Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R."— Zapis prezentacji:

1 STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA

2 zakres i podstawy stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez beneficjentów funduszy strukturalnych UE; omówienie zaleceń Ministra Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów funduszy strukturalnych UE dotyczących interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień publicznych, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych; omówienie Komunikatu 2006/C 179/02 dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych w odniesieniu do projektów aplikujących o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; stosowanie przepisów ustawy Pzp przez beneficjentów, a kwalifikowalność wydatków; Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2008;

3 ZAKRES I PODSTAWY STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

4 Beneficjenci obowiązani są stosować przepisy o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, mają zastosowanie do beneficjenta i realizowanego projektu.

5 Beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp obowiązani są stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie; Beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp obowiązani są stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku kumulatywnego wystąpienia następujących przesłanek: ponad 50% wartości udzielanego zamówienia finansowane jest ze środków funduszy strukturalnych; wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

6 Beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, lub udzielający zamówień, które ze względu na szacunkową wartość nie podlegają przepisom ustawy Pzp, obowiązani są do: wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert; dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu;

7 II. OMÓWIENIE ZALECEŃ MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE DOTYCZĄCYCH INTERPRETACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

8 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – art. 26 ustawy Pzp
Zalecenie: Zamawiający obowiązany jest weryfikować i wykluczać z udziału w postępowaniu wykonawców w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy Pzp również w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi bankowe lub ubezpieczeniowe. Przepisy ustawy Pzp art. 26 ust. 5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów ust w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi w zakresie kultury, a także zamówień udzielanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2.

9 Weryfikacja ta następuje na podstawie dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, tj.: aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert;

10 2. Modyfikacja istotnych warunków zamówienia – art. 38 ustawy Pzp
Zalecenie: W przypadku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający obowiązany jest poinformować o tym fakcie poprzez publikację dodatkowego ogłoszenia, a także przedłużyć minimalny termin składania ofert. Przepisy ustawy Pzp: art. 38 ust. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. art. 38 ust 6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni.

11 zaleca się, aby zamawiający przekazał informację o modyfikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za pomocą formularza Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Przedłużenie terminu w przypadku modyfikacji prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu powinno nastąpić o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. W przypadku jeżeli na skutek dokonanej modyfikacji konieczna była istotna zmiana ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert powinien być liczony od nowa.

12 Informacja dot. możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane lub usługi – art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zalecenie: Zamawiający obowiązany jest wskazać zamiar udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, nie tylko w SIWZ, ale również w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym, uwzględniając wartość zamówienia podstawowego łącznie z wartością zamówień uzupełniających. Przepisy ustawy Pzp art. 67 ust. 1 pkt 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;

13 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia oferenta przed zawarciem umowy – art. 140 ust. 2 ustawy Pzp
Zalecenie: Zmiany sposobu spełnienia świadczenia należy traktować jako odstępstwo od ogólnej zasady wyrażonej w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i w konsekwencji interpretować ściśle i zawężająco. Przepisy ustawy Pzp: art. 140 ust. 2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

14 zaistnienia obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian;
6. Zmiana postanowień umowy – art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zalecenie: Zamawiający może wprowadzać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w przypadku kumulatywnego wystąpienia następujących przesłanek: zaistnienia obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian; zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, i za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności; Przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp powinny być interpretowane zawężająco. Przepis ustawy Pzp: Art. 144. 1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

15 III. OMÓWIENIE KOMUNIKATU 206/C 179/02 OBOWIĄZUJĄCEGO W DZIEDZINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE NIE SĄ LUB SA JEDYNIE CZĘŚCIOWO OBJĘTE DYEKTYWAMI W SPARWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

16 Komunikat odnosi się między innymi do:
zamówień opiewających na kwoty nieprzekraczające wartości progowych, od których zastosowanie mają dyrektywy w sprawie zamówień publicznych; (kwoty te określone są Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, w oparciu, o które Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. określone zostały kwoty zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich) zamówień na usługi wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy; (są to : usługi hotelarskie i restauracyjne, transportu kolejowego, transportu wodnego, dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe, usługi prawnicze, usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu, usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, usługi społeczne i zdrowotne, usługi kulturalne, rekreacyjne i sportowe, inne usługi, uprzywilejowane również na gruncie przepisów ustawy Pzp m.in. w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 ustawy Pzp).

