – zasilenie kapitałowe spółki – (kwotą maksymalną 200 tys. w zamian za objęcie przez BKPPT poniżej 50% udziałów).

14 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK I –ZGŁOSZENIE BKPPT w ramach projektuPomysłodawca Cykliczne spotkania –w ramach których będzie przekazywana pełna informacja o realizowanym projekcie Indywidualne spotkania w celu pomocy w sformułowaniu założeń innowacyjnego przedsięwzięcia oraz omówienia warunków uczestnictwa w projekcie Zgłoszenie do BKPPT innowacyjnego rozwiązania - złożenie formularza zgoszenia

15 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK I - OCENA POMYSŁU 1.Opis innowacyjnego rozwiązania podlega ocenie pod względem merytorycznym, której dokonuje Komisja Oceny Projektu. 2.Projekt zostanie oceniony pozytywnie w przypadku uzyskania, co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, wg.kryt 4. Dzień wydania przez KOP decyzji jest dniem rozpoczęcia etapu preinkubacji dla danego pomysłodawcy.

16 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK II – PREINKUBACJA Na etapie preinkubacji tworzone są dla każdego pomysłu Biznes plan przedsięwzięcia, Badanie wartości rynkowej pomysłu, Analiza rynku, analiza ryzyka, Badanie innowacyjności pomysłu, Analiza przed wejściem kapitałowym, tzw. analiza due diligence;

17 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK II – PREINKUBACJA Pomysłodawcy otrzymuje również: wsparcie merytoryczne związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej – doradztwo prawne i księgowe, doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, z zakresu przedsiębiorczości, administrowania firmą, marketingu, w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek, udostępnienie infrastruktury technicznej - pomieszczeń i sprzętów biurowych na terenie Inkubatora Technologicznego w Bełchatowie,

18 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK II - PREINKUBACJA BKPPT w ramach projektuPomysłodawca Merytoryczne wsparcie - usługi niezbędne do założenia i prowadzenia firmy - usługi doradcze i szkolenia Dokonuje analizy i korekty projektu przedsięwzięcia Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania, analiza rynku, opracowanie biznes planu i/lub studium wykonalności, przeprowadzenie analizy ryzyka Podejmuje decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa z udziałem BKPPT Wsparcie na etapie preinkubucji nie stanowi pomocy de minimis

19 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK III – USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY 1.Uzgodnienie wspólnie przez Partnerów warunków wejścia kapitałowego – podpisanie umowy inwestycyjnej. 2.Podjęcie przez BKPPT decyzji o utworzeniu spółki z udziałem BKPPT

20 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU KROK IV - WEJŚCIE KAPITAŁOWE BKPPT Poniżej 50% udziałów (akcji) Pomysłodawca i inne podmioty ( osoby fizyczne, firmy) powyżej 50% udziałów (akcji) Wnosi do utworzonego przedsiębiorstwa kwotę do 200 000 Euro o wartości poniżej 50% udziałów (akcji) Wkład jest pomocą de minimis. Wkład pieniężny – minimum 20 % całości wkładu wniesionego przez podmiot na pokrycie kapitału zakładowego. Wkład niepieniężny – maximum 80 % całości wkładu wniesionego przez ten podmiot na pokrycie kapitału zakładowego

21 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU WKŁAD POMYSŁODAWCY I INNYCH PODMIOTÓW wkład pieniężny, Wkład niepieniężny - przedmiotem wkładu niepieniężnego może być wszystko, co nie będąc pieniądzem, przedstawia jakąkolwiek wartość ekonomiczną mogącą się składać na kapitał zakładowy, np.: wartości niematerialne i prawne (w tym know how, prawa autorskie i prawa pokrewne, oprogramowanie, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, inne) nieruchomości, ruchomości, inne.

22 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Zarządzanie w nowopowstałej spółce Realizator Projektu nie będzie uczestniczył w zarządzaniu nowopowstałą spółką; Pomysłodawca zgłaszający innowacyjne rozwiązanie będzie uprawiony do wyznaczenia kandydatów na członków Zarządu. Zarząd Spółki będzie się składał z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Rady Nadzorczej Spółki będzie wchodziło trzech członków: jedna osoby wskazana przez Inwestora, dwie wskazane przez Wspólnika/Pomysłodawcę.

