Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.piit.org.pl PROBLEM Z WŁAŚCIWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28 października 2005 r. ul. Nowogrodzka 31, pok. 204 00-511 Warszawa Tel. (22) 628 2260,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.piit.org.pl PROBLEM Z WŁAŚCIWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28 października 2005 r. ul. Nowogrodzka 31, pok. 204 00-511 Warszawa Tel. (22) 628 2260,"— Zapis prezentacji:

1 www.piit.org.pl PROBLEM Z WŁAŚCIWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28 października 2005 r. ul. Nowogrodzka 31, pok. 204 00-511 Warszawa Tel. (22) 628 2260, 628 2406 Fax (22) 628 5536 biuro@piit.org.pl, dg@piit.org.pl REGON: 010220521 NIP: 526-12-89-338 BPH PBK S.A. O/Warszawa 57 1060 0076 0000 4010 3012 0566 KRS: 0000130600 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

2 www.piit.org.pl Zapisy ustawowe Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

3 www.piit.org.pl Zapisy ustawowe Art. 29 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne lub inne równoznaczne wyrazy.

4 www.piit.org.pl Dyrektywa 93/36/EWG Art. 8 ust. 6 Państwa członkowskie zakażą wprowadzania do dokumentacji, dotyczącej zamówienia publicznego na konkretne dostawy, takich specyfikacji technicznych, które odnosząc się do produktów określonej produkcji, pochodzenia lub produkowanych w określony sposób, skutkują uprzywilejowaniem lub eliminacją pewnych dostawców lub pewnych produktów - chyba że jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. W szczególności zabronione jest: – wskazywanie znaków towarowych, – patentów, – typów, – jak również określonego pochodzenia lub określonej produkcji. Takie wskazanie, z towarzyszeniem słów "lub równoważne" jest jednakże dopuszczalne, w przypadkach gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i powszechnie zrozumiałych określeń.

5 www.piit.org.pl Interpretacja art. 29 ust. 3 ma charakter wyjątkowy, w związku z tym może być on stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach; w tych wyjątkowych sytuacjach musi być dopuszczone składanie ofert równoważnych; dopuszczeniu składania ofert równoważnych musi towarzyszyć precyzyjne określenie przez zamawiającego parametrów technicznych i wymogów jakościowych dotyczących ofert równoważnych

6 www.piit.org.pl Interpretacja Samo zastosowanie zwrotu lub równoważne przy wskazaniu na znak towarowy, patent lub pochodzenie nie jest wystarczająco dokładnym opisem przedmiotu zamówienia i stanowi naruszenie ustawy. Zamawiający narusza ustawę, gdy opisuje przedmiot zamówienia w sposób podany w art. 29 ust. 3, mimo, że istnieją sposoby opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

7 www.piit.org.pl Konsekwencje niewłaściwego stosowania art. 29 ust. 3 Jeżeli więc zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, mimo, iż nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia ani tym, że nie mógł on opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Naruszył zatem zasady prowadzenia postępowania w sposób, o którym jest mowa w art. 146 ust. 1 pkt. 6 Pzp, Zobligowany jest zatem, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 do unieważnienia takiego postępowania.

8 www.piit.org.pl Stanowisko Unii w sprawie dostaw komputerów Odwołanie się do konkretnej marki stanowi naruszenie postanowień dyrektywy 93/36/EWG w sprawie zamówień publicznych na dostawy (Art. 8 pkt. 6), a wskazanie konkretnego mnożnika częstotliwości - niewystarczające dla przeprowadzenia oceny działania komputera - jest sprzeczne z Artykułem 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który zabrania ustanawiania barier w handlu wewnątrz- wspólnotowym.

9 www.piit.org.pl W opisie przedmiotu zamówienia należy unikać… Oznaczeń i parametrów wskazujących na konkretnego wykonawcę lub producenta; Formułowania wymagań w sposób nieadekwatny do obiektywnych potrzeb zamawiającego.

10 www.piit.org.pl Orzeczenia zespołów arbitrów z dnia 28 czerwca 2000 r. - wskazanie w SIWZ wymogów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia dla Odwołującego lub innego oferenta nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że przedmiot zamówienia określony został w sposób naruszający zasadę z art. 29 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 4 kwietnia 2003 r. - Ustawodawca pozostawił zamawiającemu możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes.


Pobierz ppt "Www.piit.org.pl PROBLEM Z WŁAŚCIWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28 października 2005 r. ul. Nowogrodzka 31, pok. 204 00-511 Warszawa Tel. (22) 628 2260,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google