17 swobodny przepływ towarów prawo przedsiębiorczości
Podmioty zamawiające obowiązane są do stosowania przy zawieraniu umów w ramach zamówień publicznych zasad wynikających z traktatu WE, do których należą: swobodny przepływ towarów prawo przedsiębiorczości niedyskryminacja i równe traktowanie przejrzystość proporcjonalność wzajemne uznawanie

18 Komisja wskazuje na podstawowe normy udzielania zamówień, opracowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zaczerpnięte z postanowień i zasad zawartych w traktacie WE, wskazując jednocześnie na zapewniający realizację tych zasad obowiązek przejrzystości, będący gwarancją równego traktowania i niedyskryminacji. Obowiązek ten powinien być realizowany na rynku wewnętrznym poprzez upublicznienie informacji, zapewniające rynkowi otwarcie na konkurencję.

19 lokalne środki publikacji Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
zalecane środki publikacji: Internet krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym lub regionalnym lub publikacje specjalistyczne; lokalne środki publikacji Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20 przejrzyste i obiektywne podejście
Zamówienia powinny być udzielane zgodnie z postanowieniami i zasadami zawartymi w traktacie WE w celu zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym poprzez: niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji odpowiednie terminy przejrzyste i obiektywne podejście

21 Realizację wskazanych przez Komisję zasad gwarantować powinno:
wprowadzenie możliwości dokonania kontroli bezstronności procedur przetargowych

22 IV. STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, A KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

23 Za niekwalifikowalne uznawane są wszelkie wydatki poniesione w ramach projektu zrealizowanego z pominięciem lub naruszeniem ustawy Pzp, bądź niezgodnie z jej przepisami oraz przepisami prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych w zakresie jakim beneficjent obowiązany był wskazane przepisy stosować. !!!!!

24 KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych ba wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych Przykłady: w przypadku zamówień publicznych w całości objętych dyrektywą 2004/18/WE oraz zamówień sektorowych objętych w całości 2004/17/WE KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAŹNIK PROCENTOWY DO OBLICZENIA WARTOSCI KOREKTY FINANSOWEJ niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE 100% niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE przy jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia”; 25% niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert skutkujące naruszeniem art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp; określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert;

25 KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
w przypadku zamówień publicznych, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/17/WE lub 2004/18/WE KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAŹNIK PROCENTOWY DO OBLICZENIA WARTOSCI KOREKTY FINANSOWEJ dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia prowadzący do naruszenia przepisu art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia; 25% stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert 5% niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE poprzez jego nieprzekazanie; 2%

26 KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
w przypadku zamówień nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAŹNIK PROCENTOWY DO OBLICZENIA WARTOSCI KOREKTY FINANSOWEJ niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i na stronie internetowej; 25% bezprawne udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki; dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia; 10% stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert; 5%

27 V. NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2008
ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN

28 1. OGŁOSZENIA art. 11 ust. 4 art. 12 ust. 4
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer art. 12 ust. 4 Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej zamawiający może zmienić, przekazując Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej wskazanej w dyrektywie

29 art. 12a 1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania: 1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie przetargu nieograniczonego; 2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.”;

30 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania W myśl przepisu art. 24 a Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1) przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, który w myśl przepisu art. 154 pkt 5a prowadzi, ogłasza i aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. art. 26 ust. 5 – uchylono

31 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – art. 38
ust. 4 otrzymuje brzmienie: W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

32 dodano ust. 4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.”, uchyla się ust. 5,

33 dodano ust. 4a: Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. uchyla się ust. 7

35 4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
art. 67 ust. 1 pkt 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

36 5. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
art. 85 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ust. 4 otrzymuje brzmienie Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

37 w art. 87 ust. 2 – POPRAWIENIE OMYŁEK
otrzymuje brzmienie: Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.”;

38 z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”,
w związku ze zmianą przepisu art. 87 ust. 2 : art. 89 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”, art. 89 w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;”;

39 6. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w art. 94 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: „1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni. 1a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.”;

40 7. KONTROLA UPRZEDNIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Rozdział 3 Oddział 3 Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: Robót budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro Dostaw lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych kwotę euro

41


Pobierz ppt "STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google