23 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Zarządzanie w nowopowstałej spółce Zysk przypadający wspólnikom lub akcjonariuszom będzie się dzielił w stosunku do udziałów lub liczby akcji. Jeżeli akcje nie będą całkowicie pokryte, zysk będzie rozdzielony w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Warunki współpracy realizatora projektu w nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w nowopowstałej spółce zostaną określone w umowie inwestycyjnej/memorandum inwestycyjnym na etapie zasilenia kapitałowego.

24 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Wycofanie kapitału BKPPT z udziałów w spółce BKPPT w ramach projektuPomysłodawca Zgodnie z regułami projektu ma obowiązek przed upływem 10 lat wycofać kapitał ze spółki Umożliwia wycofanie kapitału BKPPT poprzez: Odkupienie udziałów Dopuszczenie do objęcia udziałów przez innego inwestora Przeznacza wycofany kapitał na wsparcie następnych innowacyjnych przedsięwzięć Podejmuje decyzję o dalszych losach przedsiębiorstwa bez udziału BKPPT

25 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYJŚCIE BKPPT: Umorzenie udziałów / akcji – przymusowe dobrowolne, Sprzedaż udziałów – prawo pierwokupu dla dotychczasowych udziałowców, Sprzedaż udziałów zarządowi / pracownikom (MBO / MBI / LBO, Upublicznienie spółki ( np. NewConnect, GPW i inne),

26 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Wejść kapitałowych dokonano do ośmiu spółek: Ultra Trend Sp. z o.o. - przygotowanie i uruchomienie seryjnej produkcji ultralekkiego samolotu dwuosobowego. INFRATEL - Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. -Spółka realizuje zadania operatora infrastrukturalnego i telekomunikacyjnego – poprzez budowę i utrzymanie infrastruktury szkieletowej, rozdzielczej i dostępowej, na wybranych obszarach, z wykorzystaniem sieci sanitarnej i burzowej oraz pozostałymi dostępnymi technologiami transmisji danych. ProfMedia Sp. z o.o. - portal biznesowej komunikacji internetowej, który umożliwia przedstawianie filmów promocyjno - reklamowych do nieograniczonej liczby odbiorców.

27 . INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Wejść kapitałowych dokonano do ośmiu spółek: INNTEG Innowacyjne Technologie Galwanizacyjne – spółka oferuje usługi oparte na technologii szybko sprawnego, bezwannowego nakładania powłok galwanicznych metodą tamponową, TERMOWIZJA Sp. z o.o. - oferuje innowacyjne lampy medyczne (operacyjne, zabiegowe i diagnostyczne) wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologii LED oraz medyczne kamery termowizyjne (niechłodzone i chłodzone), KARITE PLUS – oferuje profesjonalne kosmetyki naturalne typu skin care anti-ageing, których podstawowym składnikiem jest nierafinowane masło karite otrzymywane tradycyjną metodą, -unihned

28 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Wejść kapitałowych dokonano do ośmiu spółek: AGRIDATA Sp. z o.o. - oferuje systemy bezobsługowej rejestracji i monitorowania procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolnym, wspomagającego produkcję rozślinną. System adresowany jest w głównej mierze do rolników, umożliwia on automatyczną rejestrację i monitoring procesów produkcyjnym w gospodarstwie rolnym. Unmanned Aerial Vehicles Polska sp. z o.o. – oferuje: -systemy do sterowania pojazdów bezzałogowych, ( zastosowanie w projekcie Phoenix (samolot stratosferyczny projektowany przez Instytut Lotnictwa), -systemie do automatycznego pozyskiwania zdjęć lotniczych dla fotogrametrii, - systemy małych aparatów bezzałogowych (śmigłowców i samolotów) do celów monitoringu sytuacji kryzysowych.

29 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE Odkoduj Łódź - to projekt kompleksowego narzędzia ułatwiającego poznawanie miasta. Dzięki wprowadzeniu w przestrzeń miejską Fotokodów i infokiosków oraz zintegrowaniu ich z miejskim portalem stworzono rozwiązanie pozwalające na odkrywanie miasta w innowacyjny, nie znany do tej pory sposób zarówno turystom jak i jego mieszkańcom. Elastyczność systemu pozwala na interakcję z użytkownikami - każdy może stać się współtwórcą projektu i poprowadzić innych swoimi miejskimi ścieżkami.

