Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i instrumenty ich osiągania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i instrumenty ich osiągania."— Zapis prezentacji:

1 Cele Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i instrumenty ich osiągania

2 Plan prezentacji 1.Wprowadzenie. 2.Proces informatyzacji. 3.Cele i zakres ustawy. 4.Instrumenty realizacji celów. 5.Akty wykonawcze do ustawy. 6.Zadania podmiotów publicznych. 7.Zakres czynności kontrolnych.

3 2002 r. – wprowadzenie nowego działu administracji rządowej o nazwie informatyzacja. 1.04.2003 r. – formalne powołanie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i powierzenie Ministrowi Nauki i Informatyzacji roli ministra właściwego do spraw informatyzacji. Rozpoczęcie prac nad Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wprowadzenie

4 Ważne daty 17.02.2005 r. Sejm 17.03.2005 r. Senat 7.04.2005 r. Prezydent 20.04.2005 r. Dz. U. nr 64 poz. 565. 21.07.2005 r. Dzień wejścia w życie 2003-2005 r. Projekt Ustawy Opracowanie aktów wykonawczych

5 Instrument koordynacji procesów informatyzacji Ustawa jest podstawą prawną koordynacji procesów informatyzacji administracji publicznej i ma na celu m.in.: Zapewnienie powszechnego dostępu online do informacji publicznych, Koordynacja projektów informatycznych w administracji państwowej i umożliwienie podmiotom publicznym wymiany danych między systemami i rejestrami, Ochrona interesu publicznego, w tym zachowanie przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych, Ustalenie zasad interoperacyjności w zakresie wymiany informacji w formie elektronicznej, Uzyskanie jawności i neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych.

6 Zakres oddziaływania procesu informatyzacji Informatyzacja Administracji Publicznej w Polsce Administracja Rządowa Administracja Samorządowa Administracje Unii Europejskiej Uczelnie wyższe, Instytuty, JBR Samorząd gospodarczy ICT Branża ICT FirmyObywatele

7 Zakres podmiotowy ustawy Ustawa o informatyzacji (...) Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych Podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej Organy administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ZUS, KRUS, NFZ Fundusze celowe

8 Wyłączenia podmiotowe Ustawa o informatyzacji (...) PAN Państwowe uczelnie wyższe Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, NIK, KRRiT, KBW, IPN, NBP; (wyjątek: realizacja zadań z przekazywaniem informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej Przedsiębiorstwa państwowe JBR Służby specjalne Spółki handlowe

9 Instrumenty wsparcia procesu informatyzacji Ustawa o ochronie danych osobowych (29 VIII 1997) Ustawa o działach administracji rządowej (4 IX 1997 r.) Ustawa o dostępie do informacji publicznej (6 IX 2001) Ustawa o podpisie elektronicznym (18 IX 2001 r.) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (18 VII 2002) Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (12 IX 2002) Prawo telekomunikacyjne (16 VII 2004) Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (17 II 2005)

10 Instrumenty wsparcia procesu informatyzacji (2) Ustawa o informatyzacji...dziedzinowe ustawy informatyczne... ustawa 1ustawa 2 ustawa 3ustawa N Od kilkunastu lat brakowało jednolitego aktu prawnego, który uporządkowałby stan legislacji w obszarze informatyzacji – rolę porządkującą i koordynującą przewidziano dla Ustawy o informatyzacji (...) ustawa 1ustawa 2ustawa 3ustawa N

11 Akty wykonawcze do Ustawy 12 rozporządzeń do Ustawy 9 rozporządzeń do modyfikowanych ustaw 2 rozporządzenia na podstawie upoważnień z innych ustaw 9 rozporządzeń przy współuczestnictwie ministra wł. ds. informatyzacji na podstawie innych ustaw

12 Terminy aktów wykonawczych do Ustawy Opracowanie aktów wykonawczych 7 do 12 miesięcy od dnia ogłoszenia 6 miesięcy od wwż Dzień wwż Ustawy 1 akt uzależniony od ustawy o podpisie elektronicznym (16.08.2006 r.) Proces informatyzacji

13 Instrumenty realizacji celów Minister wł. ds. informatyzacji otrzymał podstawę prawną realizacji zadań tworzenia informatyzacji państwa oraz kontroli realizacji: Plan Informatyzacji Państwa; Wpływ na projekty ponadsektorowe i sektorowe; Dofinansowanie projektów teleinformatycznych; Dostosowanie systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji do minimalnych wymagań; Kontrola projektów informatycznych, systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi; Specyfikacja rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji. w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych.

