Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola administracji

Коpie: 1
Kontrola administracji mgr Paweł Dąbrowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola administracji"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola administracji
mgr Paweł Dąbrowski

2 Rzecznik Praw Dziecka - ustawa po nowelizacji
Art Rzecznik może: 1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu, 2) żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,

3 Rzecznik Praw Dziecka - ustawa po nowelizacji
5) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach — na prawach przysługujących prokuratorowi,

4 Rzecznik Praw Dziecka - ustawa po nowelizacji
W przypadku gdy Rzecznik stwierdził w działalności organu, organizacji lub instytucji, o których mowa w ust. 1, naruszenie praw lub dobra dziecka, może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych.

5 Kontrola prokuratorska
Art. 2 ustawy o prokuraturze: „Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.”

6 Kontrola prokuratorska
Art. 3 ust. 1. Zadania określone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez: (…) 3. podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym. 6. zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;

7 Kontrola prokuratorska
Art. 5. Jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.

8 Kontrola prokuratorska
Art Jeżeli wymaga tego ochrona praworządności w sprawach, o których mowa w art. 42, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchać świadków i zasięgnąć opinii biegłych, a także przeprowadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy. 2. Do czynności wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

9 Prokurator w postępowaniu administracyjnym
Art. 182 kpa.  Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem.

10 Prokurator w postępowaniu administracyjnym
Art. 184. § 1. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. § 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. § 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.

11 Prokurator w postępowaniu administracyjnym
Art. 188 kpa.  Prokuratorowi, który bierze udział w postępowaniu w przypadkach określonych w art , służą prawa strony. Art. 189. Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

12 Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego
„służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.” (art. 1 ust. 1 ustawy o CBA).

13 Ustrój CBA Szef CBA – organ centralny; Nadzór Prezesa RM;
Funkcja kadencyjna;

14 Podmioty kontrolowane
Osoby pełniące funkcje publiczne; Jednostki sektora finansów publicznych; Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące środki publiczne; Przedsiębiorcy.

15 Działania pokontrolne
Wniosek o odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; Wystąpienie do kontrolowanego lub nadzorującego; Przekazanie informacji NIK.

16 Kontrola operacyjna Kontrolowanie treści korespondencji;
Kontrolowanie zawartości przesyłek; Stosowanie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów.

17 Kontrola Parlamentu Kontrola na forum plenarnym;
Kontrola na szczeblu Komisji; Komisje śledcze; Kontrola indywidualna posłów i senatorów.

18 Komisje śledcze Co mogą wyjaśniać ? Kogo mogą wzywać ?
Jaki jest finał ich prac ?

19 Art. 146 ust. 3 i 4 Konstytucji Rada Ministrów kieruje administracją rządową; 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: (…) 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,

20 Prezes Rady Ministrów - art. 148 Konstytucji
2) kieruje pracami Rady Ministrów, (…) 5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, 6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach, 7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

21 Funkcja kontrolna Prezesa RM wobec ministra
Prawo żądania informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczącej poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw, od ministra i od pracowników ministerstwa (po zawiadomieniu ministra); Rozstrzyganie o zakresie działania ministrów

22 Funkcja kontrolna Prezesa RM wobec wojewody
Premier kieruje jego działalnością; Nadzór z punktu widzenia zgodności z polityką rządu; Obowiązek sprawozdawczy wojewody.

23 Art. 29 ustawy o RM Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w szczególności: kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawianie wniosków z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie propozycji doskonalenia metod kontroli; koordynacja działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów wobec organów administracji rządowej;

24 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Różne funkcje, w tym funkcja kontrolna; Kontrola jest wykonywana z upoważnienia premiera; Tryb kontroli określony w rozporządzeniu do ustawy o RM; Kryteria: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność.

25 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kontrola planowa lub pozaplanowa; Program kontroli; Protokół kontroli; Wystąpienie pokontrolne; Tryb uproszczony – sprawozdanie.

26 Rządowe Centrum Legislacji
kontroluje wydawanie przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw;

27 Struktura administracji terenowej
Administracja rządowa Zespolona Niezespolona terytorialny Samorząd Szczebel gminy Szczebel powiatu Szczebel województwa

28 Kontrola prawotwórcza
Akt prawa miejscowego – pojęcie; Akt prawa miejscowego wojewody – kontrola właściwego ministra – możliwość uchylenia przez premiera; Akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego – wojewoda.

29 Kontrola przez wojewodę
Kontrola wykonania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa RM; Kontrola jako komponent funkcji koordynacji; Możliwość wydawania poleceń wszystkim organom rządowym; Polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć spraw indywidualnych

30 Kontrola przez wojewodę
Obowiązek sprawozdawczy organów administracji niezespolonej wobec wojewody; Prawo wglądu wojewody w tok każdej sprawy prowadzonej przez organy administracji rządowej.

31 Nadzór nad samorządem terytorialnym
Art. 171 Konstytucji 1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. 2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. 3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.


Pobierz ppt "Kontrola administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google