30 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE Łódź Paczkomaty inPost

31 PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE -Siłownia odzyskująca prąd ideą projektu stworzonego przez studentów Politechniki Łódzkiej jest uruchomienie siłowni odzyskującej prąd powstały w urządzeniach do ćwiczeń INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

32 PRZYKŁADY INNYCH INNOWACJI W REGIONIE INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

33 PYTANIA I ODPOWIEDZI Na co można przeznaczyć wkład kapitałowy udzielony przez BKPPT w ramach projektu? Czy są jakieś wymagania, ograniczony katalog wydatków? na wydatki nowoutworzonego przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej, nie ma ograniczeń co do konkretnego katalogu wydatków, : przykładowe wydatki: zakup nieruchomości, roboty i materiały budowlane, środki transportu, usługi doradcze, szkolenia specjalistyczne, środki trwale, wartości niematerialne i prawne, koszty operacyjne, inne. INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

34 PYTANIA I ODPOWIEDZI 2.Jaki powinien być charakter powstałej spółki, spółka cywilna, z o.o., komandytowa? Odp.: Charakter spółki, która powstanie po okresie preinkubacji musi być spółką w której można nabyć lub objąć udziały bądź akcje, tj. spółka kapitałowa - spółka akcyjna, spółka z o.o. INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

35 PYTANIA I ODPOWIEDZI 3.Czy wymagany jest wkład gotówkowy pomysłodawcy? Odp. Co do zasady pomysłodawca powinien wnieść do spółki wkład pieniężny w wysokości min. 20% kapitału zakładowego spółki. W drodze indywidualnych ustaleń z BKPPT wysokość wkładu pieniężnego może zostać obniżona. INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

36 PYTANIA I ODPOWIEDZI 4.W jakiej formie projektodawca może wnieść wkład niepieniężny do nowopowstałej spółki? Czy można wnieść wkład w formie aportu np. oprogramowanie? wartości niematerialne i prawne (w tym know how, prawa autorskie i prawa pokrewne, oprogramowanie, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, inne) nieruchomości, ruchomości, inne. INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

37 PYTANIA I ODPOWIEDZI 5.Jaka jest maksymalna kwota zasilenia kapitałowego? Odp.:Maksymalna Wysokość udzielonego zasilenia kapitałowego może wynieść 200 000 tys. euro, kwota ta zależeć będzie od wkładu ze strony pomysłodawcy. W ramach projektu utworzonych zostanie minimum 25 spółek. W przypadku wejść kapitałowych na niższym poziomie zwiększeniu ulegnie liczba dokapitalizowanych spółek. INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

38 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE Należy złożyć w siedzibie Realizatora Projektu: FORMULARZ ZGŁOSZENIA do projektu Zgłoszenie jest dostępne w biurze projektu: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny ul. Przemysłowa 4, 97-400 Bełchatów i na stronie www.innowacja-sukces.pl www.innowacja-sukces.pl Nabór zgłoszeń innowacyjnych rozwiązań ma formę naboru ciągłego i prowadzony jest do 2014 roku. INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

39 www.innowacja-sukces.pl biuro@innowacja-sukces.pl Biuro projektu: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4,97-400 Bełchatów tel. 044/ 733 11 20, fax. 044/ 733 11 65

40 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Kontakt: Justyna Komicz Ewelina Miszta Specjalista ds. inkubacjiSpecjalista ds. selekcji i promocji tel. (44)733 11 65 (wew.242), tel. (44)733 11 65 (wew.245) kom. 607 993 568 e.miszta@ppt.belchatow.ple.miszta@ppt.belchatow.pl j.komicz@ppt.belchatow Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów tel. 044/ 733 11 20, fax. 044/ 733 11 65

41 INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Justyna Komicz Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów tel. 044/ 733 11 20, fax. 044/ 733 11 65 Dziękuję za uwagę

42 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC


Pobierz ppt "Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o PROJEKT INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU Oferta Bełchatowsko Kleszczowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google