14 Rada Informatyzacji (Powołana przez ministra wł. ds. informatyzacji na podstawie art. 17.) opiniowanie projektu Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów rozporządzeń, spraw istotnych dla rozwoju standardów i technologii informatycznych oraz możliwości lub potrzeby ich stosowania w administracji publicznej lub gospodarce przygotowywanie propozycji lub rekomendacji w zakresie: - minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych, - tłumaczenia na język polski norm lub dokumentów normalizacyjnych Zadania Rady

15 Plan Informatyzacji Państwa Instrument planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych Ustanawiany przez Radę Ministrów na okres max 5 lat, na wniosek ministra właściwego ds. informatyzacji Realizacja Planu na podstawie ponadsektorowych (Rada Ministrów) i sektorowych (minister wł. ds. działu administracji rządowej) projektów teleinformatycznych. Plan Informatyzacji Państwa jest tworzony z udziałem wszystkich resortów administracji rządowej.

16 Cele Planu Informatyzacji Państwa określenie organizacyjnych i technologicznych instrumentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego; koordynacja realizowanych przez więcej niż jeden podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu; modernizacja oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zgodności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; tworzenie warunków do rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie informatyzacji.

17 Dofinansowanie projektów teleinformatycznych Kryteria i tryb przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć art. 12 ust. 6 zadanie ministra wł. ds. informatyzacji Zarządzeniem powołano zespół ds. oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ( na podst. art. 12 ust. 4, wwż ustawy) Zespół składa się z pracowników urzędu obsługującego ministra wł. ds. informatyzacji, który określa nazwę, skład, szczegółowy zakres zadań i tryb działania powołanego zespołu. (Zespół ocenia wnioski dotyczące przedsięwzięć typu: projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu niebędące ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi; oprogramowanie interfejsowe systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, a także kodów źródłowych takiego oprogramowania; przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego.)

18 Minimalne wymagania Rozporządzenia RM w sprawie: minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (art. 18 pkt 1), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (art. 18 pkt 2).

19 Instrumenty kontroli Rozporządzenie ministra wł. ds. informatyzacji w sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego, w tym zabezpieczania materiałów dowodowych; szczegółowych wymogów co do zawartości protokołu kontroli; wzór upoważnienia do kontroli; (art. 34 pkt 1-3)

20 Zadania podmiotu publicznego realizującego zadania publiczne Podmiot publiczny Podmiot niepubliczny System teleinformatyczny spełniający minimalne wymagania i zasadę równego traktowania rozwiązań teleinformatycznych Publikowanie w BIP lub inne udostępnienie: zestawień stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących oraz testów akceptacyjnych (...).

21 Zadania podmiotu publicznego w przypadku prowadzenia rejestru 1) Prowadzenie rejestru w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych; (art. 13) 2) Prowadzenie rejestru zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej; (art. 14) 3) Dostarczanie informacji do rejestru oraz udostępnianie informacji z rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych. (art. 16)

22 Kompetencje w zakresie kontroli Kontroli (na podst. art. 25) pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej dokonują: Prezes Rady Ministrów Kontrola realizacji ponadsektorowych projektów informatycznych. Minister ds. działu administracji rządowej: Kontrola realizacji sektorowych projektów informatycznych. Wojewoda: Kontrola działania systemów teleinformatycznych w jednostkach samorządowych. Organy administracji rządowej nadzorujące podmiot publiczny: Kontrola działania systemów teleinformatycznych w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej. Minister wł. ds. informatyzacji: Nadzór i koordynacja kontroli w zakresie spełniania wymagań zawartych w ustawie i rozporządzeniach. Celem kontroli jest obiektywne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

23 Skuteczna koordynacja informatyzacji całej administracji publicznej w Polsce.


Pobierz ppt "Cele Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i instrumenty ich osiągania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google