Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo administracyjne mgr Paweł Dąbrowski. Administracja centralna Prezydent RP; Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi RM; Ministrowie i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo administracyjne mgr Paweł Dąbrowski. Administracja centralna Prezydent RP; Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi RM; Ministrowie i."— Zapis prezentacji:

1 Prawo administracyjne mgr Paweł Dąbrowski

2 Administracja centralna Prezydent RP; Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi RM; Ministrowie i inni członkowie RM; Organy kolegialne o swoistej pozycji prawnej; Urzędy centralne; Nietypowe jednostki organizacyjne.

3 Administracja centralna ADMINISTRACJA CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA PREZYDENT RPINNE

4 Pytania egzaminacyjne Prezydent Rzeczypospolitej. System naczelnych organów administracji rządowej. Rada Ministrów - tryb powoływania i odpowiedzialność. Kompetencje i formy działania Rady Ministrów. Tryb działania Rady Ministrów. Skład Rady Ministrów - liczba ministrów i mechanizm tworzenia ich stanowisk. Prezes Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Minister jako naczelny organ administracji rządowej. Minister - ministerstwo - resort. Układ polityczny i urzędniczy w strukturze ministerstwa. Akty normatywne naczelnych organów administracji rządowej. Organy pomocnicze Rady Ministrów. Minister bez teki i pełnomocnik Rządu.

5 Prezydent RP - funkcje Funkcja reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych; Funkcja dotycząca ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa; Funkcja dotycząca ochrony wewnętrznego bezpieczeństwa państwa; Funkcja prawodawcza; Funkcja administracyjna.

6 Funkcja administracyjna Nadawanie odznaczeń; Nadawanie obywatelstwa polskiego; Wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa; Nadawanie tytułu naukowego profesora; Stosowanie prawa łaski.

7 Akty prawne 1. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.

8 Rozporządzenie Prezydenta Art ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice.

9 Ordery i odznaczenia Art Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów i odznaczeń (…) w razie stwierdzenia, że: 1)nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo 2)odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia. 2. Decyzja o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych orderów i odznaczeń. 3. Postanowienia Prezydenta w sprawie pozbawienia orderu lub odznaczenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

10 Postanowienie

11 Postanowienie Prezydenta

12 Akty urzędowe Art. 144 Konstytucji. 1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe. 2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy: (…)

13 Rada Bezpieczeństwa Narodowego Art Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

14 Kancelaria Prezydenta Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje statut Kancelarii oraz powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

15 Naczelne organy Konstytucja z 1952 r. posługiwała się określeniem naczelnych organów; Konstytucja z 1997 r. przywołuje ten termin jedynie posiłkowo; W dalszym ciągu posługuje się nim wiele aktów rangi ustawowej;

16 Naczelne organy – istota pojęcia Są to organy włączone w sferę kształtowania polityki państwa; W strukturze zajmują nadrzędne miejsce w stosunku do innych organów tworzących administrację centralną.

17 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Art Naczelny organ administracji państwowej, właściwy w sprawach katastru nieruchomości, przeprowadza co roku na wybranych obszarach kontrolę powszechnej taksacji nieruchomości.

18 Prawo atomowe Art Organami dozoru jądrowego, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 1, są: 1)Prezes Agencji jako naczelny organ dozoru jądrowego;(…)

19 Ustawa o kontroli skarbowej Art Organami kontroli skarbowej są: 1)minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej;(…)

20 Minister Art. 149 ust. 1 zd. 2 Konstytucji. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów.

21 Dział administracji Dział to wyznaczony ustawowo krąg spraw z zakresu administracji rządowej, poddany kierownictwu ministra, jak również określone przez ustawę organy i inne podmioty, które podporządkowane są temu ministrowi lub poddane jego nadzorowi.

22 Przykład działu administracji Art Dział administracja publiczna obejmuje sprawy: 1)administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych; 2)reform i organizacji struktur administracji publicznej; 3)zespolonej administracji rządowej w województwie; 4)podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych; 5)ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów; 6)zbiórek publicznych; 7)prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego i Krajową Komisją Uwłaszczeniową oraz na podstawie kryterium zgodności z prawem nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.

23 Działy administracji Premier ma swobodę w zagospodarowaniu działów administracji; Są 2 wyjątki: –Działy budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe powierza się jednemu ministrowi; –Dział obrona narodowa musi być powiązany z jednym ministrem.

24 Resort Resort w znaczeniu szerszym to wyodrębniony pod względem organizacyjnym dział administracji państwowej, grupujący sprawy jednorodne lub pokrewne, kierowany przez jeden organ centralny; Resort w znaczeniu ścisłym to wyodrębniony organizacyjnie dział administracji, grupujący sprawy jednorodne lub pokrewne, kierowany ze szczebla centralnego przez organ naczelny.

25 Zakres działania ministra Art ust. 1 zd. 2. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. Art. 33 ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia: 1)szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie - niezwłocznie po jego powołaniu; 2)ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej - również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2. 1a. Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej: 1)wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub działy, którymi kieruje minister; 3)określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.


Pobierz ppt "Prawo administracyjne mgr Paweł Dąbrowski. Administracja centralna Prezydent RP; Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi RM; Ministrowie i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google